Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 10. FIZJOTERAPIA OGÓLNAPobieranie 1.67 Mb.
Strona11/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE10. FIZJOTERAPIA OGÓLNA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

FIZJOTERAPIA OGÓLNA

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne


Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr I i II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

Dr hab. n. med. Witold Rongies
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr hab. n. med. Witold Rongies


Cel kształcenia

 1. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami funkcjonującymi w rehabilitacji.

 2. Przybliżenie studentom teoretycznych podstaw rehabilitacji i fizjoterapii.

 3. Określenie miejsca rehabilitacji wśród nauk medycznych i jej powiązań z innymi naukami.

 4. Zapoznanie studentów z podstawami oceny funkcjonalnej wybranych układów organizmu ludzkiego.

 5. Wprowadzenie w zagadnienia etyki .Wiedza: znajomość:

 • podstawowych wiadomości z teorii rehabilitacji i fizjoterapii,

 • roli i miejsca fizjoterapii we współczesnej medycynie,

 • zasad funkcjonowania zespołu rehabilitacyjnego,

 • ogólnych zasad przeprowadzania badania dla potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii,

 • podstaw fizjologicznego wyrównywania ubytków funkcjonalnych u osoby niepełnosprawnej,

 • możliwości oceny funkcjonowania podstawowych układów organizmu ludzkiego.


Umiejętności: student potrafi

 • samodzielnie i w sposób praktyczny wprowadzać w życie zdobytą wiedzę,

 • właściwie ocenić rolę działań fizjoterapeutycznych w kompleksowym procesie leczenia,

 • analizować i interpretować podstawowe zjawiska czynnościowe w obszarze narządu,

ruchu, układu krążenia i układu oddechowego,

 • myśleć kategoriami przyczynowo- skutkowymi,

 • dokonywać systematycznej samooceny i wzajemnej oceny w procesie kształcenia,

 • planować możliwości własnego doskonalenia w zakresie rehabilitacji,

 • poszukiwać wiedzy z zakresu rehabilitacji.


Kompetencje:

 • posiadanie świadomości praw i obowiązków natury etycznej i zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta,

 • posiadanie zdolności do odpowiedzialnego wykonywania powierzonych zadań w zakresie działań terapeutycznych oraz współpracy z innymi członkami personelu medycznego,

 • posiadanie świadomości konieczności kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych zgodnie z etyką, z aktualnie obowiązującą wiedzą medyczną i standardami opieki nad pacjentem,

 • posiadanie nawyku permanentnego dokształcania się.Wymagania wstępne
Brak


Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego


K_W15

Posiada wiedzę na temat szeroko pojętej adaptacji organizmu człowieka do obciążeń fizycznych

OM1_W02

K_W19

Zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta

OM1_W03

K_W20

Zna ogólne zasady przeprowadzania badania dla potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii

OM1_W03

K_W45

posiada podstawową wiedzę na temat możliwości oceny funkcjonowania podstawowych układów organizmu ludzkiego

OM1_W07

K_W60

zna zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem

OM1_W08

K_W61

zna rolę i miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie oraz zasady funkcjonowania zespołu rehabilitacyjnego

OM1_W09

K_W63

posiada wiedzę ogólną z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce i na świecie

OM1_W10

K_W64

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych wiadomości z teorii rehabilitacji medycznej i fizjoterapii

OM1_W10

K_W66

zna terminologię i ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą niepełnosprawności

OM1_W10

K_W75

zna umiejscowienie fizjoterapii w krajowych strukturach ochrony zdrowia

OM1_W12

K_U32

potrafi właściwie ocenić rolę działań fizjoterapeutycznych w kompleksowym procesie leczenia

OM1_U05

K_U33

potrafi analizować i interpretować podstawowe zjawiska czynnościowe w obszarze narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego

OM1_U05

K_U71

posiada umiejętność przygotowywania wystąpień w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych źródeł

OM1_U13

K_K01

rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

OM1_K01

K_K03

posiada świadomość własnych ograniczeń
w zakresie wiedzy i umiejętności

OM1_K02

K_K04

potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych

OM1_K02

K_K05

okazuje szacunek i zrozumienie dla pacjenta i jego rodziny

OM1_K03

K_K12

rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych oraz z przedstawicielami innych zawodów

OM1_K04

K_K16

posiada świadomości praw i obowiązków natury etycznej i zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta

OM1_K06

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie


Wykład audytoryjny

10

1

100

Seminarium

30

5

15

Tematy zajęć i treści kształcenia

WYKŁADY
W 1-2.Temat: Wykład inauguracyjny: problematyka niepełnosprawności oraz podstawowe pojęcia i definicje
w rehabilitacji i fizjoterapii. Epidemiologia niepełnosprawności. Przyczyny stale rosnącego zapotrzebowania na rehabilitację osób niepełnosprawnych.

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

W 3-4.Temat: Rehabilitacja medyczna i jej składowe. Miejsce fizjoterapii w rehabilitacji medycznej. Interdyscyplinarność rehabilitacji. Związek rehabilitacji z naukami medycznymi, humanistycznymi i o kulturze fizycznej.

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

W 5-6. Temat: Wyrównywanie ubytków funkcjonalnych. Regeneracja. Kompensacja. Adaptacja.

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

W 7-8. Temat: Ogólna metodyka rehabilitacji i taktyka postępowania fizjoterapeutycznego. Hierarchia i racjonalizacja celów w rehabilitacji. Ogólne zasady doboru środków, form i metod w rehabilitacji i fizjoterapii.

Fizjoterapia jako podstawowy element rehabilitacji kompleksowej.Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski

W 9-10. Temat: Pożądane cechy rehabilitanta/fizjoterapeuty. Etyka w zawodzie rehabilitanta/fizjoterapeuty. Podsumowanie wykładów.

Wykładowca: Prof. dr hab. n. med. Jerzy Kiwerski
SEMINARIA
S. 1. Informacje wprowadzające (zasady zaliczenia przedmiotu). Rys historyczny rehabilitacji, fizjoterapii. Definicje rehabilitacji, fizjoterapii.

Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.2. Rola rehabilitacji we współczesnej medycynie. Zakres działalności rehabilitacji.

Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.3. Zespół rehabilitacyjny. Rola rehabilitanta/fizjoterapeuty w procesie leczenia.

Rehabilitacja szpitalna, ambulatoryjna i domowa oraz w sanatorium i ośrodku rehabilitacyjnym. Specyfika rehabilitacji na poszczególnych etapach leczenia.Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.4. Rodzaje i stopnie niepełnosprawności. Rehabilitacja zawodowa. Koncepcja rehabilitacji zawodowej.

Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.5. Wstęp do etyki. Wymagane i pożądane cechy w zawodzie rehabilitanta/ fizjoterapeuty. Odpowiedzialność moralna i zawodowa fizjoterapeuty.

Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.6. Polska teoria rehabilitacji. Współczesne zadania i wyzwania rehabilitacji.

Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.7. Ogólnobiologiczne właściwości organizmu żywego, umożliwiające przeżycie i bytowanie w nowej sytuacji, po stracie pewnych funkcji. Wyjaśnienie pojęć :adaptacji, regeneracji, kompensacji. Prawa Anochina. Warunki wystąpienia kompensacji. Czynniki decydujące o rozmiarze kompensacji. Kompensacja samoistna. Kompensacja zewnętrzna. Zaliczenie semestru I.

Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies

S.8. Badanie dla potrzeb rehabilitacji/fizjoterapii. Założenia ogólne. Badanie podmiotowe.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S.9. Badanie dla potrzeb rehabilitacji/fizjoterapii. Badanie przedmiotowe – testy funkcjonalne. Diagnostyka obrazowa. Strategia prowadzenia analizy otrzymanych wyników badania dla potrzeb rehabilitacji.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S.10. Kwestionariusze oceniające stopień niepełnosprawności. Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF).
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S.11. Ocena funkcjonalna układu krążenia. Interpretacja podstawowych zaburzeń parametrów krążeniowych. Podstawowe zasady rehabilitacji w dysfunkcjach układu krążenia.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S. 12. Ocena funkcjonalna układu oddechowego. Spirometria. Interpretacja podstawowych zaburzeń parametrów oddechowych. Podstawowe zasady rehabilitacji w dysfunkcjach układu oddechowego.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S.13. Korzyści z systematycznej aktywności fizycznej w aspekcie zdrowia człowieka. Hipokinezja jako nowe zagrożenie cywilizacyjne. Wpływ hipokinezji na poszczególne układy organizmu ludzkiego.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S.14. Neuroplastyczność mózgu. Czym jest neuroplastyczność mózgu i od czego zależy? Wyniki współczesnych badań dotyczących plastyczności mózgu.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies
S.15. Podsumowanie zdobytych wiadomości. Zaliczenie przedmiotu.
Wykładowca: dr hab. n. med. Witold Rongies


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaSymbolFormy prowadzonych
zajęć


Treści
kształcenia


Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia


Programowy efekt
kształcenia

K_W19


K_W20

K_W60


K_W61

K_W63W,S

Podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta. Ogólne zasady przeprowadzania badania dla potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii. Zasady etyczne obowiązujące w pracy z pacjentem. Rola i miejsce fizjoterapii we współczesnej medycynie oraz zasady funkcjonowania zespołu rehabilitacyjnego. Ogólna wiedza z zakresu organizacji rehabilitacji i fizjoterapii w Polsce i na świecie.

Prezentacja ustna

Referat,Zaliczone:
prezentacja, referat


OM1_W03

OM1_W08


OM1_W09

OM1_W10


K_W15

K_W45


K_W64

K_W66


K_W75

K_U32


K_U33

K_U71


K_K01

K_K12


K_K16


S

Tematy dotyczące szeroko pojętej adaptacji organizmu człowieka do obciążeń fizycznych. Oceny funkcjonowania podstawowych układów organizmu ludzkiego. Podstawowe wiadomości z teorii rehabilitacji medycznej i fizjoterapii. Niepełnosprawność - podstawowe terminy. Umiejscowienie rehabilitacji we współczesnej medycynie. Właściwa ocena roli działań fizjoterapeutycznych w kompleksowym procesie leczenia. Analiza i interpretacja podstawowych zjawisk czynnościowych w obszarze narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego. Przygotowywanie wystąpień w języku polskim z wykorzystaniem podstawowych źródeł z piśmiennictwa naukowego. Argumentacja potrzeby kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych. Rola współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych Kształtowanie świadomości praw i obowiązków natury etycznej i zawodowej fizjoterapeuty wobec pacjenta i przedstawicieli innych.zawodów


Prezentacja ustna,

Referat,


Odpowiedź ustna,

Krótkie sprawdziany pisemne

Test końcowy


Zaliczone:
prezentacja, referat,

Krótkie sprawdziany pisemne,

Test końcowy


OM1_W02

OM1_W07


OM1_W10

OM1_W12


OM1_U05 OM1_U13

OM1_K01


OM1_K04

Ocena

zaliczenie

Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych:

(prezentacja ustna, referat, odpowiedź ustna, krótkie sprawdziany pisemne, test końcowy 1 krotnego wyboru składający się z 30 pytań z 3 dystraktorami).

Pełna 100% obecność na zajęciach lub

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna - według zaleceń prowadzącego.
2,0 (ndst)

 • Brak aktywności na zajęciach ( sem.).

 • Nieznajomość podstawowych terminów, pojęć, definicji, związanych z rehabilitacją/fizjoterapią.

 • Nieumiejętność wyciągania wniosków.

 • Nieobecność na 2 (dwóch) wykładach i 2 (dwóch) seminariach.

 • Brak przygotowania referatu/prezentacji.

 • Nie zaliczenie testu końcowego (<65% poprawnych odpowiedzi).
3,0 (dost.)

 • Sporadyczna aktywność na zajęciach

 • Znajomość tylko podstawowych terminów, pojęć definicji związanych z rehabilitacją/fizjoterapią

 • Nieobecność na 1 (jednym) wykładzie i 2 (dwóch) seminariach

 • Dostateczne przygotowanie prezentacji/referatu

 • Zaliczenie testu końcowego (>65% <75% poprawnych odpowiedzi)


3,5 (ddb)

 • Sporadyczna aktywność na zajęciach

 • Znajomość podstawowych terminów, pojęć definicji związanych z rehabilitacją/fizjoterapią

 • Nieobecność na 1 (jednym) wykładzie i 2 (dwóch) seminariach

 • Dostateczne przygotowanie prezentacji/referatu

 • Zaliczenie testu końcowego (>70% <80% poprawnych odpowiedzi)
4,0 (db)

 • Dość częsta aktywność na zajęciach (>50%)

 • Dobra znajomość terminów, pojęć definicji związanych z rehabilitacją/fizjoterapią

 • Nieobecność na 1 (jednym) wykładzie i 1 (jednym) seminarium

 • Dobre przygotowanie prezentacji/referatu

 • Zaliczenie testu końcowego (>80% <90% poprawnych odpowiedzi)
4,5 (pdb)

 • Częsta aktywność na zajęciach (>70%)

 • Ponad dobra znajomość terminów, pojęć definicji związanych z rehabilitacją/fizjoterapią

 • Nieobecność na 1 (jednym) wykładzie i obecność na wszystkich seminariach

 • Ponad dobre przygotowanie prezentacji/referatu

 • Zaliczenie testu końcowego (>85% <95% poprawnych odpowiedzi)

5,0 (bdb)

 • Bardzo częsta aktywność na zajęciach (>90%)

 • Bardzo dobra znajomość terminów, pojęć definicji związanych z rehabilitacją/fizjoterapią

 • Obecność na wszystkich wykładach i wszystkich seminariach

 • Bardzo dobre przygotowanie prezentacji/referatu

 • Zaliczenie testu końcowego (>95% poprawnych odpowiedzi)

Literatura

Literatura obowiązkowa:
Podręczniki dostępne w Polsce stanowią wystarczającą bazę do nauczania fizjoterapii ogólnej. Uzupełnione wiedzą podawaną podczas wykładów oraz seminariów, wsparte wiadomościami możliwymi do uzyskania z lektury czasopism naukowych i zasobów internetu pozwalają studentom na dobre przygotowywanie się do zajęć i dalsze pogłębianie nabytych na nich wiadomości:

1. Kiwerski J. (red.) Rehabilitacja Medyczna. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010

2. Barnes M., Ward A: Podręcznik rehabilitacji medycznej. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2008

3. Kozłowski St., Nazar K. (red.)Wprowadzenie do fizjologii klinicznej. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995

4. Kinalski R.: Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002

5. Nowotny J.: Podstawy Fizjoterapii. Tom I, II i III. Wydawnictwo Kasper, Kraków, 2004-2006

6. Zembaty A.: Kinezyterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2002

7. N.J. Petty. Badanie i ocena narządu ruchu. Podręcznik dla fizjoterapeutów.


red. Z. Śliwiński, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2010
Literatura uzupełniająca:

1. Kwolek A. (red.): Rehabilitacja medyczna. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 20032. Zembaty A.: Fizjoterapia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1983

Zalecane czasopisma naukowe
 1. „ Fizjoterapia Polska”

 2. „Postępy Rehabilitacji”

 3. „Fizjoterapia”

 4. „Fizjoterapia Medyczna”

 5. ‘Fizjoterapia w Praktyce’

 6. „ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”


Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

10
Seminarium

30
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium

10
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

10
Czytanie wskazanej literatury

15
Prezentacje ustne


5
Referaty

5
Sprawdziany pisemne

4
Pokaz

1
Inscenizacja

0
Razem

90

3

Inne informacje

Koło naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Regulamin:


Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:


 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna

 • zapoznania się z sylabusem z przedmiotu - Fizjoterapia Ogólna

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej.


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


 • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.


Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej,

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i seminariach:


 • nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
  z osobą prowadzącą,

 • nieobecność na seminariach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

 • zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Fizjoterapia Ogólna.


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna,

 • egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób przebywających podczas zajęć,

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej,

 • przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym – Fizjoterapia Ogólna,

 • wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych,

 • respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Fizjoterapia Ogólna.Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna ma prawo do:


 • niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć
  w sali seminaryjnej.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna,

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Fizjoterapia Ogólna
  - według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze zimowym oraz na ostatnich zajęciach w semestrze letnim.Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:


 • aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

 • zaliczenie śródroczne obejmuje:

 • referat lub prezentację ustną.

Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii


Sumaryczne wskaźniki ilościowe 3 ECTS

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna