Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Studium przypadku – identyfikacja dobrych praktyk wykorzystanych w projektach POKL zrealizowanych w innych województwach, niż zachodniopomorskiePobieranie 1.41 Mb.
Strona12/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18

1.10.2Studium przypadku – identyfikacja dobrych praktyk wykorzystanych w projektach POKL zrealizowanych w innych województwach, niż zachodniopomorskie

PI - Pomorska Fabryka Designu

Beneficjent:

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w GdańskuWojewództwo:

Pomorskie

Grupa docelowa:

Bezrobotne osoby po 50 roku życia

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie

Poddziałanie:

6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy

Wartość projektu:

1 720 287,05 zł
Realizator projektu:

Projekt został zrealizowany w partnerstwie instytucji otoczenie biznesu i publicznej instytucji rynku pracy. Liderem projektu była Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości. Została ona powołana przez Miasto Gdańsk w odpowiedzi na sygnały płynące z rynku. Fundacja stanowi jedno z najistotniejszych narzędzi wsparcia dla MŚP w Gdańsku. Współrealizatorem projektu (Partnerem) był Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku. Jednostka ta odpowiadała za promocje projektu oraz rekrutację uczestników.


Cele projektu oraz podejmowane w nim działania:

Celem Projektu było wydłużenie wieku aktywności zawodowej osób 50+ zamieszkałych w woj. pomorskim poprzez działania łączące kreatywność z przedsiębiorczością. Aby osiągnąć powyższy cel, Projektodawca na I. Etapie Projektu stworzył innowacyjny model aktywizacji zawodowej osób 50+ zamieszkałych w woj. pomorskim łączący kreatywność z przedsiębiorczością, który w ramach II. Etapu Projektu podlegał testowaniu.

Uczestnikami procesu testowania było 14 pozostających bez zatrudnienia mieszkańców woj. pomorskiego, którzy ukończyli 50 lat, posiadają uzdolnienia rękodzielnicze oraz kompetencje: kreatywność, zaangażowanie, orientacja na biznes/klienta, zarządzanie własną pracą. Aby mieć pewność, że kandydaci do Projektu posiadają wymienione kompetencje, zastosowano trzyetapową rekrutację, której ostatnim etapem była innowacyjna w projektach POKL metoda selekcji – Assessment Center.

Wsparcie oferowane w ramach Projektu było wielomodułowe. Uczestnikom zapewniono szkolenia z zakresu designu i przedsiębiorczości oraz doradztwo prowadzone przez doświadczonych designerów, specjalistów ds. marketingu i prawnika. Po zakończeniu modułu szkoleniowego Uczestnicy Projektu złożyli biznesplany i otrzymali środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe. Przez klika miesięcy od otrzymania dotacji Uczestnicy pod okiem trzech projektantek – mentorek przygotowywali swoje prace. W tym czasie zespół projektowy przygotowywał otwarcie sklepu internetowego, w którym miały być pod wspólną marką (100palców) sprzedawane produkty Uczestników. Otwarciu sklepu towarzyszyła uroczysta inauguracja, na którą zaproszono m.in. lokalne media i przedstawicieli blogosfery.Rysunek 1 Sprawozdanie z wydarzenia otwarcia sklepu 100palców na blogu robmydobrze.plŹródło: http://www.robmydobrze.pl/100palcow/

Przez cały okres trwania Projektu prowadzono działania upowszechniające tworzony Model wśród organizacji i instytucji mających niezbędny potencjał do powielania innowacyjnego rozwiązania, tj. wśród powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych działających w obszarze zatrudnienia i przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu mających kontakt z designem i rzemiosłem oraz przyszłymi potencjalnymi odbiorcami Modelu, tj. pozostającymi bez zatrudnienia osobami w wieku 50+ o uzdolnieniach rękodzielniczym.

Realizacja Projektu była kosztowna i pracochłonna, ale jego efektem jest kompletny Model biznesowy gotowy do wdrożenia. Dzięki wypracowaniu marki produktów designerskich, przyszłe projekty opierające się na przetestowanym Modelu nie muszą uwzględniać budowania jej od nowa, ale włączyć swoich uczestników do już funkcjonującej platformy sprzedażowej:


Sporo kosztów generowało zbudowanie sklepu oraz stworzenie marki i jej wypromowanie. Te nakłady są dosyć wysokie. Jeśli chodzi o upowszechnianie tego Modelu w przyszłości, to mogą być one znacznie niższe. Zbudowaliśmy ten Model tak, aby w przyszłości internetowa platforma sprzedażowa, która powstała, mogła być zasilana przez uczestników nowych projektów. To znaczy, że projekt byłby upowszechniany w całości, nasz Model byłby upowszechniany w całości, ale instytucja która by go wdrażała, nie musiałaby tworzyć nowego sklepu internetowego i budować nowej marki, tylko skorzystać ze sklepu i marki, który już powstał i który dobrze funkcjonuje. Te nakłady ulegną znacznemu obniżeniu.

Przedstawicielka Zespołu Projektowego, pracownik GFP [IDI]

Uzasadnienie dla dobrej praktyki:

Wiele elementów opisanego Projektu można traktować w kategoriach dobrych praktyk. Po pierwsze jest to innowacyjny sposób rekrutacji i selekcji Uczestników z wykorzystaniem m.in. metody Assessment Center. Dzięki niemu do Projektu weszły osoby posiadające największe predyspozycje do pracy w zawodzie projektanta (kreatywność, samodzielność, przedsiębiorczość). Były one wysoko zmotywowane – pomimo długiego okresu realizacji Projektu, który był wypełniony zajęciami merytorycznymi i praktycznymi, z udziału zrezygnowała tylko jedna osoba (z powodu ważnych przyczyn osobistych).

Dobrą praktyką w Projekcie jest także jego kompleksowość. Uczestnicy zostali w pełni przygotowani do prowadzonej działalności. Ważny był tu outsourcing części procesów marketingowych (prowadzenie i promocja sklepu on-line). Uczestnicy pomimo uzyskania przygotowania z zakresu obsługi komputera i e-commerce obawiali się samodzielnego prowadzenia internetowej platformy sprzedażowej. Funkcjonowanie wszystkich twórców pod wspólną marką znacznie usprawniło jej promocję.

Wartym wyróżnienia jest również to, że doradcy i designerki (łącznie 6 osób) przed rozpoczęciem pracy z Uczestnikami, zostali objęci szkoleniem mającym na celu zbudowanie zgranego zespołu i nauczenie ich specyfiki pracy z grupą 50+.

Projekt jest przykładem dobrej współpracy pomiędzy zespołem projektowym, zespołem prowadzącym zajęcia oraz odbiorcami wsparcia. Atmosfera zaufania i poczucie wspólnego celu poskutkowały sukcesem całego przedsięwzięcia.


Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości (5 edycji)

Beneficjent:

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Województwo:

Lubelskie

Grupa docelowa:

Kobiety

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Wartość projektu:

11 692 074,89 zł (w sumie za pięć edycji)
Realizator projektu:

Fundacja Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej istnieje od 1989 roku. Jej głównym celem jest wspieranie rozwoju UMCS. Cel ten Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności gospodarczej obejmującej różne formy edukacji, doradztwo gospodarcze, badania naukowe. Kadrę Fundacji stanowi zespół ponad 100 wykładowców o najwyższych kwalifikacjach zawodowych wywodzących się w głównej mierze ze środowiska akademickiego.Cele projektu oraz podejmowane w nim działania:

„Inicjatywa jest kobietą. ABC przedsiębiorczości" to projekt, który był skierowany do kobiet z województwa lubelskiego, pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Jego nadrzędnym celem była promocja przedsiębiorczości kobiet oraz przełamanie barier i stereotypów związanych z aktywizacją zawodową kobiet.Formy wsparcia przewidziane dla uczestniczek projektu:

 • wsparcie doradczo-szkoleniowe,

 • przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości,

 • wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej,

 • wsparcie pomostowe w postaci specjalistycznych usług doradczo-szkoleniowych.

Ponadto uczestniczkom projektu zaoferowano wsparcie towarzyszące obejmujące m.in.: zwrot kosztów opieki nad dzieckiem, materiały szkoleniowe i dostęp do platformy e-learningowej, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia (dla osób dojeżdżających spoza Lublina), promocja założonych przez uczestniczki projektu firm.

Celem szkoleń było wzmocnienie motywacji uczestniczek oraz dostarczenie im wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z zakładaniem, planowaniem i prowadzeniem własnej firmy (szkolenia: Jak założyć własną firmę i Moja pierwsza firma). Uczestniczki miały możliwość zapoznania się ze sposobami funkcjonowania przedsiębiorstw oraz marketingu własnej firmy. Projektodawca zaproponował także innowacyjne tematy szkoleń z zakresu nowych technologii
(e-biznes, e-commerce). Dzięki temu ponad jedna trzecia powstałych firm działa w obszarach związanych z nowymi technologiami, a prawie wszystkie wykorzystują narzędzia elektroniczne do prowadzenia biznesu: e-wizytówki, katalogi on-line, elektroniczne zamówienia. Jednym z elementów projektu było przygotowywanie przez wszystkie uczestniczki prezentacji multimedialnych swoich firm na kończące projekt mini-targi.

Charakterystyczny dla opisywanego projektu jest krótki okres prowadzonych szkoleń. Uczestniczki przychodziły z gotowymi pomysłami, a celem projektodawcy była pomoc im, by własny biznes mógł „ruszyć” jak najszybciej. Kobiety wspólnie z doradcami opracowywały swoje biznesplany, które potem, dzięki dotacjom, przekształcały się w konkretne firmy.Staraliśmy się wypracować taką formułę pracy z uczestniczkami, która zwiększałaby prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu na rynku i zapewniała dalszy rozwój ich firm.

Przedstawiciel Zespołu Projektowego, pracownik Fundacji UMCS [IDI]
Zastosowanie w Projekcie formy wsparcia w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości było odpowiedzią na jedne z najczęstszych przeszkód napotykanych przez kobiety – przedsiębiorców: bariery finansowe, utrudniony dostęp do kredytów i pożyczek.

Fundacja UMCS wsparła Uczestniczki Projektu również w zakresie nowoczesnego marketingu i promocji swoich produktów/usług. w ramach projektu powstały wizytówki firm i wizualizacja firm identyfikuje korzyści i mocne strony każdej z nich.


Uzasadnienie dla dobrej praktyki:

Projekt ze względu na odniesiony sukces doczekał się pięciu edycji. Fundacja UMCS została wyróżniona w konkursie Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju i otrzymała tytuł Regionalny Lider Innowacji i Rozwoju - 2011 w kategorii Innowacyjny projekt unijny za powyżej opisaną inicjatywę. Sam projekt zaś, został nagrodzony w konkursie Dobre Praktyki EFS 2009 organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i uzyskał tytuł Najlepsza inwestycja w człowieka 2009.

O powodzeniu Projektu stanowi staranna rekrutacja uczestniczek projektu. Są to osoby reprezentujące grupy w trudnej sytuacji na rynku pracy – młode matki bez doświadczenia zawodowego, kobiety z obszarów wiejskich, osoby słabo wykształcone i długotrwale bezrobotne. Jednocześnie wszystkie uczestniczki przychodzą ze sprecyzowanymi pomysłami na swój biznes. Są mocno zdeterminowane, gdyż udział w projekcie jest dla nich często jedyną szansą na powodzenie tych planów.

Bardzo ważnym elementem Projektu jest rozbudowane wsparcie w zakresie posługiwania się internetowymi narzędziami sprzedaży i promocji. To przyczynia się do zwiększenia rynku odbiorców produktów i usług nowopowstałych firm.

Warto zaznaczyć, że jednym z podkreślanych celów Projektu jest walka ze stereotypowym postrzeganiem ról kobiecych. Bariery świadomościowe są jednymi z najtrudniejszych do pokonania, dlatego ważne jest, by osoby rozpoczynające prowadzenie własnej firmy czuły się niezależne i wystarczająco silne, by samodzielnie funkcjonować na trudnym rynku. Efektem Projektu jest to, że tylko niewielka część Uczestniczek działa w branżach stereotypowo kobiecych, a zarazem niskopłatnych. Wśród nowopowstałych firm są m.in. agencje reklamowe, biura tłumaczeń, kancelarie adwokacie, biura rachunkowe, usługi fotograficzne i doradztwo psychologiczne.

Uwierz w siebie

Beneficjent:

Fundacja Europa +

Województwo:

Małopolskie

Grupa docelowa:

Bezrobotne kobiety z obszarów wiejskich

Priorytet:

VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie:

6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich

Wartość projektu:

49 930,00 zł
Realizator projektu:

Fundacja Europa + została założona w 2006 roku. Jej siedziba znajduje się w Brzeznej nieopodal Nowego Sącza. Celami statutowymi fundacji są m.in. wspieranie działań służących wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem; przeciwdziałanie i łagodzenie skutków bezrobocia; wspieranie działań na rzecz rozwoju, modernizacji, poprawy jakości życia, konkurencyjności obszarów wiejskich; wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Fundacja Europa + zrealizowała już ponad 20 projektów wspartych ze środków EFS.


Cele projektu oraz podejmowane w nim działania:

Celem głównym projektu było podniesienie zdolności do zatrudnienia 20 długotrwale bezrobotnych kobiet z terenu wiejskiej gminy Podegrodzie, poprzez: • kompleksowe przygotowanie uczestniczek do aktywnego poszukiwania pracy,

 • zwiększenie świadomości beneficjentek projektu na temat istniejących ofert pracy na rynku pracy,

 • podniesienie zdolności poruszania się na rynku pracy (szukanie i analiza ofert pracy, sporządzanie dokumentów aplikacyjnych),

 • wzmocnienie poczucia własnej wartości i pewności siebie uczestniczek projektu,

 • objecie 20 kobiet opieką doradcy zawodowego co pozwoliło na zdiagnozowanie ich możliwości na rynku pracy,

 • opracowanie zbioru podstawowych informacji dotyczących zatrudnienia.

Cykl szkoleń rozpoczęły indywidualne rozmowy Uczestniczek z doradcą zawodowym, który wskazał nie tylko zdolności oraz cechy osobowości konkretnej osoby, ale również przedstawił możliwości uzupełnienia kwalifikacji, tak aby być bardziej atrakcyjną kandydatką dla pracodawcy.


Kolejnym etapem były szkolenia i warsztaty z zakresu:


Wizażu z elementami stylistyki

Prezentacja podstawowych zasad związanych ze skompletowaniem stroju na rozmowę z  pracodawcą oraz doborem odpowiedniego makijażu.Metod aktywnego poszukiwania pracy.

Metody poszukiwania i zdobywania informacji o firmach oraz procedurach rekrutacji (zajęcia odbywały się w sali komputerowej).Pisania dokumentów aplikacyjnych: CV i listu motywacyjnego

Uczestniczki w salach komputerowych tworzyły swoje dokumenty aplikacyjne w odpowiedzi na konkretne, wybrane przez siebie ogłoszenie.Rozmowa kwalifikacyjna

Uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zasadami obowiązującymi podczas rozmowy kwalifikacyjnej w zakresie: punktualności, niezbędnych dokumentów, wyglądu zewnętrznego, najczęściej zadawanych pytań.
Zajęcia z autoprezentacji

Zasady autoprezentacji, efekt pierwszego wrażenia, świadoma i nieświadoma manipulacja, język ciała - komunikacja niewerbalna.Szkolenie z asertywności

Metody uczenia się konstruktywnych zachowań, mówienie „nie”, asertywność w kontaktach interpersonalnych.Na zakończenie Uczestniczki projektu wzięły udział w symulacyjnej rozmowie kwalifikacyjnej ze specjalistą ds. rekrutacji.

Efektem projektu było kompleksowe przygotowanie uczestniczących w nim kobiet do aktywnego poszukiwania pracy. Podniosły one umiejętność swobodnego poruszania się po rynku pracy oraz wzmocniły poczucie własnej wartości i pewności siebie.

W ramach projektu opracowano także broszurę Aktywna na rynku pracy, w której zebrano wypracowane wzory dokumentów aplikacyjnych, pytania najczęściej zadawane podczas rozmowy kwalifikacyjnej, podstawowe informacje związane ze stosunkiem pracy (rodzaje umów o pracę, wynagrodzenie, urlop, rozwiązanie umów o pracę). Dzięki temu każda z uczestniczek otrzymała zebrane w jednym dokumencie najważniejsze informacje związane z zatrudnieniem.Uzasadnienie dla dobrej praktyki:

Formy wsparcia zastosowane w powyższym projekcie są standardowe i nie stanowią innowacji (w przeciwieństwie do wcześniej opisanych projektów). Mianem dobrej praktyki w projekcie Uwierz w siebie należy określić jego lokalny charakter oraz wycelowanie w potrzeby grupy Uczestniczek. Opisany przypadek pokazuje, że przy użyciu relatywnie niewielkich środków finansowych można zrealizować skuteczne wsparcie dla bezrobotnych. Uczestniczki projektu Uwierz w siebie nie potrzebowały kosztownego wsparcia w postaci np. dotacji. Ich potrzebą było uzyskanie „instruktarza”, gdzie mają szukać ofert pracy i jak o nie aplikować. Potrzebowały osoby, która pokaże im, jak się ubrać na rozmowę kwalifikacyjną, jak podkreślić atuty swojego CV oraz jakich pytań od pracodawcy się spodziewać. Uzyskane wsparcie dało kobietom pewność siebie, a poprzez przybliżenie i objaśnienie procesu rekrutacji pracowników zmniejszyło obawy przed nieznanym.Wykluczamy wykluczenie – projekt Powiatu Poznańskiego w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i społecznych osób niepełnosprawnych

Beneficjent:

Powiat Poznański

Województwo:

Wielkopolskie

Grupa docelowa:

Bezrobotne kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym

Priorytet:

VII. Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wartość projektu:

971 928,00 zł
Realizator projektu:

Beneficjentem projektu Wykluczamy wykluczenie był Powiat Poznański. Projekt realizowany był w Specjalnych Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Mosinie i Owińskach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański.Cele projektu oraz podejmowane w nim działania:

Założeniem projektu była eliminacja zjawiska wykluczenia społecznego, podniesienie poziomu samooceny i zwiększenie szans na zatrudnienie osób objętych projektem a także podniesienie ich aktywności zawodowej i społecznej.

Uczestnikami projektu było 88 wychowanków lub absolwentów SOSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach, SOSW w Mosinie oraz uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Owińskach. Były to osoby w wieku aktywności zawodowej, niepracujące ze względu na swoją niepełnosprawność, pochodzące z terenu województwa wielkopolskiego.

Po przeprowadzeniu rekrutacji przez pedagogów zorganizowane zostały spotkania inauguracyjne, podczas których przedstawiono uczestnikom genezę projektu oraz szczegółowo zaprezentowano jego założenia i działania, wyjaśniając zasady uczestnictwa w projekcie. Ważnym zaplanowanym elementem kształcenia zawodowego były zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców, które pozwoliły poznać realia pracy w wybranych zawodach.

W projekcie realizowane były następujące działania:


 • przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego,

 • prowadzenie zajęć informatycznych,

 • udzielanie wsparcia psychologicznego i doradczo-zawodowego,

 • przeprowadzenie treningu umiejętności i kompetencji społecznych,

 • przygotowanie do pracy jako pomocnik w salonie fryzjerskim, pomocnik cukiernika i kucharza,

 • przygotowanie do pracy jako pomocnik w gospodarstwie agroturystycznym, w warsztacie stolarsko-garncarskim i tkackim, a także hotelu,

 • przeprowadzenie zajęć z zakresu hipoterapii i innych zajęć terapeutycznych.

D
Rysunek 2 Uczestnicy projektu podczas szkoleń fryzjerskich
la każdego z uczestników przewidziano przynajmniej trzy formy wsparcia tj. szkolenia umożliwiające podniesienie kwalifikacji zawodowych, poradnictwo psychologiczne i zawodowe a także treningi umiejętności i kompetencji społecznych. W ramach projektu dla każdego z uczestników stworzony został Indywidualny Plan Działań będący wskazaniem dla uczestników, potencjalnej drogi rozwoju zawodowego z konkretnym wskazaniem stanowiska, na jakim uczestnik projektu może podjąć zatrudnienie. Beneficjenci ostateczni projektu mieli możliwość uczestnictwa pod okiem opiekunów w warsztatach m.in. agroturystyki, tkactwa, garncarstwa, stolarstwa. Takie zajęcia praktyczne odbywały się u konkretnego pracodawcy. Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z agroturystyki, które odbywały się na terenie stajni czy też warsztaty stolarsko-garncarskie, w ramach których uczestnicy projektu nabywali umiejętności pracy w drewnie i glinie.

W ramach zajęć z hotelarstwa, które w znacznej mierze odbywały się w jednym z mosińskich hoteli, uczestnicy projektu uczyli się jak przygotować pokoje dla gości hotelowych oraz zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kulturą obsługi gościa hotelowego.

W
Źródło: materiał przekazany przez realizatora projektu
sparcie psychologa i doradcy zawodowego przyczyniło się do podniesienia poziomu samooceny uczestników. Ponadto udział uczestników w projekcie podniósł ich sprawność fizyczną.


Na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej podsumowującej można stwierdzić, że wzrosła wiara uczestników projektu we własne możliwości, poprawiły się ich relacje społeczne, osoby te pewniej czują się na rynku pracy. Podsumowując należy zaznaczyć, że takie wartości jak samoocena, samodzielność, motywacja do rozwijania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczestników w wyniku realizacji projektu się podniosła i pomogła osobom niepełnosprawnym uczestniczącym w projekcie zwiększyć ich aktywność w procesie zdobywania wiedzy. Podejmowane działania w projekcie spowodowały metamorfozę osób niepełnosprawnych. Zwiększyły ich motywację do podejmowania aktywności zawodowej, podniosły ich poziom edukacyjny, przygotowały młodzież upośledzoną, niewidomą lub niedowidzącą do podejmowania zadań zawodowych.

Koordynator projektu, pracownik Starostwa Powiatowego w Poznaniu [IDI]

Projekt był realizowany od 1 września 2010 do 30 czerwca 2013 roku. Pierwotnie czas trwania przedsięwzięcia planowano na krótszy okres, ale specyfika grupy docelowej i trudności ze znalezieniem odpowiedniego wykonawcy szkoleń wymogły konieczność wydłużenia czasu realizacji projektu. Uczestnikami byli niepełnosprawni uczniowie, którzy realizowani także zajęcia w ramach podstawy programowej. Projekt zakładał wiele godzin różnorodnych zajęć. By nie przeciążyły one Uczestników, musiały być rozłożone w dłuższym okresie.

Specyfika grupy docelowej oraz charakter szkoleń nakładały wysokie wymagania na potencjalnych realizatorów zajęć . Ze względu na to, ze ich wartość finansowa przekraczała próg ustalony w ustawie i konieczne było rozpisanie przetargu na wykonawcę szkoleń. Instytucja Pośrednicząca (WUP) podeszła elastycznie do trudności, które wystąpiły w projekcie i pozwoliła na jego wydłużenie.
Uzasadnienie dla dobrej praktyki:

Podstawą sukcesu projektu było precyzyjne dopasowanie form i zakresu wsparcia oferowanego Uczestnikom do ich potrzeb. Szkolenia zawodowe dotyczyły branż, w których osoby niepełnosprawne faktycznie mogły zdobyć pracę. Jednocześnie były to zajęcia bardzo interesujące dla Uczestników.Najważniejsze czynniki, które przyczyniły się do sukcesu projektu to: odpowiedni dobór zajęć do możliwości uczestników projektu, odpowiednio wykwalifikowana kadra osób, która przeprowadziła zajęcia w ramach projektu, zaangażowanie uczestników projektu, zaangażowanie osób z zespołu projektowego, którzy na bieżąco reagowali na trudności i starał się szybko rozwiązywać problemy. Myślę, że to są te najważniejsze czynniki, które miały wpływ na sukces tego projektu.

Koordynator projektu, pracownik Starostwa Powiatowego w Poznaniu [IDI]

Bardzo ważne było również to, że praktyczne zajęcia w ramach szkoleń zawodowych prowadzone były w zakładach pracy. Z jednej strony pozwoliło to Uczestnikom poznać, jak faktycznie wygląda wykonywanie określonego zajęcia, a po drugie dało możliwość pracodawcom do spotkania z osobami niepełnosprawnymi, które mogą być równoprawnymi pracownikami.ARKA – Akademia Rozwoju Kobiet Aktywnych

Beneficjent:

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę

Województwo:

Mazowieckie

Grupa docelowa:

Bezrobotne kobiety zagrożone wykluczeniem społecznym

Priorytet:

VII. Promocja integracji społecznej

Działanie:

7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Poddziałanie:

7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wartość projektu:

1 000 000,00 zł
Realizator projektu:

Fundacja Bez Względu Na Niepogodę jest organizacją pozarządową powołaną w 1990 roku. W zakresie jej zadań jest realizacja działań w dotyczących problematyki rynku pracy, integracji społecznej i edukacji, głównie na rzecz mieszkańców aglomeracji warszawskiej. W Fundacji powstało wiele przedsięwzięć wspierających aktywność zawodową, społeczną i obywatelską. Są to między innymi cztery projekty zrealizowane przez Fundację w ramach POKL.Cele projektu oraz podejmowane w nim działania:

Celem projektu ARKA było zwiększenie zdolności do zatrudnienia niezatrudnionych mieszkanek stolicy w wieku 18 – 59 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych oraz bezrobocia.Formy wsparcia, które oferowano w projekcie to:

 • Coaching

 • Poradnictwo zawodowe 

 • Pośrednictwo pracy 

 • Poradnictwo psychologiczne 

 • Warsztaty aktywizacji zawodowej 

 • Kurs komputerowy 

 • Kurs języka angielskiego 

W trakcie realizacji projektu wyniknęło zapotrzebowanie na szkolenia zawodowe dla uczestniczek. Działania te włączono do projektu dzięki przeznaczeniu na nie wygospodarowanych oszczędności.

Podstawą pomocy oferowanej Uczestniczkom było wsparcie psychologiczne, do którego odwoływały się poradnictwo psychologiczne, coaching i warsztaty aktywizacji zawodowej. Kobiety uzyskały pomoc w świadomym kierowaniu zmianą w życiu i mogły wspólnie z coachem wyznaczyć cele, do osiągnięcia. Wsparto je w procesie zmiany postaw i wychodzenia z wykluczenia społecznego, pokierowano rozwojem kompetencji społecznych przy wykorzystaniu budowanego w projekcie potencjału osobistego. Podstawą działania było przeanalizowanie możliwości i zasobów indywidualnych i środowiska, planowanie działań, monitorowanie ich przebiegu i wprowadzanie modyfikacji do planu pod wpływem zmieniających się sytuacji. Coaching był kluczowym czynnikiem budowania motywacji do samodzielnego działania i przełamywania barier związanych z lękiem, bezradnością i wycofaniem. Poradnictwo psychologiczne zapewniło Uczestniczkom projektu pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych i radzeniu sobie z negatywnymi uczuciami np.: lęk, niepewność, rezygnacja.


Wsparcie psychologiczne jest szczególnie ważne w przypadku pracy z grupą osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Podniesienie ich samooceny i motywacji jest często kluczowe dla wsparcia umiejętności skutecznego wykorzystania innych form pomocy oferowanych w projekcie.

Uczestniczki uzbrojone w pewność siebie i silną motywację skorzystały także z pomocy wzmagającej ich umiejętności aktywnego poszukiwania pracy – zarówno wykształcenie umiejętności miękkich (w czasie poradnictwa zawodowego i WAZ), jak i umiejętności twardych (kurs komputerowy i językowy, pomoc w opracowaniu CV i listów motywacyjnych odpowiadających na konkretne oferty pracy).


Twardym efektem projektu było to, że około 35% jego uczestniczek uzyskało zatrudnienia (zakładana efektywność zatrudnieniowa wynosiła 10%). Większość z tych osób pracuje na podstawie umowy o pracę. Ważne są także niemierzalne efekty udzielonego wsparcia – włączenie społeczne Uczestniczek projektu, podniesienie ich pewności siebie i wykształcenie umiejętności swobodnego poruszania się po rynku pracy.
Uzasadnienie dla dobrej praktyki:

Jak podkreślają członkowie zespołu projektowego, czynnikiem sukcesu projektu ARKA(…) była staranna rekrutacja i selekcja Uczestniczek. Ważne było tu szerokie określenie grupy docelowej. Dzięki remu nie była ona zawężona do osób o ściśle określonej specyfice formalnej, lecz pozwalała na selekcję na podstawie faktycznych potrzeb. Te zbadano za pomocą ankiety i indywidualnej rozmowy z każda z kandydatek.Naprawdę pozostawianie takiego szerokiego wachlarza możliwości przyjmowania uczestniczek, czyli jakby nie kategoryzowanie takie ścisłe na etapie konkursu, że ktoś tam musi mieć np. 15-25 lat, co najwyżej średnie wykształcenie, minimum rok na bezrobociu i minimum dwa pod opieką pomocy społecznej, po prostu prowadzi do tego, że się tworzą takie getta projektowe, żadne getto nie jest dobre i getto projektowe w typie, że punkty strategiczne są. W naszym województwie jest to tak, że do konkursu jest składanych 300 projektów, przechodzi 16, z czego wszystkie mają powyżej 100 punktów, w związku z czym wiadomo, że one wszystkie przeszły dlatego, że miały spełnione kryteria strategiczne.(…) Moim zdaniem umieszczanie w kryteriach strategicznych takich rzeczy, jak właśnie promowanie grupy, która to ma w 100% się składać z kogoś tam, ok. niech to będzie 30-50%, ale nie 100%, bo to do niczego nie prowadzi. Poza tym też jest tak, że jeżeli jest grupa zróżnicowana to między tymi uczestniczkami następuje jakaś wymiana, jedne osoby obserwują inne, zaczynają uczestniczyć w innym środowisku.

Przedstawicielka Zespołu Projektowego, pracownik Fundacji Bez Względu na Niepogodę [IDI]

W związku z szerokim określeniem grupy docelowej, do projektu zgłosiło się znacznie więcej kandydatek, niż zaplanowano miejsc. Fakt ten pokazał, jak duże jest zainteresowanie typem wsparcia, jakie oferował projekt. Realizator organizował spotkania informacyjne dla grup kandydatek. Podczas nich szczegółowo przedstawiano plan projektu oraz przewidywane efekty. Dzięki temu przyszłe Uczestniczki miały pełną świadomość tego, czego mogą oczekiwać od projektu.

Selekcja kandydatek miała charakter jakościowy. Do projektu starano się włączyć jedynie osoby wysoko zmotywowane, których potrzeby i oczekiwania ściśle odpowiadały temu, co oferował projekt. Takie podejście poskutkowało sprawnym przebiegiem projektu i zadowoleniem Uczestniczek z uzyskanego wsparcia. Należy podkreślić, że dzięki tak przeprowadzonej rekrutacji, jedynie 3 spośród 120 kobiet zrezygnowały z udziału w projekcie w trakcie jego trwania.

Przedstawicielki zespołu projektowego wskazały, że ważnym czynnikiem sukcesu inicjatywy była też sprawna współpraca z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. W trakcie projektu okazało się, że część uczestniczek potrzebuje szkoleń zawodowych (np. z zakresu kadr i płac, czy gastronomii). Między innymi dzięki obniżeniu kosztów rekrutacji, udało się wygospodarować oszczędności, które można było przeznaczyć na sfinansowanie szkoleń zawodowych. Propozycja takiego rozwiązania sprawy została zaakceptowana przez jednostkę wdrażającą.R 1: Nigdy nie mieliśmy problemów, jeżeli chodzi o taką współpracę przy projekcie z opiekunem projektu. Naprawdę relacje są takie pełne jakiegoś takiego wzajemnego i zrozumienia i zaufania, ale to trzeba powiedzieć, że to od kilku lat ta współpraca jest, gdzie można było wykształcić takie cechy. Wiadomo, że te zmiany, jakie wprowadzamy [do projektu] to jest to na rzecz naszych uczestniczek, że to skutkuje zwiększeniem efektywności a nie skutkuje wzrostem środków na zatrudnienie kadry zarządzającej.R 2: Myśmy wychodzili z jakąś propozycją i oni tak naprawdę fajnie, elastycznie reagowali i przede wszystkim szybko na te nasze pomysły się zgadzali, co powodowało, że jakby wprowadzanie tych zmian grało z całą realizacją projektu. Nie było tutaj jakichś niepotrzebnych przestojów, czy ograniczeń. To na pewno z naszego punktu widzenia - jako beneficjenta, jest bardzo, bardzo istotne.

Przedstawicielki Zespołu Projektowego, pracownicy Fundacji Bez Względu na Niepogodę [IDI]

Fundacja od wielu lat realizuje określone cele i pomaga określonym grupom ludzi będących w trudnej sytuacji. Dzięki temu dobrze zna ich problemy i potrafi pomóc im w ich rozwiązaniu. To oraz wyżej opisane czynniki przyczyniają się do realizacji trafnych i skutecznych projektów.

1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna