Ocena wsparcia kierowanego w ramach po kl do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy


Ocena efektów realizowanego wsparciaPobieranie 1.41 Mb.
Strona8/18
Data07.05.2016
Rozmiar1.41 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

1.9Ocena efektów realizowanego wsparcia


Rprostokąt 553ozdział odpowiada na poniższe pytania badawcze:

  1. Jaka jest efektywność kosztowa zrealizowanych projektów? Czy koszt realizacji projektu ma związek z jego trybem wyboru (systemowy/konkursowy) lub typem Beneficjenta (NGO/podmiot prywatny/podmiot publiczny)?

  2. Jaka jest efektywność zatrudnieniowa projektów PO KL realizowanych w woj. zachodniopomorskim na tle pozostałych regionów Polski? Jaki poziom wskaźnika uzyskano w poszczególnych grupach będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy?

  1. Jakie efekty dla poszczególnych grup docelowych przyniosła realizacja projektów PO KL w poszczególnych powiatach i gminach WZ?


1.9.1Efektywność kosztowa


Aby zaktywizować osobę należącą do grup znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należy wydać niecałe 20 000 zł - średnia wartość projektu w przeliczeniu na 1 uczestnika wyniosła 19 677,56 PLN. Co ciekawe, projekty nieinnowacyjne okazały się mniej efektywne kosztowo od innowacyjnych, a konkursowe – mniej efektywne od systemowych, na co wskazuje poniższy wykres.

Wykres 33. Efektywność kosztowa w zależności od typu projektuŹródło: Badanie CATI z beneficjentami
[n=400]

Najwięcej kosztuje aktywizacja osób niepełnosprawnych i długotrwale bezrobotnych, zaś stosunkowo najmniej – bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci oraz bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego lub wykształcenia średniego.


Wykres 34. Efektywność kosztowa w zależności od typu projektuŹródło: Badanie CATI z beneficjentami [n=400]
Efektywność kosztowa różni się także w zależności od podmiotu, który realizuje działania. Najefektywniejsze wydają się działania podejmowane przez podmioty publiczne, gdyż w projektach realizowanych przez nie koszt aktywizacji 1 osoby wyniósł 18 213,28 zł, zaś najdroższe są projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, gdzie koszt aktywizacji 1 osoby wyniósł 21 575,90 zł.

1.9.2Efektywność zatrudnieniowa


Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest od 2011 r. Przy pomiarze tym dla Działania 6.1 dokonywany jest podział na podgrupy uczestników. Spośród grup w szczególnej sytuacji na rynku pracy wyróżniane są osoby w wieku 15-24 lat, osoby w wieku 50-64 lat, osoby niepełnosprawne i osoby długotrwale bezrobotne.

Województwo zachodniopomorskie w większości tych kategorii wypada przeciętnie. Stosunkowo najlepsza sytuacja ma miejsce w przypadku osób młodych (do 24 r.ż.) – w tej kategorii pod względem wskaźnika efektywności zatrudnieniowej (na koniec 2013 r.) zachodniopomorskie plasuje się na szóstym miejscu (po wielkopolskim, dolnośląskim, lubelskim, mazowieckim i śląskim), vide mapa poniżej.Mapa 1. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w końcu 2013 r. dla grupy w wieku 15-24 wg województw (%)Źródło: sprawozdania WUP
Badanie pełne

W tej grupie w województwie zachodniopomorskim wyższa efektywność zatrudnieniowa dotyczy kobiet (65,02%) niż mężczyzn (60,07%).

Jeżeli chodzi o grupę seniorów (50-64 lat), województwo zachodniopomorskie plasuje się tuż za środkiem stawki, na miejscu dziewiątym z efektywnością ogółem 52,43% (wyższa dla mężczyzn (55,64%), niż dla kobiet (48,83%)). Najlepszą efektywność w tym zakresie osiągnęli projektodawcy z województwa lubelskiego (jak w większości pozostałych kategorii), a najniższą – z województwa warmińsko-mazurskiego (jw.)

W przypadku grupy osób niepełnosprawnych zachodniopomorskie plasuje się na miejscu 10 ze wskaźnikiem 47,99%. Także w tej grupie łatwiej zaktywizować mężczyzn (51,66% osób, które znalazły zatrudnienie po projekcie wobec 45,36% kobiet). Podobnie jak w przypadku seniorów, najwyższą wartość wskaźnika osiągnęło województwo lubelskie, a najsłabszą – warmińsko-mazurskie.

W przypadku grupy długotrwale bezrobotnych na koniec 2013 r. wynik województwa zachodniopomorskiego był bardzo niekorzystny – zajmowało ono ostatnie miejsce ze wskaźnikiem 37,84% (40,34% w grupie mężczyzn, 36,19% w grupie kobiet). Najwyższą efektywność osiągnęło w tym przypadku województwo podkarpackie – vide mapa.

Mapa 2. Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w końcu 2013 r. dla grupy długotrwale bezrobotnych wg województw (%)Źródło: sprawozdania WUP
Badanie pełne

Respondenci badania jakościowego nie mówili wiele o efektywności zatrudnieniowej realizowanych w ramach PO KL projektów. Owszem, kilku z nich potwierdziło, że niektóre osoby zostały zatrudnione w wyniku udziału w projekcie. Do takich sytuacji dochodziło wtedy, gdy beneficjent ukończył staż, został pozytywnie oceniony przez pracodawcę, który miał wystarczające środki na to, by stworzyć etat. Należy podkreślić to, że – z powodów dofinansowania w ramach projektu – pracodawca nie ponosił żadnych kosztów związanych ze stażystą. Jednakże – na co zwróciła uwagę jedna z respondentek – zdarzały się sytuacje, w których przedsiębiorca odmawiał zatrudnienia kogoś pomimo tego, że wcześniej przyobiecał to realizatorom projektu:


Jaki ja mam wpływ na stażodawcę? Żadnego. O ile na beneficjenta jeszcze jakiś mogę sobie wypracować przez te miesiące, że jakieś tam, nie wiem, stosunki takie, że on będzie czuł, że jednak gdzieś tam powinien coś zrobić, to na stażodawcę nie mam żadnego wpływu, że on później tą osobę na pewno zatrudni. Może zapewniać wielokrotnie. Miałam mnóstwo sytuacji, że byli zapewniani, że po stażu dostają zatrudnienie, a później z uśmiechem na ustach mi powiedział: „chyba panią, brzydko mówiąc, pogięło”. Dosłownie.
Można wskazać katalog ogólnych efektów, które miały miejsce w wyniku uczestnictwa w projekcie. Pierwszym z nich będzie niewątpliwie aktywizacja zawodowa i społeczna części uczestników. Odnosi się to w szczególności do tych osób, które znalazły pracę, bądź same stworzyły sobie miejsca pracy dzięki projektom PO KL.

Kolejny z efektów to wzrost poczucia własnej wartości osób, które długotrwale pozostawały poza rynkiem pracy. Przy czym – warto to podkreślić – dotyczy to nie tylko osób, które znalazły pracę, lub założyły własne firmy. Również ci, którzy odbyli staże, ale nie znaleźli pracy w jakiś sposób ulegli wzmocnieniu. Tę obserwację potwierdzają słowa jednej z respondentek:
Ale też mam podobne jakby spostrzeżenia, jak koleżanki, że samo to podjęcie stażu i podjęcie pracy zmieniło podejście moje. Na przykład teraz jak bym już tą pracę straciła, to już bym się tak nie bała. Bo już uwierzyłam w siebie i po prostu rzeczywiście jak się kilka lat jest w domu, a ja byłam kilka bo miałam małe dziecko to też tak uważam, że zamyka się człowiek w sobie i myśli, że nie nadaje się do niczego.

Kolejny istotny efekt to wzrost życiowych aspiracji beneficjentów. Zdobywszy pracę, uwierzywszy we własne siły przestają też zadowalać się tym, co do tej pory mieli, bo zaczynają rozumieć, że często tkwili w pewnego rodzaju letargu, w którym utrzymywał je ich własny lęk i poczucie bezradności. Jedna z respondentek mówi:
Mam wiele papierków przeróżnych, bo ja wtedy [w sensie: zanim podjęłam pracę] miałam studia licencjackie, teraz w czasie pracy magisterskie obroniłam, teraz robię podyplomówkę.


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna