Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Ocena poszczególnych form wsparcia, jakie oferowane były w projektach PO KL w WZPPobieranie 1.41 Mb.
Strona6/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

1.6Ocena poszczególnych form wsparcia, jakie oferowane były w projektach PO KL w WZP


Rprostokąt 549ozdział odpowiada na następujące pytania badawcze:

 1. Które formy wsparcia stosowane w projektach (w podziale na poszczególne grupy objęte badaniem) należy ocenić najwyżej w kontekście założonych kryteriów ewaluacyjnych?

 1. Czy wsparcie oferowane w ramach komponentu regionalnego PO KL jest adekwatne wobec faktycznych wymagań regionalnego rynku pracy? Jakich kompetencji wymagają pracodawcy od potencjalnych pracowników? Czy projekty PO KL zapewniają zdobycie tych kompetencji?

 1. W jaki sposób i w jakim okresie utrzymywana była trwałość rezultatów w zrealizowanych projektach?


1.6.1Ocena poszczególnych form wsparcia wg kryteriów ewaluacyjnych


Wyniki badań wskazują, iż najbardziej efektywnymi formami wsparcia dla osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy są szkolenia zawodowe oraz staże lub praktyki dające doświadczenie zawodowe uczestnikom projektów. Wsparcie w tych formach zostało określone przez beneficjentów jako najbardziej adekwatne dla każdej z grup docelowych objętych badaniem, a jednocześnie zapewniające największą trwałość projektu. Blisko połowa beneficjentów (46%) realizujących projekty na rzecz osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego oceniła szkolenia zawodowe jako najodpowiedniejszą formę pomocy dla tej grupy docelowej, a 36% jako najbardziej efektywną. Szkolenia zawodowe, jako najefektywniejsza forma wsparcia uczestników projektów, zostały ocenione przez 26% beneficjentów realizujących projekty na rzecz osób bezrobotnych po 50 roku życia i 24% beneficjentów udzielających wsparcia osobom długotrwale bezrobotnym. Ponadto szkolenia jako najefektywniejszą formę wsparcia oceniło 22% beneficjentów realizujących projekty, których uczestnikami byli bezrobotni do 25 roku życia; 20% - kobiety powracające na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem; 19% - bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia oraz po 18% beneficjentów realizujących projekty na rzecz bezrobotnych niepełnosprawnych i tych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

Wsparcie dostarczające praktycznego doświadczenia zawodowego (staże i praktyki) okazało się najbardziej efektywnym narzędziem aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych do 25 roku życia (jak wskazało 27% badanych beneficjentów), a także dla matek powracających na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem (19%), ponadto dla niepełnosprawnych bezrobotnych (18%); długotrwale bezrobotnych (17%); bezrobotnych po 50 roku życia (16%); bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia (15%) oraz samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia (14%).

Pozostałe formy wparcia zostały ocenione jako najefektywniejsze dla poszczególnych grup docelowych przez zdecydowanie mniejszy odsetek badanych beneficjentów. I tak: wsparcie psychologiczne było najbardziej adekwatną formą pomocy dla osób długotrwale bezrobotnych w opinii 18% beneficjentów, a najbardziej efektywną według 9%. Dla bezrobotnych niepełnosprawnych adekwatną formą były w ocenie 14%, a najefektywniejszą wg 7% badanych projektodawców. Zaś dla bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, adekwatną formą pomocy były w ocenie 13% beneficjentów, a najefektywniejszą – w opinii 5%.

Doradztwo zostało określone jako najbardziej adekwatna forma wsparcia dla osób długotrwale bezrobotnych, a także tych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia przez 9% beneficjentów, a jako najbardziej efektywna - przez 6% i 5%. Dla kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, doradztwo jest najodpowiedniejsza formą wparcia zdaniem 7%, a najbardziej efektywną wg 6%. Dla pozostałych grup docelowych to narzędzie wsparcia było adekwatne w opinii od 5 do 2% respondentów.

Wsparcie finansowe, w postaci dofinansowania kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania, było - zdaniem 12% respondentów - najodpowiedniejszym narzędziem pomocy dla osób bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno niepełnoletnie dziecko, natomiast w opinii 7% - dla kobiet powracających po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, a wg 6% - dla niepełnosprawnych bezrobotnych.Zatrudnienie subsydiowane, jako wsparcie najbardziej odpowiednie do potrzeb osób bezrobotnych niepełnosprawnych oraz bezrobotnych po 50 roku życia wskazało po 9% respondentów. W opinii 7% było ono najodpowiedniejsze dla kobiet powracających do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem, a zdaniem 6% - dla bezrobotnych samotnie wychowujących niepełnoletnie dziecko.

Od 6 do 4% beneficjentów realizujących projekty na rzecz osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy, organizację warsztatów lub szkoleń z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych, oceniło jako najodpowiedniejszą formę wsparcia dla każdej z omawianych grup docelowych (w tym 6% uznało ją najbardziej odpowiadającą na potrzeby osób długotrwale bezrobotnych).

Również niezbyt wysoko ocenione zostało (od 6 do 1%) dostosowanie narzędzia jakim jest pośrednictwo pracy do potrzeb poszczególnych grup docelowych: w tym 6% - dla kobiet powracających z urlopów macierzyńskich i 5% - dla bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci.

Na podobnym poziomie określono adekwatność wsparcia finansowego przeznaczonego na rozwój przedsiębiorczości. Po 6% beneficjentów określiło to narzędzie jako najodpowiedniejsze dla osób bezrobotnych do 25 roku życia i po 50 roku, a po 4% projektodawców przypisało to wsparcie jako adekwatne do potrzeb osób samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko oraz kobiet powracających do pracy po przewie związanej z wychowywaniem dziecka.

Od 19 do 38% beneficjentów, mimo zdobytego doświadczenia podczas realizacji projektów skierowanych do osób o trudnej sytuacji na rynku pracy, nie potrafiło skazać najbardziej adekwatnej formy wsparcia dla uczestników projektów, którym pomagali. W tym największe problemy mieli z określeniem najodpowiedniejszego wsparcia dla osób, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia.

Najwyżej oceniona została przez projektodawców (37% wskazań) trwałość rezultatu osiągniętego w wyniku szkoleń zawodowych, skierowanych do osób bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego.Szczegółowo – w podziale na grupy docelowe – omawiane zagadnienie prezentują poniższe tabele.

Tabela 2. Ocena form wsparcia dla kobiet powracających na rynek pracy po okresie dezaktywizacji związanej z opieką nad dzieckiem

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Szkolenia zawodowe

16%

16%

20%

Staże/praktyki

15%

16%

19%

Wsparcie psychologiczne

9%

7%

6%

Doradztwo

7%

5%

4%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

7%

7%

6%

Zatrudnienie subsydiowane

7%

7%

6%

Pośrednictwo pracy

5%

2%

3%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

5%

3%

3%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

4%

5%

4%

Poradnictwo zawodowe

3%

4%

4%

Stypendia

1%

0%

0%

Praca socjalna

1%

0%

1%

Nie mam zdania

24%

28%

25%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami

[n=400]

Tabela 3. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych w wieku do 25 roku życia

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Staże/praktyki

32%

25%

27%

Szkolenia zawodowe

18%

21%

22%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

6%

6%

5%

Wsparcie psychologiczne

6%

3%

3%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

5%

5%

5%

Doradztwo

4%

4%

4%

Pośrednictwo pracy

4%

2%

1%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

3%

4%

4%

Zatrudnienie subsydiowane

2%

5%

4%

Poradnictwo zawodowe

2%

3%

3%

Stypendia

1%

1%

1%

Praca socjalna

0%

1%

0%

Nie mam zdania

19%

23%

22%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]


Tabela 4. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych w wieku po 50 roku życia

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Szkolenia zawodowe

23%

24%

26%

Staże/praktyki

10%

12%

16%

Zatrudnienie subsydiowane

9%

10%

9%

Wsparcie psychologiczne

9%

5%

3%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

6%

6%

5%

Doradztwo

5%

5%

4%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

5%

4%

3%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

5%

5%

6%

Pośrednictwo pracy

3%

3%

3%

Poradnictwo zawodowe

2%

2%

2%

Praca socjalna

1%

1%

1%

Nie mam zdania

24%

24%

25%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]


Tabela 5. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych po 50 roku życia

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Wsparcie psychologiczne

18%

8%

9%

Szkolenia zawodowe

16%

22%

24%

Staże/praktyki

12%

14%

17%

Doradztwo

9%

8%

6%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

6%

4%

3%

Zatrudnienie subsydiowane

4%

5%

5%

Pośrednictwo pracy

3%

3%

2%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

3%

4%

4%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

3%

4%

3%

Poradnictwo zawodowe

2%

2%

2%

Praca socjalna

1%

1%

1%

Nie mam zdania

24%

26%

25%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]

Tabela 6. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych niepełnosprawnych

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Staże/praktyki

16%

15%

18%

Wsparcie psychologiczne

14%

10%

7%

Szkolenia zawodowe

10%

17%

18%

Zatrudnienie subsydiowane

9%

10%

9%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

6%

5%

6%

Pośrednictwo pracy

4%

4%

4%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

4%

3%

3%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

3%

4%

3%

Poradnictwo zawodowe

3%

2%

3%

Doradztwo

2%

4%

3%

Stypendia

2%

0%

0%

Praca socjalna

1%

1%

0%

Nie mam zdania

27%

27%

27%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]


Tabela 7. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

12%

11%

10%

Szkolenia zawodowe

12%

18%

19%

Staże/praktyki

10%

11%

14%

Wsparcie psychologiczne

7%

6%

5%

Zatrudnienie subsydiowane

6%

7%

6%

Pośrednictwo pracy

5%

3%

3%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

5%

3%

2%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

4%

5%

5%

Doradztwo

4%

3%

4%

Poradnictwo zawodowe

2%

1%

1%

Stypendia

1%

0%

0%

Nie mam zdania

33%

33%

30%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]Tabela 8. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia


WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Wsparcie psychologiczne

13%

7%

5%

Szkolenia zawodowe

12%

17%

18%

Staże/praktyki

10%

13%

15%

Doradztwo

9%

7%

5%

Pośrednictwo pracy

4%

3%

4%

Zatrudnienie subsydiowane

4%

5%

5%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

4%

4%

4%

Poradnictwo zawodowe

3%

3%

3%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

3%

4%

3%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

1%

3%

4%

Praca socjalna

0%

1%

1%

Nie mam zdania

38%

36%

35%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]


Tabela 9. Ocena form wsparcia dla bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego

WSKAZANE FORMY WSPARCIA

Najbardziej adekwatne wobec potrzeb

Zapewniające największą trwałość rezultatu

Najbardziej efektywne

Szkolenia zawodowe

46%

37%

36%

Staże/praktyki

11%

14%

17%

Warsztaty/szkolenia z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych

5%

4%

5%

Doradztwo

4%

4%

2%

Wsparcie psychologiczne

3%

2%

2%

Środki na rozwój przedsiębiorczości

3%

4%

3%

Zatrudnienie subsydiowane

2%

4%

4%

Dofinansowanie kosztów dojazdów do miejsca pracy i zakwaterowania

2%

3%

4%

Pośrednictwo pracy

1%

1%

0%

Poradnictwo zawodowe

1%

1%

1%

Stypendia

1%

0%

0%

Praca socjalna

0%

0%

1%

Nie mam zdania

24%

27%

26%

Źródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]

Respondenci badania jakościowego byli raczej zgodni co do tego, która z form jest najskuteczniejsza: wskazywali na staże. Na pytanie o najlepszą formę wsparcia jedna z respondentek odpowiedziała:
Myślę, że staż. Bo gdyby pracodawca nie poznał mnie jako człowieka, jak się sprawdzam w pracy to bym po prostu tej pracy nie dostała. Tak myślę. Że to jednak już w pracy ten kontakt taki, przygotowanie do pracy, mówię, to chyba było najważniejsze. I doświadczenie nabyte w stażu.
Z powyższej wypowiedzi widać, że staż pełnił dla uczestników kilka istotnych ról. Po pierwsze, dawał szansę na wykazanie się przed potencjalnym pracodawcą, przez co zwiększał szanse na zatrudnienie, które było możliwe, gdy pracodawca dysponował środkami na stworzenie miejsca pracy. Po wtóre, dawał stażystom szansę na wykazanie się przed samymi sobą, udowodnienie sobie własnej wartości, jako dobrego pracownika i przezwyciężenie własnych barier, lęków i oporów przed podjęciem pracy. Przez respondentów badania staż był również traktowany jako wartościowy nie tylko w sytuacji, gdy prowadził do zatrudnienia:


[…] to jest naprawdę najtrafniejsza opcja, ponieważ przez 3 lub 4 miesiące takiego stażu oni naprawdę się aktywizują i nawet jeśli pracodawca po stażu nie chce przedłużyć współpracy z taką osobą, to dla nich to jest aktywizacja.
W powyższym sensie, wartość stażu polegała przede wszystkim na tym, że pełnił on funkcję animacyjną – wyrywał osoby niepracujące z marazmu i na powrót wprowadzał w strumień życia zawodowego. Jeśli w przyszłości szły za tym kolejne działania związane z poszukiwaniem zatrudnienia, to istniała szansa na to, że aktywizacja się utrwali i – z czasem, z kolejnymi próbami – doprowadzi do podjęcia czynnego życia zawodowego.

Jednakże – patrząc na staże w kontekście pozostałych wcześniej wymienionych form wsparcia – nie należy ich przeceniać. Przyjrzyjmy się przykładowi jednej z respondentek:
Ja nie miałam żadnych szkoleń, przygotowań, niczego. Zostałam wrzucona na głęboką wodę. […] Tylko staż, żadnych szkoleń, żadnych przeszkoleń, żadnych innych informacji, żadnego innego wsparcia nie miałam. Po prostu dzisiaj poszłam do urzędu, a jutro poszłam na staż. […] No, że tak powiem, poszłam i zostałam wrzucona i żadnego wsparcia nie miałam. Urząd Pracy nie przygotował mnie do tego stażu w ogóle. W ogóle nie było jakichkolwiek informacji, co tam będę robić, w jakiej to będzie formie, nic kompletnie.
Następnie zapytano respondentkę o to, czy brakowało jej jakiejś innej formy wsparcia, a ona odpowiedziała:


Tak, tak. Przede wszystkim przydałby się na przykład psycholog, tak.


Jak widać na powyższym przykładzie, nie można wyodrębniać tylko staży jako najskuteczniejszej formy wsparcia. Są one bowiem najskuteczniejsze wtedy, gdy towarzyszą im inne działania wspierające, które są dostosowane do potrzeb danego uczestnika. Kluczowe jest zatem odpowiednie zestawienie ze sobą modułów wsparcia w taki sposób, by tworzyły komplementarną i uzupełniającą się całość. Wniosek ten potwierdza uwaga jednej z respondentek zaangażowanych w realizację projektów:
[...] ja też potwierdzam, że same takie szkolenia zawodowe, typowo rozwijające profesjonalne umiejętności bez tego wsparcia psychologicznego w przypadku osób długotrwale bezrobotnych niewiele daje.1.6.2Wsparcie PO KL a potrzeby pracodawców


Warto skonfrontować obserwacje poczynione z perspektywy beneficjentów i uczestników z opinią pracodawców na temat wsparcia PO KL. Szczegółowy rozkład odpowiedzi przedstawia poniższy wykres. Wynika z niego, że pracodawcy nie potrafią ocenić adekwatności wsparcia PO KL lub oceniają ją raczej negatywnie.

Wykres 23. Ocena adekwatności wsparcia PO KL do potrzeb wg pracodawców

* Oceny dokonano w skali od 1 (wsparcie projektowe zupełnie nie odpowiada wymaganiom rynku pracy) do 5 (wsparcie projektowe jest w pełni adekwatne wobec wymagań rynku pracy)

Źródło: Badanie SSI
[n=45]

Podczas badania jakościowego pytano respondentów o to, jakich umiejętności poszukują na zachodniopomorskim rynku pracy pracodawcy. Pytani wskazywali na następujące kompetencje: • umiejętność współpracy i współdziałania,

 • komunikatywność,

 • otwartość na zmiany,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,

 • znajomość języka obcego (w szczególności: niemieckiego),

 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki,

 • dyspozycyjność,

 • posiadających konkretne umiejętności zawodowe,

 • prawo jazdy.

Co ciekawe, respondenci często wskazywali na to, że pracodawcy szczególnie akcentowali umiejętności związane z odpornością na stres. Jedna z respondentek, coach z zawodu, tak tłumaczyła ważność tej cechy w odniesieniu do grupy osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy:


Ze stresem trzeba po prostu się „wziąć za bary”, bo stres będzie nam zawsze towarzyszył, natomiast nie możemy dać się przez niego zniszczyć, tak bym powiedziała, czy żeby nas opanował całkowicie, bo to znowu prowadzi do depresji itd.
Jeden z badanych powiedział również, że przy analizie poszukiwanych przez pracodawców kompetencji należy wyróżnić dwie interesujące ich grupy: pracowników fizycznych i tych bardziej wykwalifikowanych, o wykształceniu wyższym bądź średnim.

Wielu respondentów zwracało uwagę na to, że wsparcie oferowane w ramach projektów jest dość luźno powiązane z potrzebami przedsiębiorców i rynku pracy, jeśli w ogóle o jakimś związku można mówić:
Nie, nie odpowiada w tej chwili. Szkolenia nie są powiązane z potrzebami pracodawców na rynku pracy albo nie są powiązane wszędzie. […] A niestety szkolenia często odbywają się pod to, na co można otrzymać dotacje lub co jest łatwe do wykonania.
Szczególnie ta druga uwaga respondenta jest ważna - szkolenia często odbywają się pod to, na co można otrzymać dotacje lub co jest łatwe do wykonania. Czasem przyjmuje to formy niemal kuriozalne:


[…] ja spotkałam się z projektami, w których przyjęto osoby, bo trzeba zrobić projekt, bo trzeba zrobić wskaźniki, wysłano je na szkolenia, wszystkie pod rząd zrobiły kurs bukieciarstwa, co mnie po prostu rozłożyło na łopatki. A przecież kwiaciarnie nie zatrudniają, nie ma zbytu na pracę w kwiaciarni i co im da ten kurs bukieciarstwa?
Jest to bardzo niepokojące zjawisko, ponieważ pieniądze – nie wiadomo, jak wiele i w jakim stopniu – które z założenia mają wspomóc te osoby na rynku pracy, są wydatkowane w sposób kompletnie nieracjonalny, co w tym przypadku oznacza oderwanie od rzeczywistości rynkowej. Głównej przyczyny takiego stanu rzeczy respondenci upatrywali w tym, że w dalszym ciągu brak jest, przy okazji realizacji tego rodzaju działań, powiązania pomiędzy urzędami pracy, starostwami i szeroko rozumianym rynkiem pracy wraz z pracodawcami.

1.6.3Sposób i okres utrzymywania trwałości w projektach


Podstawowym sposobem utrzymywania trwałości rezultatów, wskazywanym przez badanych beneficjentów był monitoring sytuacji uczestników, prowadzony w czasie założonym we wniosku o dofinansowanie – zazwyczaj w ciągu 6 lub 3 miesięcy, podczas których sprawdzano, czy uczestnik podjął prace lub czy ją utrzymuje. W przypadku uczestników, którzy w wyniku projektu otworzyli własną działalność – trwałość kontrolowano nawet 12 miesięcy. Ponadto respondenci wskazywali na następujące sposoby utrzymywania trwałości rezultatów: gwarancja pracy poprzez specjalne umowy z pracodawcami, zapewniającymi o dalszym zatrudnieniu uczestników projektu; podtrzymywanie kontaktów z firmami, które zatrudniły uczestników; uzyskanie przez uczestników (w wyniku wparcia w postaci szkoleń lub kursów) zarówno przydatnych umiejętności i kwalifikacji, jak i honorowanych certyfikatów oraz dyplomów. Do innych sposobów należało nawiązywanie współpracy z odnośnymi instytucjami (np. z MOPS-em), w celu zapewnienia uczestnikom kontynuacji wsparcia i pomocy psychologa, a także wsparcia pracowników socjalnych, wsparcia prawnego, księgowych, korzystania z sali komputerowej, np. poszukiwania pracy przez Internet. Do pojedynczych przykładów należało udostępnianie (wypożyczanie) maszyn, na których w ramach projektu nauczono uczestników warsztatów pracy.

W badanym okresie trwałości w przypadku projektów w ramach działania 6.1 ogółem 64,1% uczestników posiada zatrudnienie. Najlepsza jest jednak sytuacja osób niekwalifikujących się do żadnej ze szczególnie wyróżnionych grup (tu efektywność wynosi 75,6%), a najsłabsza – osób niepełnosprawnych (47,99%), ale przede wszystkim długotrwale bezrobotnych (37,84%).

W przypadku działania 7.2, które koncentruje się w dużej mierze na osobach zagrożonych wykluczeniem społecznym, efektywność zatrudnieniowa w województwie wyniosła w 2013 r. 31,61%, co w porównaniu do innych województw jest wynikiem przeciętnym. W przypadku działania 7.4 dedykowanemu niepełnosprawnym wartość ta wynosi 39,62%; w 2013 r. badano ją tylko w 4 województwach, jednak w woj. zachodniopomorskim wartość ta jest niska (niższa tylko w świętokrzyskim – 38,71%).

Więcej informacji na temat efektywności zatrudnieniowej znajduje się w rozdziale 2.6.2.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna