Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracyPobieranie 1.41 Mb.
Strona18/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Zogniskowany wywiad grupowy

FGI z Uczestnikami projektów

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Nasze dzisiejsze spotkanie jest częścią badania, które prowadzimy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Jego celem jest ocena wsparcia kierowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Rozgrzewka

 1. W pierwszej kolejności proszę aby przedstawili się Państwo w kilku zdaniach oraz powiedzieli w jakich projektach uczestniczyliście.

Udział w projekcie

 1. W jakich działaniach uczestniczyliście Państwo w ramach projektu (np. szkolenia zawodowe, dotacja, staż, poradnictwo zawodowe)? Czy czegoś zabrakło w tych projektach?

 2. Które formy wsparcia były dla Państwa najbardziej użyteczne? Które najpełniej odpowiadały na państwa potrzeby? Co o tym zadecydowało?

 3. Jaki zestaw działań projektowych przynosi Państwa zdaniem największe korzyści?

 4. Jakich wpływ na Państwa życie zawodowe miał udział w projekcie? Do jakich zmian się przyczynił? Czy zmiany te są trwałe?

 5. Czy potrafiliby Państwo wskazać na jakieś elementy projektów, które miały dla Was szczególne znaczenie? Chodzi mi o takie działania, które można określić jako przełomowe i ważne dla poprawy Państwa sytuacji. Jakie to działania? Jaki był ich wpływ?

Identyfikacja przyszłych potrzeb

 1. Jakich działań wg Państwa brakuje w projektach PO KL? Czy dostrzegacie jakieś elementy, których do tej pory nie uwzględniono, a które są potrzebne by uczestnicy projektów mogli znaleźć pracę?

 2. Z jakimi największymi barierami spotykają się osoby należące do grup w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? O ile to możliwe, proszę by odpowiadając oparli się Państwo na własnych doświadczeniach.

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem

 • bezrobotni do 25 roku życia

 • bezrobotni po 50 roku życia

 • osoby długookresowo bezrobotne

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

Model wsparcia i jego wybór

 1. Ostatnim zagadnieniem, które chciał(a)bym poruszyć jest idealny model wsparcia dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Już powiedzieliśmy sobie jakie problemy napotykają poszczególne grupy osób - młode mamy, osoby poniżej 25 i powyżej 50 roku życia, niepełnosprawni, osoby długotrwale bezrobotne. Wskazaliśmy też najbardziej użyteczne formy wsparcia w projektach. Teraz chciał(a)bym, byśmy to złożyli i przedyskutowali, z czego powinny się składać projekty, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby poszczególnych grup osób.

To było ostatnie zagadnienie, które chciałam z Państwem omówić. Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i zaangażowanie.

FGI z przedstawicielami projektodawców

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Nasze dzisiejsze spotkanie jest częścią badania ewaluacyjnego, które prowadzimy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Jego celem jest ocena wsparcia kierowanego w ramach PO KL do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Rozgrzewka

 1. W pierwszej kolejności proszę aby opowiedzieli Państwo w kilku zdaniach o projekcie który Państwo realizuję/zrealizowali:

 • Do kogo był skierowany?

 • Jaki był jego główny cel?

 • Jest to projekty systemowy czy konkursowy?

 • Czy projekt realizowany jest/był w partnerstwie?

 • Czy projekt jest/był projektem innowacyjnym?

Model wsparcia i jego wybór

 1. Jaki model wsparcia zaoferowali Państwo w swoich projektach. Chodzi mi tu o katalog działań skierowanych do poszczególnych grup osób.

 2. Czy na wybór takiego modelu wsparcia miał wpływ:

 • Tryb wyboru projektu (konkursowy/systemowy)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 • Sposób realizacji projektu (samodzielnie/w partnerstwie)? Jeśli tak, to w jaki sposób?

 • Innowacyjność projektu? Jeśli tak, to w jaki sposób?

Ocena wsparcia

 1. Czy to wsparcie okazało się trafne z punktu widzenia potrzeb osób/grup osób uczestniczących w projekcie? Jeśli nie, dlaczego? Którą z form wsparcia określiliby Państwo jak najbardziej skuteczną?

 2. Jaka forma wsparcia w największym stopniu umożliwiła osiągnięcie celów Państwa projektu?

 3. Która z form wsparcia jest najkorzystniejsza biorąc pod uwagę stosunek kosztów do osiągniętych efektów?

 4. Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jak Państwo sądzą, jakich form wsparcia będą te osoby potrzebowały w przyszłości? (propozycje rozwiązań w nowej perspektywie programowej EFS)

 5. W jaki sposób rekrutowali Państwo uczestników projektu? Jak oceniliby Państwo jego skuteczność?

 6. Jak w ogóle najlepiej jest trafiać z informacją nt. projektu do grupy którą Państwo wsparli?

Możliwości korzystania z dofinansowania z EFS

 1. Jak oceniliby Państwo możliwość korzystania z dofinansowania z EFS pod kątem:

 • Dostępności środków (łatwość wnioskowania o projekt)?

 • Ograniczeń prawnych (jeżeli takowe Państwo dostrzegają)?

 • Możliwości dofinansowania konkretnych modeli wsparcia?

 • Możliwości objęcia wsparciem konkretnych grup?

 • Możliwości realizacji projektów przez poszczególne podmioty?

 1. Czy znają Państwo założenia realizacji tego typu projektów w nowej perspektywie finansowej?

 2. Czy planują Państwo realizować takie projekty? Jeśli nie to dlaczego?

 3. Co w Państwa opinii jest decydujące dla sprawnej i skutecznej realizacji projektu skierowanego do osób będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy? Chodzi o uwarunkowania wewnętrzne realizatora projektu. (potencjał podmiotu)

Doświadczenia z realizacji projektu

 1. Czy podczas realizacji projektu napotkali Państwo jakieś problemy? Jeśli tak, jakie? Co było ich przyczyną? Jak sobie z nimi poradzono? Czy problemy te były związane ze specyfiką grupy docelowej?

 2. Dlaczego zdecydowali się Państwo zrealizować projekt ukierunkowany na wsparcie takiej a nie innej grupy? Co Państwa zachęciło?

 3. Jak Państwo sądzicie, co może być zniechęcające dla realizatorów projektów dedykowanych osobom będącym w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

 4. Czy byliby Państwo w stanie wskazać jakieś rozwiązania, które zastosowali państwo realizując swój projekt, które okazały się wyjątkowo skuteczne? Chodzi o takie rozwiązania, które można by polecić do zastosowania innym realizatorom projektów, jako przyczyniające do skutecznej realizacji założeń projektu.

 5. W celu podsumowania naszej rozmowy chciałbym/aby Państwa prosić o sugestie dotyczące modelu wsparcia osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy, który powinien być wdrażane w nowej perspektywie finansowej. Czy dostrzegacie potrzebę włączenia do oferty programu jakichś działań, których do tej pory nie uwzględniono?

To było ostatnie zagadnienie, które chciałam z Państwem omówić. Serdecznie dziękuję Państwu za poświęcony czas i zaangażowanie.

Studia przypadku
Ze względu na charakter metody badawczej, pytania wywiadu pogłębionego z uczestnikami projektów PO KL w województwie zachodniopomorskim i z realizatorami projektów spoza regionu będą ułożone indywidualnie dla każdego Case study. Poniżej przedstawiono ogólne zagadnienia, które obejmą studia przypadków.
Uczestnicy projektów

 • Jaka była sytuacja osoby przed przystąpieniem do projektu? (status zawodowy, przynależność do którejś z grup osób defaworyzowanych na rynku pracy)

 • Z jakiego wsparcia projektowego skorzystał?

 • Jakie elementy/działania w projekcie ocenia jako najważniejsze (najbardziej trafne, użyteczne i efektywne)?

 • Jak zmieniła się sytuacja uczestnika w wyniku udziału w projekcie?

 • Czy można wskazać jakiś efekt dodany udziału w projekcie? Jaki?


Projekty realizowane w innych województwach, niż zachodniopomorskie

 • Typ projektu (systemowy/konkursowy; partnerski; innowacyjny; ponadnarodowy)

 • Do kogo był skierowany projekt?

 • Jakie działania/formy wsparcia zastosowano w projekcie?

 • Jakie efekty przyniósł projekt?

 • Jakie elementy/działania w projekcie można nazwać mianem dobrej praktyki?

 • Jakie czynniki przyczyniły się do sukcesy projektu?Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI) z agencjami pracy

Dzień dobry!

Nazywam się (…) i jestem ankieterem. Na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie realizujemy badanie, którego celem jest ocena wsparcia kierowanego w ramach funduszy Unii Europejskiej do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chciał(a)bym zadać Pani/Panu kilka pytań dotyczących oczekiwań pracodawców wobec potencjalnych pracowników oraz oceny skuteczności form aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Czy zechciał(a)by mi Pan(i) poświęcić czas i odpowiedzieć na te kilka pytań?

Nasza rozmowa będzie rejestrowana w celu weryfikacji mojej pracy, jednak proszę się czuć swobodnie - udział w badaniu jest anonimowy, a podane przez Pana/Panią informacje będą analizowane bez powiązania z konkretnymi instytucjami.

 1. Jako podstawę realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto diagnozę potrzeb grupy docelowej, jaką są osoby z szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Diagnoza to mówi, że (tu krótkie przedstawienie danych z analizy desk research). Czy ta diagnoza jest w Pani/Pana opinii nadal aktualna? Z jakimi największymi problemami i trudnościami borykają się:

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem?

 • bezrobotni do 25 roku życia?

 • bezrobotni po 50 roku życia?

 • osoby długookresowo bezrobotne?

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne?

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia?

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia?

 • bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

 1. Formy wsparcia oferowane bezrobotnym w projektach unijnych to głównie szkolenia zawodowe, warsztaty umiejętności miękkich, staże, doradztwo i dotacje na rozwój działalności gospodarczej. Chciał(a)bym poprosić Panią/Pana o wskazanie najbardziej odpowiednich form wsparcia grup wymienionych w poprzednim pytaniu.

 • Które z tych form są najbardziej trafne z punktu widzenia potrzeb tych osób/grup osób?

 • Czy Pani/Pana zdaniem wsparcie oferowane w ramach projektów unijnych odpowiada rzeczywistym potrzebom osób bezrobotnych?

 1. Biorąc pod uwagę Państwa doświadczenie w pracy z osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, to jak Państwo sądzą, jakich form wsparcia będą te osoby potrzebowały w przyszłości?

 2. Jak ocenia Pan(i) szanse uczestników projektów unijnych na odnalezienie się na rynku pracy? Czy Pani/Pana zdaniem wsparcie to jest adekwatne wobec wymagań pracodawców?

 3. Jakich kompetencji i umiejętności poszukują pracodawcy na zachodniopomorskim rynku pracy? W jaki sposób można ułatwić potencjalnym pracownikom ich nabycie?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie.
Wywiad ekspercki

Dzień dobry!

Nazywam się (…). Nasza rozmowa będzie dotyczyła badania, które realizujemy na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Jego tematem jest ocena wsparcia kierowanego w ramach funduszy Unii Europejskiej do osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

    1. Jakie najistotniejsze zmiany społeczno-gospodarcze, które nastąpiły między 2007 a 2013 rokiem mógłby Pan/mogłaby Pani wskazać. Chodzi mi głównie o zmiany, które wpłynęły na regionalny rynek?

    2. Jako podstawę realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przyjęto diagnozę potrzeb grupy docelowej, jaką są osoby z szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Diagnoza to mówi, że (tu krótkie przedstawienie danych z analizy desk research). Czy ta diagnoza jest w Pani/Pana opinii nadal aktualna? Z jakimi największymi problemami i trudnościami borykają się:

 • kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem?

 • bezrobotni do 25 roku życia?

 • bezrobotni po 50 roku życia?

 • osoby długookresowo bezrobotne?

 • bezrobotne osoby niepełnosprawne?

 • bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia?

 • bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia?

    1. Proszę ocenić, na podstawie Pani/Pana doświadczenia zawodowego i naukowego, które formy wsparcia stosowane w projektach PO KL przynoszą najlepsze efekty w aktywizacji grup osób, o których rozmawialiśmy w poprzednim pytaniu?

    2. Czy wsparcie oferowane w ramach EFS jest adekwatne wobec faktycznych wymagań regionalnego rynku pracy? (Jakich kompetencji wymagają pracodawcy od potencjalnych pracowników? Czy projekty PO KL zapewniają zdobycie tych kompetencji?)

    3. Czy potrafił(a)by Pan wskazać jakie są najistotniejsze problemy związane z realizacją projektów dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

    4. Czy dostrzega Pan(i) potrzebę wdrożenia jakichś działań, które do tej pory nie były stosowane w aktywizacji zawodowej osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy? Jaki model wsparcia powinien być kierowany wobec poszczególnych grup?

    5. Jak w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno Pana/Pani zdaniem wyglądać wsparcie kierowane do osób będący w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy?


To było moje ostatnie pytanie. Dziękuję Pani/Panu za poświęcony czas i zaangażowanie.

1 Podręcznik ewaluacji projektów infrastrukturalnych

2 E. Babbie, „The Practice of Social Research”

3 E. Babbie, „The Practice of Social Research”

4 Wg danych Eurostat.

5 Zob. np. Dybalska I. „Poradnik dla służb społecznych: Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – między diagnozą a działaniem”, CRZL, Warszawa 2011.

6 Banerski G. (red.), Zmiana na lepsze. Raport z realizacji projektu „Proces aktywizacji zawodowej i społecznej byłych więźniów”, SMG/KRC, Warszawa 2011.

7 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Warszawa 2006, str. 64-65.

8 Imiona uczestniczek i uczestników projektów zostały zmienione.

9 Numery przed sposobami wdrożenia odnoszą się do adresatów z kolumny „Adresat rekomendacji”
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna