Obserwatorzy, Kandydaci na sędziów szczebla centralnegoPobieranie 23.78 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar23.78 Kb.


Warszawa, dnia 1 sierpnia 2005 r.


Koledzy:

- Sędziowie główni i liniowi

PLH i I ligi,

 • Obserwatorzy,

 • Kandydaci na sędziów szczebla centralnego

Dotyczy: Organizacja kursu szkoleniowego w Krynicy.


Zgodnie z wcześniej przekazaną informacją, kurs szkoleniowy odbędzie się w Krynicy w dwóch terminach:
- w terminie 1 – 3 września 2005 r. (czwartek – sobota) – uczestniczyć w nim będą sędziowie prowadzący zawody PLH i główni I ligi,
- w terminie 3 – 5 września 2005 r. (sobota – poniedziałek) sędziowie liniowi I ligi, obserwatorzy oraz sędziowie zgłoszeni przez Wydziały Sędziowskie OZHL.
Przyjazd uczestników przewidziany jest:

- I tura - w czwartek 1 września br. do godziny 16,00

- II tura – w sobotę 3 września br. do godziny 16,00
Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa jest przedstawienie aktualnego badania lekarskiego oraz kopii polisy ubezpieczeniowej.
Na kursy powołani zostali niżej wymienieni sędziowie:
I termin : 1 – 3 września 2005 r.:
Pomorski OZHL: Maciej Pachucki,

Śląski OZHL: Michał Szot, Włodzimierz Zarodkiewicz, Sebastian Kryś, Leszek Kubiszewski, Piotr Madeksza, Paweł Meszyński, Sebastian Molenda, Mariusz Smura, Jacek Bernacki, Rafał Gawron, Paweł Roemisch, Patryk Pyrskała
Małopolski OZHL: Katarzyna Zygmunt, Krzysztof Rzerzycha, Marek Ostrowski, Krzysztof Czech, Przemysław Kępa, Grzegorz Porzycki, Tomasz Przyborowski, Tomasz Radzik, Jacek Rokicki, Jan Ryniak, Zbigniew Wolas, Mariusz Pilarski, Artur Hyliński, Waldemar Kupiec, Jakub Chudecki,
Kujawsko – Pomorski OZHL: Tadeusz Godziątkowski, Włodzimierz Marczuk, Waldemar Matuszak, Grzegorz Dzięciołowski,
OZHL Warszawa: Leszek Więckowski, Hubert Godziątkowski
II termin: 3 - 5 września 2005 r.:
Pomorski PZHL: Wojciech Mądrala, Marcin Mądrala, Maciej Byczkowski, Damian Rompkowski, Łukasz Wierucki, Bartłomiej Bukowski,
Śląski PZHL: Adam Korczyk, Jan Miszek, Paweł Papoń, Ryszard Piotrkowski, Krzysztof Zawadzki, Grzegorz Kaczyński, Marcin Polak, Krzysztof Małek, Krzysztof Bereska, Mariusz Tymczyszyn, Tadeusz Drabik, Grzegorz Klich, Arkadiusz Chodor,
Małopolski OZHL: Adam Krzyżak, Jan Zajączkowski, Grzegorz Cudek, Tomasz Słowakiewicz, Marek Syniawa, Grzegorz Kociołek, Wojciech Kolusz, Krzysztof Ząbkiewicz, Adam Witek, Robert Długi, Bartosz Bialik, Paweł Kobielusz, Jan Syniawa, Paweł Radzik
Kujawsko – Pomorski OZHL: Janusz Hejnowicz, Henryk Muzalewski, Aleksander Zagórski, Jarosław Ciesielski, Sławomir Szachniewicz, Wojciech Moszczyński
OZHL Warszawa: Krzysztof Karaś, Michał Krajewski, Paweł Szwed, Michał Guzik, Maciej Maryniak, Łukasz Sibiński.
W załączeniu przedstawiamy regulamin kursu.
Przewodniczący WS PZHL

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2005 r.Krzysztof Karaś

KURS SZKOLENIOWY

DLA SĘDZIÓW I OBSERWATORÓW PZHL W KRYNICY
I Tura – 01 - 03 września, 2005
II Tura – 03 - 05 września, 2005REGULAMIN KURSU
1.Organizator : Wydział Sędziowski PZHL


w składzie :


 1. Krzysztof Karaś – Przewodniczący

 2. Hubert Godziątkowski – Sekretarz, Szkolenie

 3. Jan Miszek – Obsady Sędziów

 4. Adam Krzyżak – Sprawy Obserwatorów

 5. Wojciech Mądrala - Szkolenie


2. Miejsce: KRYNICA DOM WYPOCZYNKOWY „SPORTOWIEC” – ( OBOK LODOWISKA)
3. Cel kursu:

 1. Próba zunifikowania interpretacji niektórych przepisów na sezon 2005/2006

 2. Podsumowanie występów polskich sędziów na arenach międzynarodowych

 3. Analiza stosowania „Nowego Systemu Kwalifikacji”

 4. Ocena prowadzenia zawodów w sezonie 2004/05, ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów w zakresie interpretacji przepisów gry w hokeja na lodzie.

 5. Sprawdzenie i pogłębianie aktualnego poziomu wiedzy z zakresu przepisów oraz kondycyjnego przygotowania i sprawności fizycznej sędziów.

 6. Ustalenie po zakończeniu sezonu list kwalifikacyjnych, do poszczególnych klas rozgrywkowych.


4. Założenia organizacyjne :

 1. Uczestnikami kursu są sędziowie klasy międzynarodowej, PLH, 1 ligi, obserwatorzy oraz kandydaci.

 2. Uczestnicy nie otrzymują zwrotu kosztów podróży, a podczas trwania kursu korzystają z bezpłatnego zakwaterowania oraz wyżywienia

 3. Uczestnicy nie ponoszą opłat tytułem otrzymanych materiałów dydaktycznych takich jak segregatory konferencyjne, interpretacje przepisów, materiały multimedialne itd.

 4. Sędziowie powołani na kurs korzystają z własnego urlopu wypoczynkowego lub okolicznościowego, uzyskanego w miejscu pracy.

 5. Uczestnicy kursu, bezwzględnie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu kursu oraz do podporządkowania się założeniom programowym, jak również poleceń kierownictwa w zakresie doraźnych decyzji programowych i porządkowych. Każde postępowanie niezgodne z etyką sędziowską oraz powyższymi postanowieniami, będzie pociągało za sobą sankcje dyscyplinarne, włącznie z usunięciem z kursu.

 6. WS powoła komisję egzaminacyjną. Do obowiązków komisji należeć będzie sprawne przeprowadzenie egzaminu teoretycznego oraz egzaminów sprawnościowych.


5. Zasady egzaminacyjne :

 1. Uczestnicy kursu, którzy nie zaliczyli egzaminów w maju 2005 r. zostaną poddani egzaminowi z zakresu przepisów gry w hokeja na lodzie, ich interpretacji oraz przygotowania sprawnościowo – kondycyjnego. Pozostali sędziowie zobowiązani są zaliczyć egzaminy sprawnościowo - kondycyjne (najniższy limit).

 2. Egzamin teoretyczny składał się będzie z 30 pytań wyświetlanych w określonych przedziałach czasowych na rzutniku multimedialnym.

 3. Test sprawnościowo – kondycyjny :

 • 3 testy na lodzie ( zalicza przejechanie w czasie krótszym niż w wyznaczonych limitach)

 • Test wytrzymałości ( COOPER )

 1. Podczas egzaminu teoretycznego niedopuszczalne jest korzystanie z jakiejkolwiek pomocy, notatek, przepisów oraz podpowiadania.

e. Sprawny przebieg kursu zagwarantować ma aktywny udział uczestników i przestrzeganie zasad dyscypliny. Nie dopuszcza się spóźnień oraz opuszczania zajęć dydaktycznych:

UWAGA !

Kara finansowa* Spóźnienie na zajęcia (do 15 minut) 10zł

(spóźnienie powyżej 15 minut, traktuje się jak nieobecność)* Powtórne spóźnienie 20 zł

* Nieobecność na zajęciach 50 zł

* Powtórna nieobecność na zajęciach - wykluczenie i nie zaliczenie kursu.

* Brak badań lekarskich i/lub kserokopii polisy ubezpieczeniowej powoduje niedopuszczenie do uczestnictwa w kursie

* Rażące nieprzestrzeganie regulaminu kursu rozpatrywanie będzie przez WS PZHL.

Sekretarz WS PZHL Przewodniczący WS PZHL

Hubert Godziątkowski Krzysztof Karaś

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna