Odbytej w dniu 25 lutego 2004 roku, godz. 10. 00Pobieranie 81.3 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar81.3 Kb.
P R O T O K Ó Ł Nr XV/04
z obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego

odbytej w dniu 25 lutego 2004 roku, godz. 10.00w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. 3 Maja 7

Ustawowa liczba Radnych - 21

Radnych obecnych na Sesji - 20

Lista obecności - /Zał. Nr 1/

Nieobecny Radny Józef Błaszczyk - usprawiedliwiony


PORZĄDEK OBRAD
 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

 7. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. Wspieranie osób niepełnosprawnych.

 8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 9. Informacja o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego.

 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:

 1. organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego,

 2. powierzenia gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.

 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

12. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.


Ad. pkt 1Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski witając Radnych i zaproszonych gości otworzył XV Sesję Rady Powiatu Łowickiego.


Ad. pkt 2Stwierdzenie prawomocności obrad.
W sesji wzięło udział 20 radnych, co stanowi quorum, przy którym rada może podejmować prawomocne decyzje.

Ad. pkt 3
Wnioski do porządku obrad.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski zwrócił się z prośbą o zdjęcie z porządku obrad sesji w punkcie 10 - Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie: podpunktu 2 w brzmieniu :

powierzenia gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza.
Ponadto wnioskował o wprowadzenie w to miejsce podpunktu 2 w brzmieniu:

ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycję zgłoszonych zmian.
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):

za - 20


przeciw - 0

wstrzymało się - 0

jednogłośnie przyjęli proponowane zmiany w porządku obrad.


Przewodniczący RPŁ Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie proponowany porządek obrad po zmianach.
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):

za - 19


przeciw - 0

wstrzymało się - 1

większością głosów przyjęli porządek obrad po zmianach.

Radny Bolesław Kowalski wstrzymał się od głosu.


Porządek obrad po zmianach: 1. Otwarcie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

 3. Wnioski do porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

 5. Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

 6. Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

 7. Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. Wspieranie osób niepełnosprawnych.

 8. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

 9. Informacja o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego.

 10. Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:

 1. organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego,

 2. ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej.

 1. Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.

12. Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ad. pkt 4
Przyjęcie protokółu z XIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Radni po zapoznaniu się z treścią protokółu z poprzedniego posiedzenia

w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 20 radnych ):

za - 19

przeciw - 0wstrzymało się - 1

większością głosów przyjęli protokół z XIV sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Uwag do protokołu nie zgłoszono.

Radny Bolesław Kowalski wstrzymał się od głosu.Ad. pkt 5Sprawozdanie Starosty Łowickiego z prac Zarządu Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w okresie miedzysesyjnym od dnia 28 stycznia do dnia 25 lutego 2004 roku Zarząd odbył 6 protokołowanych posiedzeń.
Zarząd zapoznał się z propozycjami Wydziału EKS w zakresie zmian dotyczących sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego zatwierdzając proponowany przydział klas pierwszych do szkół ponadgimnazjalnych:
I LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu - 6

II LO w Łowiczu - 4

III LO w Łowiczu - 2

ZSP Nr 1 w Łowiczu - 5

ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu - 6

ZSP Nr 3 w Łowiczu - 4

ZSP Nr 4 w Łowiczu - 6

ZSP w Zduńskiej Dąbrowie - 3

ZSL w Zdunach - 3

łącznie - 39 klasUzgodniono projekty decyzji o warunkach zabudowy polegającej na:


 1. budowie budynku składowego, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Bednary Wieś, gm. Nieborów, nr ewid. działki 498, gdzie inwestorem jest Antoni Piasek;
 1. budowie budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej we wsi Bełchów, gm. Nieborów, nr ewid. działki 108, gdzie inwestorem jest Andrzej Zwoliński;
 1. budowie przechowalni owoców na nieruchomości położonej we wsi Kompina, gm. Nieborów, nr ewid. działki 109, gdzie inwestorem jest Tadeusz Kozłowski;
 1. rozbudowie budynku sklepu w części sprzedażowej na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Armii Krajowej 43G, nr ewid. działki 1090/11 gdzie inwestorem jest Izabela Adamas;
 1. zmianie konstrukcji dachu z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne wraz z rozbudową budynku mieszkalnego na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II nr 93, nr ewid. działki 4505, gdzie inwestorem jest Justyna i Jacek młż. Szczęśni;
 1. podziale nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Małszyce 6 nr ewid. działki 638 na wniosek Jana Boczka;
 1. rozbudowie budynku inwentarskiego, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Bąków Dolny 82, gm. Zduny nr ewid. działki 14 na wniosek Wiesława Dałka;
 1. rozbudowie budynku inwentarskiego, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Zduny 143, gm. Zduny nr ewid. działki 229 na wniosek Ryszarda Głowackiego;
 1. rozbudowie budynku inwentarsko - składowego, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Goleńsko 27 , gm. Chąśno nr ewid. działek 377,378,379,381na wniosek Bogusława Żamojtuk;
 1. rozbudowie budynku inwentarskiego, budowie zbiornika na gnojówkę realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Rząśno, gm. Zduny, nr ewid. działki 136 na wniosek Piotra Politowicza ;
 1. budowie budynku mieszkalnego i zbiornika na ścieki realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Janowice gm. Nieborów, nr ewid. działki 84/2 na wniosek Ewy i Piotra młż. Słoma;
 1. budowie budynku inwentarskiego, płyty obornikowej i zbiornika na gnojówkę oraz rozbudowie budynku mieszkalnego, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Karnków, gm. Chąśno, nr ewid. działki 85 na wniosek Marka Gać;
 1. rozbudowie budynku mieszkalnego o część mieszkalną i usługową realizowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Pijarskiej 3, nr ewid. działki 2299/2 na wniosek Adama Rogowskiego – Tylman;
 1. budowie budynku mieszkalnego realizowanego na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Wierzbowej 7 – 9 , nr ewid. działek 1013/40 i 1013/4285 na wniosek Piotra Pilichowskiego;
 1. budowie budynku gospodarczego wraz z kuchnią letnią, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi nowy Złaków 14 gmina Zduny nr ewid. działki 17 na wniosek Andrzeja Pietrzaka;
 1. rozbudowie budynku mieszkalnego ze zmianą konstrukcji dachu z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkaniowe, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Jackowice 1 gm. Zduny, nr ewid. działki 357 na wniosek Lucyny i Jana młż. Wrona i Tomasza Wrony;
 1. rozbudowie szklarni wielonawowej zespolonej realizowanej na nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Poznańskiej 187 na wniosek Wioletty i Leszka młż. Dałek;
 1. budowie budynku mieszkalnego i zbiornika na ścieki oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej, realizowanej na nieruchomości położonej we wsi Gzinka, gm. Łyszkowice nr ewid. działki 83 na wniosek Renaty Furmańczyk.

Zarząd powiatu uzgodnił projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łowicza w obszarze ewidencyjnym Śródmieście z wyłączeniem terenów zamkniętych, przedłożonego przez Burmistrza Miasta Łowicza.


Przyjęto Informację na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
Zarząd na bieżąco zapoznawał się z przebiegiem rozmów prowadzonych przez PCPR z udziałem zainteresowanych stron: Poddębickiego Stowarzyszenia Gospodarczo – Edukacyjnego oraz Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych ,,Tacy Sami’’ w zakresie funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Urzeczu.
Zarząd przyjął Informację o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie powiatu. Wspieranie osób niepełnosprawnych.
Członkowie zarządu przeprowadzili analizę wysokości dochodów i wydatków projektu budżetu Powiatu Łowickiego na 2004 rok w kontekście szukania oszczędności i zmniejszenia wysokości planowanego deficytu.
Zarząd rozważał propozycje Wydziału RIP wskazujące na konieczność wszczęcia procedury dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych na 2004 rok w wymienionych jednostkach:


  1. ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu

  2. LO im. J. Chełmońskiego w Łowiczu

  3. ZSP w Zduńskiej Dąbrowie

  4. NZOZ w Kocierzewie

  5. NZOZ w Sobocie

Zdecydowano o udziale i prezentacji Powiatu Łowickiego podczas X Międzynarodowych Targów Regionów Turystycznych ,,Na styku kultur’’, które odbędą się w dniach 19 – 20 marca 2004 roku.


Zarząd powiatu podjął uchwały w sprawie :


 1. ustalenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy;
 1. powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę drogi powiatowej nr 38302 Łowicz – Różyce – Wejsce oraz przebudowę nr 38347 Łyszkowice – Bełchów;
 1. harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Powiatu Łowickiego opracowanego na podstawie projektu budżetu Powiatu Łowickiego;

Zarząd przyjął projekty uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:
 1. powierzenia Gminie Miasto Łowicz prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta Łowicza;
 1. ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy Dyrektora ZOZ w Łowiczu

i powołania w tym celu komisji konkursowej;


Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że w minionym okresie brał udział m.in. w :

 • XIII Krajowej Konferencji Matematyków - 2 lutego 2004 roku,

 • posiedzeniu Rady Muzeum - 2 lutego,

 • prezentacji ,,Roczników Łowickich’’ - 2 lutego,

 • posiedzeniu Komisji Rozwoju Związku

Powiatów Polskich - 3 lutego,

 • posiedzeniu Stowarzyszenia Powiatów i Gmin

Dorzecza Bzury dotyczącym absorpcji środków

Unijnych w Regionie Północnym Województwa

Łódzkiego - 6 lutego,


 • spotkaniu z Niepublicznymi Zakładami Opieki

Zdrowotnej z udziałem Wójtów Gmin - 9 lutego,

 • spotkaniu poświęconym działalności Centrum

Zarządzania Kryzysowego w Województwie

Łódzkim - 10 lutego, • spotkaniu Starostów w Sejmie RP w temacie

gospodarki odpadowej w powiatach w kontekście

prawa unijnego - 12 lutego, • naradzie podsumowującej działalność straży

pożarnych na terenie Województwa Łódzkiego - 12 lutego,

 • Turnieju Piłki Nożnej organizowanego w ramach

Akcji ,,Bezpieczne wakacje’’ - 12 lutego,

dotyczących Partnerstwa Lokalnego - 12 – 16 lutego,

 • posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ

z udziałem przedstawicieli Związków Zawodowych - 16 lutego,

 • posiedzeniu Komitetu Wykonawczego

( SGGW w Warszawie ) poświęcone organizacji

Obchodów Roku Władysława Grabskiego - 18 lutego.
Ad. pkt 6


Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego w okresie między sesjami.

Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poinformował, że w okresie międzysesyjnym uczestniczył m.in. w :


 • spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Urzeczu - 30 stycznia 2004 roku

 • XIII Krajowej Konferencji Matematyków, posiedzeniu Rady Muzeum

prezentacji ,,Roczników Łowickich’’ - 2 lutego,

 • spotkaniu dotyczącym funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

w Urzeczu - 3 lutego,

 • spotkaniu z przedstawicielami Niepublicznych Zakładów Opieki

Zdrowotnej z udziałem Wójtów Gmin - 9 lutego,

- konferencji prasowej w Starostwie Powiatowym w Łowiczu - 11 lutego,

- posiedzeniu Komisji Rewizyjnej - 12 lutego,


 • Turnieju Piłki Nożnej organizowanym

w ramach Akcji ,,Bezpieczne wakacje’’ - 12 lutego,

 • posiedzeniu Rady Społecznej ZOZ

z udziałem przedstawicieli Związków

Zawodowych - 16 lutego,


- Regionalnej Radzie Kobiet - 20 lutego,

- Posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury,

Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji - 20 lutego.

Ad. pkt 7


Informacja o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu Robert Wójcik przedstawił i szczegółowo omówił Informację o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. Wspieranie osób niepełnosprawnych.

Nadmienił, że PCPR w Łowiczu realizuje zadania z zakresu: • pomocy społecznej,

 • administracji rządowej,

 • rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 • orzekania o stopniu niepełnosprawności

 • Zespołu Antykryzysowego.

Zaznaczył że w okresie od stycznia do grudnia do roku 2003 sprawowano opiekę nad 100 rodzinami zastępczymi, w których umieszczono 130 dzieci oraz 46 pełnoletnimi wychowankami rodzin zastępczych i 9 wychowankami placówek opiekuńczo – wychowawczych. Podkreślił, że liczba rodzin zastępczych wykazuje tendencje wzrostowe. Pozwala to na zapewnienie dzieciom pozbawionym trwale lub przejściowo szansy wychowania w rodzinie własnej bieżącą pieczę oraz właściwe warunki wychowania i rozwoju.
Radni przyjęli Informację o stanie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego. Wspieranie osób niepełnosprawnych / Zał. Nr 2/

Ad. pkt 8


Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Jacek Chyliński przedstawił i szczegółowo omówił Informację na temat funkcjonowania ZOZ w Łowiczu / Zał. Nr 3/

Nadmienił, że kontrakt na usługi medyczne dla ZOZ w Łowiczu jest o 2 500 000 zł. niższy niż w roku ubiegłym pomimo niewielkiego wzrostu stawek za poszczególne świadczenia medyczne. Zwrócił uwagę na duże osiągnięcia lekarzy chirurgów przy bardzo złym stanie technicznym sprzętu chirurgicznego w szpitalu łowickim.Przewodniczący Rady Społecznej ZOZ w Łowiczu Stanisław Olęcki poinformował o wynikach apelu skierowanego do mieszkańców Powiatu Łowickiego.

Nadmienił, że wsparcia finansowego udzielili mieszkańcy gmin: • Nieborów

 • Zduny

 • Kiernozia

 • Bielawy


Starosta Cezary Dzierżek nadmienił, że przedstawiona informacja na temat funkcjonowania ZOZ w Łowiczu daje obraz drugiej odsłony Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wynikający ze zmiany kierownictwa zakładu - zaznaczył

Zwrócił uwagę na konieczność stworzenia właściwego klimatu wokół ZOZ w Łowiczu. W chwili obecnej nić zaufania pomiędzy dyrektorem a pracownikami jest bardzo cienka ze względu na trudną sytuację finansową zakładu.

Należy podjąć działania zmierzające do otoczenia pomocą nie tylko finansową pracowników szpitala – dodał.

Jego zdaniem nie można liczyć na pomoc finansową ze strony rządu, zadłużenie szpitala łowickiego jest problemem wymagającym rozwiązania przez samorząd powiatu oraz samorządy lokalne.

Zwrócił się do Dyrektora Delegatury NFOZ w Skierniewicach Jacka Kosonoga z prośbą o uwzględnienie Powiatu Łowickiego w jego w walce i determinacji o przetrwanie ZOZ w Łowiczu.
Starosta Cezary Dzierżek poinformował, że Konwent Starostów Związku Powiatów Polskich wniósł protest przeciwko obowiązującym przepisom prawa w zakresie finansowania działalności zespołów opieki zdrowotnej.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski uznał, że bezpieczeństwo zdrowotne obywateli jest bardzo ważne. Zmniejszająca się strata finansowa, zwiększające się zadłużenie budżetu szpitala wynika z faktu że szpital łowicki otrzymuje różne stawki w zależności od innych powiatów za świadczenie kontraktowanych usług medycznych.
Dyrektor Delegatury NFZ w Skierniewicach Wiesław Kosonóg dziękując za zaproszenie na sesję przeprosił za nieobecność Dyrektora Łódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia.

Podkreślił, że nie może wiele obiecywać gdyż organizacja systemu opieki zdrowotnej wymaga wielu nakładów finansowych. Wrócił do czasu kiedy ZOZ w Łowiczu świadczył usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Jego zdaniem szpital łowicki to jeden z wielu dobrych placówek który konkuruje z dużymi kompleksami medycznymi w Łodzi.

Zaznaczył, że środki Narodowego Funduszu Zdrowia w kierowane są głównie w stronę podstawowej opieki zdrowotnej, tylko 15% środków globalnych przeznaczonych jest na specjalistyczne leczenie szpitalne.

Dyrektor Delegatury NFZ w Skierniewicach Wiesław Kosonóg poinformował, że w toku ostatnich działań Narodowego Funduszu Zdrowia udało się ustalić wartość kontraktu na rok 2004 dla Powiatu Łowickiego na wartość nieco wyższą od roku poprzedniego.

Zaznaczył, że zawsze zabiegał o ujednolicenie wartości kontraktowej usług medycznych co się w pewnej części udało.Dyrektor Delegatury NFZ w Skierniewicach Wiesław Kosonóg odniósł się do trudnej sytuacji szpitala powiatowego w Rawie Mazowieckiej który z uwagi na bliskość aglomeracji warszawskiej nie jest potrzebny. Nadmienił, że w Rawie Mazowieckiej potrzebne jest dobre ratownictwo medyczne.
Wskazał na konieczność utworzenia sieci szpitali publicznych.
Radny Andrzej Płacheta podkreślił, że szpital łowicki wykonuje 70 % operacji metodą laparoskopową nieinwazyjną podczas gdy w skierniewickim szpitalu tylko 30 % operacji wykonywanych jest tą metodą. Pozostałe operacje wykonywane są metodą tradycyjną – dodał.

Jego zdaniem następnym krokiem po zamknięciu szpitala rawskiego czy łowickiego powinna być likwidacja skierniewickiej Delegatury Narodowego funduszu Zdrowia. Stwierdził, że Łódź ma duże doświadczenie w leczeniu specjalistycznym, zaś Łowicz potrzebuje szpitala ratującego zdrowie mieszkańców powiatu – dodał.Starosta Cezary Dzierżek odniósł się do kwestii powiatu jako podmiotu nie posiadającego stosownych uprawnień do kierowania ZOZ-em będącym samodzielnym zakładem. Zaznaczył, że wiele problemów nie zostało rozwiązanych w kwestii finansowej i prawnej w relacji Organ Założycielski – szpital.

Obarczanie odpowiedzialnością w przypadku braku możliwości powiatu będącego Organem Założycielskim kłóci się ze wszelkiego rodzaju racjonalnością w systemie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej – dodał.


Radny Wiesław Adach poruszył kwestię konieczności wyrównania wartości kontraktu na usługi medyczne we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej.

Odrzucił tezę Dyrektora Delegatury NFOZ w Skierniewicach, że szpital w Rawie jest niepotrzebny. Stwierdził, że Rada Powiatu Łowickiego będzie walczyć o szpital łowicki.Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu Jacek Chyliński w odniesieniu do stwierdzenia dotyczącego zwiększenia kontraktu na świadczenia medyczne dla szpitala łowickiego zgodził się, że kontrakt jest wyższy niż w roku poprzednim, jednak biorąc pod uwagę liczbę ludności Powiatu Łowickiego 83854 mieszkańców z czego 52888 ludność wiejska – jest nadal niedostateczny. Kontrakt na usługi medyczne jest ogółem mniejszy w stosunku do złożonych potrzeb o kwotę 2.505.720 zł.

Zwrócił uwagę na uzyskiwanie dobrych efektów leczenia przez szpital łowicki dzięki fachowości lekarzy przy użyciu sprzętu chirurgicznego złej jakości.

Jego zdaniem niewłaściwa polityka z zdrowotna kraju powoduje pojawianie się w/w problemów.
Radny Bolesław Kowalski podkreślił, że jako obywatel Powiatu Łowickiego stwierdza, że NFZ jest nadal chory tak jak Kasa Chorych. Jego zdaniem wszystkie zespoły opieki zdrowotnej mają problemy finansowe.

Apelował aby Narodowy Fundusz Zdrowia przy prowadzeniu polityki zdrowotnej nie tracił pacjenta. Poprawy w kwestii finansowania lecznictwa nadal nie ma – dodał. Sugerował szybkie obudzenie się Narodowego Funduszu Zdrowia z letargu.

Zwrócił uwagę na brak opieki stomatologicznej w szkołach na terenie Gminy Kocierzew i Nieborów podkreślając, że nie zrobiono w tym zakresie nic. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zadanie to leży w gestii powiatu – dodał. Nadmienił, że złożył zapytanie w tym temacie na poprzedniej sesji Rady Powiatu Łowickiego.
Dyrektor ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu Mirosław Kret przypomniał, że w roku 2003 na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu wnioskowano o zapewnienie z dniem 1.01.2004 r. opieki pielęgniarskiej w szkołach.

Z tego tytułu wyasygnowano w roku 2003 z budżetu Powiatu Łowickiego kwotę w wysokości 600 000 zł z przeznaczeniem na utworzenie gabinetów medycznych. Mimo to w szkołach dzieci nadal nie posiadają opieki pielęgniarki – zauważył.

Zwrócił się z zapytaniem do Dyrektora Delegatury NFZ w Skierniewicach czy powyższe zadanie będzie realizowane w roku 2004.
Wiceprzewodniczący rady Waldemar Wojciechowski zapytał Dyrektora Delegatury NFZ w Skierniewicach czy wie, że w Polsce obowiązuje Konstytucja mówiąca, że każdy obywatel ma prawo do opieki medycznej.

Stwierdził, że nie może on zabronić walki o szpital łowicki, który powstał tuż po wojnie. Zapewnił, że Radni Powiatu Łowickiego będą walczyć o utrzymanie szpitala powiatowego w Łowiczu.


Dyrektor Delegatury NFZ w Skierniewicach Wiesław Kosonóg nawiązując do swej wypowiedzi dotyczącej szpitala w Rawie chciał uzmysłowić skalę problemu dotyczącego konieczności tworzenia sieci szpitali publicznych oraz wynikającego m.in. z rokrocznego wzrostu kosztów refundacji leków.

Nadmienił o złożeniu projektu na utworzenie gabinetów medycznych w zakresie specjalistyki ambulatoryjnej w szkołach podkreślając, że spotkało się to z oporem świadczeniodawców, którzy argumentowali fakt konieczności likwidacji ze świadczenia usług medycznych w szkołach kontraktem na świadczenie w/w usług medycznych w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej. Poinformował, że środki finansowe na sprawowanie opieki w zakresie medycyny szkolnej NFZ może przekazać do ZOZ w Łowiczu. Obecnie lekarz w szkole funkcjonuje w ramach lekarza podstawowej opieki zdrowotnej najbliższego Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.Dyrektor Delegatury NFZ w Skierniewicach Wiesław Kosonóg zgodził się z opinią swych przedmówców, że Powiat Łowicki nie jest dofinansowany jeśli chodzi o równomierność nakładów finansowych na świadczenia medyczne w porównaniu do innych powiatów.

Uznał, że wielkość przekazanych środków z NFZ na rzecz szpitali na pewno nie odzwierciedla potrzeb mieszkańców, nie zapewnia możliwości naprawy i zakupu sprzętu medycznego.

Stwierdził, że nie podejmie polemiki w kwestii traktowania w różny sposób pacjentów w odniesieniu do żądania przez lekarza dowodu ubezpieczenia społecznego.

Nawiązując do deklaracji walki o przetrwanie szpitala i woli współpracy ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia zaznaczył, że nie może się to opierać głównie na negocjowaniu wysokości kontraktów.

Nawiązując do wypowiedzi Radnego Bolesława Kowalskiego dotyczącej niechęci ze strony lekarzy podstawowej opieki do kierowania pacjentów na porady specjalistyczne poinformował, że każdy lekarz otrzymuje refundację za wypisanie pacjentowi skierowania do lekarza specjalisty.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących braku stomatologa w gminach Nieborów i Kocierzew wyjaśnił, że z powodu braku oferty lekarza stomatologa na świadczenie usług medycznych w tychże gminach niemożliwe jest zrealizowanie tego zadania. Środki na ten cel Narodowy Fundusz Zdrowia zabezpieczył w swym budżecie na rok 2004 – dodał.


Odnosząc się do wypowiedzi Radnego Andrzeja Płachety stwierdził, że nie kwestionuje zasadności funkcjonowania szpitala łowickiego podkreślając, że system opieki zdrowotnej wymaga wielu zmian.


Ad. pkt 9


Informacja o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski przedstawił Informację o zmianie dotyczącej sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego

/ Zał. Nr 4/


Nadmienił, że sieć szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005 wyglądałaby następująco:
- licea I LO w Łowiczu

II LO w Łowiczu

III LO w Łowiczu

ZSL w Zdunach


- technika ZSP Nr 2 RCKU w Łowiczu

ZSP Nr 4 w Łowiczu


- szkoły zawodowe ZSP Nr 1 w Łowiczu

ZSP Nr 3 w ŁowiczuNadmienił, że Zarząd powiatu po wysłuchaniu opinii dyrektorów szkół proponował podział ilości klas pierwszych w sposób następujący :I LO w Łowiczu 6

II LO w Łowiczu 3

III LO w Łowiczu 3


ZSP Nr 1 w Łowiczu 5+1

ZSP Nr 2 w Łowiczu 6

ZSP Nr 3 w Łowiczu 4

ZSP Nr 4 w Łowiczu 6


ZSP Nr 3 w Łowiczu 3

ZSP Zduńska Dąbrowa 2

ZSL w Zdunach 3

który nie uzyskał akceptacji Komisji Edukacji , Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Powiatu.

W związku z powyższym zaproponował następujący podział klas pierwszych:
I LO w Łowiczu 6

II LO w Łowiczu 3

III LO w Łowiczu 3

ZSP Nr 1 w Łowiczu 5


ZSP Nr 2 w Łowiczu 6

ZSP Nr 3 w Łowiczu 4

ZSP Nr 4 w Łowiczu 6

ZSP Zduńska Dąbrowa 3


ZSL w Zdunach 3

Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski ogłosił przerwę w obradach w celu zasięgnięcia opinii komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Powiatu w kwestii proponowanej przez Wicestarostę Łowickiego ilości klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005.

Po upływie 45 minut o godzinie o godzinie 13.00 Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski wznowił obrady XV sesji Rady Powiatu Łowickiego.Radny Andrzej Płacheta odnosząc się do przedstawionej Informacji o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego ocenił ją pod względem sprawozdawczości bardzo wysoko, zaś pod względem koncepcyjnym - bardzo nisko. Jego zdaniem oszczędności należy szukać również w oświacie.

Zwrócił uwagę na fakt, iż dzieci uczą się w 162 oddziałach pomimo że szkoły dysponują 185 oddziałami. Około 21 pomieszczeń jest niewykorzystanych Jest to jedna szkoła – dodał. Zaznaczył, że należy zastanowić się nad istnieniem w Powiecie Łowickim dwóch szkół kształcących młodzież w kierunku rolniczym. Podkreślił, że tylko dwa powiaty w Polsce posiadają dwie szkoły rolnicze na swym terenie. Jest to Międzychód i Łowicz.

Zapytał czy powiat stać na finansowanie dwóch szkół rolniczych i dwóch gospodarstw pomocniczych.
Dyrektor II LO w Łowiczu Tadeusz Żaczek nawiązując do propozycji Wicestarosty Łowickiego dotyczącej zmniejszenia ilości klas pierwszych w jego szkole zwrócił uwagę, że przy podejmowaniu tej decyzji zapomniano o dzieciach, którzy nie będą mogli wykonywać zawodu z uwagi na brak posiadanych w tym zakresie uprawnień.

Uznał, że zwiększeniu winna ulec liczba klas pierwszych zawodowych. Sugerował dokonanie poprawki w proponowanym podziale klas pierwszych polegającej na utrzymaniu 4 klas pierwszych w II LO w Łowiczu na bazie czterech klas wychodzących. Zaznaczył, że nauka w II LO w Łowiczu jest tania. Jest to szkoła powiatowa gdyż uczy się w niej młodzież z Powiatu Łowickiego. Nadmienił, że szkoła jest bardzo popularna i cieszy się dobrą opinią. Ponad

93 % uczniów kończących naukę dostaje się bez trudu na wyższe uczelnie.
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu Zbigniew Sitkowski nawiązując do proponowanej sieci szkół ponadgimnazjalnych zaznaczył, że żaden system oświaty nie funkcjonuje właściwie. Oświata w chwili obecnej jest w dobrej sytuacji gdyż pojawiają się możliwości formalno – prawne w zakresie sposobu pozyskiwania środków finansowych na funkcjonowanie szkół. Istotnym faktem z którym nie można dyskutować jest demografia. Należy ją uwzględnić w podziale ilości klas pierwszych w poszczególnych szkołach ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2004/2005. Sugerował wprowadzenie limitu przyjęć uczniów do poszczególnych szkół. Jego zdaniem to uczeń winien zdecydować o wyborze kierunku kształcenia.
Dyrektor ZSP Nr 1 w Łowiczu Dariusz Żywicki ustosunkował się do zdziwienia Radnego Stanisława Olęckiego dotyczącego wprowadzenia nowego kierunku kształcenia o profilu budowlanym w ZSP Nr 1 w Łowiczu, podkreślając, że jest to inicjatywa jego szkoły.

Przyznanie 5 klas pierwszych jest krzywdzące. Obecnie w pierwszych klasach uczy się po 35 uczniów. Szkoła nie jest w pełni wykorzystana w stosunku do posiadanych warunków lokalowych –dodał.


Wójt Gminy Łowicz Andrzej Barylski zapytał czy znane są wyniki ankiety odzwierciedlającej rzeczywisty nabór uczniów do szkół ponadgimnazjalnych.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski odnosząc się do powyższych wypowiedzi

poinformował, że w ZSP Nr 2 RCKU planowane są kierunki kształcenia o profilu - żywienie, zaś typowe kierunki o profilu rolniczym zostaną w ZSP w Zduńskiej Dąbrowie.

Podkreślił, że biorąc pod uwagę ilość uczniów w poszczególnych szkołach:


 • 3 szkoły - 200 uczniów,

 • 3 szkoły - 400 uczniów,

 • 2 szkoły - 300 uczniów

proporcje w odniesieniu od wielkości i warunków lokalowych są prawidłowe.

Zaznaczył, że w obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej kraju trudno odnieść się do wizji oświaty ponadgimnazjalnej na okres dłuższy.

Nadmienił, że dane demograficzne wskazują na spadek liczby uczniów w najbliższym okresie 3- 4 lat.

Zaznaczył, że w chwili obecnej przerostu zatrudnienia w szkołach nie ma.

Uznał, że przygotowanie młodzieży do produkcji rolniczej musi być kontynuowane.
Radny Bolesław Kowalski sugerował żeby zgodnie z Regulaminem Rady Powiatu Łowickiego przyjąć informację dotyczącą zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych w formie przegłosowanego zajęcia stanowiska w sprawie.

Jego zdaniem radni na sesji powinni przegłosować jeszcze raz propozycję Zarządu powiatu i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki , Młodzieży i Promocji Powiatu.


Radny Bolesław Kowalski zapytał czy na dzień 25 lutego 2004 r. Rada musi wypowiadać się w kwestii sieci szkół ponadgimnazjalnych, jeśli nie ma procesu wygaszania szkół.

Wiceprzewodniczący Julian Nowak powiedział, że przydział klas pierwszych


leży w kompetencji zarządu po wysłuchaniu opinii Rady, błędem jest ustalanie liczby klas pierwszych przez Radę Powiatu.

Zarząd powiatu winien do końca lutego przedłożyć projekt sieci szkół.


Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski powiedział, że Zarząd powiatu jest ciałem wykonawczym Rady.
Radny Bolesław Kowalski poprosił o przegłosowanie wniosku przedstawionego na komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Powiatu.
Radca Prawny Elżbieta Gołębiowska nadmieniła, że jeżeli w porządku obrad sesji ujęto Informację o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych, która została omówiona i przedstawiona przez Zarząd powiatu, Rada powiatu winna pozostawić Zarządowi kwestię podjęcia decyzji w sprawie ustalenia ilości klas pierwszych w poszczególnych szkołach.

Zaznaczyła, że Rada powiatu nie może wchodzić w kompetencje Zarządu powiatu w odniesieniu do określania liczby klas pierwszych. W gestii Rady powiatu leży zatwierdzenie propozycji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Łowickim.
Radny Bolesław Kowalski w nawiązaniu do negatywnego zaopiniowania przez Komisję Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki, Młodzieży i Promocji Powiatu Informacji o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych wnioskował o nie przyjęcie jej przez radnych na sesji.
Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski nawiązując do uwagi Radnego Bolesława Kowalskiego, który uważa, że nie można przyjąć informacji o zmianie sieci szkół, skoro nie została ona przedstawiona, zaznaczył, że sieć szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Łowickiego nie ulega zmianie, gdyż żadnej szkoły nie likwiduje się i nie łączy.

Poinformował, że sieć szkół nadal funkcjonuje na podstawie uchwały

Nr XXXV/207/2001 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2001 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

w Powiecie Łowickim.Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie przyjęcie Informacji o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2004/2005 na terenie Powiatu Łowickiego.Radna Jolanta Kępka, zaznaczyła, że jeśli sieć szkół ponadgimnazjalnych byłaby zatwierdzana w formie uchwały należałoby ją przegłosować.

Odnosząc się do przedstawionej informacji o zmianie sieci szkół podkreśliła, że nie ma potrzeby jej przegłosowania.


Radny Bolesław Kowalski nadmienił, że zdegustowany jest dyskusją i wycofuje swój wniosek w sprawie nie przyjęcia Informacji o zmianie sieci szkół ponadgimnazjalnych w formie głosowania.

Ad. pkt. 10
Podjęcie uchwał Rady Powiatu Łowickiego w sprawie:


 1. organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego,


Dyrektor Wydziału EKS Elżbieta Hendrysiak przedstawiła i szczegółowo omówiła projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego.

Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych ):


za - 16

przeciw - 0

wstrzymało się - 0
jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XV/99/2004 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie organizacji Obchodów Roku Władysława Grabskiego na terenie Powiatu Łowickiego / Zał. Nr 5 /
Radni nieobecni:
Waldemar Wojciechowski

Michał Śliwiński

Jan Markus

Andrzej Płacheta

Józef Błaszczyk (usprawiedliwiony)


 1. ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw leczniczych Zespołu opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej.


Wicestarosta Eugeniusz Bobrowski przedstawił i szczegółowo omówił projekt uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw leczniczych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej.

Radny Bolesław Kowalski sugerował powołanie do składu komisji konkursowej Przedstawiciela Powiatu Łowickiego w osobie Przewodniczącego rady powiatu Wiesława Dąbrowskiego.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski nie wyraził zgody na kandydowanie do składu komisji konkursowej proponując w to miejsce kandydaturę Radnego Wiesław Adacha – Przewodniczącego Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej, Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli.
Radny Wiesław Adach wyraził zgodę na powołanie go do składu komisji konkursowej, która zajmie się wyborem zastępcy dyrektora do spraw leczniczych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.


Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski poddał pod głosowanie propozycję powołania do składu komisji konkursowej Radnego Wiesława Adacha.
Radni w głosowaniu jawnym ( w głosowaniu wzięło udział 16 radnych ):
za - 16

przeciw - 0

wstrzymało się - 0

jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XV/100/2004 Rady Powiatu Łowickiego w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw leczniczych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu oraz powołania komisji konkursowej / Zał. Nr 6/


Radni nieobecni:
Waldemar Wojciechowski

Michał Śliwiński

Jan Markus

Andrzej Płacheta

Józef Błaszczyk (usprawiedliwiony)


Ad. pkt 11
Interpelacje, wolne wnioski, zapytania radnych i sprawy różne.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski nawiązując do braku woli zmiany sieci szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu Łowickiego stwierdził, że nie przyjmuje przedstawionej propozycji sieci szkół uważając, że oświata wymaga pełnej konsolidacji.
Radny Wiesław Adach zwrócił się z prośbą do Zarządu powiatu o powrócenie do tematyki ilości klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych uwzględniając troskę o dobro ucznia.
Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski zwracając się do Zarządu powiatu apelował aby przesłaniem do dalszej decyzji w sprawie ilości szkół było szukanie oszczędności w zarządzaniu powiatem.

Ad. pkt 12
Zakończenie obrad XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący rady Wiesław Dąbrowski zamknął obrady XV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.


Protokółowała:

R. Bogus

Pobieranie 81.3 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna