Ocena inicjatywy przewodniej Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym Ponad dwa lata od jej przyjęcia Komitet Regionów dokona oceny określonej w strategii „Europa 2020”Pobieranie 84.67 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar84.67 Kb.

PL


Wkład samorządów lokalnych i regionalnych w UE
do śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”


Ocena inicjatywy przewodniej Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Ponad dwa lata od jej przyjęcia Komitet Regionów dokona oceny określonej w strategii „Europa 2020”.inicjatywy przewodniej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”. Ocena zostanie przeprowadzona na konferencji zorganizowanej 29 maja 2013 r. w Brukseli. Będzie ona czwartą z rzędu konferencją zorganizowaną w ramach wydarzeń oraz inicjatyw monitorujących KR-u w świetle zaplanowanego na 2014 r. śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020”. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie internetowej KR-u1.


Dzięki udziałowi w ankiecie:


 • Państwa stanowisko zostanie uwzględnione podczas debaty na konferencji;

 • przyczynią się Państwo do opracowania 4. sprawozdania monitorującego KR-u w sprawie strategii „Europa 2020”, które ma zostać opublikowane w październiku 2013 r.;

 • wniosą Państwo wkład do działalności konsultacyjnej KR-u w tej dziedzinie w najbliższych miesiącach;

 • wezmą Państwo udział w śródokresowym przeglądzie strategii „Europa 2020” w 2014 r.jeśli pragną państwo wziąć udział w ankiecie, prosimy o wypełnienie kwestionariusza w dowolnym języku urzędowym ue poprzez wpisanie opdowiedzi w wyznaczone pola. gotowy kwestionariusz należy przesłać w formacie tekstowym na adres:
europe2020@cor.europa.eu
do 22 kwietnia 2013 r.
Jeśli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat ankiety lub przystąpić do

Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”, zapraszamy na stronę
http://portal.cor.europa.eu/europe2020/
Zamieszczony na niej formularz dostępny jest we wszystkich językach urzędowych UE

Informacje o osobie wypełniającej ankietę2


Imię i nazwisko:

Rudolf Sobczyk

Dane kontaktowe:
(adres, telefon, e-mail)

41-922 Radzionków , ul M. Oświęcimia 43 sekretarz@radzionkow.pl

W imieniu:

(nazwa organu władz lokalnych lub regionalnych)Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Koło Lokalne

Przy parafi św.Wojciecha w RadzionkowieForma organizacji

 Miasto/Miejscowość/Gmina Region

 Powiat/Województwo

 Stowarzyszenie władz regionalnych i/lub lokalnych

 Inne (wyszczególnić): JaKraj:

POLSKA

Członek Platformy Monitorowania Strategii „Europa 2020”

 Tak Nie


Wyzwania polityczne i sposoby sprostania im na szczeblu lokalnym i regionalnym


POLE 1 – Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: podstawowe informacje
Po raz pierwszy cel dotyczący ograniczenia ubóstwa został określony jako cel ilościowy w ramach strategii UE. Celem określonej w strategii „Europa 2020” inicjatywy przewodniej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” jest „zapewnienie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w celu zwiększenia świadomości i uznania praw podstawowych osób ubogich i wykluczonych społecznie, dając im szansę godnego życia i aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym”.3 Inicjatywa określa w szczególności działania mające na celu wspieranie państw członkowskich w realizacji unijnego celu dotyczącego ograniczenia liczby osób dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym o co najmniej 20 mln do roku 20204.Chociaż w ostatnich latach przeciętny wskaźnik zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w UE utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie, to różni się on znacząco w zależności od danej grupy wiekowej i państwa członkowskiego. W ostatnich trzech – czterech latach5 wskaźnik ten znacząco wzrósł w szeregu krajach. Podczas gdy w niektórych państwach członkowskich (Dania, Niemcy, Luksemburg) plasuje się on poniżej 20%, to w ostatnim czasie wzrósł on do 47% w Bułgarii, 40% na Łotwie i do 31% w Grecji (2011 r.). Ponadto występują w tym względzie istotne różnice między poszczególnymi regionami w obrębie państw członkowskich6.
Dziś mieszkańcy około jednej piątej regionów UE są szczególnie narażeni na ryzyko ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, podobnie jak inicjatywa przewodnia Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia, przyczynia się do realizacji określonego w strategii „Europa 2020” celu dotyczącego osiągania wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Przyczyni się także do osiągnięcia innych celów dotyczących inteligentnego wzrostu (wraz z inicjatywą przewodnią Mobilna młodzież), a zwłaszcza do realizacji głównego celu strategii „Europa 2020” jakim jest uwolnienie co najmniej 20 milionów osób od ryzyka ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Główne cele i kierunki działania określone w Europejskiej platformie współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym przedstawiono w Polu 2 poniżej.
Władze lokalne i regionalne w UE odpowiadają za około jedną piątą wszystkich wydatków rządowych na ochronę socjalną i usługi społeczne i w związku z tym odgrywają ważną rolę w przyczynianiu się do osiągnięcia celów tej inicjatywy przewodniej7.
Więcej informacji na temat Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, postrzeganej z pozycji władz lokalnych i regionalnych, zamieszczono na portalu Komisji Europejskiej poświeconym strategii „Europa 2020”8 oraz w publikacji Komitetu Regionów pt. „Realizacja strategii „Europa 2020”. Podręcznik dla władz lokalnych i regionalnych”9. Ogólne informacje na temat strategii „Europa 2020” dostępne są na oficjalnych stronach poświęconych tej strategii10 i na stronach DG. ds. Zatrudnienia11.
1) Jakie są obecnie główne wyzwania, z jakimi zmaga się Państwa region/miejscowość, jeśli chodzi o (i) zapobieganie ubóstwu dzieci, (ii) zapewnianie godziwych warunków mieszkaniowych, oraz (iii) zwalczanie wykluczenia społecznego słabszych grup społecznych?

Zawsze jest więcej problemów i zadań niż możliwości finansowych i zasobów funkcjonalnych.

Ubóstwo dzieci -działania OPS , dożywianie oraz pomoc rodzinom przez organizacje pozarządowe; Świetlica dla dzieci , koło zainteresowań w szkołach i innych organizacjach .

Co do warunków mieszkaniowych to tu od 1981 roku jako kraj nie mamy nic do zaproponowania

. Ustalono ,że rynek załatwi sprawę a to przecież prawie 40% ludzi nie stać na swój lokal.

Jako gmina dysponujemy ok. 350 lokalami w większości już ponad 100 letnimi . Choć udało nam się w latach 2007-2010 oddać 49 lokali nowych lokali komunalnych , brakuje socjalnych ale czas dla oczekujących się zmniejsza.

Co grup społecznych wykluczonych to najważniejsza jest diagnoza i penetracja aby ustalić i wiedzieć jakie rodzaju wykluczenia dotyczy . Ciągła penetracji i tu raczej prewencja aby nie powstały i nie odczuwały te grupy ,że sa wykluczone .Praca systematyczna i konsekwentna.


2) Proszę zwięźle opisać jakiego rodzaju programy bądź działania strategiczne realizowane są w Państwa mieście/regionie w dziedzinach objętych Europejską platformą współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Prosimy wyszczególnić w jaki sposób przyczyniają się one konkretnie do osiągania wyżej opisanych celów (zob. Pole 1).

W naszym mieście od 2005 roku uczestniczymy w Programie PEAD (Pomocy dla najuboższych mieszkanców Uni Europejskiej , skorzystało w ciągu tych lat prawie 4000 odbiorców (na zasadzie wieloktrotności przez okres tych 7 lat). Jest potrzebny i w latach 2005-2009 bardzo potrzebny bo w tym okresie mieliśmy najwięcej odbiorców 270 rodzin co się przekłada na prawie 900 osób. Jednak gdy nasz kraj stał się pełnoprawnym członkiem UE widzimy rozwój polepsza się sytuacja lepiej zarabiających .Na więcej ludzi stać a jednocześnie odsetek rodzin i ludzi , którzy znaleźli się poza sferą korzystających ; czy to przez złe wykształcenie , zniechęcenie , apatia do wszystkiego czy wręcz ubezwłasnowolnienie osobowe . Nic ode mnie nie żądajcie ale wszystko mi dawajcie – to jakby skrajna karykatura wykluczenia . System pomocy społecznej w Polsce wymaga środków ale bardziej wymaga rzetelnej diagnozy . Nie może być tak ,że kryterium minimum socjalnego nawet się nie podaje a w przyjętych normach i ludzkich obserwacjach widać ,że za 539 zł nikt się nie utrzyma .

Na przykładzie PEAD widać ,ze np. już w 2012 roku tylko 67 rodzin podał Ośrodek Pomocy Społecznej do takiej interwencji a operator organizacja pozarządowa wskazała następne 60 rodzin do takiej pomocy. Samorząd ma być najbliżej potrzebujących ale musi też mieć niezbędne środki lepszy warsztat , więcej specjalistów do rozwiązywania konkretnych potrzeb pomocowych i przede wszystkim profilaktycznych dla każdego człowieka od dziecka aż po seniora ??

System Rodzina (dziecko , osoba starsza , niepelnosprawny, rodzice , osoby trzecie ) – Szkoła , OPS ,PARAFIA , Gmina , ZOZy, Organizacje Pozarządowe , sąsiedzi (bliskie otoczenie ) i inne wsparcie nie działa dlaczego ..... na czym oparte działanie (formalne , integrujące , kryzysowe czy jak dobroczynność ) jak konkretnie i autentycznie i skutecznie problemy rozwiązywać???

To postawa antropologiczna wartościująca życie jak zadanie jak celu najważniejszego dla podmiotu

społecznego jakim jest człowiek „z powrotem do rzeczy....”.

3) Czy którekolwiek z wyżej wymienionych programów/działań strategicznych prowadzone są w partnerstwie z różnymi poziomami sprawowania rządów i/lub z innymi zainteresowanymi stronami (regionalnymi bądź lokalnymi organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami partnerów społecznych, sektorem biznesu bądź usługodawcami)? Jeśli tak, to prosimy wskazać a) który szczebel administracyjny zaangażowany jest w te działania i b) jakie praktyczne kroki podjęto w celu zarządzania tymi wspólnymi działaniami c) jacy byli główni partnerzy oraz d) tryb pracy z nimi (organizacja pracy i czasu).

OPS (Ośrodek Pomcy Społecznej)program AS – Aktywni Społecznie od 2007 – do 2013 (szkolenie przygotowanie do samodzielnego startu na rynku pracy , doskonalenie około 150 osób , efektywnie pracę znalazło około 25 osób. Rynek w Polsce bardzo niestabilny duża zmienność kompetencyjna przyszłych pracowników.

Konferencja Międzynarodowa „Projekty regionalne i lokalne „ ; rozwój samorządu poprzez współpracę ‘badania (Uczelnie) + biznes (przedsiębiorca) + samorząd ( mieszkańcy)= ROZWÓJ’

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w celu budowy społeczeństwa obywatelskiego , poprzez program współpracy samorząd – organizacje.

Praca jednostek wsypecjalizowanych w określonych przedsięwzięciach ( Izba Przemysłowa Handlowa – biznes lokalny ) , sport – kluby i stowarzyszenia z mieszakńcami ; kultury oferta jednostek kulturalnych oraz aktywność lokalna.


4) Zapewnianie wszystkim osobom skutecznego dostępu do działań kulturalnych i udziału w nich jest niezbędnym elementem wspierania społeczeństwa integracyjnego. W jaki sposób udział w twórczych i kulturalnych działaniach może istotnie przyczynić się do pomagania jednostkom i wspólnotom przezwyciężyć ubóstwo i wykluczenie społeczne? Proszę wymienić konkretne przykłady i realizowane inicjatywy.

To zależy od samorządu i aktywności obywateli co chcą i w jakie inicjatywy będą się angażowali . Podmiotowośc osób i organizacji oraz pomocniczość w działaniach aby te inicjatywy mogło dojść do realizacji.

DNI Radzionkowa , samorząd , organizacji , biznes lokalny.

CIDERFEST – święto wspólnoty parafi św. Wojciech w Radzionkowie środki na pomoc dla najbardziej potrzebujących. Od 1992 roku funkcjonuje w tej społeczności.

SENIORALIA – tydzień dla seniorów ; różne imprezy o zdrowie , sporcie , rekracji i kulturze dla seniorów Radzionkowa .

Zbiórki publiczne dla najbardziej potrzebujących lub osób po sytuacjach kryzysowych.

Dziesiątki imprez sportowych , kulturalnych , edukacyjnych , konkursy ;występy

Jakie znaczenie ma Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla Państwa miasta lub regionu?


POLE 2 – Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: główne cele i działaniaKonkretne cele stawiane przez Europejską platformę współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym są następujące12, 13;

 • Pomoc w eliminowaniu ubóstwa dzieci. W dzisiejszej Europie zagrożonych ubóstwem jest ponad 20 mln dzieci. Ryzyko to wzrasta do 25% w przypadku dzieci żyjących w rodzinach wieloosobowych i do ponad 30% w przypadku dzieci żyjących w rodzinie z jednym rodzicem.

 • Wspieranie aktywnej integracji w społeczeństwie i na rynku pracy najsłabszych grup społecznych, gdyż bezrobocie jest główną przyczyną ubóstwa populacji w wieku produkcyjnym. Zagrożenie ubóstwem wśród bezrobotnych jest ponad pięciokrotnie wyższe niż w przypadku osób, które mają pracę.
 • Zapewnienie wszystkim osobom godziwych warunków mieszkaniowych. Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe to jedne z najbardziej skrajnych form ubóstwa, których skala w ostatnich latach jeszcze wzrosła. Ubóstwo energetyczne, które może pozbawić gospodarstwa domowe nie tylko ogrzewania lub klimatyzacji, lecz również ciepłej wody, elektryczności i innych podstawowych domowych artykułów pierwszej potrzeby, jest kolejnym przejawem najdotkliwszej deprywacji.

 • Przezwyciężenie dyskryminacji i zwiększenie integracji społecznej osób niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych, imigrantów i innych szczególnie wrażliwych grup. Na przykład osoby starsze są bardziej zagrożone ubóstwem niż reszta społeczeństwa; ponadto w niektórych krajach osoby te są szczególnie narażone na deprywację materialną.

 • Zwalczanie wykluczenia z powodów finansowych, a także nadmiernego zadłużenia, będących skutkiem braku dostępu do podstawowych usług bankowych. Niedawny kryzys jeszcze pogorszył tę sytuację. Może to także stanowić przeszkodę w znalezieniu pracy i prowadzić do trwałej marginalizacji i ubóstwa.

 • Wspieranie integracji Romów. Niektóre mniejszości etniczne, wśród których Romowie stanowią największą grupę, i ogólnie osoby migrujące, są nieproporcjonalnie dotknięte deprywacją z wielu przyczyn jednocześnie.

Konkretne działania podejmowane na szczeblu UE i stosowane przez nią instrumenty są następujące14, 15:
 • lepszy dostęp do pracy, podstawowych usług (opieka zdrowotna, zakwaterowanie itp.) i edukacji;

 • skuteczniejsze wykorzystanie funduszy UE celem wspierania włączenia społecznego i zwalczania dyskryminacji;

 • wprowadzanie innowacji społecznych w celu określenia inteligentnych rozwiązań w pokryzysowej Europie, zwłaszcza w celu zapewniania skuteczniejszego i efektywniejszego wsparcia socjalnego;

 • nowe partnerstwa, na przykład między sektorem publicznym i prywatnym;

 • zwiększona koordynacja polityki między państwami członkowskimi;

 • dostarczanie żywności osobom najbardziej potrzebującym, a także odzieży i innych niezbędnych dóbr osobom bezdomnym i dzieciom żyjącym w deprywacji materialnej16.
5) Jakie cele i kierunki działania określone w Europejskiej platformie współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (wymienione w Polu 2) są najważniejsze dla Państwa regionu/miasta w ich obecnej sytuacji? W jaki stopniu zachęciły one Państwa do wyznaczenia bardziej ambitnych celów strategicznych na szczeblu lokalnym lub regionalnym? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

Pomoc społeczna to nie zbiurokratyzowana forma pomocy ; poprawić system prawny dostępność oraz przełożenia na język konkretnych potrzeb dla poszczególnych podmiotów.POLE 3 – Pakiet w sprawie inwestycji społecznych17,18

Pakiet dotyczący inwestycji społecznych ma na celu zapewnienie państwom członkowskim wskazówek dotyczących wydajniejszej i skuteczniejszej polityki w odpowiedzi na poważne wyzwania, z jakimi się obecnie borykają. Wyzwania te to wysoki stopień trudności finansowych, rosnące ubóstwo i wykluczenie społeczne, jak również rekordowo wysokie bezrobocie, zwłaszcza wśród młodzieży. Wyzwania te powiązane są zarazem z problemem starzenia się społeczeństw i zmniejszania się liczebności populacji w wieku produkcyjnym, co wystawia na próbę stabilność i adekwatność krajowych systemów społecznych.


Pakiet dotyczący inwestycji społecznych zawiera zalecenie Komisji w sprawie przeciwdziałania ubóstwu wśród dzieci, wzywające do przyjęcia zintegrowanego podejścia do inwestycji społecznych przyjaznych dzieciom. Inwestowanie w dzieci i młodzież jest szczególnie skuteczne w przełamywaniu międzypokoleniowych cykli ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz poprawie możliwości społecznych obywateli w późniejszym okresie życia.
Pakiet dotyczący inwestycji społecznych stanowi zintegrowane ramy polityki uwzględniające rozbieżności społeczne, gospodarcze i budżetowe między państwami członkowskimi. Główne elementy tych ram to:
1. zapewnienie, by systemy zabezpieczenia społecznego wychodziły naprzeciw potrzebom obywateli w najbardziej krytycznych momentach ich życia. Należy nasilić działania, by zmniejszyć ryzyko degradacji społecznej i uniknąć w ten sposób ponoszenia wyższych wydatków socjalnych w przyszłości;

2. uproszczenie i lepsze ukierunkowanie polityki społecznej w celu zapewnienia odpowiednich i zrównoważonych systemów zabezpieczenia społecznego. Niektóre kraje odnotowują lepsze wyniki niż inne mimo posiadania podobnych lub mniejszych budżetów, co pokazuje, że istnieją możliwości bardziej wydajnego wydatkowania środków w ramach polityki społecznej;3. udoskonalenie strategii aktywnego włączenia w państwach członkowskich. Przystępna cenowo, wysokiej jakości opieka nad dziećmi i edukacja, zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, szkolenia i wsparcie w poszukiwaniu pracy, wsparcie w zakresie mieszkalnictwa i dostępność opieki zdrowotnej – to dziedziny polityki charakteryzujące się silnym wymiarem inwestycji społecznych.6) Jakie jest znaczenie nowego pakietu w sprawie inwestycji społecznych, przyjętego przez Komisję Europejską 13 lutego 2013 r. (Pole 3), dla prowadzonych przez Państwo strategii lokalnych bądź regionalnych? Czy zachęcił on Państwa do wyznaczenia bardziej ambitnych celów strategicznych na szczeblu lokalnym lub regionalnym bądź czy okazał się pomocny w ich wyznaczaniu? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

Im niższy szczebel tym niższe działanie , skala problemu determinuje programy i udział zainteresowanych . Nie zachęci do bardziej ambitnych celów bo przykład idzie z góry : sformalizowanie , zbiurokratyzowanie i przerost formy nad treścią .
7) Jakie są silne i słabe punkty strategii UE na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego? Czy strategie te okazały się wystarczające w świetle wyzwań stojących przed Państwem w tej dziedzinie? Jeśli nie, to czy zaleciliby Państwo wprowadzenie jakichkolwiek konkretnych zmian do inicjatywy przewodniej „Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym” po śródokresowym przeglądzie strategii „Europa 2020” w 2014 r., zwłaszcza jeśli chodzi o zaangażowanie władz lokalnych i regionalnych?

Tu niech się spece wypowiedzą ; zawsze strategię muszą być zwięzłe a cele konkretne i mierzalne tak w skali makro jak i mikro dla gminy . Strategie należy przeglądać corocznie i ewaluować w ramach przeglądu celu i działań .


Czy realizowane przez Państwa kraj strategie są istotne dla Państwa miasta lub regionu?


8) By ułatwić osiągnięcie głównych celów (zob. Pole 1 i 2) Państwa kraj wyznaczył własne cele krajowe, które zostały przedstawione na stronie http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_pl.pdf 19. W jakim stopniu wyznaczone przez Państwa kraj cele dostosowane są do sytuacji na szczeblu lokalnym? Proszę uzasadnić.

Ten cel aby o 1 500 000 osób wykluczonych zmniejszyć w tym okresie jest realny ale jednocześnie przy zmieniającej się sytuacji gospodarczej może ewaluować w inne bardzo niekorzystne obszary .
9) Czy realizowany w Państwa kraju w ramach strategii „Europa 2020” krajowy program reform20 (KPR) na 2012 r. (bieżący) właściwie zaspakaja potrzeby lokalne bądź regionalne w obszarach objętych Europejską platformą współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (zob. Pole 1)? Jeśli nie, to czy zaproponowaliby Państwo jakieś zmiany do KPR na 2013 r.?

Za mało danych o konkretach to dopiero początek . Ale obszary strategicznej interwencji są dość płynne i oby lobbing polityczny nie przysłonił problemów (nie zamiatać pod dywan – nie jest wszystko cacy jak trąbią media ???)
10) Czy mają Państwo możliwość wniesienia wkładu w opracowanie KPR-u bądź krajowego planu zwiększania zatrudnienia w obszarach polityki objętych Europejską platformą współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, chociażby pośrednio, poprzez organizacje reprezentujące miasta i regiony w Państwa kraju? Jeśli tak, proszę krótko opisać, w jaki sposób 

Za mała gmina i im mniejszy tym mniej się z tobą liczą.


Kwestie związane z polityką i finansowaniem


11) Z jakich źródeł finansowania korzystają Państwo, by finansować działania prowadzone w ramach Europejskiej platformy współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym (wymienione w pytaniu nr 2)? W szczególności, jaka jest rola funduszy strukturalnyc h UE w finansowaniu działań związanych z Europejską platformą współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym?

EFS , EFRR
12) Czy polityka konsolidacji fiskalnej i wynikające z niej trudności finansowe zagroziły realizacji któregokolwiek z celów dotyczących zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego?

Tak zagrożą w Polsce to widać. Proszę sprawdzić kryterium ustawowe wg ustawy o pomocy społecznej a minimum egzystencji – już nawet nie publikowane (bo ono jest wyższe niż kryteria !!!!!). Politycy liczą zawsze na efekty cudotwórców czyimś kosztem . A trzeba będzie ciąć to nie w biurokracje i bezproduktywne projekty aby nie zaszkodziło tym z otoczenia polityków..

A ci wykluczeni już nie mają jak się odezwać chyba ,że ... grozi wybuch oburzonych i odrzuconych ......


13) Czy byli Państwo pośrednio lub bezpośrednio zaangażowani w przygotowanie przyszłej umowy o partnerstwie w sprawie zarządzania funduszami strukturalnymi w ramach wspólnych ram strategicznych na lata 2014-2020, którą pański rząd ma podpisać z Komisją Europejską? Jeśli tak, proszę krótko opisać, w jaki sposób.

Tak na tyle ile jako gmina możemy w ramach grupy , były spotkania i wypracowano stanowiska na jakie projekty dane wspólnoty będzie stac i jakie jako gmina , powiat , region mamy szans.
14) W jaki sposób należy uwzględnić kwestie związane z ubóstwem w przyszłej umowie o partnerstwie, do której odnosi się pytanie powyżej?

Jeżeli mamy dla 20 milionów w Europie przywrócić nadzieję to trzeba stanąć w prawdzie i starać się być konsekwentnym . Zapisy są lapidarne a problemy zbyt ogólne .Jako Europa odeszliśmy od tego co było jeszcze przez kilkaset lat temu dawaliśmy światu ???
15) Prosimy zamieścić tutaj wszelkie dodatkowe uwagi do kwestii poruszonych w niniejszym kwestionariuszu.

.........
PODZIEL SIĘ SPRAWDZONYMI ROZWIĄZANIAMI
W ramach przygotowań do konferencji KR-u w dniu 29 maja 2013 r. i w celu przedstawienia przykładów dobrych praktyk w dziedzinach objętych Europejską platformą współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prosimy o zgłaszanie przykładów sprawdzonych rozwiązań stosowanych na Państwa lokalnym obszarze.

Prosimy o wypełnienie formularza dostępnego na naszej stronie:

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/MonitoringFlagships/Pages/Welcome.aspx


PRZYSTĄP DO PLATFORMY MONITOROWANIA STRATEGII „EUROPA 2020”
Jeśli chcą Państwo pomóc w przekazywaniu stanowiska miast i regionów w UE dotyczących wdrażania strategii „Europa 2020” na szczeblu unijnym i krajowym, prosimy przyłączyć się do nas. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Knowledge/Pages/BecomeaMember.aspx

DZIĘKUJEMY ZA WSPÓŁPRACĘ!

1 http://cor.europa.eu/pl/activities/europe2020/Pages/eu-platform-against-poverty.aspx.

2 Polityka prywatności: Aby można było wykorzystać odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu, konieczne jest przetworzenie Państwa danych osobowych (imienia i nazwiska, danych kontaktowych itp.). Wszystkie pytania mają charakter dobrowolny. Państwa odpowiedzi przechowywane będą przez okres 5 lat od daty otrzymania wypełnionego kwestionariusza. Gdyby potrzebowali Państwo dodatkowych informacji lub chcieli skorzystać z praw przysługujących Państwu na mocy rozporządzenia (WE) nr 45/2001 (np. dostęp do danych, ich sprostowanie lub usunięcie), prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych pod adresem europe2020@cor.europa.eu. W razie potrzeby mogą się Państwo także zwrócić do inspektora ochrony danych w KR-ze (data.protection@cor.europa.eu). Zainteresowanym osobom przysługuje prawo do odwołania się w każdej chwili do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (www.edps.europa.eu). Prosimy zwrócić uwagę na fakt, iż Państwa odpowiedzi oraz dane kontaktowe zostaną udostępnione on-line. Wypełniony przez Państwo kwestionariusz może zostać przekazany do wiadomości sprawozdawcom KR-u oraz innym instytucjom UE. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, by dane te były przekazywane, prosimy przesłać nam odpowiednią informację.

3 Strategia „EUROPA 2020” Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM(2010) 2020 final, Bruksela, 3.3.2010

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF, s. 19.

4 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=961.

5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=0&pcode=t2020_50&language=en.

6 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/graph.do?tab=graph&plugin=1&language=en&pcode=tgs00103&toolbox=type.

7 http://cor.europa.eu/pl/activities/europe2020/Pages/eu-platform-against-poverty.aspx.

8 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=961.

9 Podręcznik można pobrać ze strony

http://portal.cor.europa.eu/europe2020/SiteCollectionDocuments/Europe%202020%20Handbook%20for%20Local%20and%20Regional%20Authorities.pdf.

10 http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_pl.htm.

11 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=961.

12 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=pl

13 COM(2010) 758 final Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. ss. 4-5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:PL:PDF

14 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=pl&catId=961.

15 COM(2010) 758 final Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. s. 5

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:PL:PDF16 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/headlines/news/2012/10/20121024_en.htm.

17 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=751&langId=pl.

18 COM(2010) 758 final Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym: europejskie ramy na rzecz spójności społecznej i terytorialnej. ss. 4-5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0758:FIN:PL:PDF.

19 Uwaga: niektóre państwa członkowskie nie wyznaczyły celów w zakresie eliminacji ubóstwa.

20 Wszystkie programy dostępne są na stronie: http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_pl.htm.

CDR854-2013_00_01_TRA_TCD EN – MSI/MPS/ak/mw* .../...

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna