Ochrona danych ­– wykorzystanie danych uczniów I dzieci przez dcsf ministerstwo do spraw dzieci, szkół I rodzinPobieranie 17.48 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar17.48 Kb.

OCHRONA DANYCH ­– wykorzystanie danych uczniów i dzieci przez DCSF

Ministerstwo do spraw dzieci, szkół i rodzin (Department for Children, Schools and Families, DCSF) wykorzystuje dane uczniów w celach badawczych i statystycznych do opracowania i ulepszenia polityki dotyczącej oświaty, a także w celu monitorowania wyników całego sektora usług oświatowych.

Informacje o uczniach mogą być zestawiane z danymi pochodzącymi z innych źródeł uzyskanymi przez Ministerstwo w celu opracowania modelu postępów uczniów w nauce oraz do udzielania samorządom i instytucjom oświatowym wszechstronnych informacji wspierających ich zadania. DCSF może również korzystać z danych kontaktowych pochodzących z tych źródeł w celu uzyskania prób ludności do ankiet statystycznych. Ankiety tego typu mogą być przeprowadzane przez agencje badawcze na zlecenie Ministerstwa. Udział w nich jest zazwyczaj dobrowolny. Ministerstwo może również prowadzić zestawienia danych z tych źródeł z danymi uzyskanymi w trakcie badań statystycznych.

Dane o uczniach mogą być również udzielane innym ministerstwom i agencjom rządowym (włącznie z Głównym Urzędem Statystycznym) wyłącznie w celach statystycznych i badawczych. We wszystkich tych przypadkach zestawienia wymagać będą użycia identyfikowalnych danych na etapie przetwarzania, jednak dane te nie będą przetwarzane w sposób wspierający działania lub decyzje odnoszące się do poszczególnych osób lub umożliwiający ich identyfikację w wynikach. Udzielanie danych będzie zatwierdzane i kontrolowane przez Głównego Statystyka Ministerstwa.

DCSF może ujawniać dane o poszczególnych uczniach niezależnym organizacjom badawczym zajmującym się postępami w nauce uczniów mającymi uzasadnioną potrzebę korzystania z tych danych w prowadzonych przez nie badaniach, ale każdy wniosek rozpatrywany będzie indywidualnie i wymagać będzie zatwierdzenia przez Głównego Statystyka Ministerstwa. Ministerstwo jest upoważnione do udzielania danych organizacjom badawczym na podstawie Przepisów o oświacie (udzielanie danych osobowych uczniów wyznaczonym podmiotom) w Anglii. Zgodnie z tymi przepisami organizacje badawcze mogące korzystać z danych to wyłącznie „podmioty prowadzące badania nad postępami uczniów w nauce wymagające do swych celów indywidualnych danych o uczniach”.
Informacje o uczniach wykorzystywane są również w bazie danych ContactPoint, czyli internetowej bazie danych dostępnej dla upoważnionych pracowników zajmujących się świadczeniem skoordynowanych usług dla dzieci i młodzieży. Jest ona konieczna do ochrony dzieci oraz do upewnienia się, że właściwe organy zajmują się w odpowiedniej chwili ochroną wszystkich dzieci.
Informacje o ContactPoint można uzyskać pod adresem www.dcsf.gov.uk/ecm/contactpoint gdzie znajduje się odsyłacz do Informacji dla młodzieży, rodziców i opiekunów zawierających dalsze wyjaśnienia na temat gromadzonych danych.
Ministerstwo do spraw dzieci, szkół i rodzin (DCSF) jest kontrolerem danych dla celów związanych z Ustawą o ochronie danych osobowych.
Uczniowie, stanowiąc przedmiot danych, posiadają określone prawa na mocy przepisów Ustawy ochronie danych osobowych, włącznie z ogólnym prawem dostępu do danych osobowych przechowywanych na ich temat, przy czym z prawa tego korzystają rodzice w imieniu dzieci, które nie mogą z niego korzystać osobiście (w wieku poniżej 12 lat). Aby uzyskać dostęp do danych osobowych przechowywanych przez DCSF na temat dziecka, rodzice powinni skontaktować sięz:
Public Communications Unit
Department for Children, Schools and Families
Sanctuary Buildings
Great Smith Street
London
SW1P 3BT

strona internetowa: www.dcsf.gov.uke-mail: info@dcsf.gsi.gov.uk
tel.: 0870 000 2288.
Komu DCSF przekazuje dane o uczniach?
DCSF przekazuje również dane o uczniach następującym organizacjom, zgodnie z przepisami prawa. Poniżej przedstawiono krótki opis przeznaczenia informacji oraz adresy witryn internetowych, na których można znaleźć dodatkowe informacje na temat działalności tych organizacji oraz sposobu kontaktu z nimi:

Ministerstwo Zdrowia (Department of Health, DH) wykorzystuje zestawienia danych (na poziomie klas szkolnych) dotyczące wzrostu i wagi dzieci w celach badawczych oraz statystycznych do opracowania i ulepszenia polityki ochrony zdrowia, a także w celu monitorowania wyników całego sektora ochrony zdrowia. Ministerstwo Zdrowia wykorzystuje zestawienia danych o uczniach uczęszczających do szkół w regionach Funduszy podstawowej opieki zdrowotnej w dyskusjach dotyczących zarządzania wynikami ze strategicznymi władzami zdrowia w celu ułatwienia koncentracji środków lokalnych oraz realizacji zadań określonych w umowie o służbach publicznych związanych ze wstrzymaniem wzrostu otyłości wśród dzieci w wieku poniżej 11 lat do roku 2010 w kontekście szerszej strategii zwalczania otyłości wśród ogółu społeczeństwa. Ministerstwo Zdrowia przekazuje również zestawienia danych na poziomie funduszy podstawowej opieki zdrowotnej do Komisji Ochrony Zdrowia w celu oceny wyników działalności służb ochrony zdrowia. www.dh.gov.uk

Ofsted korzysta z informacji na temat postępów w nauce i wyników uczniów w celu ułatwienia wizytatorom oceny pracy szkół, wspomagania szkół w samoocenie oraz w ramach oceny skuteczności inicjatyw i polityki oświatowej. Ofsted wykorzystuje również informacje o opiniach dzieci i młodzieży w odniesieniu do inspekcji usług dla dzieci w rejonach podległych samorządom lokalnym. Raporty kontrolne nie zawierają danych umożliwiających identyfikację poszczególnych uczniów. DCSF dostarcza również danych o uczniach dla Ofsted do wykorzystania podczas wizytacji szkół. W odpowiednich przypadkach informacje o uczniach mogą zostać udzielone placówkom oświaty dla osób w wieku powyżej 16 lat w celu zmniejszenia obciążenia administracyjnego w razie wniosku o kurs oraz wspomagania przygotowania planów nauczania. www.ofsted.gov.uk
Rada Nauczania i Umiejętności (Learning and Skills Council, LSC) wykorzystuje informacje o uczniach w celach statystycznych, do oceny i opracowania polityki oświatowej oraz do monitorowania wyników całego sektora usług oświatowych. Dane statystyczne (włącznie z danymi opartymi na informacjach dostarczonych przez Komisję ds. Programów nauczania i kwalifikacji, QCA) wykorzystywane są w sposób uniemożliwiający identyfikację poszczególnych uczniów. W niektórych przypadkach informacje mogą być udzielane innym ministerstwom lub agencjom rządowym wyłącznie w celach statystycznych lub badawczych. Rada Nauczania i Umiejętności może kontaktować się z uczniami lub studentami w celu przekazania im informacji na temat kursów lub odpowiednich możliwości nauki. www.lsc.gov.uk
System rejestracji uczniów i studentów (Learner Registration System, LRS)1 Rada Nauczania i Umiejętności zarządza również programem partnerskiego dostępu do informacji (MIAP) z ramienia partnerów MIAP oraz jest odpowiedzialna za opracowanie i prace systemu rejestracji oraz za powstanie rejestru ucznia.
Szkoły przekazują określone informacje na temat uczniów w wieku powyżej 14 lat oraz uczniów rejestrujących się na kursach kwalifikacji dla osób w wieku powyżej 14 lat do LRS w celu wydania i aktualizowania numeru ucznia (ULN), a także przekazują informacje o wynikach nauki dla służb MIAP w celu opracowania i uaktualniania rejestru ucznia.
System rejestracji uczniów i studentów umożliwia dostęp do numeru ucznia i przechowywania go w systemach organizacjom wymienionym na stronie www.miap.gov.uk oraz upoważnionym na mocy prawa, dzięki czemu nie jest konieczne wielokrotne dostarczanie tych samych informacji różnym organizacjom.
Informacje na temat sposobu usunięcia swoich danych o wynikach w nauce z danych osobowych przechowywanych w systemie przeznaczonym do wspólnego korzystania przez te organizacje można również znaleźć na stronie www.miap.gov.uk
Komisja ds. programów nauczania i kwalifikacji (Qualifications and Curriculum Authority, QCA) wykorzystuje dane o uczniach w celu prowadzenia ocen krajowych programów nauczania w etapach kluczowych od 1 do 3. Dotyczy to zarówno ocen wymaganych ustawowo, jak i fakultatywnych. Wyniki ocen przekazywane są DCSF w celu opracowania zestawień statystycznych dotyczących tendencji w poziomie wyników nauczania. Komisja korzysta z danych w celu oceny skuteczności krajowych programów nauczania oraz powiązanych z nimi ocen, a także w celu ich stałego ulepszania. www.qca.org.uk1 LRS – część niniejsza wymagana jest wyłącznie w odniesieniu do szkół średnich


Strona z©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna