ObwieszczeniaPobieranie 1.17 Mb.
Strona1/15
Data08.05.2016
Rozmiar1.17 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 17 marca 2003 r. Nr 16TREŚĆ: Poz.:

OBWIESZCZENIA

531 — Obwieszczenie Starosty Powiatu Lublinieckiego z dnia 20 lutego 2003 w sprawie miesięcznego kosztu

utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ul. Kochcickiej 14, w Domu Pomocy


Społecznej „Zameczek" w Lublińcu przy ul, 74 GPP 2 oraz w Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta"
w Lublińcu przy ul. E, Cyrana 10 1427

532 — Obwieszczenie Starosty Powiatu Mikołowskiego z dnia 21 lutego 2003 w sprawie miesięcznego kosztu

utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej — Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Mikołowie
Borowej Wsi 1427

533 — Obwieszczenie Starosty Powiatu Mtkołowskiego z dnia 21 lutego 2003 w sprawie miesięcznego kosztu

utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu 1427

534 — Obwieszczenie Prezydenta Miasta Mysłowice z dnia 26 lutego 2003 w sprawie miesięcznego kosztu

utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach 1428

535 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 17 lutego 2003 w sprawie zmian w składach

rad na obszarze województwa śląskiego 1428

536 — Obwieszczenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 28 lutego 2003 wsprawte miesięcznego kosztu utrzymania

mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej powiatu tarnogórskiego 1428

537 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnia 4 marca 2003 o wynikach wyborów

uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003 1429

538 — Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 6 marca 2003 o wynikach wyborów

uzupełniających do rad gmin przeprowadzanych w dniu 2 marca 2003 nas obszarze województwa śląs­-
kiego 1429

POROZUMIENIA

539 — Aneks nr 1 z dnia 13 stycznia 2003 do porozumienia z dnia 29 stycznia 2002 zawartego pomiędzy Powiatem

Pszczyńskim w Miastem Pszczyna w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pszczynie


zadań powiatowej biblioteki publicznej 1430

SPRAWOZDANIA 1. — Sprawozdanie z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002 w Bieruniu . 1430

 2. — Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa t Porządku za rok 2002 w Kłobucku 1431

 3. — Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002 w Rybniku 1432

 4. — Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach za rok 2002 1433

STATUTY G M IN

544 — Uchwała Nr 61 /VIl/2003 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zatwierdzenia

tekstu jednolitego statutu miasta Sosnowca 1435

545 — Uchwała Nr 93/VIII/2003 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 lutego 2003 w sprawie zmiany załącznika

do uchwały Nr 61/Vll/2003 Rady Miejskiej w Sosnowcu zdnia 23 stycznia 2003 wsprawie zatwierdzenia
tekstu jednolitego statutu miasta Sosnowca 1450

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

546 — Uchwala Nr III/22/2003 Rady Powiatu Zawierciańskiego z dnia 23 stycznia 2003 w sprawie zmiany

uchwały Nr XXVI/230/2001 z dnia 22 lutego 2001 w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania


dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych oraz
placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiatu Zawierciański 1450

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 16 — 1426 —

UCHWAŁY RAD GMIN

547 — Uchwala Nr VIl/8O/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2003 w sprawia zmiany uchwały

Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 5 grudnia 2002 w sprawie określenia wysokości


stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości 1451

548 — Uchwala Nr VII/81/2003 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 25 lutego 2003 w sprawie zwolnień

z podatku rolnego 1451

549 — Uchwala Nr V/55/2003 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 stycznia 2003 roku w sprawie zmiany ustaleń

fragmentu miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla terenu w obrębie
działek nr 255/13, 263/13 położonych przy ul, Siemianowickiej w Bytomiu 1452

550 — Uchwala Mr V/67/2003 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 29 stycznia 2003 w sprawie

uchwalenia regulaminu zarządzania mieniem komunalnym w zakresie spółek prawa handlowego .... 1456

551 — Uchwała Nr 23/III/2003 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 stycznia 2003 w sprawie przyjęcia statutów

sołectw w gminie Kłomnice 1457

552 — Uchwala Nr III/30/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie szczegółowych zasad

i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowice z tytułu należności
pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa oraz udzielania innych ulg
w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych 1504

553 — Uchwała Nr III/36/2002 Rady Gminy Pawłowice z dnia 20 grudnia 2002 w sprawie zasad usytuowania na

terenie Gminy Pawłowice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 1505

554 — Uchwała Nr 11/V/2003 Rady Gminy Rędziny z dnia 21 lutego 2003 w sprawie zmiany uchwały Nr

70/III/2002 z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości 1506

555 — Uchwała Nr 135/V/2003 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 24 lutego 2003 w sprawie zmiany uchwały

Nr L/2/2002 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 2 grudnia 2002 w sprawie zwolnień w podatku

od nieruchomości 1506

556 — Uchwała Nr 46/VI/2002 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie określenia

zasad usytuowania na terenie miasta Sosnowca miejsce sprzedaży napojów alkoholowych 1507

557 — Uchwała Nr 55/VII/02 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zasad oraz

kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta . 1503

558 — Uchwała Nr V/21/2003 Rady Miejskiej Wojkowice z dnia 24 stycznia 2003 roku w sprawie zasad

usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży, podawania

i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta 1511

WYROKI NSA

559 — Wyrok NSA — Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z dnia 21 lutego 2003 ze skargi Przedsiębiorstwa

Państwowej Komunikacji Samochodowej w Rybniku na uchwalę Nr iV/20/2002 Rady Miejskiej Czerwion-


ka-Leszczyny z dnia 12 kwietnia 2002 w przedmiocie regulowania korzystania z przystanków publicznej
komunikacji autobusowej . 1513

DZ. URZ. WOJ. ŚL. Nr 16 — 1427 — Poz. 531, 532, 533

531

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU LUBLINIECKIEGOz dnia 20 lutego 2003 roku

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Lublińcu przy ulicy

Kochcickiej 14, w Domu Pomocy Społecznej „Zameczek" w Lublińcu przy ulicy 74 GPP 2 oraz w Domu

Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Lublińcu przy ulicy E. Cyrana 10Zgodnie z art. 35 ust. 2i) ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 1998 roku, poz. 414 z późn. zm.) podaję do wiadomości, iż miesięcz­ny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecz­nej znajdujących się na terenie Powiatu Lublinieckiego w 2003 roku wynosi: — Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kochcickiej 14

w Lublińcu dla osób przewlekle psychicznie chorych

— 1.865,00 złotych.


 • Dom Pomocy Społecznej „Zameczek" w Lublińcu
  przy ulicy 74 GPP 2 dla dzieci i młodzieży niepełnospraw­
  nych intelekturalnie — 2.160,90 złotych.

 • Dom Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta" w Lubliń­
  cu przy ulicy E. Cyrana 10 dla osób starych — 2.169,00
  złotych.

STAROSTA

mgr inż. Jan Demarczyk532

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 21 lutego 2003 roku

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej — Ośrodka dla Niepełnosprawnych w Mikołowie Borowej Wsi, ul. Gliwicka 366Na podstawie art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada 1990 roku o pomocy społecznej — tekst jednolity z 1998 roku Dz. U. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117 poz. 756; Nr 162 poz. 1118 i 1126 z 1999 roku — Dz. U. Nr 20 póz. 170; Nr 79 poz. 885; Nr 90 poz. 1001 z 2000 roku — Dz. U. Nr 12 poz. 136; Nr 19 poz. 238 z 2001 roku — Dz. U.

Nr 72 poz. 748; Nr 88 poz. 961; Nr 89 poz. 973; Nr 11 póz. 1194; Nr 122 póz. 1349; Nr 154 poz. 1792 ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej — Ośrodka dla Niepełno­sprawnych w Mikołowie — Borowej Wsi, w 2003 roku na kwotę 2.173,13 złotych.

STAROSTA mgr Henryk Jaroszek


533

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU MIKOŁOWSKIEGO

z dnia 21 lutego 2003 roku

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu,

ul. Traugutta 45 w 2003 roku

Na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 listo­pada 1990 roku o pomocy społecznej — tekst jedno­lity z 1998 roku Dz. U. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117 poz. 756; Nr 162 poz. 1118 i 1126 z 1999 roku — Dz. U. Nr 20 poz. 170; Nr 79 poz. 885; Nr 90 poz. 1001 z 2000 roku — Dz. U. Nr 12 poz. 136; Nr 19 poz. 238 z 2001

roku — Dz. U. Nr 72 poz. 748; Nr 88 poz. 961; Nr 89 poz. 973; Nr 11 poz. 1194; Nr 122 poz. 1349; Nr 154 poz. 1792.

ustalam miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu, ul. Traugutta 45 w 2003 roku na kwotę 1.787,73 złotych.

STAROSTA / mgr Henryk Jaroszek

DZ. URZ. WOJ. SL. Nr 16 — 1428 — Poz. 534, 535

534

OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICEz dnia 26 lutego 2003 r.

w sprawia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Mysłowicach

ul. Mikołaja Reja 54 — w 2003 roku.

Działając na podstawie art. 35 ust. 2i ustawy z dnia 29 Listopada 1990 r., o pomocy społecznej (tj. Dz, U. Nr 64 z 1998 r. poz. 414 z późn zm.)

ustalani


na wniosek dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Mys­łowicach ul. Mikołaja Reja 54 — miesięczny koszt utrzy-

mania mieszkańca Domu w roku 2003 na kwotę 1,994,60 zł. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo­wym Województwa Śląskiego.

PREZYDENT MIASTA MYSŁOWICE

Grzegorz Osyra535

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zmian w składach rad na obszarze województwa śląskiego


Na podstawie art. 182 ustawy z 16 lipca 1998 r. — Ordyna­cja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików woje­wództw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zmianami), § 2 p k.t 4 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z 25 marca 2002 r. w sprawie określenia właściwości terytorialnej komisarzy wyborczych właściwości rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólne wojewódzki m oraz trybu pracy komisarzy wyborczych

Komisarz Wyborczy podaje do publicznej wiadomości

Rada Miasta w Myszkowie w dniu 29 stycznia 2003 r.

stwierdziła wygaśniecie mandatu radnej Aleksandry OKRA-SKI wybranej w okręgu wyborczym nr 3 z listy nr 9 — KWW Porozumienie Samorządowe „Przyszłość". Zgodnie z art. 194 Ordynacji wyborczej mandat radnego w tym okręgu objął Stanisław PSTROWSKI — kandydat z tej samej listy, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

KOMISARZ WYBORCZY w Częstochowie

Maciej PACUDA536

OBWIESZCZENIE STAROSTY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO

z dnia 28 lutego 2003 roku

w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w poszczególnych domach pomocy społecznej powiatu tarnogćrskiego.Zgodnie z art. 35 ust. 2i ustawy o pomocy społecznej

z dnia 29 listopada 1990 roku (Dz. U. Nr 64 z 1998 roku,

póz. 14 z późn. zm.) podaje do wiadomości, iż miesięczny

koszt utrzymania jednego mieszkańca w roku 2003

wynosi:

— Domu Pomocy Społecznej w Tarnowskich Górach przyulicy Włoskiej 24 (przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych i niepełnosprawnych fizycznie) 1.814 złotych.

— w Domu Pomocy Społecznej w Lubiu przy ulicy Pys kowickiej 34 (przeznaczony dla osób przewlekle psy­chicznie chorych) 1.871 złotych.DZ. URZ. WOJ. Sl_. Nr 16 — 1429 — Poz. 536, 537. 538


 • w Domu Pomocy Społecznej w Mię darach przy ulicy —
  Zamkowej 7 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży
  niepełnosprawnej intelektualnie) 1.833 złotych,

 • wDomuFomocySpołecznejwTarnowskichGórachprzy —
  ulicy Gliwickiej 22 (przeinaczony dla kobiet przewlekle
  chorych) 1.998 złotych.

w Domu Pomocy Społeczne) w Nakle Śląskim przy ulicy Głównej 8 (przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie) 1.996 złotych, w Domu Pomocy Społecznej w Zbrosławicach przy ulicy Wolności (przeznaczony dla mężczyzn niepełnospraw­nych intelektualnie) 1,650 złotych.

STAROSTA mgr Józef Burdziak537

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH

z dnia 4 marca 2003 r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003 r.Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca . 1998 r. — Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95 poz. 602 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Katowicach podaje do publiczna) wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sławkowie porzeprowadzonych wdniu 2 marca 2003 r. i. Dane ogólne

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Sławkowie

przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 1, w którym

wybierano 1 radnego spośród 6 kandydatów zgłoszonych

na 6 listach kandydatów.

Wybory odbyły się.

Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie głosowania.

Liczba osób jprawnionych do głosowania wynosiła

1834.

W głosowaniu wzięło udział 369 wyborców, co stanowi20,12% uprawnionych do głosowania. 538

Wyniki wyborów Ogólna liczba głosów oddanych 369. Głosów ważnych oddano 365 tj. 98,92% ogólnej liczby głosów oddanych.

Głosów nieważnych oddano 4 tj. 1,08% ogłosów odda­nych.

Radną została wybrana Bierońska Grażyna z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców „Dobro Slawkowa", Mandat w okręgu został obsadzony.

KOMISARZ WYBORCZY w Katowicach

Mieczysław BrzdąkOBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE

z dnia 6 marca 2003 r.o wynikach wyborów uzupełniających do rad gmin przeprowadzonych w dniu 2 marca 2003 t.

na obszarze województwa śląskiegoI. W dniu 2 marca 2003 r, na obszarze województwa śląskiego przeprowadzono wybory uzupełniające do rady gminy liczącej do 20 tyś. mieszkańców, W wyborach do tej rady w 1 okręgu wyborczym wybrano 1 radnego.

II. Terytorialna Komisja Wyborcza ustaliła następujące wy niki wyborów uzupełniających:

W wyborach uzupełniających do Rady Gminy w KOZIE-GLOWACH w jednym okręgu wyborczym wybierano 1 radnego. Liczba uprawnionych do głosowanie wy­nosiła 1,960,

W głosowaniu wzięło udział (oddało karty ważne) 335 wybor­ców, co stanowi 17,09% uprawnionych do głosowania.

Terytorialna Komisja Wyborcza potwierdziła, ii otrzymała protokoły głosowania od dwu obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporzą­dziła zestawienie wyników głosowania w okręgu i uwzględ­niając liczbę głosów ważnych w okręgu wyborczym oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandyda­tów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów:

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat: Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono. Głosów ważnych oddano.DZ, URZ, WOJ. SL Nr 16 — 1430 — Poz, 538, 539,540Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych Lista nr 4 — Komitet Wyborczy Wyborców ROLA list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

123
Lista nr 1 — KWW Bezpartyjna Maryla Nawrót Marianna

Lista nr 2 — KWW Straż Koziegłowy Grabiszewski Marek

Listfl nr 3 — KWW Stowarzyszenie dla Gminy Łuszczyk Antoni

Brzeziński Zenon Leszek 62

40 Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymał i został wybrany radnym

Łuszczyk Antoni 123

103 z listy nr 3 — KWW Stowarzyszenia dla Gminy.

KOMISARZ WYBORCZY w Częstochowie

Maciej PACUDA


539

ANEKS NR 1

do porozumienia z dnia 29 stycznia 2002 roku zawartego w Pszczynie

w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pszczynie zadań powiatowej biblioteki publicznej.W dniu 13 stycznia 2003 roku strony porozumienia tj, Powiat Pszczyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. inż. Józef Tet!a — Strosta Powiatu Pszczyń-

skiego

2. mgr Krystian Szostak — Wfcestarosta PowiatuPszczyńskiego a

Miastom Pszczyna reprezentowanym przez Burmistrza w osobie mgr Henryka Studzieńskiego zwanym dalej „Miastem" ustalają zgodnie następującą zmianę do porozumienia:

§ 1

WtreścJ porozumienia z dnia 29 stycznia 2002 roku wprowa­dza się następującą zmianę:§ 4 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe następujące brzmienie: Ustala się. że dotacja celowa Powiatu na realizacja przez

Miejską Bibliotekę Publiczną zadań biblioteki powiatowej wyniesie:

— w roku 2003; 70.000 zł (siedemdzh i esiąt tysięcy złotych).

§ 2


Aneks nr 1 sporządzony został w 4 jednobrzmiących egzem­plarzach, po jednym dla:

Miasto BURMłSTRZ

Henryk StudzieńskiZarząd Powiatu

STAROSTA


inż. Józef Tetla

WICESTAROSTA

mgr Krystian Szostak


540

SPRAWOZDANIE

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA l PORZĄDKU

z dnia 2002Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, której obowiązek utworzenia wynika z art. 38b ustawy z dnia B czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, powołana została Zarządzeniem Starosty z dnia 9 stycznia 2002 r.

Komisja składa się z 9 osób. przewodniczący jej pracom — zgodnie z ustawą — Starosta Bierunsko-Ledziński. W skiad Komisji weszli przedstawiciele Rady Powiatu (u-chwała Nr XXXVIII/145/01 z dnia 13 listopada 2001), przedstawićielei Komendy Miejskiej Policji delegowani przezDZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 16 — 1431 — Poz. 540, 541


przez Komendanta oraz przedstawiciele samorządów gmin­nych powołani przez Starostę spośród radnych — zgodnie z parytetem określonym w art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym. W pracach Komisji uczestniczy także pro­kurator desygnowany przez Prokuratora Rejonowego w Tychach.

Komisja odbyła pierwsze posiedzenie w dniu 23 stycznia 2002 r., powołując Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Komisji. Na posiedzeniu przyjęto „Harmonogram pracy na rok 2002", określający zakres zadań, jakie zgodnie z ustawą powinny być przedmiotem zainteresowania Komisji. Zgodnie z harmonogramem za najważniejsze zadania Komisji na rok 2002 uznano: • ocenę zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa
  obywateli w powiecie

 • przygotowanie projektu powiatowego programu
  zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli

 • nawiązanie ścisłej współpracy Komisji z przewodniczą­
  cymi komisji rad gmin powiatu bieruńsko-lędzińskiego
  oraz organizacjami pozarządowymi zajmującymi się
  bezpieczeństwem i porządkiem publicznym.

Realizując przyjęty harmonogram działań:

 • zaproszono na kolejne posiedzenie Komisji — przewod­
  niczących komisji zajmujących się sprawami bezpieczeń­
  stwa w gminach;

 • przeanalizowano stan zgrożeń bezpieczeństwa miesz­
  kańców powiatu, zobowiązując władze samorządowe
  powiatu do zintensyfikowania działań na rzecz utworze­
  nia Komendy Powiatowej Policji;

 • przeanalizowano programy działania przedstawione
  władzom samorządowym powiatu przez kierowników
  służb i inspekcji obsługujących powiat, wskazując na
  konieczność ścisłej współpracy;

— opracowano roboczy projekt „Powiatowego programu
zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeń­
stwa obywateli i porządku publicznego".

Interweniowano także w sprawach remontów dróg krajowych i wojewódzkich prowadzących przez teren po­wiatu, uznając iż stan techniczny tych dróg zagraża bez­pieczeństwu użytkowników.

Wobec braku środków w budżecie powiatu, które można byłoby przeznaczyć na bezpieczeństwo. Komisja wskazała na konieczność pozyskiwania przez władze samorządowe środków zewnętrznych na realizację ustawowych zadań powiatu związanych z przeciwdziałaniem bezrobociu, pato­logiom społecznym a zatem służących rozwiązywaniu prob­lemów społecznych leżących u podstaw poczucia bezpie­czeństwa obywateli.

W kolejnym roku działalności Komisja zaproponuje Radzie Powiatu szczegółowy program zapobiegania przestępczości, ochrony obywateli i porządku publicznego, będący roz­winięciem projektu wypracowanego w roku 2002 a także

— wskazaniem metod jego realizacji. Program powstanie
w wyniku konstruktywnej współpracy władz powiatu z wła­
dzami gmin oraz społecznością lokalną. Przewiduje się
w szczególności wprowadzenie edukacji na rzecz bezpie­
czeństwa, zintensyfikowanie działań służb społecznych na
rzecz osób potrzebujących pomocy (rodziny, osoby nie­
pełnosprawne itp.), rozwinięcie inicjatywy społecznej
w kierunku monitorowania najbardziej niebezpiecznych
obszarów miast i gmin na terenie powiatu.

STAROSTA Piotr Czarnynoga541

SPRAWOZDANIE z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2002 rok.Nowelizując w 2001 roku ustawę o samorządzie powiato­
wym Sejm RP uszczegółowił zadania starostów w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Przewodniczący — Starosta Kłobucki
Członkowie — Wiesław Drynda — przedstawiciel

Rady Powiatu • Henryk Krawczyk —

 • Jacek Rudzki — przedstawiciel

Zespołu Szkół Zawodowych w Kłobucku

— Jacek Krakowian — przedstawiciel

Gminy Kłobuck


 • Krystian Kotynia — burmistrz Krzepie

 • Marek Noga — przedstawiciel

policji

— Maciej Szyszka — przedstawiciel

policji

W związku z podjęciem pracy przez Pana Marka Nogę w Częstochowie, Komendant Powiatowy Policji delegował do składu Komisji swojego nowego zastępcę Pana Krzysz­tofa Głąba.W pracach Komisji od początku uczestniczył Prokurator Rejonowy Pan Stanisław Cybulski, którego w ostatnim czasie zmienił prokurator Jan Janda. Stworzone — zostały formalne podstawy dla zbudowania systemu skoordynowanych działań samorządów gminnych, policji, organizacji pozarządowych, samorządu powiatowe­go mającego na celu:

 • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańcom
  powiatu

 • proporcjonalne rozłożenie odpowiedzialności za porzą­
  dek i ład społeczny zarówno na organy ścigania, jak
  i samorządy.

W okresie sprawozdawczym Komisja odbyła cztery posie­dzenia tj.

DZ. URZ. WOJ. Ś L. Nr 16 — 1432 — Poz. 541, 542


— 21 lutego 2002 r. — narada poświęcona była przede

wszystkim sprawom organiza­cyjnym. Przyjęto harmono­gram i tematykę posiedzeń oraz dokonano wyboru sekretarza Komisji.

— 14 czerwca 2002 r. — spotkanie poświęcone było

ocenie stanu bezpieczeństwa w powiecie.

Podczas posiedzenia referowali — Komendant Powiatowy Po­licji, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Straży Miej­skiej w Kłobucku. W złożonym materiale w spo­sób wyczerpujący przedsta­wione zostały i scharakteryzo­wane zarówno rodzaje prze­stępstw i zdarzeń przeciw bez­pieczeństwu i porządkowi pub­licznemu. Określono najbar­dziej zagrożone rejony i najczę­ściej dokonywane wykrocze­nia. Przedstawione materiały jak i wnioski z nich płynące stanowiły punkt wyjścia przy opracowywaniu „Program za­pobiegania przestępczości..."

— 27 września 2002 r. — posiedzenie Komisji poświeco-

ne było ocenie przygotowania służb drogowych do „Akcji Zima" oraz działalności gmin­nych komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. Wnioski z tego posiedzenia zostały również uwzględnione przy opracowy­waniu „Programu". Człon-

kowie Komisji z satysfakcją od­notowali duże zaangażowanie gmin w przeciwdziałanie zja­wiskom patologicznym i różno­rodność form i programów pra­cy z młodzieżą z rodzin dysfun-kcyjnych.

— 12 grudnia 2002 r. — podczas spotkania dyskutowa­no nad projektem „Programu". Przyjęto główne bloki tema­tyczne oraz ustalono, iż doku­ment ten powinien być opraco­wany do końca l kwartału 2003 r.

Ponadto Członkowie Komisji zaopiniowali pozytywnie projekt budżetu powiatu w zakresie propozycji dot. poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nawiązana została współpraca z tymi organizacjami pozarządowymi, których działalność statutowa może mieć wpływ na kształtowanie warunków społecznych blokujących skutecznie zachowanie kryminogenne i aspołeczne. Komisja stwierdza istnienie ogromnych potrzeb w zakresie dokonania zmian w mental­ności nmieszkańców, przełamywania stereotypów myślo­wych, przeciwdziałania bierności społecznej. Wolą członków Komisji jest opracowanie Programu real­nego, opartego na posiadanych możliwościach organizacyj­nych i finansowych oraz na współpracy z gminami w myśl zasady — „bezpieczeństwo — to my"...

Obecnie „Program jest w formie konsultacji i uzgodnień, a jego wersję ostateczną mamy nadzieję wypracować do końca l kwartału bieżącego roku.

Z up. STAROSTY

mgr Ewa POGORZELSKA-BAJERLAJN

NACZELNIK WYDZIAŁU SPRAW

OBYWATELSKICH l ZARZĄDZANIA

KRYZYSOWEGO542

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA l PORZĄDKUKierując się zapisem art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym zarządzeniem nr 1 /2000 z dnia 9 stycznia 2002 r. jako przewodniczący, utworzonej z mocy prawa Komisji Bezpieczeństwa i Porządku ustaliłem jej skład w osobach:

 • Damian Mrowieć — przewodniczący

 • Józef Wącirz — członek delegowany przez Radę Powiatu

 • Grzegorz Formela — członek delegowany przez Radę

Powiatu

— Erwin Jaworudzki — Komendant Państwowej Straży

Pożarnej w Rybniku, członek delegowany przez Starostę Rybnickiego

— Bernard Simon — Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

w Rybniku, członek delegowany przez Starostę Rybnickiego

— Andrzej Stephan — Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa

i porządku publicznego członek delegowany przez Starostę Rybni­ckiego

— Czesław Hulim — Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy

Miejskiej Policji w Rybniku, członek delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku

— Arkadiusz Szweda — aspirant Komendy Miejskiej Policji

w Rybniku, członek delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku. W związku z zakończeniem się w 2002 r. kadencji Rady Powiatu w Rybniku i ukonstytuowaniem się nowej Rady, z mocy art. 38a ust. 10 ustawy o samorządzie powiatowym, ustało członkostwo w komisji dwóch osób delegowanych

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 16 — 1433 — Poz. 542, 543

przez Radę Powiatu. Wobec powyższego uchwałą Nr II/16/02 z dnia 28 listopada 2002 r. Rada Powiatu delegowała do składu komisji dwóch nowych członków w osobach Pana Józefa Wącirza i Pana Jana Tokarza.

Od początku w pracach komisji, korzystając z praw analogicznych do uprawnień członkowskich, uczestniczyła Pani Wanda Ostrowska — Prokurator Rejonowy w Rybniku. W związku ze zmianą na stanowisku Prokuratora Rejonowe­go obecnie w pracach komisji uczestniczy Pani Bernadeta Breisa — nowy Prokurator Rejonowy w Rybniku.

Do dziś Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zebrała się trzykrotnie: 15 lutego 2002 r., 24 maja 2002 r. oraz 13 stycznia 2003 r.

Na pierwszym posiedzeniu omówiono prawne aspekty powołania komisji oraz wyjaśniono przez kogo delegowani zostali poszczególni członkowie. Ustalono, iż posiedzenia komisji będą zwoływane nieregularnie, w zależności od zaistniałych potrzeb. Przedstawiono także zadania, których realizację ustawa powierzyła komisji, zwracając uwagę na ich opiniotwórczy charakter oraz podkreślono, iż skutecz­ność działań komisji uzależniona będzie od przeznaczenia na wdrażanie wskazanych przez nią działań prewencyjnych w zakresie bezpieczeństwa publicznego stosownych środków finansowych.

Następne posiedzenie komisji w dniu 24 maja 2002 r. poświęcono następującym sprawom:


 • omówienie Planu pracy Komendanta Miejskiego Policji
  w Rybniku na 2002 r.

 • wysłuchanie informacji Prokuratora Rejonowego
  w Rybniku o stanie przestępczości na terenie powiatu
  rybnickiego

 • określenie organizacji społecznych mogących pełnić rolę
  wspomagającą w opracowywaniu i wdrażaniu programu
  zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli

 • omówienie kwestii wdrażania uchwały Rady Powiatu
  w Rybniku nakładającej na osoby prowadzące składy
  złomu obowiązek ustalania miejsca pochodzenia od­
  dawanego metalu.

Omawiając przedstawione powyżej kwestie członkowie komisji zgodzili się, aby powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, którego opracowanie jest zadaniem komisji, oprzeć na planie pracy Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku, co zapewni harmonizację działań władz powia-

towych i gminnych z działaniami Policji jako formacji wiodą­cej w sferze zapobiegania i zwalczania przestępczości.

Na ostatnim posiedzeniu komisji w dniu 13 stycznia 2003 r. poruszono następujące kwestie:


 • omówienie zasad przeprowadzania konkursu na wyło­
  nienie firm zajmujących się usuwaniem z dróg pojazdów
  stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu

 • przedstawienie założeń planu pracy Komendanta Miej­
  skiego Policji w Rybniku na 2003 r.

 • przedstawienie założeń planu pracy Komendanta Państ­
  wowej Straży Pożarnej w Rybniku na 2003 r.

 • ustalenie zasad tworzenia powiatowego programu zapo­
  biegania przestępczości oraz porządku publicznego
  i bezpieczeństwa obywateli

Na tymże posiedzeniu Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wypracowała m.in. główne założenia powiatowego pro­gramu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicz­nego i bezpieczeństwa obywateli:

 • program ma być opracowany w formule przewidującej
  jego realizację przez kilka kolejnych lat

 • w ramach kilkuletniego okresu, na który zostanie opra­
  cowany program nastąpi podział zadań w zależności od
  przewidywanewgo okresu ich realizacji na krótko, śred­
  nio i długoterminowe.

 • program wskazywać będzie zadania o priorytetowym
  charakterze, które na poziomie gmin tworzących Powiat
  zostaną wypełnione szczegółowymi działaniami Policji
  podejmowanymi wspólnie z władzami gminnymi.

Ponadto uznając za niezbędny udział władz lokalnych na szczeblu gminnym w procesie opracowywania programu komisja zwróciła się do gmin z prośbą i przesłanie informacji określającej zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, których realizacja na terenie poszczególnych gmin jest najpilniejsza i wysoce użyteczna dla lokalnej społeczności. Jednocześnie poproszono o wskazanie dzia­łań, którymi każda z gmin mogłaby wesprzeć Policję i inne formacje odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w wykonywaniu powyższych zadań. Stanowisko gmin w w/w kwestiach będzie wyznaczało fundamenty merytoryczne, na których zostanie oparty po­wiatowy program zapobiegania przestępczości oraz porząd­ku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

STAROSTA mgr Damian Mrowiec543

SPRAWOZDANIE

PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA l PORZĄDKU W TYCHACH ZA 2002 ROK


Zobligowany przepisem art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2001 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592) do złożenia Radzie Miasta Tychy spra­wozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach przedkładam co następuje: I. Uwagi ogólne dotyczące utworzenia komisji

bezpieczeństwa i porządku w Tychach1. Umocowanie prawne — zakres zadań oraz skład komisji reguluje art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1594) — Zgodnie z przepisami art. 38a tejże ustawy do zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad miejskimi służbami, inspekcjami i strażami

DZ. URZ. WOJ. ŚL Nr 16 — 1434 — Poz. 543

zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „tworzy się komisję bezpieczeństwa i porządku, zwaną dalej „Komisją". Do zadań komisji należy:

 1. ocena zagrożeń porządku i bezpieczeństwa obywateli
  na terenie miasta,

 2. opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb,
  inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
  wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu
  porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

 3. przygotowanie projektu miejskiego programu zapobiega­
  nia przestępczości oraz porządku publicznego i bezpie­
  czeństwa obywateli.

 4. opiniowanie projektów innych programów współdziała­
  nia z Policją i innych miejskich służb inspekcji i straży oraz
  jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie
  miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bez­
  pieczeństwa obywateli.

 5. opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie o którym
  mowa w pkt. 1,

 6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego
  i innych dokumentów w sprawach związanych z wykony­
  waniem zadań, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4.

 7. opiniowanie, zleconych przez Prezydenta Miasta, innych
  niż wymienione w pkt. 2 i pkt. 4 — zagadnień dotyczą­
  cych porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

— W skład „Komisji" wchodzą:

 1. Prezydent Miasta jako przewodniczący komisji

 2. dwóch radnych delegowanych przez Radę Miasta

 1. trzy osoby powołane przez Prezydenta Miasta spośród
  osób wyróżniających się wiedzą w problemach będących
  przedmiotem prac komisji oraz cieszących się wśród miejs­
  cowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem
  publicznym, w szczególności przedstawicieli samorządów
  osiedlowych, organizacji pozarządowych pracowników
  oświaty a także instytucji zajmujących się zwalczaniem
  patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu.

 2. dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta
  Miejskiego Policji,

 3. w pracach komisji uczestniczy także prokurator
  wskazany przez właściwego prokuratora okręgowego,

 4. Prezydent Miasta może powołać do udziału w pracach
  komisji funkcjonariuszy i pracowników innych niż Policja
  miejskich służb, inspekcji i straży oraz pracowników
  innych organów administracji publicznej wykonujących
  zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa
  obywateli na terenie miasta (w/w funkcjonariusze i pra­
  cownicy uczestniczą w pracach komisji z głosem dorad­
  czym).

— Kadencja Komisji trwa 3 lata

 1. odwołanie członka komisji przed upływem kadencji przez
  organ, który go powołał lub delegował jest jedynie
  możliwe z ważnych powodów, które podaje się na piśmie.
  Członkostwo w Komisji radnego ustaje zawsze z wygaś­
  nięciem jego mandatu.

 2. w przypadku odwołania lub rezygnacji członka komisji
  przed upływem kadencji, organ który go powołał lub
  delegował, „powołuje lub deleguje nowego członka
  komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzed­
  niego członka.

II. Realizacja zadań wynikających z art. 38a oraz art. 38b ustawy o samorządzie powiatowym

1. Przebieg procesu tworzenia „Komisji" 1. Na posiedzeniu Zarządu Miasta w dniu 29.01.2002 r.
  omówiono i przyjęto harmonogram powołania
  „Komisji". Zarząd Miasta upoważnił Naczelnika
  Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności
  Spraw Obronnych i Pionu Ochrony do podjęcia działań
  organizacyjnych utworzenia komisji.

 2. Po spełnieniu wymogów przepisów art. 38a pkt. 5 usta­
  wy o samorządzie powiatowym Prezydent Miasta wydał
  zarządzenie Nr.0152/21 /02 z dnia 10.04.2002. w spra­
  wie utworzenia „komisji bezpieczeństwa i porządku
  w Tychach. Przewodniczącym „Komisji" został Prezy­
  dent Miasta Andrzej Dziuba. Ponadto do składu
  „Komisji" powołano nw. członków:
 1. radnych: Barbarę Konieczną oraz Wojciecha
  Wieczorka

 1. osobę reprezentującą:
 • samorządy osiedlowe: Henryka Kossowskiego

 • pracownika oświaty oraz instytucji zajmujących
  się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych
  — Krystynę Gemza

 • instytucji zajmujących się zapobieganiem bezro­
  bociu: Katarzynę Ptak

c) dwóch przedstawicieli delegowanych przez Komen­
danta Miejskiego Policji:

podinspektora Krzysztofa Majora oraz nadkomisarza Janusza Sojkę (zastępców komendanta) 1. prokuratora: Alojzego Siwego

 1. naczelników merytorycznych wydziałów Urzędu
  Miasta: Darię Szczepańską, Czesława Oskierko, And­
  rzeja Przybysławskiego, Marcina Lauera

 2. przedstawiciela Straży Miejskiej: Ryszarda Polcyna
  (Komendanta SM)

 3. przedstawiciela Komendy Miejskiej PSP: Piotra
  Zastryżnego (zastępcę komendanta)

h) Dyrektorów: MOSiR — Marcina Staniczka „MOPS

— Zygmunta Furgała, MZUiM — Jerzego Mola.

i) autora programu „Bezpieczne Tychy — Dość Milczenia" radnego Michała Gramatykę.

2. Posiedzenia „Komisji bezpieczeństwa i porządku"


Odbyły się trzy posiedzenia „Komisji"

1. Inauguracyjne posiedzenie powołanego przez Prezydenta Miasta Tychy składu „Komisji" odbyło się 24.04.2002 r.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy powołani człon­kowie.

W trakcie pierwszego posiedzenia „Komisji" prze­wodniczący Prezydent Miasta przedstawił podstawy prawne, ogólne cele i zadania oraz kierunki działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i po­rządku w Tychach. Ponadto w trakcie posiedzenia ustalono: 1. zapoznano się z oceną stanu bezpieczeństwa i po­
  rządku obywateli w Tychach w świetle sprawozdania
  złożonego przez zastępcę komendanta Policji oraz
  Komendanta Straży Miejskiej a także Naczelnika
  Wydziału Zarządzania Kryzysowego

 2. w celu uzyskania możliwości kompleksowego a za­
  razem skutecznego działania w zakresie poprawy

DZ. URZ. WOJ. Ś L Nr 16 — 1435 — Poz. 543, 544


porządku i bezpieczeństwa obywateli wyłoniono sześć bloków tematycznych:

 • blok prewencyjno-wychowawczy

 • blok kryminalny

 • blok zagrożeń kryzysowych

 • blok porządkowy

 • blok komunalny

 • blok promocyjno-reklamowy
 1. określono cele i zadania kierunkowe dla poszczegól­-
  nych bloków tematycznych

 2. dokonano spośród członków „Komisji" wyboru
  Kierowników oraz składów osobowych poszczegól­-
  nych bloków tematycznych
 • dokonano spośród członków „Komisji" wyboru
  Kierowników oraz składów osobowych poszcze­-
  gólnych bloków tematycznych

 • blok prewencyjno-wychowawczy
  kierownik — Krzysztof Hajor

członkowie: Wojciech Wieczorek, Alojzy Siwy, Michał Gramatyka

— blok zagrożeń kryzysowych


kierownik — Czesław Oskierko

członkowie: Daria Szczepańska, Zygmunt Furgoł i Piotr Zastryżny

— blok porządkowy
kierownik — Ryszard Polcyn

członkowie: Henryk Kossowski, Marcin Staniczek

— blok komunalny

kierownik — Andrzej Przybysławski członkowie: Jerzy Mol

— blok promocyjno-reklamowy
kierownik — Marcin Lauer
członkowie: Barbara Konieczna

e) Uzgodniono iż do 1 czerwca 2002 r. członkowie poszczególnych bloków tematycznych opracują własne programy działania, które przedstawią na kolejnym posiedzeniu „Komisji". Programy działa­nia poszczególnych bloków tematycznych stano­wią będą integralną część „Miejskiego pro­gramu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa Obywateli w Ty­chach. 2) Drugie posiedzenie „Komisji" odbyło się

3 czerwca 2002 r.

W trakcie posiedzenia ustalono:


 1. Kierownicy bloków przedstawili
  „Programy działania poszczególnych bloków"

 2. wyłoniono ze składu „Komisji" zespół redakcyjny
  do opracowania projektu „Miejskiego programu

zapobiegania przestępczości oraz porządku publicz­nego i bezpieczeństwa obywateli w Tychach. W skład zespołu redakcyjnego weszli kierownicy bloków tematycznych.

c) ustalono iż przedstawione programy działania sta­nowić będą integralną część „Miejskiego Pro­gramu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w Ty­chach.

3) Trzecie posiedzenie „Komisji" odbywało się
28 sierpnia 2002 r.

W trakcie posiedzenia ustalono:

a. omówiono projekt uchwały Rady Miasta Tychy
w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu zapobie­-
gania przestępczości oraz porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli w Tychach"

b. przekazano projekt uchwały do Zarządu Miasto w celu


uruchomienia procedury podjęcia stosownej uchwały
przez Radę Miasta.

4) W dniu 26 września 2002 r. przyjęto uchwałę
Nr.0150/918/02 Rady Miasta Tychy z dnia 26 września
2002 r. w sprawie przyjęcia „Miejskiego programu
zapobiegania przestępczości oraz porządku pub­
licznego i bezpieczeństwa obywateli w Tychach"
W związku z wyborami samorządowymi które odbyły się
27 opaździernika 2002 r. powstała konieczność dokona­
nia zmian w składzie „Komisji"

W tej sytuacji do czasu powołania nowych członków zgod­nie z wymogami ustawy o samorządzie powiatowym prace „Komisji" uległy zawieszeniu.

Ze względów formalno-prawnych uzupełnienie składu- „Komisji" nastąpi w miesiącu marcu 2003 r.

W związku z powyższym na posiedzeniu „Komisji" w uzu­pełnionym składzie w miesiącu marcu br. zostanie dokona-nań weryfikacja przyjętego uchwałą Nr.0150/918/02 Rady Miasta Tychy „Miejskiego programu zapobiegania przestęp­czości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywa­teli w Tychach". Na posiedzeniu tym zostanie również przyjęty plan działania „Komisji" na 2003 rok.

Na zakończenie chciałbym również wyrazić swoją wdzię­czność i podziękowanie wszystkim członkom Komisji za dotychczasową pracę oraz włożenie dużego wysiłku w opra­cowaniu programu bezpieczeństwa i porządku w Tychach.

NACZELNIK

Wydziału Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony

mgr inż. Czesław Oskierka


544

UCHWAŁA NR 61 /VII/03 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU

z dnia 23 stycznia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Sosnowca


DZ. URZ. WOJ. S L Nr 16 — 1436 — Poz. 544

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 usta wy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami), art. 4 art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142 póz. 1592 z późn. zmianami)

Rada Miejska w Sosnowcu uchwala

§ 1

Zatwierdzić Statut Miasta Sosnowca według tekstu załą­czonego do niniejszej uchwały wraz z załącznikami: 1. mapa Miasta Sosnowca — zał. nr 1

 2. wzór herbu Miasta — zał. nr 2

 3. wzór Sztandaru — zał. nr 3

 4. wzór flagi miejskiej — zał. nr 4

 5. wykaz miejskich (powiatowych) jednostek organiza­
  cyjnych — zał. nr 5

 6. wykaz miejskich (powiatowych) służb, inspekcji i straży
  — zał. nr 6

 7. zapis nutowy hejnału Miasta — zał. nr 7.Pobieranie 1.17 Mb.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna