Obszar I granicePobieranie 0.74 Mb.
Strona1/7
Data10.05.2016
Rozmiar0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Załącznik do uchwały

Nr X/40/07 Rady

Gminy Mokrsko

z dnia 9 sierpnia 2007r.WOJEWODA ŁÓDZKI


OBSZAR I GRANICE

AGLOMERACJI MOKRSKO

PROJEKTMokrsko, kwiecień 2007 roku
SPIS TREŚCI1. WSTĘP………………………………………………………………………………… 2

2. PODSTAWA PLANU………………………………………………………………… 3

2.1. Podstawa prawna i materiały źródłowe…………………………………………… . 3


2.2. Definicje i metodologia…………………………………………………………… . 4

2.2.1. Definicje………………………………………………………………………… 4

2.2.2. Ochrona wód a obszar aglomeracji…………………………………………… 5

2.2.3. Metodologia wyznaczenia aglomeracji………………………………………… 9

2.2.4. Problematyka aglomeracji w kontekście dróg………………………………… 14
3. CZĘŚĆ OPISOWA …………………………………………………………………… 17

ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH OBSZARU AGLOMERACJI MOKRSKO 18

3.1. Informacje podstawowe o mieszkańcach i sieci kanalizacyjnej…………………... 20

3.1.1. Długość istniejącej kanalizacji………………………………………………… 20

3.1.2. Długość i opis planowanej kanalizacji………………………………………… 20

3.1.2.1. Miejscowość Mokrsko ………………………………………………… 21

3.1.2.2. Miejscowość Krzyworzeka ……………………………………………. 22

3.1.2.3. Miejscowość Chotów ………………………………………………….. 25

3.1.2.4. Układ kanalizacyjny Ożarów ………………………………………….. 25

3.1.2.5. Układ kanalizacyjny Komorniki ……………………………………….. 26

3.1.2.6. Układ kanalizacyjny Słupsko……………………………………………… 27

3.1.4. Liczba mieszkańców…………………………………………………………… 28

3.1.5. Liczba turystów obsługiwana przez sieć i oczyszczalnię……………………… 30

3.2. Opis gospodarki ściekowej………………………………………………...………… 31

3.2.1. Elementy układu technologicznego oczyszczalni……………………..………… 31

3.2.2. Ilość i skład ścieków komunalnych ……………………………………………… 32

3.2.3. Całkowity bilans ścieków w odniesieniu na sołectwa i PJO …………………… 36

3.2.4. Skład ścieków komunalnych…………………………………………………….. 37
3.3. Uzasadnienie równoważnej liczby mieszkańców……………………………………… 38
3.4 Uzasadnienie i wyliczenie wskaźnika koncentracji ……………………………………... 43

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:
Załącznik nr 1 - Ogólny schemat ideowy Aglomeracja Mokrsko
Załącznik nr 2 - Mapa w skali 1 : 25.000 z nakreślonymi granicami Aglomeracji Mokrsko.
Załącznik nr 3 Obszar i granice Aglomeracji Mokrsko w skali 1 : 25.000 na arkuszach A-4
1. WSTĘP

Dyrektywa nr 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, jak i regulacje krajowe (art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 18.07.2001 Prawo Wodne) wskazują aglomerację o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) równej 2000 jako najmniejszą, dla której istnieje obowiązek wyposażenia jej w sieć kanalizacyjną dla ścieków komunalnych zakończoną oczyszczalnią ścieków. Wyposażenie aglomeracji mniejszych od 2000 RLM w sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków uwarunkowane jest potrzebami ochrony jakości wód w ciekach stanowiących odbiorniki ścieków z tych aglomeracji.

Siedziba Gminy Mokrsko oraz główne miejscowości Gminy Mokrsko, powiat wieluński, posiadają wystarczająco skoncentrowaną zabudowę, aby utworzyć jeden obszar powiązany różnymi typami sieci kanalizacyjnych, obsługiwany przez jeden istniejący obiekt oczyszczalni ścieków komunalnych. Jedynie zabudowania i gospodarstwa pojedyncze oraz tereny zabudowy letniskowej, z przyczyn ekonomicznych nie będą włączone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej. Nie można jednak wykluczyć, że tereny przy zbiornikach wodnych staną się bardziej atrakcyjne, niż wynika to z założeń planistycznych. Nie ma bowiem w pobliżu Wielunia podobnych terenów. Można będzie wówczas dokonać odpowiedniej weryfikacji obszaru Aglomeracji Mokrsko.

Wykonane do chwili obecnej wielowariantowe analizy przyczynowo – skutkowe gospodarki ściekowej na podstawie opracowanych programów i założeń dla gminy Mokrsko wykazały, że budowa kilku oczyszczalni jest jednak niezasadna ekonomicznie i nie uzyska akceptacji społecznej z powodu jednostkowych kosztów inwestycyjnych oraz kosztów oczyszczania 1 m3 ścieków . Prowadzone od kilku lat inwestycje ogólne oraz fakt istnienia oczyszczalni w Mokrsku wraz z częściową kanalizacją w tej miejscowości pozytywnie wpłynęły na świadomość ekologiczną i aspiracje cywilizacyjne mieszkańców naszej gminy. Projekt Planu sporządzony został zgodnie z Rozporządzeniem1 i „Metodyką”2. Wszelkie prace graficzne dotyczące granic i obszaru aglomeracji zostały wykonane zgodnie ze stosownymi wytycznymi.3Dane zbiorcze tabelaryczne Aglomeracji Mokrsko znajdują się na str. 18.

2. PODSTAWA PLANU
2.1. Podstawa prawna i materiały źródłowe
Podstawę wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Mokrsko, powiat wieluński stanowią:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji (Dz.U. Nr 283 poz. 2841).

 2. Metodyka wyznaczania w ramach aglomeracji zakresu sieci kanalizacyjnej, która może być objęta finansowaniem z Funduszu Spójności opracowana przez Wydział Przygotowania Przedsięwzięć NFOSiGW DS. opracowanymi w marcu 2006.

 3. „Wytyczne do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 stycznia 2006 r

 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r.) Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 202 poz. 2072

 5. Rocznik statystyczny „Ochrona środowiska 2005” Zakład Wydawnictw Statystycznych Warszawa 2006

 6. „Wdrażanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych jako realizacja zobowiązań akcesyjnych Polski” mgr inż. Justyna KIEC - Biuro Gospodarki Wodnej Ministerstwo Środowisko2005. Aktualizacja załączników 1, 2, 3 i 4 do Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, stanowiących wykazy niezbędnych przedsięwzięć w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków do końca 2005 r., 2010 r., 2013 r. i 2015 r.-

 7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 Nr 71 Poz.838)

 8. Ministerstwo Środowiska Warszawa, 30 maja 2005 r. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 roku Nr 43 Poz.430).

 9. Program Ochrony Środowiska Województwa łódzkiego 1999-2015 rok, Łódź 2003.

 10. Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 05/2006 (z dnia 9 stycznia 2006 r.) w sprawie wyznaczenia aglomeracji Wieluń.

 11. Koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Mokrsko –sierpień 1995

 12. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mokrsko, 2004 r.;

 13. Decyzja Starosty Powiatowego w Wieluniu nr RS 6223-08/03 z dnia 6 maja 2003 roku dot pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków oczyszczonych z gminnej oczyszczalni ścieków w Mokrsku.

 14. Zestawienia pobranej wody w Gminie Mokrsko za lata 2004, 2005 i 2006.

 15. Badania fizyczno – chemiczne ścieków oczyszczonych i surowych za lata 2004, 2005 i 2006.

 16. Wykaz zakładów pracy i instytucji użytku publicznego w Gminie Mokrsko.

 17. Inwentaryzacja powykonawcza wykonanej kanalizacji sanitarnej.

 18. Dokumentacja projektowo wykonawcza gminnej oczyszczalni ścieków.

 19. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko – marzec 2003. (Uchwała Nr XIV/64/03 Rady Gminy w Mokrsku z dnia 18 grudnia 2003r).

 20. Dane statystyczne Gminy Mokrsko dot. wody, ścieków, budynków, terenów, ludności za lata 2004, 2005 i 2006.

 21. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mokrsko.

Gmina nie posiada żadnych decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego związanej z gospodarką ściekową oraz wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń kanalizacyjnych, ponieważ w gminie nie ma jeszcze kanalizacji.


2.2. Definicje i metodologia
2.2.1. Definicje
Za obowiązującą należy uznać terminologię ujętą w Prawie Ochrony Środowiska4 oraz Prawie Wodnym5. Poniżej podajemy terminologię uzupełniającą właściwą dla Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

 1. Podstawowa jednostka osadnicza (PJO) - to obszar zwartej zabudowy (tj. przysiółki, wsie, osiedla mieszkaniowe), na którym planowane jest wykonanie sieci kanalizacyjnej.

 2. Sieć PJO to planowana do wykonania sieć kanalizacyjna obsługująca PJO wraz z „bocznymi” odcinkami zbiorczymi, kolektorami głównymi oraz ewentualnie odcinkami przesyłowymi. Sieć PJO ograniczona jest „końcowym” punktem węzłowym oraz „początkowymi” punktami węzłowymi. Nie wyznacza się „początkowych” punktów węzłowych dla PJO znajdujących się na początku sieci patrząc zgodnie z kierunkiem transportu ścieków.

 3. Końcowy” punkt węzłowy – punkt na sieci łączący sieć PJO, patrząc zgodnie z kierunkiem transportu ścieków, z siecią następnej PJO, odcinkiem tranzytowym do sieci następnego PJO lub istniejąca siecią kanalizacyjną

 4. Początkowy” punkt węzłowy - punkt łączący sieć PJO, patrząc zgodnie z kierunkiem transportu ścieków, z siecią poprzedzającego/ych PJO, lub odcinkiem/mi tranzytowym/mi łączącym/mi PJO z siecią poprzedzającego/ych PJO).

 5. Przesyłowy” punkt węzłowy – punkt na sieci PJO stanowiący początek odcinka przesyłowego.

 6. Odcinek przesyłowy - stanowi odcinek sieci PJO, do którego nie są podłączone żadne „boczne dopływy” ścieków, służący jedynie przesyłowi ścieków do „końcowego” punktu węzłowego dla danej PJO.

 7. Odcinek tranzytowy – odcinek przesyłowy, służący odprowadzeniu ścieków z więcej niż jednej PJO.

 8. Aglomeracja - oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków komunalnych.

 9. RLM (równoważna liczba mieszkańców)- wskaźnikowa wielkość zależna od wyliczalnego ładunku dobowego BZT5 od wszystkich dostawców ścieków (ilość dobowa ścieków w m3 x stężenie BZT5). Dla 1 przeliczeniowego RLM przyjmuje się równowartość 60 g O BZT5.


2.2.2. Ochrona wód a obszar aglomeracji
W dniu 18 lipca 2001 roku uchwalona została nowa ustawa Prawo wodne, która wprowadziła zarządzanie zasobami wodnymi, z uwzględnieniem podziału Państwa na obszary dorzeczy i regiony wodne. Zapis ten był zwieńczeniem długotrwałego procesu prowadzącego do stworzenia stabilnego systemu gospodarowania wodami w Polsce.Poszczególne Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej działają w obszarze określonych regionów wodnych. Zachodnia część województwa łódzkiego wraz z powiatem wieluńskim i gminą Mokrsko należy do Zlewni Rzeki Warty. Rzeka Warta płynie ok. 10 km na wschód od granic gminy. Gmina jest podzielona działem wodnym III rzędu. Północno-wschodnia część gminy należy do działu wodnego rzeki Pysznej a południowo- wschodnia do zlewni rzeki Prosna.

Gmina Mokrsko położona jest w południowo-zachodniej części województwa łódzkiego, w powiecie wieluńskim. Gmina graniczy z następującymi gminami:Mapa schematyczna powiatu wieluńskiego


 • Wieluń – na pólnocy;

 • Pątnów na wschodzie

 • Skomlin – na zachodzie;

 • Praszka (woj. opolskie) – na południu;


Według podziału fizyczno-geograficznego Polski Gmina Mokrsko znajduje się w obrębie Wysoczyzny Wieruszowskiej. Gmina Mokrsko zlokalizowana w obszarze Warty Górnej należy wg właściwości zlewniowej do RZGW Poznań, Inspektorat w Sieradzu. Wszelkie inwestycje wymagające operatów wodnoprawnych muszą wobec tego być uzgadniane z tym inspektoratem.

Na terenie gminy nie występują większe cieki wodne. Wśród małych należy wymienić uregulowany Kanał Krzyworzecki oraz Ożarka, Motyl i Olszyna. Do cieku Olszyna doprowadzone są, poprzez rów otwarty, oczyszczone ścieki z gminnej oczyszczalni.

Na terenie Gminy Mokrsko brak jest dużych zbiorników wodnych. W kilku miejscowościach gminy (Mokrsko, Ożarów, Krzyworzeka, Chotów) znajdują się zbiorniki o charakterze stawów hodowlanych bądź zbiorników retencyjnych. Największe skupisko stawów na południe od Ożarowa zajmuje powierzchnię ok. 30 ha. Dla utrzymania właściwych stosunków wodnych na terenie gminy oraz zatrzymania i zagospodarowania wód opadowych należy wykonać jednak szereg zbiorników retencyjnych. W najbliższym czasie dokonany zostanie spis wszystkich zbiorników wodnych o powierzchni pow. 30 m2 jako wartości granicznej wynikającej z Prawa Budowlanego. Do realizacji zakwalifikowany został Zbiornik Motyl (długości ok.1950 m, szer. największej 160 m, średniej ok. 100 m i pow. ok. 20 ha) na południe od miejscowości Komorniki. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tam tereny pod znaczną ilość zabudowy letniskowej. Przedmiotem konsultacji społecznej objęta jest realizacja zbiornika Turów na Kanale Krzyworzeckim (długości ok.650 m, szer. największej 100 m, średniej ok. 70 m i pow. ok. 4,5 ha). Przedmiotem analizy jest neutralizacja wód opadowych z drogi powiatowej, wzdłuż której zlokalizowana jest zabudowa miejscowości Mokrsko i Krzyworzeka .

Na terenie powiatu wieluńskiego występują dwa najważniejsze użytkowe poziomy wód podziemnych związane głównie z utworami jurajskimi oraz czwartorzędowymi. Rozmieszczenie największych poziomów wodonośnych w zasobach eksploatacyjnych wód podziemnych powiatu wieluńskiego, gmina Mokrsko przedstawia kolejna mapa.

Jurajskie poziomy wodonośne są związane głównie ze zbiornikami wód podziemnych o znaczeniu ponadregionalnym: GZWP nr 326 reprezentowanym przez

struktury wodonośne górnej jury i GZWP nr 325 reprezentowanym przez struktury wodonośne środkowej jury. Wody jurajskie są z reguły wysokiej jakości. Ze względu na szczególne znaczenie gospodarcze, a jednocześnie zagrożenie degradacją, w granicach GZWP wyznaczono obszary wymagające najwyższej ochrony (ONO) na terenie gminy i miasta Wieluń oraz obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO) – na terenie gmin Biała, Pątnów, Mokrsko, Czarnożyły, Wierzchlas i Osjaków. W otworach pomiarowych dokonano badań stanu wód podziemnych. W ich wyniku na terenie Gminy Mokrskostwierdzono:

- W otworze o numerze 11 stratygrafia warstwy wodonośnej tego otworu to jura. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody są klasy czystości II - wody o średniej jakości.
- W miejscowości Ożarów w otworze o numerze 12 stratygrafia warstwy wodonośnej tego otworu to jura. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że wody są klasy czystości Ib - wody o wysokiej jakości (2002r.) W 2002 roku klasa czystości wody pogorszyła się do II.

Na terenie Gminy Mokrsko głównym źródłem wody podziemnej są dwa ujęcia: ujęcie Mokrsko i ujęcie Ożarów. Łączny pobór wody z tych dwóch ujęć wynosił:[m3/dobę]

2003

2004

2005

2006

Uwagi

Woda pobrana z ujęć

710,16

646,03

627,67

666,93
Woda na cele technologiczne

272,74

70,41

34,52

62,19
Straty wody

86,57

89,04

206,58
Woda dostarczona razem

437,42

467,11

504,1

397,16
Woda dla gospodarstw domowych

437,42

317,53

470,68

318,81
Na cele produkcyjne

92,05

33,42

20,82
Na pozostałe cele

57,53

57,53
Ilość mieszkańców

5530

5494

5494

5415
Zużycie w l/osobę/dzień

79,10

57,80

85,67

58,88
Już tylko na podstawie tych danych można przypuszczać, że na terenie gminy Mokrsko do celów agrarnych używane są duże ilości wody z ujęć własnych. Dopiero w okresie dużej suszy (2005 rok) odnotowuje się zwiększony pobór wody uzdatnionej

Praktycznie pobór wody na poniżej 60 litrów na osobę dziennie jest prawie niemożliwy i stanowi duże zagrożenie epidemiologiczne dla społeczeństwa gminy. Prawdopodobnie dopiero wyposażenie w kanalizację spowoduje unormowanie poboru wody.Lp

Miejscowości /PJO

M-k

Przyłaczy

MK/przyłącze

Pobrana woda

Zużycie

Zużycie dla normy 90 l
-

osoby

szt
m3/rok

l/os./dzień
1

Brzeziny

38

8

4,75

400

29

1248

2

Chotów

528

103

5,12

9000

47

17345

3

Jasna Góra

80

21

3,81

4600

157

2628

4

Krzyworzeka

986

227

4,34

17900

50

32390

5

Komorniki

607

166

3,66

13600

53

25032

6

Jeziorko

41

10

4,1

7

Orzechowiec

114

28

4,07

8

Lipie

43

7

6,14

1000

64

1413

9

Mokrsko

1453

382

3,80

41400

73

51345

11

Mokrsko Osiedle

110

28

3,92

12

Motyl

23

14

1,64

400

48

756

13

Mątewki

71

12

5,92

1300

50

2332

14

Ożarów

985

213

4,62

19800

49

36266

15

Poręby

32

8

4,00

16

Stanisławów

14

3

4,67

17

Zmyślona

73

18

4,06

18

Słupsko

296

61

4,85

6500

60

9723
Woda na cele bytowe

115900
180478

Sprawy poboru wody będą w najbliższym czasie przedmiotem osobnej analizy. Dane zawarte w powyższej tabeli (już po korekcie) nadal odstają od porównywalnych obszarów w innych gminach. Do dalszych prac związanych z wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji należy przyjąć zestawienia w tabeli na dzień wprowadzenia kanalizacji do eksploatacji.

Oznacza to zwiększenie sprzedaży wody dla gospodarstw indywidualnych z poziomu 317 do 494 m3/dobę, tj. o 177 m3 więcej. Dla podziemnych zasobów wodnych gminy Mokrsko nie stanowi to żadnego problemu.


2.2.3. Metodologia wyznaczenia aglomeracji
Zalecenie oraz sposób wyznaczania aglomeracji został wskazany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji6. Zgodnie z Rozporządzeniem obszar aglomeracji wyznaczany jest przez wojewodę.

W celu wyznaczenia (w ramach aglomeracji wyznaczonych przez wojewodów sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z Funduszu Spójności) niezbędnej do podłączenia ludności zamieszkującej w granicach aglomeracji, dokonuje się analizy zakresu przewidzianej do finansowania z FS budowy nowej kanalizacji w oparciu o mapę sporządzoną zgodnie z „Wytycznymi do sporządzania map na potrzeby analizy opcji do Wstępnych Studiów Wykonalności lub na potrzeby weryfikacji SIWZ do Studiów Wykonalności” zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska w dniu 19 stycznia 2007r. lub o dokumentację przedsięwzięcia (z dokumentacją graficzną) zawierającą dane równoważne.

Poniższej analizy dokonano w kilku krokach, osobno dla podzlewni kanalizacyjnej istniejącej już oczyszczalni ścieków (OŚ) w Mokrsku I obsługującej dwie PJO, a przewidzianej do rozbudowy wraz z układem sieci kanalizacji.

W kroku zerowym, zgodnie ze stanem faktycznym już wykonanym, określono w Projekcie Budowlanym lokalizację i zasadność technologiczno - ekonomiczną oczyszczalni ścieków, która obsługuje miejscowość Mokrsko i zasięg istniejącej sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do tej oczyszczalni. Przyjmujemy te argumenty jako zasadne, a po analizie przyczynowo – skutkowej planu rozwoju sieci kanalizacyjnej przyjmujemy jako docelowy obiekt oczyszczania ścieków w Aglomeracji Mokrsko. 1. W pierwszym kroku obliczeń, licząc od Oczyszczalni Ścieków (OŚ) obsługującej analizowaną aglomerację, przyjęto przyłączenie do istniejącej sieci, graniczących z nią:

  1. sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO)7 o wskaźniku koncentracji wynoszącym co najmniej 120 Mk/km (bazowa wartość progowa).

  2. odcinków sieci przebiegających przez PJO nie spełniające bazowego progowego wskaźnika koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zakończonych PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120 Mk/km, przy czym cały przyłączany odcinek powinien spełniać warunek średniego wskaźnika koncentracji wynoszącego co najmniej 120 Mk/km. Dołączana sieć obejmuje także PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120 Mk/km.

 2. Zgodnie z zasadą, jeżeli wyznaczona w pierwszym kroku całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mki1) podzielona przez długość tej sieci (DSi1) daje średni wskaźnik koncentracji powyżej progowej wartości wskaźnika koncentracji dla tego kroku, to w kroku drugim przyjmuje się dołączenie do wyznaczonej w kroku pierwszym sieci graniczących z nią:

  1. sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskaźniku koncentracji wynoszącym co najmniej 120-(5*1) Mk/km (wartość progowa dla drugiego kroku).

  2. odcinków sieci przebiegających przez PJO nie spełniające progowego wskaźnika koncentracji (dla drugiego kroku) wraz z sieciami tych PJO, zakończonych PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-(5*1) Mk/km, przy czym cały przyłączany odcinek powinien spełniać warunek średniego wskaźnika koncentracji wynoszącego co najmniej 120-(5*1) Mk/km. Dołączana sieć obejmuje także PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-(5*1) Mk/km.

 3. Zgodnie z wytycznymi, jeżeli wyznaczona w kroku n-1 całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mkin-1) podzielona przez długość tej sieci (DSin-1) daje średni wskaźnik koncentracji powyżej progowej wartości wskaźnika koncentracji dla tego kroku, to w kroku n przyjmuje się dołączenie do wyznaczonej w kroku n-1 sieci, graniczących z nią:

  1. sieci w ramach Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO) o wskaźniku koncentracji wynoszącym co najmniej 120-5*(n-1) Mk/km (wartość progowa dla n kroku).

  2. odcinków sieci przebiegających przez PJO nie spełniające progowego wskaźnika koncentracji wraz z sieciami tych PJO, zakończonych PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-5*(n-1) Mk/km, przy czym cały przyłączany odcinek powinien spełniać warunek średniego wskaźnika koncentracji co najmniej 120-5*(n-1) Mk/km. Dołączana sieć obejmuje także PJO o wskaźniku koncentracji większym od 120-5*(n-1) Mk/km.

 4. Kiedy wyznaczona w n-tym kroku całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mkin) podzielona przez długość tej sieci (DSin) daje średni wskaźnik koncentracji poniżej bazowej wartości progowej kolejno odrzucamy:

  1. sieć dla Podstawowych Jednostek Osadniczych (PJO)8

  2. odpowiednie odcinki sieci, zgodnie z podpunktami b punktów 2 i 3,

o najmniejszym wskaźniku koncentracji do momentu, kiedy całkowita liczba mieszkańców przewidziana do korzystania z planowanej do wybudowania sieci (Mki(n)agl120) podzielona przez długość tej sieci (DSi(n)agl120) daje średni wskaźnik koncentracji równy lub powyżej bazowej wartości progowej.

 1. Do uzyskanych wyników dodaje się odcinki sieci wynikające z §3 ust. 5 Rozporządzenia9, gdy granice terenów, o których w nim mowa graniczą z terenami, na których wyznaczono sieć zgodnie z pkt. 1-4 metodyki.

 2. W wyniku ww. postępowania określane są dla zlewni każdej OŚ obsługującej aglomeracje dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z FS, tj.:

DSi(n)agl - długości projektowanej sieci (łącznie z kolektorami przerzutowymi) niezbędnej do budowy w celu podłączenia mieszkańców (Mkn) w zlewni danej OŚ obecnie niekorzystających z sieci.

Mki(n)agl - przewidywana do obsługi przez projektowaną sieć liczba mieszkańców i maksymalna liczba turystów wynikająca z liczby zgłoszonych/zarejestrowanych miejsc noclegowych. 1. W wyniku ww. postępowania określane są dwa podstawowe parametry sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z FS, tj.:

gdzie:

DS - długości projektowanej sieci (łącznie z kolektorami przerzutowymi) niezbędnej do budowy w celu podłączenia (Mk) mieszkańców obecnie nie korzystających z sieci.

Mk - przewidywana do obsługi przez projektowaną sieć liczba mieszkańców i maksymalna liczba turystów wynikająca z liczby zgłoszonych/zarejestrowanych miejsc noclegowych.

x - liczba OŚ obsługujących daną aglomerację .

n - dla danej OŚ liczba iteracji10 niezbędna do wyznaczenia parametrów sieci kanalizacyjnej, która może być przedmiotem współfinansowania z FS.

2.2.4. Problematyka aglomeracji w kontekście dróg.
Sprawa ta winna zostać omówiona przed wyznaczeniem obszaru i granic aglomeracji Mokrsko. W gminie występują drogi powiatowe i drogi gminne Na terenie gminy PJO Mokrsko I i Mokrsko II droga powiatowa 451 faktycznie jest zabudowana szeregowo po obu stronach. Dotyczy to również PJO Mokrsko i miejscowości Krzyworzeka przy tej samej drodze oraz sytuacji w zespole JPO Ożarów i zespole JPO Komorniki.

Omawiane zasady w gminie Mokrsko dotyczą następujących dróg: 1. fragment drogi krajowej nr 45 relacji Łódź – Złoczew- Wieluń-Opole, szerokości w liniach rozgraniczających 40m,

 2. fragment drogi powiatowej nr 451, relacji Skomlin – Turów, oznaczony symbolem 1KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m.;

 3. fragment drogi powiatowej nr 452, relacji Komorniki – Mokrsko, oznaczony symbolem 2KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m, 1 jezdnia, 2 pasy ruchu;

 4. fragment drogi powiatowej nr 453 Chotów - Morsko, oznaczony symbolem 3 KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

 5. fragment drogi powiatowej nr 454 relacji Wieluń - Krzyworzeka - Mokrsko, oznaczony symbolem 4KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokość w liniach rozgraniczających 20 m,

 6. fragment drogi powiatowej nr 455, relacji Mokrsko - /Wróblew/, oznaczony symbolem 5KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m.;

 7. fragment drogi powiatowej nr 457, relacji Mokrsko – Ożarów – oznaczony na planie symbolem 6KZ – klasa drogi zbiorcza, szerokości w liniach rozgraniczających 20 m,

Dotychczasowa praktyka realizacji inwestycji kanalizacyjnych w kontekście użytkowania dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych ukazuje niezrozumienie przez Zarządy Dróg zasad ochrony środowiska realizowanych przez samorząd gminny z jednoczesnym brakiem przestrzegania ochrony dla samego obszaru dróg wraz z pasami drogowymi. Problem ten jes regulowany w następujących aktach prawnych:

 1. Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych powstał jako realizacja zobowiązań związanych z wejściem Polski do Unii Europejskiej i dochowania zapisów Dyrektywy Wodnej oraz pochodnych.

 2. Wytyczne do sporządzania obszarów i granic aglomeracji zostały opracowane przez Ministerstwo Środowiska Warszawa 30 maja 2005 r.

 3. Ustawa o drogach publicznych11.obowiązuje od dnia 21 marca 1985 r. Nawet tekst jednolity z 2000 roku nie zawiera elementów zrównoważonego rozwoju

 4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie12 zostało podpisane dnia 2 marca 1999 r i faktycznie nie przystaje do wymogów unijnych dotyczących ochrony środowiska z elementarnymi zasadami zrównoważonego rozwoju.

Istniejąca zabudowa w poszczególnych PJO Gminy Mokrsko powstała przed zasadami ustanowionymi dla zarządzania drogami. Nie ma możliwości bezkolizyjnego podłączenia do sieci kanalizacyjnych zabudowy znajdującej się w liniach rozgraniczających w poszczególnych pasach dróg. Posadowienie instalacji kanalizacji komunalnej pod poboczami (czy nawet zatokami) znajdującymi się w pasie drogowym nie powodują żadnych perturbacji w ruchu drogowym na pasie jezdnym.

Lokalizacja dróg pozostających poza władzą gminy w oczywisty sposób determinuje wszelkie prace planistyczne w gminie. Dotyczy to wielu aspektów rozwojowych (głównie inwestycji liniowych) i turystycznych. Nie można np. wyznaczyć ścieżek rowerowych wzdłuż drogi, pomimo odpowiedniej szerokości samej drogi w części jezdnej. Z racji istnienia drogi, gmina nie posiada żadnych realnych profitów, poza faktem jej istnienia. Konieczność budowy wzdłuż Drogi Powiatowej dwóch nitek kolektorów grawitacyjnych (bądź podciśnieniowych) kanalizacji komunalnej po obu stronach drogi w sposób oczywisty dyskryminuje sposób przeliczania nasycenia MK / 1 km sieci w stosunku np. do osiedla każdego miasta. Nie jest winą Gminy brak zrozumienia autorów decyzji związanych z gospodarowaniem poboczami i zakazem posadowienia pod poboczem instalacji, tym bardziej że w § 139. 1. Rozporządzenia13 zapisano: „W pasie drogowym drogi klasy A, w zależności od potrzeb, może być usytuowany pas technologiczny po obu lub po jednej stronie drogi, przeznaczony do utrzymania drogi, a także do umieszczenia podziemnej infrastruktury technicznej”. W Ustawie14 oraz wspomnianym Rozporządzeniu15 istnieje zapis „umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z drogą, zwanej dalej "infrastrukturą", nie może naruszać elementów technicznych drogi oraz nie może przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.” Jest to oczywiste, ale nie zabrania posadowienia kanalizacji przy takich drogach.

Stąd przyjmujemy wprawdzie wymóg budowy dwóch nitek, lecz na dobrą sprawę kosztami inwestycyjnymi winno być obciążone Państwo, a nie świadoma ekologicznie społeczność gminna. Istotne jest również to, że już w trakcie wyznaczania, czy bardziej kwalifikacji istniejącego dawno traktu komunikacyjnego jako Drogi Powiatowej, wymóg Art. 43. ust. 1. Ustawy o drogach o treści „Obiekty budowlane przy drogach powinny być usytuowane w odległości od zewnętrznej krawędzi jezdni co najmniej 10 m od drogi krajowej na terenie zabudowanym i 25 na terenie niezabudowanym” był niemożliwy do spełnienia. Przy wszystkich drogach powiatowych szerokości rozgraniczeń zostały wyznaczone arbitralnie (bez konsultacji z gminą) znacznie przekraczając przyjęte w Ustawie odległości. Naruszona zastała już wówczas (przy wyznaczaniu dróg i przy wyznaczaniu pasów rozgraniczeń) zasada przewidywania skutków podjęcia takiej a nie innej decyzji.

Przy wyznaczeniu granic i obszaru Aglomeracji Mokrsko, przyjęto możliwość posadowienia kolektorów kanalizacyjnych wraz z odcinkami przesyłowymi (kanalizacją ciśnieniową) w poboczach tych dróg, stanowiących jednak pas drogowy. Gdyby zaistniał przypadek braku wyrażenia zgody na takie rozwiązanie (posadowienia kanalizacji w poboczu), praktycznie wykluczyłoby to jakąkolwiek budowę kanalizacji. Gmina nie dysponuje zasobami gruntów pozwalającymi na realizację kanalizacji. W większości gminy występuje duże rozdrobnienie gruntów i praktycznie bez zrozumienia społecznego nie jest możliwe wykonywanie inwestycji. Uzgodnienia w kwestii posadowienia kanalizacji w pasie drogowym dróg powiatowych ułatwiają realizację tak ważnych dla gminy i jej mieszkańców planów.

3. CZĘŚĆ OPISOWA

Głównym, wyjściowym materiałem analitycznym dla opracowania projektu Planu obszaru i granic Aglomeracji Mokrsko jest przyjęta przez gminę w sierpniu 1995 r. Koncepcja kanalizacji sanitarnej Gminy Mokrsko. Z uwagi na czas, w którym była opracowywana, należało wziąć pod uwagę najnowsze tendencje techniczne i opracowania ostatnio wykonane na potrzeby rozwojowe gminy.

Przyjętą tam tezę o konieczności budowy oczyszczalni w każdej miejscowości, z przyczyn ekonomicznych i środowiskowych, należy uznać za niezasadną. Po analizie przyjęto założenie na korzyść jednej, centralnej oczyszczalni ścieków w Mokrsku. Istniejąca oczyszczalnia będzie rozbudowywana w kolejnych etapach budowy sieci kanalizacyjnej.

Najdłuższe odcinki przesyłowe kanalizacji (kolektory tłoczne) w Aglomeracji Mokrsko wynoszą 2,4 km pomiędzy Mokrskiem a Komornikami i 2,6 km pomiędzy pompownią w Ożarowie a zabudowaniami Krzyworzeka – Kolonia. Największe koszty inwestycyjne tych kolektorów nie przekroczą 700.000 zł każdy. Za taka kwotę nie można wybudować kompletnej oczyszczalni wraz z wymaganą infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną dla kolejnych miejscowości. Argument o dużej różnicy terenu również nie znajduje uzasadnienia. Dla kolektora Komorniki jest to odpowiednio rzędna terenu przy pompowni ok. 211 m npm a poziom terenu przy studzience rozprężnej 217 m npm. Dla kolektora Ożarów jest to rzędna terenu przy pompowni ok. 237 mnpm a poziom terenu przy studzience rozprężnej 239 m npm. Dopiero odległość 4-5 km można przyjąć jako graniczną, uzasadniającą rozważenie budowy oddzielnej- lokalnej oczyszczalni. W części graficznej opracowanego programu funkcjonalno – użytkowego neutralizacji ścieków komunalnych stanowiącej podstawę do niniejszego opracowania, wykonanej na podkładach mapowych w skali 1 : 10.000 określono wyraźnie obszary indywidualnej neutralizacji ścieków, pozostające poza obszarami obsługiwanymi siecią kanalizacyjną. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych z ubojni winna zmienić charakter na podczyszczalnię. Jest to zasadne z powodu możliwości realnej kontroli procesów oczyszczania. Dotychczasowy obiekt stanie się podoczyszczalnią gwarantującą dopuszczalną wartość zanieczyszczeń w ściekach wprowadzanych do sieci komunalnych. Na etapie analitycznym, autorzy zaproponowali z przyczyn ukształtowania terenu, włączenie PJO Kocilew, Morzykobyła i Brzeziny do układu kanalizacyjnego Gminy Pątnów. Wersja ta uzyskała akceptację samorządu oraz władz gminy Mokrsko. Z tych samych przyczyn JPO Kazimierz z Gminy Skomlin winno włączyć się do Aglomeracji Mokrsko.ZESTAWIENIE INFORMACJI OBSZARU AGLOMERACJI MOKRSKO

Poniżej zestawiono podstawowe informacje o Aglomeracji Mokrsko. Uzasadnienie znajduje się w dalszej części opisowej.1

Rzeczywista aktualna liczba mieszkańców gminy
2


Liczba mieszkańców aktualnie obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko (Obszar Mokrsko I i Mokrsko II)

Ok. 1000

Aktualna obsługa ruchu turystycznego

do 50

Docelowa liczba turystów obsługiwanych na terenie gm. Mokrsko

ok 598

3

Przewidywana liczba turystów nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno retencyjnym Motyl

Do 100

4

Przewidywana liczba turystów nad planowanym zbiornikiem rekreacyjno retencyjnym Krzyworzeka

Do 112

5

Przypuszczalna liczba mieszkańców gminy dla okresu 25 lat

5989

6

Liczba mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnię ścieków Aglomeracji Mokrsko w perspektywie (bez turystów i m. Kazimierz)

6669

7

Perspektywiczna liczba mieszkańców z m. Kazimierz (gmina Skomlin)

Ok. 100

8

Równoważna Liczba Mieszkańców zlewni aktualnie

1200
RLM zlewni perspektywicznie z turystami

8150

9

Aktualny, dobowy napływ ścieków do oczyszczalni

175 m3/dobę

10

Docelowa dobowa przepustowość wykonanej oczyszczalni

400 m3/dobę

11

Docelowa dobowa przepustowość zakładanej oczyszczalni

1100 m3/dobę

12


Przyjęte dopuszczalne stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych wprowadzanych do kanalizacji komunalnej

Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5), oznaczane z dodatkiem inhibitora nitryfikacji

do 700 mg O/dm3

60 mg O/osobę

Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr), oznaczane metodą dwuchromianową

do 1000 mg O/dm

90 mg O/osobę 3

Zawiesiny ogólne

do 500 mg /dm3

55 mg /osobę

Azot ogólny ( suma azotu Kjeldahla (NNorg + NNH4 ), azotu azotynowego i azotu azotanowego

do 80 mg N/dm3

16 mg N/osobę

Fosfor ogólny

do 18 mg P/dm3

3,5 mg P/osobę

13


Ilość ścieków przemysłowych i z instytucji użyteczności publicznej powstających na terenie aglomeracji

34,97 m3/dobę

14

Ilość ścieków przemysłowych z ubojni (oddzielna oczyszczalnia)

50,00 m3/dobę

15

Długość planowanej sieci kanalizacji w Aglomeracji Mokrsko wraz z kolektorami tłocznymi bez przyłączy

45,25 km

16

Rezerwa sieci kanalizacyjnej do wymagalnego wskaźnika koncentracji dla PJO o zabudowie rozproszonej

10 km

17

Wskaźniki perspektywiczne nasycenia sieci kanalizacyjnej {RLM/ 1 km długości sieci} bez turystyki

146,21

RLM/ 1 km18

Wskaźniki perspektywiczne nasycenia sieci kanalizacyjnej {RLM/ 1 km długości sieci} z turystyką

155,62

RLM/ 1 km19

Wykonanie projektu budowlanego oczyszczalni I etapu

2009 rok

20

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w I etapie

379 m3/d (3300 RLM)

21

Przepustowość hydrauliczna oczyszczalni w II etapie

794,0 m3/dobę

22

Wykonanie modernizacji I etapu oczyszczalni

2010

23

Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla Mokrska i Krzyworzeki

Do 2009

24

Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną w I etapie

400

25

Liczba mieszkańców obsługiwanych siecią kanalizacyjną w perspektywie

6769

26

Wykonanie projektu budowlanego kanalizacji dla Chotowa i Ożarowa

2013

27

Wykonanie gminnego programu funkcjonalno użytkowego gospodarki ściekowej

III kwartał 2007

28

Bezpośredni efekt ekologiczny

Zahamowanie degradacji wód podziemnych, powierzchniowych i rowów melioracyjnych. Eliminacja 465,762 kg/dobę O(BZT5) ze ścieków

Eliminacja 330 kg/ dobę zawiesiny ze ścieków29

Efekt pośredni

Wykonanie zbiorników retencyjno rekreacyjnych. Rozwój stawów hodowlanych. Poprawa stosunków wodnych w gminie i warunków wegetacyjnych  1   2   3   4   5   6   7


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna