Ochotnicza Straż Pożarna w DomaniowiePobieranie 21.95 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar21.95 Kb.
Ochotnicza Straż Pożarna w Domaniowie

REGON: 932245326

NIP:  912-17-03-018

Miejscowość: Domaniów

Adres: Domaniów 65

55 – 216 Domaniówtel. (071) 3017726, fax. (071) 3017883

Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZP.271.4.2011


Odpowiedź na zapytanie przetargowe

Dla wszystkich uczestników przetargu nieograniczonego dla zadania pn: „Dostawa fabrycznie nowego (rok produkcji 2011) średniego samochodu gaśniczego z napędem 4x4 do ograniczenia stref skażeń chemiczno-ekologicznych i ratownictwa drogowego z przeznaczeniem dla OSP Domaniów


Nr ogłoszenia o zamówieniu : 205870 - 2011; data zamieszczenia: 19.07.2011

Dnia 20 lipca 2011 r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) dotyczące wyjaśnienia treści załącznika Nr 6 do SIWZ:
Pytanie 1: W pkt 1.10 Zamawiający wymaga: napęd stały osi przedniej.
W 90% samochód porusza się po drodze utwardzonej więc o wiele korzystniej – ekonomiczniej odłączyć oś przednią.
Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pojazdy posiadające dodatkowo możliwość odłączenia napędu osi przedniej.
Odpowiedź 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Z uwagi na to, że pojazd będący przedmiotem przetargu będzie działał w ciężkich warunkach terenowych, odłączany napęd osi przedniej jest rozwiązaniem niekorzystnym. Napęd stały jest praktyczny ze względu na pokonywanie trudnego terenu jak również do jazdy po drogach utwardzonych. Takie rozwiązanie stosowane jest z powodzeniem w samochodach pożarniczych ze względu na swoją niezawodność i bezpieczeństwo użytkowników.
Pytanie 2: W pkt 1.8 Zamawiający wymaga: osiągnięcia normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue.
Ze względu na swoją budowę niektóre pojazdy nie wymagają zastosowania płynu AdBlue. Nie generuje to niepotrzebnych kosztów związanych z koniecznością jego zakupu, obsługi i przechowywania.

Tysiące wyprodukowanych pojazdów pożarniczych stosując nowocześniejsze rozwiązania –bez konieczności stosowania dodatkowych płynów typu AdBlue – jest eksploatowanych w jednostkach straży pożarnej przez dziesiątki lat i pracują w tym zakresie bezawaryjnie. Tak postawione warunki przez zamawiającego dopuszczają rozwiązania gorsze – przy jednoczesnym nie dopuszczeniu do udziału w postępowaniu pojazdów spełniających wymagania zamawiającego w stopniu wyższym. Warunki te są niczym nie uzasadnione i nie sposób logicznie, technicznie ich poprzeć.


Dla informacji: na stronie internetowej producenta substancji, Zakładów Azotowych „Puławy” zapisano: „AdBlue nie jest łatwopalny, ale przechowywany w temperaturze powyżej 30 oC może spowodować jego rozkład hydrolityczny z utworzeniem amoniaku. Natomiast w temperaturze poniżej – 11,5oC ulega procesowi krystalizacji”.
Mając na uwadze powyższe i postawione wymagania w pkt. 1.28 „Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25oC do +50oC” wnioskujemy o wykreślenie zapisu (osiągnięcia normy czystości spalin poprzez zastosowanie płynu AdBlue) i dopuszczenia do udziału pojazdów uzyskujących normę czystości spalin EURO5 bez konieczności jego stosowania lub rozwiązania równorzędne.
Odpowiedź 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Zadający pytanie sugeruje, że pojazdy uzyskujące normę czystości spalin EURO5 poprzez zastosowanie płynu AdBlue nie mogą być użytkowane w okresie zimowym, gdzie panują niskie temperatury (poniżej -11,5°C). Jest to oczywista nieprawda, gdyż tysiące pojazdów stosujących system SCR porusza się po całym świecie, pracując zarówno w wysokich jak i niskich temperaturach. Podwozia tych pojazdów są przystosowane do stosowania płynu AdBlue.

Zaletą rozwiązania systemu SCR jest brak ingerencji w pracę silnika oraz potrzeby stosowania specjalnych olejów silnikowych.


Pytanie 3: W pkt 1.33 Zamawiający wymaga: Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.
Dlaczego Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań uznanych powszechnie za lepsze tj. – mające np. pneumatyczne zawieszenie osi tylnej?

Rozwiązanie te gwarantują bezpieczniejszą eksploatację pojazdu / potwierdzają to badania w zakresie kąta przechyłu bocznego – parametr lepszy od tradycyjnych zawieszeń resorowych o 5o/ zwiększenie poprzez możliwość regulacji kąta zejścia i kąta rampowego. Powyższe również potwierdzają producenci i użytkownicy /około kilkuset użytkowników jednostek ochrony przeciwpożarowej/.Wnioskujemy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawców oferujących pojazdy spełniające w stopniu wyższym wymagania zamawiającego, pojazdy wyposażone w tylne zawieszenie pneumatyczne z możliwością regulacji jego zawieszenia.
Odpowiedź 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

Do pracy w warunkach terenowych, do których pojazd będący przedmiotem zamówienia jest przewidywany, lepszym i bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie zawieszenia mechanicznego. Wytrzymałość tych resorów na przeciążenia i uszkodzenia jest zwiększona w stosunku do rozwiązania proponowanego przez Pytającego. Zawieszenie na poduszkach pneumatycznych jest niepraktyczne i bardziej narażone na uszkodzenia podczas jazdy w trudnym terenie po drogach gruntowych i nieutwardzonych, co może spowodować zwiększenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Pytanie 4: W pkt 1.35 Zamawiający wymaga: Z przodu pojazdu zamontowana wyciągarka elektryczna.
Czy zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu pojazdy, które ze względu na swoją budowę mają lepsze rozwiązania np. powszechnie stosowane rozwiązanie polegające na umieszczeniu wyciągarki pod ramą w tylnej części pojazdu? Montaż z przodu ma sens w pojazdach terenowych pokonujących różnego rodzaju przeszkody. W tak ciężkim pojeździe zastosowana z przodu wyciągarka o uciągu 6 ton jest w zasadzie bezużyteczna w w/w opisanym celu. Ponadto ogranicza pełne wykorzystanie pojazdu i zwiększa długość całkowitą pojazdu.

Wnioskujemy o wykreślenie zapisu w zakresie umiejscowienia wyciągarki lub jego montaż na zgodny z rozporządzeniem MSWiA.
Odpowiedź 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

W rozporządzeniu MSWiA nie mówi się na temat umiejscowienia wyciągarki na samochodzie pożarniczym. Jest możliwość, a przynajmniej dopuszcza się, zamontowanie wyciągarki z przodu pojazdu. Dla naszych celów, przy pracy pojazdu w trudnych warunkach terenowych, takie rozwiązanie jest korzystniejsze.
Pytanie 5: W pkt. 2.18 Zamawiający wymaga: Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2400l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia 470 l/min. przy ciśnieniu 4 Mpa.
Tak postawione wymaganie jest ograniczeniem dostępu do udziału w postępowaniu producentom spełniającym wymagania rozporządzenia MSWiA i posiadającym ważne świadectwo dopuszczenia . Ponadto niezrozumiałe jest wymaganie wydajności stopnia wysokiego ciśnienia min. 470 l/min. skoro zamawiający wymaga, by pojazd był wyposażony w jedną linię szybkiego natarcia, której wydajność ograniczona jest prawem (rozporządzeniem MSWiA w zakresie od 75l do 150l/min.
Wnioskujemy o wykreślenie tak sprecyzowanego wymagania oraz podanie zgodnie z normą i rozporządzeniem wielkości wymaganej autopompy np. A16/8 ze stopniem wysokiego ciś. min. 250 l/min.
Odpowiedź 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

W Rozporządzeniu MSWiA i normach określa się wymagania nominalne dla danej klasy autopompy. Ze względu na to, że Zamawiający będzie użytkował pojazd przez wiele lat, może określić parametry, biorąc pod uwagę warunki pracy oraz dalszą perspektywę rozwoju jednostki, zwiększając wymagania stawiane producentom w stosunku do podanych w Rozporządzeniu.Prezes OSP Domaniów

/-/ Dariusz Mikoda
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna