Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Czy projekty PO KL zapewniają zdobycie tych kompetencji?Pobieranie 1.41 Mb.
Strona17/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Czy projekty PO KL zapewniają zdobycie tych kompetencji?

 1. Zdecydowanie tak

 2. Raczej tak

 3. Raczej nie

 4. Zdecydowanie nie

 5. Trudno powiedzieć

 1. Czy Pani/Pana zdaniem są jakieś działania, które pominięto w kończącej się perspektywie finansowej, a które warto włączyć w nowym okresie programowania EFS?

 1. Tak, istnieją rozwiązania, które warto wdrożyć w przyszłości  pyt.11

 2. Nie, wachlarz form wsparcia wykorzystany w PO KL 2007-2013 jest kompletny  koniec ankiety

 1. Jakie to rozwiązania?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Serdecznie dziękuję za udział w ankiecie!
Wywiad częściowo ustrukturyzowany (SSI) z przedstawicielami przedsiębiorstw

Dzień dobry!

Nazywam się (…) i jestem ankieterem. Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizujemy badanie, którego celem jest ocena wsparcia kierowanego w ramach funduszy Unii Europejskiej do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Czy mogłabym/mógłbym rozmawiać z osobą odpowiedzialną za rekrutację pracowników w Państwa firmie?

Chciał(a)bym zadać Pani/Panu kilka pytań dotyczących państwa oczekiwań wobec potencjalnych pracowników oraz warunków zatrudnienia osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Czy moglibyśmy teraz porozmawiać na ten temat?

Nasza rozmowa będzie rejestrowana w celu weryfikacji mojej pracy, jednak proszę się czuć swobodnie - udział w badaniu jest anonimowy, a podane przez Pana/Panią informacje będą analizowane bez powiązania z konkretnymi instytucjami.

 1. Wymienię kilka cech, których oczekuje się od przyszłych pracowników. Proszę o ocenę, jak są one ważne dla Pana/Pani. Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 (1 – najmniej ważne, 5 – najważniejsze)

 1. Kierunkowe wykształcenie

 2. Doświadczenie zawodowe

 3. Umiejętność szybkiego uczenia się

 4. Umiejętność współpracy

 5. Obowiązkowości i uczciwość

 6. Dyspozycyjność

 7. Mobilność

 8. Samodzielność

 9. Aktywność i zadaniowe podejście do pracy

 1. Co jest Pana/Pani zdaniem największą barierą zatrudnienia osób po 50 roku życia?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Co uważa Pan(i) za największą barierę zatrudnienia osób młodych, między 15 a 25 rokiem życia?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Czy Państwa przedsiębiorstwo zatrudnia osoby niepełnosprawne?

 1. Tak  pyt.5

 2. Nie  pyt.6

 1. Z jakiego powodu?

 2. Czy z punktu widzenia przedsiębiorstwa, zatrudnienie kobiety wychowującej małe dziecko wiąże się z jakimś ryzykiem?

 1. Tak

 2. Nie

 1. Czego ono dotyczy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Jakie działania powinny być kierowane do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (są to np.: bezrobotni do 25 i po 50 roku życia; kobiety, które nie wróciły do pracy po okresie związanym z urodzenia dziecka; niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni), by maksymalnie zwiększyć ich szansę na zdobycie pracy?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Wymienię Pani/Panu formy wsparcia, które są oferowane w ramach projektów unijnych. Proszę wskazać te, które są według Pani/Pana najbardziej skuteczne w aktywizacji zawodowej osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy (można wskazać max. 3 odpowiedzi)

 1. Doradztwo

 2. Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

 3. Szkolenia zawodowe

 4. Indywidualne Plany Działań

 5. Poradnictwo zawodowe

 6. Pośrednictwo pracy

 7. Środki na rozwój przedsiębiorczości

 8. Wsparcie pomostowe

 9. Staże/praktyki/przygotowanie zawodowe

 10. Stypendia

 11. Wsparcie psychologiczne

 12. Zatrudnienie subsydiowane

 13. Praca socjalna

 14. Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

 15. Inne (jakie?)

 1. Na ile Pani/Pana zdaniem wsparcie oferowane uczestnikom projektów PO KL jest adekwatne wobec wymagań rynku pracy? Proszę o ocenę w skali od 1 do 5 (1-wsparcie projektowe zupełnie nie odpowiada wymaganiom rynku pracy, 5-wsparcie projektowe jest w pełni adekwatne wobec wymagań rynku pracy)

5 - wsparcie projektowe jest w pełni adekwatne wobec wymagań rynku pracy

4

3

2

1 - wsparcie projektowe zupełnie nie odpowiada wymaganiom rynku pracy

 1. Jakich cech, umiejętności lub kwalifikacji oczekuje Pan(i) od potencjalnych pracowników?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Czy projekty PO KL zapewniają zdobycie tych kompetencji?

 1. Zdecydowanie tak

 2. Raczej tak

 3. Raczej nie

 4. Zdecydowanie nie

 5. Nie wiem/Trudno powiedzieć


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie.
Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

IDI z pracownikami IP (Wojewódzki Urząd Pracy)

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Przypomnę, że celem badania, w ramach którego realizujemy ten wywiad, jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu weryfikacji mojej pracy oraz sporządzenia notatki z wywiadu, nasza rozmowa będzie rejestrowana. Zapewniam o poufności uzyskanych informacji. Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagranie wywiadu?

(po uzyskaniu zgody) Pierwsze zagadnienie, które chciał(a)bym poruszyć dotyczy potrzeb osób defaworyzowanych na rynku pracy

 1. Jako podstawę realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto diagnozę potrzeb grupy docelowej, jaką są osoby z szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Diagnoza to mówi, że (tu krótkie przedstawienie danych z analizy desk research). Czy ta diagnoza jest w Pani/Pana opinii nadal aktualna? Z jakimi największymi problemami i trudnościami borykają się:

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem?

 • bezrobotni do 25 roku życia?

 • bezrobotni po 50 roku życia?

 • osoby długookresowo bezrobotne?

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne?

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia?

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia?

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

 1. Proszę ocenić, na podstawie Pani/Pana doświadczenia zawodowego, które formy wsparcia stosowane w projektach PO KL przynoszą najlepsze efekty w aktywizacji grup osób, o których rozmawialiśmy w poprzednim pytaniu?

 2. Czy dotychczasowe skutki wdrażania komponentu regionalnego PO KL pozwalają na wskazanie specyficznych modeli wsparcia stosowanych w projektach dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Jakie to modele?

 3. Jakie jest zainteresowanie potencjalnych Beneficjentów wnioskowaniem o dofinansowanie projektów wspierających osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? Czy można wskazać grupy, dla których projekty cieszą się relatywnie małym zainteresowaniem?

 4. Jakie problemy związane z realizacją projektów dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy najczęściej zgłaszają projektodawcy? Czy można wyróżnić wskaźniki realizacji projektów, które sprawiają Beneficjentom największe problemy?

 5. W grudniu 2012 roku zatwierdzono nowe zasady kontroli projektów POKL dotyczące między innymi kontroli trwałości rezultatów projektów. W jaki sposób Beneficjenci zapewniają trwałość rezultatów wsparcia? Czy możliwe jest wskazanie jakichś problemów występujących w tym zakresie jakieś?

 6. Czy na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem PO KL, można wskazać potrzeby w zakresie wsparcia osób oddalonych od rynku pracy, które wymagają interwencji w nowej perspektywie finansowej? Jakie to potrzeby?

 7. Jak w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno Pana/Pani zdaniem wyglądać wsparcie kierowane do osób będący w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy?

To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie.

IDI z pracownikami UMWZ

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Przypomnę, że celem badania, w ramach którego realizujemy ten wywiad, jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu weryfikacji mojej pracy oraz sporządzenia notatki z wywiadu, nasza rozmowa będzie rejestrowana. Zapewniam o poufności uzyskanych informacji. Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagranie wywiadu?

(po uzyskaniu zgody) Pierwsze zagadnienie, które chciał(a)bym poruszyć dotyczy potrzeb osób defaworyzowanych na rynku pracy

 1. Jako podstawę realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto diagnozę potrzeb grupy docelowej, jaką są osoby z szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Diagnoza to mówi, że (tu krótkie przedstawienie danych z analizy desk research). Czy ta diagnoza jest w Pani/Pana opinii nadal aktualna? Z jakimi największymi problemami i trudnościami borykają się:

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem?

 • bezrobotni do 25 roku życia?

 • bezrobotni po 50 roku życia?

 • osoby długookresowo bezrobotne?

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne?

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia?

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia?

 1. Proszę ocenić, na podstawie Pani/Pana doświadczenia zawodowego, które formy wsparcia stosowane w projektach PO KL przynoszą najlepsze efekty w aktywizacji grup osób, o których rozmawialiśmy w poprzednim pytaniu?

 2. Czy dotychczasowe skutki wdrażania komponentu regionalnego PO KL pozwalają na wskazanie specyficznych modeli wsparcia stosowanych w projektach dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Jakie to modele?

 3. Czy dostrzega Pan(i) niedostatek w zakresie wsparcia, którejś z grup docelowych projektów PO KL? Jak Pan(i) myśli, jakie czynniki zniechęcają potencjalnych Beneficjentów do wnioskowania o dofinansowanie projektów dla tych grup?

 4. Czy na podstawie dotychczasowego doświadczenia związanego z wdrażaniem PO KL, można wskazać potrzeby w zakresie wsparcia osób oddalonych od rynku pracy, które wymagają interwencji w nowej perspektywie finansowej? Jakie to potrzeby?

 5. Jak w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno Pana/Pani zdaniem wyglądać wsparcie kierowane do osób będący w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie.

IDI z przedstawicielami Beneficjentów realizujących projekty dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Przypomnę, że celem badania, w ramach którego realizujemy ten wywiad, jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu weryfikacji mojej pracy oraz sporządzenia notatki z wywiadu, nasza rozmowa będzie rejestrowana. Zapewniam o poufności uzyskanych informacji. Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagranie wywiadu?

Na początku chciał(a)bym zapytać o kwestie formalne dotyczące zrealizowanego przez Państwa instytucję projektu. (w porozumieniu z respondentem wybieramy projekt najbardziej odpowiadający tematyce badania)

 1. Jakie grupy docelowe obejmował projekt?

 2. Czy projekt był realizowany w partnerstwie? Czy był to projekt innowacyjny? Jaki był tryb wyboru projektu, systemowy czy konkursowy?

 3. Jakie formy wsparcia oferowano uczestnikom?

Teraz poruszę kwestie związane z działaniami realizowanymi w projekcie

 1. Jakimi narzędziami informacji i promocji posłużyli się Państwo w projekcie? Które kanały informacji okazały się najskuteczniejsze?

 2. W jaki sposób rekrutowali Państwo uczestników projektu? Jakie były najlepsze sposoby rekrutacji uczestników projektów w ramach poszczególnych grup objętych badaniem?

 3. Jakie modele wsparcia stosujecie Państwo w projektach skierowanych do osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? Czy działania podejmowane wobec poszczególnych grup są oparte na diagnozie potrzeb uczestników projektu?

 4. Jak ocenia Pan(i) możliwości korzystania z dofinansowania z EFS w realizacji projektów dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Czy napotkał(a) Pan(i) jakieś bariery na poszczególnych etapach projektu (wnioskowanie o dofinansowanie, rekrutacja uczestników, realizacja projektu, rozliczenie projektu)?

 5. Jakie czynniki ocenia Pan(i) jako sprzyjające, a jakie należy wyróżnić jako ryzyka dla powodzenia tego typu projektów?

 6. Czy realizacja projektów, których grupami docelowymi są osoby defaworyzowane na rynku pracy wiąże się z jakimiś utrudnieniami wynikające ze specyfiki tych grup? Jeśli tak, to co to za utrudnienia?

 7. W jaki sposób zapewnili Państwo trwałość rezultatów projektu? Jaki jest okres tej trwałości?

 8. Czy możliwe jest wskazanie form wsparcia najbardziej odpowiednich wobec poszczególnych grup osób defaworyzowanych na rynku pracy? W jaki sposób trafność i użyteczność danej formy wsparcia jest determinowana przez specyfikę grupy docelowej?

 9. Czy z zrealizowanym przez Pana/Pani instytucję projekcie, można wskazać rozwiązania szczególnie warte polecenia - takie, które można określić mianem dobrej praktyki? Co to za rozwiązania?

 10. Czy orientowali się już Państwo w możliwości wnioskowania o takie projekty w nowej perspektywie finansowej EFS? Czy planują Państwo starać się o realizację kolejnych projektów?

 11. Jakie działania powinna podjąć instytucja wdrażająca program w nowej perspektywie EFS, by zachęcić potencjalnych Beneficjentów do wnioskowania o dofinansowanie projektów?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie.

IDI z przedstawicielami Beneficjentów, którzy pomimo realizacji licznych projektów PO KL (powyżej 5), nie realizowali projektów dla osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Przypomnę, że celem badania, w ramach którego realizujemy ten wywiad, jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu weryfikacji mojej pracy oraz sporządzenia notatki z wywiadu, nasza rozmowa będzie rejestrowana. Zapewniam o poufności uzyskanych informacji. Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagranie wywiadu?

  1. Pomimo tego, że Państwa instytucja była realizatorem wielu projektów w ramach POKL, żaden z nich nie obejmował wsparciem osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy. Jakie czynniki powstrzymują Was przed realizacją tego typu inicjatyw?

  2. Czy dostrzega Pan(i) jakieś ryzyka dla realizacji projektu wynikające ze specyfiki grupy docelowej - osób defaworyzowanychna rynku pracy?

  3. Czy orientowali się już Państwo w możliwości wnioskowania o takie projekty w nowej perspektywie finansowej EFS? Czy planują Państwo starać się o realizację kolejnych projektów?

  4. Jak ocenia Pan(i) możliwości korzystania z dofinansowania z EFS w realizacji projektów dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

  5. Jakie czynniki ocenia Pan(i) jako sprzyjające, a jakie należy wyróżnić jako ryzyka dla powodzenia tego typu projektów?

  6. Jakie działania powinna podjąć instytucja wdrażająca program w nowej perspektywie EFS, by zachęcić potencjalnych Beneficjentów do wnioskowania o dofinansowanie projektów?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie

IDI z przedstawicielami instytucji rynku pracy
Dzień dobry!

Nazywam się (…). Przypomnę, że celem badania, w ramach którego realizujemy ten wywiad, jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu weryfikacji mojej pracy oraz sporządzenia notatki z wywiadu, nasza rozmowa będzie rejestrowana. Zapewniam o poufności uzyskanych informacji. Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagranie wywiadu?

(po uzyskaniu zgody) Pierwsze zagadnienie, które chciał(a)bym poruszyć dotyczy potrzeb osób defaworyzowanych na rynku pracy

 1. Jako podstawę realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto diagnozę potrzeb grupy docelowej, jaką są osoby z szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Diagnoza to mówi, że (tu krótkie przedstawienie danych z analizy desk research). Czy ta diagnoza jest w Pani/Pana opinii nadal aktualna? Z jakimi największymi problemami i trudnościami borykają się:

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem?

 • bezrobotni do 25 roku życia?

 • bezrobotni po 50 roku życia?

 • osoby długookresowo bezrobotne?

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne?

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia?

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia?

 1. Formy wsparcia oferowane bezrobotnym w projektach unijnych to głównie szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności miękkich, staże, doradztwo i dotacje na rozwój działalności gospodarczej. Chciał(a)bym poprosić Panią/Pana o wskazanie najbardziej odpowiednich form wsparcia grup wymienionych w poprzednim pytaniu.

 • Które z tych form są najbardziej trafne z punktu widzenia potrzeb tych osób/grup osób?

 • Czy Pani/Pana zdaniem wsparcie oferowane w ramach projektów unijnych odpowiada rzeczywistym potrzebom osób bezrobotnych?

 1. Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jak Państwo sądzą, jakich form wsparcia będą te osoby potrzebowały w przyszłości?

 2. Czy praca z osobami będącymi w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy wiąże się z jakimiś utrudnieniami wynikające ze specyfiki tych grup? Jeśli tak, to co to za utrudnienia?

 3. Jakimi kanałami należy się posługiwać, by skutecznie docierać do osób defaworyzowanych na rynku pracy?

 4. W oparciu o Państwa doświadczenie, proszę ocenić jaki jest optymalny model wsparcia dla poszczególnych grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie
IDI z przedstawicielami organizacji pozarządowych zajmujących się wsparciem osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Przypomnę, że celem badania, w ramach którego realizujemy ten wywiad, jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W celu weryfikacji mojej pracy oraz sporządzenia notatki z wywiadu, nasza rozmowa będzie rejestrowana. Zapewniam o poufności uzyskanych informacji. Czy wyraża Pan(i) zgodę na nagranie wywiadu?

(po uzyskaniu zgody) Pierwsze zagadnienie, które chciał(a)bym poruszyć dotyczy potrzeb osób defaworyzowanych na rynku pracy

 1. Jako podstawę realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto diagnozę potrzeb grupy docelowej, jaką są osoby z szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Diagnoza to mówi, że (tu krótkie przedstawienie danych z analizy desk research). Czy ta diagnoza jest w Pani/Pana opinii nadal aktualna? Z jakimi największymi problemami i trudnościami borykają się:

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem?

 • bezrobotni do 25 roku życia?

 • bezrobotni po 50 roku życia?

 • osoby długookresowo bezrobotne?

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne?

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia?

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia?

 1. Formy wsparcia oferowane bezrobotnym w projektach unijnych to głównie szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności miękkich, staże, doradztwo i dotacje na rozwój działalności gospodarczej. Chciał(a)bym poprosić Panią/Pana o wskazanie najbardziej odpowiednich form wsparcia grup wymienionych w poprzednim pytaniu.

 • Które z tych form są najbardziej trafne z punktu widzenia potrzeb tych osób/grup osób?

 • Czy Pani/Pana zdaniem wsparcie oferowane w ramach projektów unijnych odpowiada rzeczywistym potrzebom osób bezrobotnych?

 1. Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jak Państwo sądzą, jakich form wsparcia będą te osoby potrzebowały w przyszłości?

 2. Jakimi kanałami należy się posługiwać, by skutecznie docierać do osób defaworyzowanych na rynku pracy?

 3. W oparciu o Państwa doświadczenie, proszę ocenić jaki jest optymalny model wsparcia dla poszczególnych grup osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

 4. Czy orientowali się już Państwo w możliwości wnioskowania o takie projekty w nowej perspektywie finansowej EFS? Czy planują Państwo starać się o realizację kolejnych projektów?

 5. Jak ocenia Pan(i) możliwości korzystania z dofinansowania z EFS w realizacji projektów dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Jakie czynniki ocenia Pan(i) jako sprzyjające, a jakie należy wyróżnić jako ryzyka dla powodzenia tego typu projektów?

 6. Jakie działania powinna podjąć instytucja wdrażająca program w nowej perspektywie EFS, by zachęcić potencjalnych projektodawców do wnioskowania o dofinansowanie projektów?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna