Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona10/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22

8. ERGONOMIA


Zakład Medycyny Zapobiegawczej i Higieny Instytutu Medycyny Społecznej WUM

02-007 Warszawa, ul. Oczki 3, Sekretariat tel. 022 6215197


Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Longina Kłosiewicz-Latoszek


Odpowiedzialna za organizację procesu dydaktycznego: dr n. med. D. Szostak-Węgierek
Wymiar godzin przedmiotu:
Wykłady - 10 godzin
CEL I PROGRAM NAUCZANIA

Zapoznanie studentów z czynnikami determinującymi obciążenie organizmu człowieka pracą zawodową oraz ergonomicznym kształtowaniem stanowiska pracy.


TEMATY WYKŁADÓW


 1. Zagrożenia zdrowotne na współczesnym stanowisku pracy.

 2. Ergonomia jako nauka interdyscyplinarna. Działy ergonomii: koncepcyjna, korekcyjna, ergonomia systemów. Ergonomia pracy, mieszkania, wyrobów.

 3. Pojęcie ryzyka zawodowego i metody oceny. Ergonomia wybranych stanowisk pracy.

 4. Ocena obciążenia człowieka pracą zawodową:

a/ obciążenie wysiłkiem fizycznym-metody oceny oraz sposoby zapobiegania, pozycja przy pracy i jej wpływ na dysfunkcje, urazy i wypadki.

b/ obciążenia neuropsychiczne

c/ czynniki materialne środowiska pracy – szkodliwości fizyczne i chemiczne

d/ wpływ oświetlenia na warunki pracye/ czynniki związane z organizacją pracy – praca zmianowa

 1. Ergonomia pracy fizjoterapeuty

 2. System ochrony zdrowia osób pracujących. Profilaktyka.

 3. Choroby zawodowe i parazawodowe.

 4. Rola ergonomii w konstrukcji przestrzennej stanowiska pracy, w tym organizowanie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.


Zaliczenie przedmiotu na podstawie obecności na wykładach.
PIŚMIENNICTWO


 1. Augustyńska D., Pośniak M.: Czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Wydawnictwa CIOP, Warszawa 2007

 2. Jankowska A., Pośniak M.: Zespół chorego budynku. Ocena parametrów środowiska pracy. Wydawnictwa CIOP. Warszawa 2007

 3. Zawieska M.: Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny. Wydawnictwa CIOP. Wydawnictwa CIOP, Warszawa 2007

 4. Bilski B.: Higiena pracy dla fizjoterapeutów. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Naukowe AM im. K. Marcinkowskiego, Poznań 2005.

9. KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA


Kierunek / Specjalność

FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów

studia pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu:

KWALIFIKOWANA PIERWSZA POMOC MEDYCZNA

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego)

przedmiot podstawowy

Język wykładowy

polski

Jednostka organizacyjna

 1. I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  I Wydziału Lekarskiego WUM
Adres/ telefon, faks
 1. Ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa
  tel.: (+48 22) 502 17 21
  fax.: (+48 22) 502 21 03
Kierownik Jednostki

1. Dr hab. Tomasz Łazowski


Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Dr Dariusz Kosson

Prowadzący przedmiot

 1. Dr Dariusz Kosson

 2. Lek. Agata Adamczyk

 3. mgr Michał Zabłocki

Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Praca własna studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe)

III (letni)


Liczba godzin:

4

-

10

-

-

Liczba punków ECTS
Forma zaliczenia

zaliczenie

Wymagania wstępne:

  1. Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu:

  2. Podstaw anatomii człowieka

  3. Podstaw psychologii.

 • Umiejętność radzenia sobie z silnym stresem

 • Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
  1. Podstaw etyki

  2. Wymagania dodatkowe

- wiedza dotycząca zasad bezpieczeństwa udzielania pierwszej pomocy

  1. Znajomość podstawowej terminologii medycznej związanej z udzielaniem pierwszej pomocy

 • Nazwy zabiegów medycznych

 • Nazwy sprzętu medycznego

  1. Znajomość zasad postępowania w przypadku sytuacji powstania zagrożenia dla osoby udzielającej pomocy

Umiejętność higienicznej dezynfekcji rąk


Cele przedmiotu:

 1. Zaznajomienie studenta z organizacją i funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego.

 2. Nabycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym na miejscu zdarzenia w różnych stanach zagrożenia życia.
Metody dydaktyczne:

-wykład;

- konwersatorium;

- pokaz i demonstracja;

-ćwiczenia symulacyjne: ćwiczenia na manekinach osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia przeznaczonych do nauki resuscytacji; inscenizowane gry symulacyjne w sytuacji zagrożenia życia ( jedna z osób ćwiczących pełni rolę poszkodowanego) jak np. badanie poszkodowanego, układanie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej, układanie poszkodowanego w zależności od odniesionych obrażeń, transport i ewakuacja poszkodowanego.

Treści merytoryczne przedmiotu:

-ocena stanu poszkodowanego na miejscu zdarzenia;

-zasady bezpiecznego przenoszenia poszkodowanych;

-układanie poszkodowanego w zależności od jego stanu i odniesionych obrażeń;

-resuscytacja krążeniowo-oddechowa osób dorosłych według obowiązujących wytycznych ERC;

-postępowanie w przypadku zadławienia u osób dorosłych;

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci i niemowląt według obowiązujących wytycznych ERC;

- postępowanie w przypadku zadławienia u dzieci i niemowląt;

-postępowanie ratownicze w przypadku obrażeń (krwotok, uraz głowy, uraz klatki piersiowej, złamania kończyn).


Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
1. Wiedzy

K_W01/I01 Posługuje się mianownictwem anatomicznym

K_W02/I02 Określa budowę ciała ludzkiego w ujęciu topograficznym oraz czynnościowym

K_W04/I03 Wyjaśnia czynności fizjologiczne układów i narządów człowieka

K_W05/03 Rozumie fizyczne podstawy procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka

K_W200/ IV 44 Rozpoznaje stany zagrożenia życia

K_W201/ IV 41 Objaśnia standardy i procedury postępowania w stanach nagłych i zabiegach ratujących życie

K_W203/ IV 48Wyjaśnia zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.

K_W204/ IV45 Objaśnia algorytmy postępowania resuscytacyjnego w zakresie BLS


 1. Umiejętności.

K_U01/I 01Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego

K_U02/I 02Wykazuje różnice w budowie i charakteryzuje funkcje życiowe człowieka dorosłego i dziecka

K_U25/ II 07Wykazuje umiejętności oceny funkcjonowania człowieka w sytuacjach trudnych (stres, konflikt, frustracja)

K_U30/ II 11Słucha aktywnie

K_U51/ II 26 Kontroluje czynniki obciążające oraz sprzyjające występowaniu chorób zawodowych i wypadków przy pracy

K_U156/ Posługuje się sprzętem pomocniczym w trakcie resuscytacji

K_U166/IV16 Rozpoznaje stany nagłego zagrożenia zdrowotnego i działa rutynowo wykonując czynności ratujące życie

K_U168/IV17s Wykonuje defibrylację automatyczną (AED) i bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych


 1. Postaw


K_KS02/P2 Systematycznie wzbogaca wiedzę zawodowa i kształtuje umiejętność dążąc do profesjonalizmu

K_KS09/P9 Prezentuje otwartość na rozwój podmiotowości własnej i pacjenta


Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie ustne- odpowiedz na 3 zadane pytania
Literatura podstawowa:

 1. Wytyczne resuscytacji 2010 „ Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2010;

 2. Ustawa z dnia 8 września 2006 roku (Dziennik Ustaw Nr 191 poz. 1410) o Państwowym Ratownictwie Medycznym ;

 3. ABC Resuscytacji) Jakubaszko J. (red.) Górnicki Wydawnictwo Medyczne;

 4. ABC w postępowania w urazach” Driscoll P., Skinder D., Earlan R., Jakubaszko J., Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2003;

 5. Medycyna Ratunkowa i Katastrof” Podręcznik dla studentów uczelni medycznych. PZWL, Warszawa 2006;
Literatura uzupełniająca:

 1. „Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia życia. Postępowanie przedmedyczne z zastosowaniem automatycznego defibrylatora” red. Witold Jurczyk, Andrzej Łakomy, Kraków 2006;

 2. „Medyczny ratunkowa” Plantz S. H., Adler J. N., Jakubaszko J. Urban&Partner, 2000;

 3. „Ratownictwo chemiczno-medyczne” Jerzy Ranecki. Jerzy Konieczny, Poznań 2007

 4. „ Ewakuacja i transport poszkodowanego”, Styka L., Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2008
: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna