Ocenianie kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolnePobieranie 43.58 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar43.58 Kb.
OCENIANIE
Kryteria osiągnięć na poszczególne oceny szkolne

Kryteria zostały podzielone na trzy zakresy, odpowiadające celom kształcenia ujętym w Podstawie programowej: • Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nim informacji (w tym: czytanie i słuchanie, samokształcenie i docieranie do informacji, świadomość językowa).

 • Analiza i interpretacja tekstów kultury (w tym: wstępne rozpoznanie i analiza; interpretacja i wartościowanie).

 • Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na ocenę dopuszczającą uczeń potrafi:Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji


Czytanie i słuchanie:

 • Odtworzyć informacje sformułowane wprost

 • Odczytać sens fragmentów (zdań, grupy zdań, akapitów)

 • Wyodrębnić główną myśl całego tekstu

 • Wskazać w tekście retorycznym najważniejsze środki językowe służące przekonywaniu

Samokształcenie i docieranie do informacji:

 • Wybrać podstawowe teksty literackie służące realizacji zadanego tematu, posługując się wybranym źródłem informacji

 • Podjąć próbę znalezienia literatury przedmiotu służącej realizacji zadanego tematu

Świadomość językowa:

 • Wymienić nadawcę, odbiorcę i komunikat jako trzy najważniejsze elementy aktu komunikacji językowej

 • Odróżnić od siebie teksty pełniące funkcję informatywną, impresywną i ekspresywną

 • Objaśnić istotę znaku

 • Posługiwać się pojęciem archaizm

 • Objaśnić istotę związku frazeologicznego

 • Odróżnić od siebie synonimy, homonimy i antonimy

 • Posługiwać się pojęciem styl

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Wstępne rozpoznanie i analiza:

 • Przyporządkować epoce nazwiska pisarzy wskazanych w Podstawie programowej oraz wymienić ich dzieła

 • Przyporządkować autorowi tytuły i głównych bohaterów utworów literackich wskazanych w Podstawie programowej

 • Określić tematykę utworów literackich wskazanych w Podstawie programowej

 • Odróżnić od siebie tekst liryczny, epicki, dramatyczny

 • Posługiwać się pojęciami: podmiot liryczny, adresat liryczny, narrator, dialog, monolog

 • Wskazać podstawowe cechy najważniejszych dla omawianych epok gatunków literackich: tragedia, hymn, pieśń, tren, komedia, sonet, satyra, powieść epistolarna

 • Nazwać najważniejsze prądy umysłowe, filozoficzne i artystyczne omawianych epok (teocentryzm, humanizm, sarmatyzm, poezja metafizyczna, klasycyzm, racjonalizm, sentymentalizm) oraz wskazać ich cechy

 • Wskazać w dziełach literackich wskazanych w Podstawie programowej realizację wymienionych wyżej prądów

 • Streścić główne wątki utworów epickich i dramatycznych wskazanych w Podstawie programowej

 • Scharakteryzować głównych bohaterów literackich utworów epickich i dramatycznych wskazanych w Podstawie programowej

 • Rozpoznać najważniejsze środki i zabiegi stylistyczne w utworach literackich omawianych epok (epitet, metafora, porównanie, apostrofa, pytanie retoryczne)

 • Zanalizować utwory wskazane w Podstawie programowej, uwzględniając najważniejsze kategorie opisu (podmiot / adresat liryczny, narrator, świat przedstawiony)

Interpretacja i wartościowanie:

 • Określić przybliżone ramy chronologiczne antyku, średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia i preromantyzmu

 • Objaśnić znaczenie nazw epok literackich: antyk, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, preromantyzm

 • Odczytać znaczenie podstawowych symboli w dziełach literackich wskazanych w Podstawie programowej

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • Posługiwać się komunikatywnym językiem w mowie i w piśmie

 • Wypowiadać się w mowie i w piśmie na zadany temat, w sposób świadczący o co najmniej częściowym zrozumieniu tematu

 • Odnieść się w wypowiedzi do tekstów literackich

 • Podjąć próbę skomponowania wypowiedzi składającej się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia

 • Samodzielnie prowadzić zeszyt przedmiotowy

 • Zrealizować przynajmniej połowę obowiązkowych zadań przewidzianych przez nauczyciela

Dopuszczalne: konieczność pomocy ze strony nauczyciela podczas realizacji zadań, ubogi komentarz, stereotypowość sądów, streszczanie utworu zamiast analizy i interpretacji, drobne błędy rzeczowe, błędy kompozycyjne (np. brak proporcji między poszczególnymi elementami pracy, brak logicznej spójności tekstu, brak wstępu lub zakończenia), błędy stylistyczne, składniowe, frazeologiczne, fleksyjne, interpunkcyjne i orograficzne.

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to, co na ocenę dopuszczającą, a ponadto:Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

Czytanie i słuchanie:

 • Określić funkcję środków językowych w tekście retorycznym

 • Rozpoznać ironię w tekście

 • Sformułować tezę tekstu bądź fragmentu tekstu

 • Podać argumenty na rzecz tezy

 • Odróżnić argumenty od przykładów oraz tezę od hipotezy

 • Rozpoznać relacje kompozycyjne między poszczególnymi fragmentami (akapitami) tekstu

 • Oddzielić informacje od opinii

 • Wskazać przyczyny i skutki

Samokształcenie i docieranie do informacji:

 • Wyszukać podstawowe pozycje z literatury przedmiotu służącej realizacji zadanego tematu

 • Samodzielnie korzystać ze słowników i leksykonów

Świadomość językowa:

 • Rozpoznać w tekście sześć elementów aktu komunikacji językowej

 • Określić dominującą w tekście funkcję wypowiedzi

 • Objaśnić, na czym polega specyfika budowy języka jako systemu znaków

 • Podać genezę i objaśnić znaczenie najczęściej pojawiających się w tekstach związków frazeologicznych o pochodzeniu biblijnym i mitologicznym

 • Wskazać w tekście staropolskim archaizmy fonetyczne, leksykalne i składniowe

 • Rozpoznać w tekście synonimię, homonimię, antonimię i polisemię

 • Objaśnić pojęcie stylizacji

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Wstępne rozpoznanie i analiza:

 • Określić tematykę wszystkich omawianych utworów literackich

 • Podać najważniejsze cechy rodzajowe tekstów lirycznych, epickich i dramatycznych

 • Objaśnić różnicę między literaturą a publicystyką oraz literaturą a retoryką

 • Wskazać podstawowe cechy wszystkich omawianych gatunków literackich

 • Porównać wizerunki Maryi w liryce średniowiecza, postawę podmiotu lirycznego w pieśniach i trenach J. Kochanowskiego oraz tragizm bohaterów tragedii antycznej i szekspirowskiej

 • Scharakteryzować wzorce osobowe i postawy bohaterów, odwołując się do omówionych utworów literackich (asceta, postawa franciszkańska, etos rycerski, postawa stoicka i epikurejska, humanista, Sarmata, oświecony obywatel, „człowiek serca”)

Interpretacja i wartościowanie:

 • Powiązać fakty literackie z istotnymi wydarzeniami historycznymi (np. upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, chrzest Polski, odkrycia geograficzne, wynalazek druku, Wielka Rewolucja Francuska),

 • Rozpoznać cechy charakterystyczne sztuki antycznej, romańskiej, gotyckiej, renesansowej, barokowej, klasycystycznej i sentymentalnej

 • Opisać następujące motywy i tematy literackie, odwołując się do omówionych utworów: przemijanie, śmierć, zbrodnia i kara, władza, nieśmiertelność poety i poezji, koncepcje życia godnego i szczęśliwego, naprawa Rzeczpospolitej

 • Scharakteryzować wizję świata i człowieka w Biblii, literaturze antyku, średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia i preromantyzmu, odwołując się do omówionych utworów literackich

 • Wykorzystać podstawowe konteksty do analizy i interpretacji utworów literackich (np. kontekst biograficzny dla Trenów J. Kochanowskiego)

 • Odczytać nawiązania biblijne oraz mitologiczne w omawianych utworach z literatury współczesnej

 • Odczytać znaczenie podstawowych symboli w omawianych dziełach literackich

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • Ułożyć szkicowy plan oraz przygotować na jego podstawie wypowiedź ustną bądź pisemną

 • Skomponować wypowiedź składającą się ze wstępu, rozwinięcia i zakończenia

 • Formułować wnioski interpretacyjne oparte na samodzielnej analizie tekstu

 • Zastosować czytelny podział akapitowy w pracy pisemnej

 • Posługiwać się cytatami w funkcji argumentacyjnej

 • Posługiwać się na ogół poprawną polszczyzną (w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, frazeologii, składni)

 • Zabrać głos w dyskusji

 • Wykonać bez pomocy nauczyciela większość ćwiczeń i zadań realizowanych na zajęciach

Na ocenę dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dostateczną, a ponadto:Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

Czytanie i słuchanie:

 • Odróżnić retorykę od erystyki

 • Objaśnić mechanizmy powstawania wypowiedzi ironicznej

 • Rozpoznać i określić typ nadawcy i typ adresata tekstu

 • Rozpoznać charakterystyczne cechy stylu i języka tekstu

 • Nazwać środki językowe i określić ich funkcje w tekście

 • Wskazać cechy gatunkowe tekstu

Samokształcenie i docieranie do informacji:

 • Wyszukać różnorodne pozycje z literatury przedmiotu służącej realizacji zadanego tematu

 • Sporządzić poprawny opis bibliograficzny książki i artykułu oraz zapisów elektronicznych

 • Korzystać z różnorodnych źródeł informacji

Świadomość językowa:

 • Omówić relacje pomiędzy różnymi podsystemami języka

 • Przyporządkować charakterystyczne środki językowe poszczególnym funkcjom językowym

 • Przedstawić pochodzenie polszczyzny

 • Objaśnić pojęcie neosemantyzacji

 • skazać niewerbalne środki komunikacji

 • Wymienić podstawowe typy stylizacji

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Wstępne rozpoznanie i analiza:

 • Wymienić głównych twórców kultury (nauki, sztuki, filozofii) i ich dzieła w omawianych epokach

 • Określić funkcje środków językowych zastosowanych w tekście

 • Wskazać dominantę kompozycyjną i stylistyczną oraz dokonać analizy typowego dla epoki i autora utworu literackiego

 • Zdefiniować tragizm, komizm i groteskę jako kategorie estetyczne, odwołując się do omówionych utworów

Interpretacja i wartościowanie:

 • Wskazać związki literatury z wydarzeniami historycznymi, kulturą i sztuką oraz filozofią omawianych epok

 • Porównać wzorce osobowe, kreacje bohaterów oraz wizję świata i człowieka w Biblii, antyku, średniowieczu, renesansie, baroku, oświeceniu i preromantyzmie, odwołując się do utworów literackich

 • Opisać następujące motywy i toposy: jednostka wobec despotyzmu, piekło (zaświaty), wędrówka, szatan, świat jako teatr, człowiek jako boże igrzysko, odwołując się do omówionych utworów

 • Opisać różne realizacje dydaktycznej funkcji literatury, odwołując się do poznanych tekstów

 • Wskazać nawiązania do światopoglądu i estetyki antyku w renesansie oraz do światopoglądu i estetyki średniowiecza w baroku oraz objaśnić przyczynę ich występowania

 • Rozpoznać nawiązania do idei średniowiecza, renesansu, baroku i oświecenia w literaturze współczesnej

 • Ocenić postawy bohaterów literackich

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • Selekcjonować materiał, przywoływać tylko informacje istotne z punktu widzenia tematu

 • Posługiwać się terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką oraz językoznawczą

 • Sformułować hipotezę badawczą w odniesieniu do tematu

 • Podsumować rozważania (uogólnić wnioski wynikające z analizy i interpretacji tekstu)

 • Łączyć akapity, używając wskaźników zespolenia

 • Posługiwać się poprawną polszczyzną (w zakresie wymowy, fleksji, leksyki, frazeologii, składni)

 • Posługiwać się stylem stosownym do sytuacji wypowiedzi

 • Przestrzegać zasad etykiety językowej podczas rozmowy, dyskusji, negocjacji

 • Zająć i uzasadnić stanowisko w dyskusji z odwołaniem się do utworu, cytatu, kontekstu lub wiedzy o epoce

 • Aktywnie uczestniczyć w większości lekcji

Na ocenę bardzo dobrą uczeń potrafi to, co na ocenę dobrą, a ponadto:Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji

Czytanie i słuchanie:

 • Odróżnić prawdę od fałszu i szczerość od kłamstwa w wypowiedzi językowej

 • Scharakteryzować podstawowe chwyty erystyczne

 • Odróżnić od siebie wypowiedź perswazyjną i manipulacyjną

 • Zanalizować okres retoryczny jako zamkniętą całość myślowo-stylistyczną

 • Wykorzystać analizowane teksty naukowe (krytyczno- i teoretycznoliterackie) i filozoficzne jako kontekst interpretacyjny dla utworów literackich

Samokształcenie i docieranie do informacji:

 • Samodzielnie gromadzić i porządkować materiały z różnych źródeł dotyczące języka, literatury, filmu i innych dziedzin sztuki

Analiza i interpretacja tekstów kultury

Wstępne rozpoznanie i analiza:

 • Omówić przemiany gatunkowe w obrębie dramatu i powieści

 • Wskazać i opisać charakterystyczne cechy językowe i stylistyczne w tekstach literackich średniowiecza, renesansu, baroku, oświecenia i preromantyzmu

 • Rozpoznać nawiązania do poetyki renesansu, baroku i oświecenia w literaturze współczesnej

 • Wskazać elementy parodii, pastiszu i trawestacji w dziele literackim oraz określić ich funkcje

Interpretacja i wartościowanie:

 • Porównać sposoby realizacji tego samego motywu (toposu) w dwóch tekstach literackich

 • Zinterpretować dzieło literackie w samodzielnie dobranym kontekście (np. filozoficznym, historycznym, historycznoliterackim, kulturowym)

 • Objaśnić sposoby i mechanizmy reinterpretacji toposów, mitów i symboli literatury wcześniejszych epok w tekstach współczesnych

 • Dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła literackiego, posługując się biegle terminologią historyczno- i teoretycznoliteracką

 • Rozpoznać i odczytać przenośne znaczenia dzieła (metaforyczne, symboliczne, alegoryczne, paraboliczne)

 • Dokonać samodzielnej analizy i interpretacji dzieła sztuki, ze wskazaniem funkcji środków wyrazu specyficznych dla danej dziedziny sztuki

 • Dostrzec zależności między tekstem literackim a innymi tekstami kultury

Tworzenie własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych

 • Podporządkować kompozycję wypowiedzi własnemu zamysłowi interpretacyjnemu

 • Skutecznie unikać szablonów i schematów językowych

 • Posługiwać się bogatym słownictwem i urozmaiconą składnią

 • Posługiwać się bogatą terminologią (unikając pseudonaukowości)

 • Posługiwać się stylem stosownym do sytuacji, komunikatywnym, o wyraźnych cechach indywidualnych

 • Funkcjonalnie wykorzystywać pozawerbalne środki komunikacji (mowa ciała, intonacja, ton głosu) w wypowiedzi ustnej

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna