Ocena zachowaniaPobieranie 42.62 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar42.62 Kb.
OCENA ZACHOWANIA

w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Pszczynie

Rok szkolny 2014/2015

(wyciąg ze statutu I LO)§ 1 Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych wraz z późniejszymi zmianami.

§ 2 Zasady ustalania oceny zachowania
1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

3) dbałość o honor i tradycje szkoły;

4) dbałość o piękno mowy ojczystej;

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;

7) okazywanie szacunku innym osobom


2. Śródroczna i roczna ocena zachowania ustalana jest wg następującej skali:

1) wzorowe;

2) bardzo dobre;

3) dobre;

4) poprawne;

5) nieodpowiednie;

6) naganne.
 1. W szkole obowiązują jednakowe dla wszystkich uczniów kryteria oceniania.
 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca wg kryteriów oceniania zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Przed rocznym (semestralnym) klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym Rady Pedagogicznej wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanej rocznej (semestralnej) ocenie klasyfikacyjnej zachowania, w terminie i formie określonych w WSO.

a ) Uczeń zobowiązany jest do złożenia u wychowawcy karty samooceny w terminie do ostatniej lekcji wychowawczej przed klasyfikacją.


 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem §2, pkt. 4a.
 1. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) wychowawca powinien uzasadnić proponowaną ocenę zachowania.

 2. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo odwołać się od oceny w trybie określonym w § 5 niniejszego regulaminu.
 1. Ocena zachowania ustalona w semestrze II jest oceną całoroczną/ końcoworoczną – nie jest to średnia ocen.
 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 1. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna – z zastrzeżeniem § 5.§ 3 Kryteria oceny zachowania
Przy ustalaniu oceny zachowania wychowawca kieruje się następującymi kryteriami:


  1. Ocena dobra jest oceną wyjściową ucznia.
  1. Frekwencja jest jednym z ważnych czynników wpływających na ocenę zachowania.
  1. Ocenie podlega :

   1. postawa ucznia na terenie szkoły i poza nią

   2. kultura słowa

   3. estetyka wyglądu

   4. stosunek do obowiązków szkolnych uwzględniający uzdolnienia i możliwości ucznia

   5. stosunek do nauczycieli, kolegów, koleżanek i innych osób

   6. aktywność ucznia na tle klasy i szkoły

   7. dyscyplina

   8. frekwencja na zajęciach.

4. W ocenianiu bierze się pod uwagę 4 podstawowe aspekty postawy, które informują o funkcjonowaniu ucznia w środowisku szkolnym i poza nim:

4.1. Odpowiedzialność i stosunek do obowiązków:

Uczeń a) zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu szkoły;

b) zwykle dotrzymuje ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i przestrzega ustaleń Statutu szkoły;

c) często nie przestrzega ustalonych terminów, nierzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań i nie przestrzega ustaleń Statutu szkoły;

4.2. Frekwencja.

Uczeń a) ma do 3 nieusprawiedliwionych nieobecności i do 5 spóźnień;

b) ma sporadyczne spóźnienia (maks.10) i nieliczne godziny nieusprawiedliwione (do 8);

c) często spóźnia się na lekcje (powyżej 10)lub więcej niż 8 godzin nieusprawiedliwionych nieobecności.
4.3. Postawa społeczna.

Uczeń a) z własnej inicjatywy pomaga innym, aktywnie i twórczo działa na rzecz klasy,

szkoły, środowiska;

b) na prośbę, chętnie pomaga innym, włącza się w życie klasy, szkoły lub środowiska;

c) nie podejmuje się zadań dodatkowych, nie uczestniczy aktywnie w życiu klasy.


4.4. Kultura osobista i postawa etyczna.

Uczeń: a) zawsze jest taktowny, życzliwy, uczciwy, reaguje na dostrzeżone przejawy zła,

szanuje godność własną i innych, jest tolerancyjny;

b) zwykle jest kulturalny, potrafi panować nad swoimi emocjami, postępuje uczciwie, reaguje na dostrzeżone przejawy złą, szanuje godność własną i innych, jest tolerancyjny;

c) często bywa nietaktowny, nie dba o kulturę słowa, bywa nieuczciwy, rzadko reaguje na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuje godności własnej i innych, jest nietolerancyjny.Tabela pomocna w ostatecznym w ustaleniu oceny zachowania

ocena zachowania

WZOROWE

BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE

NIEODPO-WIEDNIE

NAGANNE

poziomy osiągnięte przez ucznia w poszczególnych obszarach

aaaa

aaab

aabb


abbb

bbbb

aaac

aabc

abbc

bbbc


abccaccc

bbcc


aacc

cccc

bccc


Uczeń zobowiązany jest do usprawiedliwienia nieobecności w terminie do 3 dni po przyjściu do szkoły lub do najbliższej lekcji wychowawczej – po tym terminie nieobecności pozostają nieusprawiedliwione.  1. rodzic (prawny opiekun) wnioskuje o usprawiedliwienie nieobecności, jak również o zwolnienie z lekcji w formie pisemnej w zeszycie informacji, za pomocą
   e-dziennika lub ustnej;
  1. wnioskujący zobowiązany jest podać powód nieobecności oraz w razie potrzeby przedkłada dowód prawdziwości swojego oświadczenia (zaświadczenie lekarskie, dokumenty urzędowe lub inne wg decyzji wychowawcy), dotyczy to również chorób przewlekłych;
  1. w przypadkach nie budzących wątpliwości wychowawcy może on uznać prośbę o usprawiedliwienie wyłącznie na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Rzeczą wnioskodawcy jest przekonać wychowawcę co do wiarygodności i prawdziwości składanych oświadczeń.
  1. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być przez wychowawcę honorowany, ale nie musi być uznany. Decyzja wychowawcy nie jest decyzją administracyjną, lecz aktem władztwa wewnątrzzakładowego, dlatego też nie przysługuje od niej administracyjna droga odwoławcza.


§ 4 Tryb ustalania oceny zachowania


 1. Uwagi pozytywne jak i negatywne ucznia winny być zgłaszane na bieżąco wychowawcy i odnotowywane w dzienniku elektronicznym, w przeznaczonych do tego rubrykach.
 1. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca wg kryteriów oceniania zachowania po zasięgnięciu opinii nauczycieli uczących w danej klasie, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia ( na podstawie wypełnionego przez ucznia arkusza samooceny).
 1. Za umyślnie zniszczony przez ucznia sprzęt w szkole odpowiedzialność materialną ponoszą rodzice (prawni opiekunowie).
 1. Za rażące naruszenie regulaminów (zagrażające zdrowiu i życiu siebie i innych osób, w tym postawa wobec nałogów i uzależnień) wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o obniżeniu oceny zachowania do nagannej.
 1. Stosowany jest również system nagród i kar zgodnie ze statutem szkoły.
 1. Wychowawca w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ma prawo obniżyć ocenę zachowania do oceny nagannej w sytuacji gdy uczeń wejdzie w konflikt z prawem lub popełni czyn rażąco naruszający zasady społeczne nawet jeżeli rodzice nie zostali o tym poinformowani na 2 tygodnie przed końcem semestru/ roku szkolnego (zajście miało miejsce po tym terminie). Rodzic zostanie o tym natychmiast poinformowany pisemnie lub ustnie.


§ 5 Warunki i tryb uzyskania wyższej oceny niż przewidywana


 1. Uczeń, za zgodą wychowawcy, może wnioskować u nauczyciela, który wpisał uwagę o umożliwienie poprawienia danej uwagi negatywnej pracą społeczną na rzecz szkoły (pomoc wychowawcy, nauczycielom, bibliotekarzowi czy innym pracownikom szkoły). (Dot. §3, pkt. 3, ust. 6 Rozporządzenia MEN – tryb uzyskania wyższej niż przewidywana roczna/ semestralna ocena zachowania ).
 1. Prace te odbywają się w czasie wolnym od zajęć.§ 6 Tryb odwołania się od ustalonej oceny zachowania


  1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
  1. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
 1. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

4. W skład komisji wchodzą:

- dyrektor szkoły – jako przewodniczący komisji,

- wychowawca klasy,

- wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

- pedagog szkolny,

- przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

- przedstawiciel Rady Rodziców.


5. Wychowawca, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach.
6. Ustalona przez komisję ocena nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.
7. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

- skład komisji,

- termin posiedzenia komisji,

- wynik głosowania,

- ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

§ 7 Skutki ustalenia uczniowi nagannej oceny klasyfikacyjnej zachowania


 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono w danej szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.


Załącznik 1

KARTA SAMOOCENY UCZNIA
imię, nazwisko: ................................................... rok szkolny:....................................

klasa: ...................................................................1. Odpowiedzialność i stosunek do obowiązków.

a) zawsze dotrzymuję ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuję się z powierzonych mi zadań i przestrzegam ustaleń Statutu szkoły;

b) zwykle dotrzymuję ustalonych terminów, rzetelnie wywiązuję się z powierzonych mi

zadań i przestrzegam ustaleń Statutu szkoły;

c) często nie dotrzymuję ustalonych terminów, nierzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań i nie przestrzega ustaleń Statutu szkoły;.
2. Postawa społeczna.

a) z własnej inicjatywy pomagam innym, aktywnie i twórczo działam na rzecz klasy, szkoły, środowiska;

b) na prośbę, chętnie pomagam innym, włączam się w życie klasy, szkoły lub środowiska;

c) nie podejmuję się zadań dodatkowych, nie uczestniczę aktywnie w życiu klasy.


3. Kultura osobista i postawa etyczna.

a) zawsze jestem taktowny, życzliwy, uczciwy, reaguję na dostrzeżone przejawy zła, szanuję godność własną i innych, jestem tolerancyjny;

b) zwykle jestem kulturalny, potrafię panować nad swoimi emocjami, postępuję uczciwie, reaguję na dostrzeżone przejawy zła, szanuję godność własną i innych, jestem tolerancyjny;

c) często bywam nietaktowny, nie dbam ani o kulturę słowa, ani o kulturę osobistą, bywam nieuczciwy, rzadko reaguję na dostrzeżone przejawy zła, nie szanuję godności własnej i innych, jestem nietolerancyjny.


Biorę udział, osiągam sukcesy w:

- olimpiadach i konkursach:


- zawodach sportowych:


Działam charytatywnie:


Inne:


Data:...................................... Podpis:...................................................
: public -> files
files -> Konsultacje pracowników Katedry Eksploatacji Statku – semestr letni rok akademicki 2015/2016
files -> 7 Planimetria a korzystam ze związków miedzy kątem środkowym, kątem wpisanym i kątem między styczną a cięciwą okręgu
files -> Stowarzyszenie „Po Pierwsze Rodzina”
files -> Akademią Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej – Zakładem – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
files -> Doradztwo zawodowe w rehabilitacji wspóŁczesne wyzwania doradztwa zawodowego I zatrudnienia osób z niepełnosprawnośCIĄ
files -> Zawiadomienie o wyniku postępowania akademia Pedagogiki Specjalnej – Zakład – Osiedle Akademickie „Przyjaźń”
files -> Zapraszamy na kurs komputerowy!!!
files -> Program debaty „Partycypacja osób doświadczających ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz strategie i programy przeciwdziałania ubóstwu – wyzwania 2014-2020”
files -> Polonia Warszawa – zarys historii klubu Klub charakternych Warszawiaków
files -> 30 najlepszych wyników w historii ( 25. 03. 2013.) Wyniki uzyskane w sezonie 2012/2013. Mężczyźni

Pobieranie 42.62 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna