Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracyPobieranie 1.41 Mb.
Strona1/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

prostokąt zaokrąglony 27
Badanie ewaluacyjne pn.

Ocena wsparcia kierowanego w ramach PO KL do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

WYKONAWCA:

Zachodniopomorska Pracownia Badawcza Marta Rzeczkowska-Owczarek

ul. Salamandry 4

72-003 Dobra

ZAMAWIAJĄCY:

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

ul. Adama Mickiewicza 41

70-383 Szczecin
łącznik prostoliniowy 291 łącznik prostoliniowy 292
Szczecin, 15 grudnia 2014 r.

RAPORT KOŃCOWY


SPIS TREŚCI


SŁOWNIK SKRÓTÓW 3

STRESZCZENIE 4

SUMMARY 8

SYNTETYCZNY OPIS KONCEPCJI BADANIA ORAZ WYBRANEJ I ZASTOSOWANEJ METODOLOGII 12

OPIS WYNIKÓW BADANIA, ICH ANALIZA I INTERPRETACJA 19

Wnioski i powiązane z nimi rekomendacje 115

SPIS WYKRESÓW 119

NARZĘDZIA BADAWCZE 121
SŁOWNIK SKRÓTÓW


BAEL

Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności

BDL

Bank Danych Lokalnych

GUS

Główny Urząd Statystyczny

PO KL

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007- 2013

PUP

Powiatowy Urząd Pracy

RPO WZ 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

RPO WZ 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

SzOP

Szczegółowy Opis Priorytetów

WUP

Wojewódzki Urząd Pracy (w Szczecinie)

WZP

Województwo Zachodniopomorskie


STRESZCZENIE


Sytuacja na rynku pracy poprawiła się nieco w porównaniu do 2006 r. – spadła stopa bezrobocia, wzrósł wskaźnik zatrudnienia. Do najważniejszych zmian, jakie dokonały się w latach 2006-2013 zaliczyć można intensywną migrację zarobkową Polaków na Zachód, przede wszystkim w latach 2006-2009 (większość osób nie wraca z tej migracji) oraz kryzys gospodarczy w latach 2009-2011 spowodowany międzynarodowym kryzysem finansowym. W Polsce w tym czasie doszło do załamania pozytywnego trendu przemian; lata 2012-2014 są latami stabilizacji na rynku pracy, jednak następuje także spadek liczby nowych miejsc pracy.

Województwo zachodniopomorskie jest nadal regionem o bardzo niskim wskaźniku zatrudnienia, choć wskaźnik ten wzrósł istotnie w latach 2006-2013.

W przypadku grupy kobiet sytuacja nadal jest niekorzystna, choć różnice między płciami są nieco mniejsze niż w 2006 r.. Największy problem dotyczy kobiet w wieku 30-39 (najczęściej – powracających po wychowaniu dziecka na rynek pracy), nieposiadających doświadczenia zawodowego i obycia w miejscu pracy, co jest niezwykle ważne dla pracodawców; w tym zakresie diagnoza PO KL pozostaje aktualna mimo znaczącej poprawy dostępności usług opiekuńczych dla dzieci.

Istotna poprawa zaszła w przypadku grupy osób młodych – poniżej 24 roku życia, natomiast grupa ta potrzebuje „dokwalifikowania”, czyli działań mających na celu uzupełnienie umiejętności i wiedzy otrzymanej w szkole o konkretne umiejętności praktyczne najlepiej wypracowywane w miejscu pracy (on-the-job-training).

W grupie osób w wieku 55-64 nastąpiło szczególne pogorszenie sytuacji. Diagnoza PO KL wskazuje na grupę 45+, grupa ta jest jednak niejednorodna, w grupie 45-54 liczba bezrobotnych w województwie spada, zaś w grupie 55 i więcej – drastycznie rośnie od roku 2008 i jest niemal dwukrotnie większa niż w 2006 r.; wpływ na ten fakt mają przemiany systemu emerytalnego oraz rosnące wykluczenie społeczne, kompetencyjne i cyfrowe tej grupy;

W porównaniu z rokiem 2006 (momentem przeprowadzenia diagnozy PO KL) spadł udział grupy długotrwale bezrobotnych w ogólnej liczbie bezrobotnych; grupa ta wymaga jednak nadal szczególnego wsparcia jako trudna do aktywizacji;

Udział grupy osób bez kwalifikacji w ogólnej liczbie bezrobotnych w 2013 r. był wyższy niż w 2006 r. – jest to grupa predestynowana do szczególnego wsparcia;

Zmniejsza się udział grupy bez stażu pracy wśród bezrobotnych oraz osób bez wykształcenia średniego – nadal ta ostatnia jest jednak największą grupą pod względem wykształcenia;

Sytuacja pod względem zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest w województwie zachodniopomorskim bardzo niekorzystna (ostatnie miejsce w kraju) - mimo poprawy w latach 2006-2013 województwo nadal odstaje od reszty kraju. Grupę tę należy objąć szczególnym wsparciem.

Diagnoza PO KL w zakresie osób wychowujących dzieci jest nadal aktualna, tym bardziej, że w ostatnich latach rośnie także liczba osób biernych zawodowo z przyczyn związanych z obowiązkami rodzinnymi;

W przypadku osób opuszczających zakłady karne oraz absolwentów szkół wyższych do 27 r. ż. nie zaszły szczególne zmiany, należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że pierwsza z grup szczególnie często przechodzi do bierności zawodowej.

Zwłaszcza w grupach szczególnie trudnych do aktywizacji (długotrwale bezrobotni, bierni zawodowo, niepełnosprawni) niezwykle ważne jest prowadzenie diagnozy dla konkretnej grupy objętej wsparciem i dostosowanie działań do potrzeb tej grupy.

Istnieją dwa podstawowe modele wsparcia. Pierwszy z nich jest zbliżony do działań PUP typowych dla poddziałania 6.1.3 i składa się ze wsparcia doradczego (w tym IPD), psychologicznego, szkolenia zawodowego i stażu. Model ten cieszył się uznaniem większości respondentów jako wszechstronny i kompleksowy. Drugi model nakierowany był na prowadzenie przez uczestników działalności gospodarczej i związany był z doradztwem, coachingiem i szkoleniami oraz wsparciem finansowym. Modele nie różnią się zasadniczo w zależności od rodzaju beneficjentów ani partnerstw stosowanych w projektach. Model powinien być zróżnicowany w zależności od grupy docelowej, np. w grupie kobiet powracających na rynek pracy szczególnie istotne jest osadzenie się na nowo w środowisku pracy, zaś w przypadku seniorów – otrzymanie umiejętności pozwalających na lepsze poruszanie się po współczesnym rynku pracy.

Najbardziej efektywnymi kanałami informacji o projektach są kanały bezpośrednie (od pracownika, który był ich bezpośrednim „opiekunem” w PUP lub OPS, od znajomych lub rodziny). Jednakże sposoby promowania wykorzystywane przez beneficjentów były najczęściej zupełnie inne – niedostosowane do potrzeb (reklama outdoorowa, strona internetowa). Jednocześnie „opiekunowie” osób wykluczonych w PUP i OPS nierzadko nie mieli informacji na temat realizowanych projektów. Kanały promocji powinny być dostosowane do uczestników. Najczęstszymi narzędziami rekrutacji do projektu były formularz zgłoszeniowy, rozmowy kwalifikacyjne i ankieta. Rekrutacja była stosunkowo trudna - problemem było niewystarczające zainteresowanie w grupach docelowych. Najskuteczniej rekrutowało się uczestników poprzez bezpośredni kontakt i związane z nim namowy do wzięcia udziału w oferowanych działaniach.

Do najbardziej efektywnych form wsparcia należały te, które dawały uczestnikom konkretne umiejętności i doświadczenia, a przede wszystkim staże lub praktyki oraz szkolenia zawodowe. Wsparcie powinno być jednak kompleksowe i zawierać elementy doradztwa, także psychologicznego. Stosunkowo najniżej były oceniane poradnictwo zawodowe, stypendia i praca socjalna.

Wg pracodawców najważniejszymi cechami, jakich oczekują od pracowników, są cechy związane z obowiązkowością, aktywnością, motywacją do pracy i zaangażowaniem. Są to zaskakujące wyniki i świadczą o zmianie, gdyż w poprzednich latach pracodawcy przede wszystkim zwracali uwagę na doświadczenie zawodowe i kierunkowe wykształcenie. Pracodawcy najczęściej nie potrafią ocenić dostosowania wsparcia PO KL do własnych potrzeb.

Uczestnicy projektów natomiast jako przyszłe potrzeby wskazują przede wszystkim możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych. Potrzeby co do form wsparcia nie zmieniły się radykalnie w porównaniu do mijającego okresu programowania, natomiast wskazano na konieczność rozszerzenia grupy osób młodych do 30 r. ż.

Do najważniejszych problemów związanych z projektami należała niska motywacja uczestników projektów oraz niski poziom ich obowiązkowości (są to te same cechy, których najbardziej oczekują pracodawcy). Największy problem dotyczy tu grupy długotrwale bezrobotnych; oprócz bariery możliwości występuje u nich także bariera aspiracji.

Większość beneficjentów planuje w kolejnym okresie programowania korzystać ze środków EFS na realizację podobnych działań. Deklarują stosunkowo duży potencjał w tym zakresie; przy czym stosunkowo najwyższy potencjał deklarowały podmioty prywatne, a najniższy – organizacje pozarządowe. Najważniejszym czynnikiem zachęcającym do realizacji projektów jest wymierny efekt – poprawa sytuacji uczestników, zaś zniechęcającym – problem z rekrutacją i „wykruszaniem się” uczestników w trakcie projektów.

Aby zaktywizować osobę należącą do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należy wydać niecałe 20 000 zł. Projekty nieinnowacyjne okazały się mniej efektywne kosztowo od innowacyjnych, a konkursowe – mniej efektywne od systemowych. Najwięcej kosztuje aktywizacja osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych.

Efektywność zatrudnieniowa projektów w województwie zachodniopomorskim jest dość niska w porównaniu do innych województw, zwłaszcza w grupie osób długotrwale bezrobotnych.

Najwięcej zaktywizowanych osób to osoby do 25 roku życia i długotrwale bezrobotni.

Rekomenduje się następujące działania

1. Wzmocnienie kwalifikacji pracowników OPS i PUP (pośredników pracy, pracowników socjalnych) jako brokerów informacji;

2. Przekazywanie informacji o projektach przez inne instytucje, z którymi mają do czynienia uczestnicy (np. punkty kontaktowe w bibliotekach gminnych, parafiach, sołectwach)

3. Wyższe punktowanie takich form promocji i informacji uwzględnionych we wnioskach, które uwzględniają bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami (np. spotkania informacyjne, broker informacji, mobilny doradca itp.)

3. Realizacja konkursu (np. w ramach PI 10iii RPO WZ) ograniczonego do grupy osób młodych (19-30), mającego na celu uzupełnienie kwalifikacji zdobytych w szkole lub na studiach o praktyczne umiejętności niezbędne do pracy zawodowej

4. Realizacja konkursów dedykowanych dla grupy 55+, w ramach których obowiązkowym działaniem będą – poza szkoleniami zawodowymi, stażami itp. – zajęcia wspierające adaptację tej grupy do wymogów współczesnego rynku pracy i społeczeństwa (np. rozwój umiejętności korzystania z nowych technologii (komputer, e-mail, internet, urządzenia mobilne), umiejętności zarządzania czasem, wyszukiwania i selekcji informacji, rozwój umiejętności w zakresie autoprezentacji, przygotowania CV, przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej itp.) – np. w ramach PI 8i

5.Realizacja programów stażowych i „on-the-job-training” dla grupy kobiet powracających do pracy po okresie wychowywania dzieci w ramach PI 8iv (konkurs dedykowany, punkty strategiczne)

6. Uwzględnienie kosztów opieki nad dzieckiem w przypadku wsparcia kobiet powracających do pracy przerwie związanej z opieka nad dzieckiem lub rodzica samotnie wychowującego dziecko (dzieci);

7. Zwiększenie elastyczności zasad realizacji projektu i rozliczania budżetu (dobór działań w zależności od diagnozy); ułatwienie procedury wprowadzania zmian do projektu

8. Wprowadzenie bonu lub funduszu szkoleniowo-stażowego, w ramach którego uczestnik będzie mógł wybrać sobie działania w zależności od potrzeb

9. Premiowanie przy pomocy punktów strategicznych projektów realizowanych przez organizacje lokalne znające potrzeby danego środowiska

10. Realizacja konkursów dedykowanych dla grup 55+, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych bez zatrudnienia – szczególnie istotnych w województwie zachodniopomorskim

11. Dodatkowe punkty strategiczne za odpowiedni udział grup 55+, długotrwale bezrobotnych i niepełnosprawnych bez zatrudnienia

12. Wymóg realizacji przez projektodawców kilku uzupełniających się instrumentów wsparcia w przypadku projektów skierowanych do grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (wsparcie kompleksowe)

13. Premiowanie projektów obejmujących indywidualną pracę z uczestnikiem poprzedzoną stworzeniem kompleksowego profilu osobowości danej osoby przed poddaniem jej wsparciu, a także objęcie wsparciem rodziny tej osoby, jako działanie systemowe w celu poprawy jego sytuacji życiowej (w tym wykorzystanie doświadczeń IW EQUAL – np. „Praca w posagu”)
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna