Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski” (kod obszaru plb 180002) Teren Nadleśnictwa położony jest w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski”Pobieranie 7.94 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar7.94 Kb.
Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski” (kod obszaru PLB
180002)

Teren Nadleśnictwa położony jest w zasięgu Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski”. Został on ustanowiony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz.U. nr 198, poz.1226).

Celem wyznaczenia Obszaru jest ochrona populacji dziko występujących gatunków ptaków, utrzymanie i zagospodarowanie ich naturalnych siedlisk zgodnie


z wymogami ekologicznymi, przywracanie zniszczonych biotopów oraz tworzenie biotopów. Przedmiotem ochrony są gatunki ptaków wymienione w załączniku
I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz ich naturalne siedliska.

Całkowita powierzchnia Obszaru wynosi 151966,6 ha, z czego w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko leży 2816,33 ha, a 2406,44 ha stanowią grunty Nadleśnictwa.

W jego skład wchodzą następujące oddziały:

Obręb Zagórz: 203-212, 212A b-c,w,213, 213Ab-d,i, 214, 215g-m, 216a-d, 217-233, 233Aa, 234-239, 239A, 240-243, 243Ac, 244-261.

Opis obszaru zaczerpnięto ze Standardowego Formularza Danych zaktualizowanego w listopadzie 2006 r., który dostępny jest na stronie Ministerstwa Środowiska www.natura2000.mos.gov.pl

Lokalizacja Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski”


w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Lesko.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków „Beskid Niski” znajduje się w miejscu zwężenia i największego obniżenia łuku karpackiego, gdzie jego wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m. Znajdują się tutaj obszary źródliskowe: Białej, Ropy, Wisłoki, Wisłoka i Jasiołki, które prowadząc swe wody ku północy płyną niekiedy obniżeniami, niekiedy równolegle do grzbietów lub przecinają je w poprzek głębokimi przełomami. Obficie występują tutaj wody mineralne. Roślinność


układa się w piętro regla dolnego porośnięte zbiorowiskami buczyny karpackiej
i nasadzeniami sosnowymi.

Teren ten jest miejscem występowania co najmniej 40 gatunków ptaków


z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. W okresie lęgowym obszar zasiedla ponad
1% krajowej populacji gatunków ptaków takich jak: bocian czarny, dzięcioł białoszyi, orlik krzykliwy, orzeł przedni, puszczyk uralski, sóweczka, trzmielojad, włochatka i inne.

Na terenie Obszaru odnotowano następujące gatunki ptaków wymienione


w załączniku I Dyrektywy Ptasiej: (A030) bocian czarny Ciconia nigra, (A031) bocian biały Ciconia ciconia, (A072) trzmielojad Pernis apivorus, (A073) kania czarna Milvus migrans, (A074) kania ruda Milvus milvus (A075) bielik Haliaeetus albicilla, (A080) gadożer Circaetus gallicus, (A081) błotniak stawowy Circus aeruginosus, (A082) błotniak zbożowy Circus cyaneus, (A084) błotniak łąkowy Circus pygargus, (A089) orlik krzykliwy Aquila pomarina, (A091) orzeł przedni Aquila chrysaetos, (A092) orzełek włochaty Hieraaetus pennatus, (A094) rybołów Pandion haliaetus, (A103) sokół wędrowny Falco peregrinus, (A104) jarząbek Bonasa bonasia, (A122) derkacz Crex crex, (A127) żuraw Grus grus, (A166) łęczak Tringa glareola, (A193) rybitwa rzeczna Sterna hirundo, (A215) puchacz Bubo bubo, (A217) sóweczka Glaucidium passerinum, (A220) puszczyk uralski Strix uralensis, (A223) włochatka Aegolius funereus, (224) lelek Caprimulgus europaeus, (A229) zimorodek Alcedo atthis, (A231) kraska Coracias garrulus, (A234) dzięcioł zielonosiwy Picus canus, (A236) dzięcioł czarny Dryocopus martius, (A238) dzięcioł średni Dendrocopos medius, (A239) dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, (A246) lerka Lullula arborea, (A272) podróżniczek Luscinia svecica, (A307) jarzębatka Sylvia nisoria, (A320) muchołówka mała Ficedula parva, (A321) muchołówka białoszyja Ficedula albicollis, (A338) gąsiorek Lanius colluri, (A241) dzięcioł trójpalczasty Picoides tridactylus, (A429) dzięcioł białoszyi Dendrocopos syriacus. Z ptaków wymienionych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt (Głowaciński 2001) bytuje tu: dzięcioł białogrzbiety Dendrocopos leucotos, puchacz Bubo bubo, puszczyk uralski Strix uralensis i orlik krzykliwy Aquila pomarina.
: bip
bip -> Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu
bip -> Instrukcja do kwestionariusza opisu projektu zgłaszanego w ramach celu szczegółowego 2 Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020
bip -> Formularz a karta informacyjna dla
bip -> Bip usdk pl Kraków: Dostawa odczynników immunochemicznych 18 grup Numer ogłoszenia: 175836 2013; data zamieszczenia: 06. 05. 2013
bip -> Ud-iii-wod-o-0053-678/2011
bip -> Opis założeń do sporządzenia projektu zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Przysowy I Słudwi plb100003
bip -> Uchwała Nr 354/xxii/2004 r. Rady Miasta w Rybniku z dnia 30 czerwca 2004 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przy ulicach: Żorska, Prosta, Brzezińska, Stawowa, Przemysłowa, Za Totem
bip -> Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku I jego ochronie
bip -> Załącznik nr 2 do uchwały nr lviii/1749/2009 Rady m st. Warszawy z dnia 9 lipca 2009 r. Raport dot opracowania projektu „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku I na lata kolejne
bip -> 2015 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Pobieranie 7.94 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna