Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona12/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


11. METODYKA NAUCZANIA RUCHU
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

METODYKA NAUCZANIA RUCHU

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81

Tel. 22 57 20 920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

www.zakladrehabilitacji.wum.edu.plKierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne


Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I ;

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr I; II;

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

mgr Krystyna Kasperska, mgr Emilia Demich, dr Edyta Smolis-Bąk

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Krystyna Kasperska

Cel kształcenia

Celem nauczania jest przygotowanie studentów do organizacji i prowadzenia ćwiczeń ruchowych w zakresie kinezyterapii zespołowej, zarówno w ramach profilaktyki zdrowotnej oraz rehabilitacji ruchowej niepełnosprawnych pacjentów i o specjalnych potrzebach.

Wiedza i umiejętności : Przekazanie studentom odpowiedniej wiedzy i umiejętności doboru treści, form i metod prowadzenia zajęć usprawniających.

Kompetencje: Na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności student potrafi poprowadzić zajęcia usprawniające z grupami osób niepełnosprawnych.

Wymagania wstępne)

Znajomość podstawowej terminologii gimnastycznej i ćwiczeń fizycznych na poziomie szkoły średniej. Podstawowa wiedza z zakresu Fizjologii wysiłku fizycznego, Biomechaniki, Anatomii. Dobra ogólna sprawność fizyczna.

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia )

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02K_W26

K_W46
K_W53

K_W55


K_W65

K_W68


- posiada wiedzę niezbędną do pracy z dziećmi, ludźmi chorymi i niepełnosprawnymi oraz sprawności fizycznej

- posiada wiedzę na temat podstawowych zasad metodyki i systematyki ćwiczeń ogólnego usprawniania pacjentów

- posiada wiedzę na temat zasad prowadzenia ćwiczeń ruchowych jako środka leczniczego dla osób niepełnosprawnych

- posiada wiedzę na temat kształtowania równowagi ciała, zdolności koordynacyjnych i czynności manualnych

- zna pojęcie kultury fizycznej, jej krótką genezę oraz lecznicze formy, a także podstawowe różnice między wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją ruchową i fizjoterapią;

- posiada wiedzę na temat podstawowych zasad , celów i zadań procesu nauczania i uczenia się ruchu


OM1_W04

OM1_W07
OM1_W07

OM1_W07


OM1_W10

OM1_W10


K_U05

K_U06

K_U07

K_U60

K_U61
K_U62


K_U63- potrafi wykorzystać różne formy aktywności w nauczaniu ruchów oraz planowaniu i kontrolowaniu procesu opanowywania umiejętności ruchowych

- potrafi opracować i przeprowadzić osnowy zajęć profilaktycznych, korekcyjnych , wyrównawczych, leczniczych ,rekreacyjnych i sportowych

-opanował umiejętności przeprowadzenia zajęć z przyborami i przyrządami oraz zasady doboru i stopniowania trudności ćwiczeń

- posiada umiejętność twórczego rozwijania form działania np.: wprowadza nowe ćwiczenia i sposoby aktywności ruchowej

- potrafi dostosować ćwiczenia do określonych schorzeń i grup wiekowych

- potrafi prowadzić proces nauczania i uczenia się ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania ruchu

- potrafi dobrać poszczególne ćwiczenia, gry i zabawy oraz metodycznie ich uczyć, stopniując natężenie wysiłku fizycznego dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi

OM1_U01

OM1_U01

OM1_U01

OM1_U011
OM1_U011
OM1_U011

OM1_U011K_K01
K_K03


K_K05
K_K06
K_K08
K_K09
K_K10
K_K11

K_K13


- rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenie swoich kompetencji zawodowych

- posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności

- okazuje szacunek i zrozumienie dla pacjenta i jego rodziny

- dba o dobro pacjenta, przestrzega praw pacjenta

- wykazuje odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów

- posiada świadomość stawiania zawsze dobro pacjenta na pierwszym miejscu

- potrafi samodzielnie wykonywać swoją pracę jak i współpracować w zespole

- przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje

- wykazuje zdolność do efektywnego komunikowania się i współdziałania zarówno z zespołem medycznym jaki współpracownikami
OM1_K01


OM1_K02

OM1_K03
OM1_K03


OM1_K03
OM1_K03

OM1_K04
OM1_K04

OM1_K04


Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład audytoryjny

20

1

100

Ćwiczenia praktyczne

30 x2sem. = 60

10

10


Tematy zajęć i treści kształcenia
WYKŁADY: Wykładowca: dr Edyta Smolis –Bąk
W1. Kultura fizyczna – jej miejsce w Kulturze Ogólnej i środki, które ją tworzą. Co to jest i czym zajmuje się Metodyka nauczania ruchu. Podział ćwiczeń gimnastycznych, ich cele i zadania. Ćwiczenia kształtujące i wzmacniające. Zasady opisu ćwiczeń.

W2. Zasady procesu nauczania i uczenia się. Cele, zadania, środki i metody procesu nauczania i uczenia się ruchu. Metody /formy/ prowadzenia zajęć w zależności od kategorii wiekowej . Budowa lekcji, tok lekcyjny, konspekty. Natężenie zajęć. Rozpisanie graficzne. Samokontrola i samoocena. Ćwiczenia stosowane.

W3. Okresy rozwojowe. Postawa i lokomocja w ujęciu rozwojowym. Ogólne zagadnienia dotyczące prowadzenia zajęć. Zasady prowadzenia zajęć w różnych grupach wiekowych. Metody prowadzenia zajęć z małymi dziećmi. Ćwiczenia uzupełniające. Gry i zabawy ruchowe w zależności od kategorii wiekowej.

W4. Zasady prowadzenia zajęć z osobami starszymi. Zasady prowadzenia zajęć dla osób: z niewydolnością układu krążenia i oddychania. Zastosowane metody nauczania i uczenia się ruchu.

Ćwiczenia statyczne, dynamiczne i izometryczne.

W5. Możliwości nauczania czynności ruchowych osób o specjalnych potrzebach. Ogólne zasady prowadzenia zajęć z osobami niepełnosprawnymi i o specjalnych potrzebach. Zasady prowadzenia zajęć dla osób upośledzonych umysłowo, osób niedowidzących i niedosłyszących. Rola muzyki w zajęciach – zabawowe i muzyczno – ruchowe formy kształcenia umiejętności ruchowych. Zasady doboru muzyki do ćwiczeń. Możliwości zwiększania zaangażowania ćwiczących w zajęciach.

W6. Zasady prowadzenia zajęć jako środka leczniczego dla osób niepełnosprawnych: po amputacji kończyn górnych i dolnych, niedowładach kończyn dolnych, osób z zespołami bólowymi kręgosłupa w odcinku szyjnym i odcinku lędźwiowym. Gry sportowe dla osób po amputacjach kończyn górnych i dolnych. Kształtowanie równowagi ciała, zdolności koordynacyjnych i czynności manualnych.

W7. Metody stosowane w zajęciach ruchowych z akcentem na ich przydatność w procesie usprawniania. Prakseologia – diagnoza i prognoza pedagogiczna w procesie nauczania czynności ruchowych. Kontrola i ocena w nauczaniu czynności ruchowych.

Przydatność Systemu NORDICK WALKING i ćwiczeń z GYMSTICK w Metodyce nauczania ruchu w aspekcie pracy z pacjentami.

W8. Zasady prowadzenia zajęć dla osób z wadami postawy: plecy płaskie, okrągłe, wklęsłe

Edukacja i reedukacja posturalna.

W9. Zasady prowadzenia zajęć dla osób z wadami postawy cd.: plecy okrągło-wklęsłe, skoliozy.

Ćwiczenia specjalne /stretching, ćw. antygrawitacyjne, ćw. w poz. Klappa/

W10. Zasady prowadzenia zajęć dla osób z wadami postawy cd. - z wadami kolan oraz płaskostopiem. Choreoterapia , metoda oddziaływania ruchu związanego z muzyką w leczeniu zaburzeń psychomotorycznych. Współczesne spojrzenie na metodykę nauczania i uczenia się ruchu – nowości.CWICZENIA praktyczne: prowadzący zajęcia: mgr Krystyna Kasperska; mgr Emilia Demich
I sem – ćw.1-15

- ogólne przepisy BHP w prowadzeniu zajęć ruchowych

- zagadnienia gimnastyki podstawowej, płaszczyzn ćwiczeń, zasad opisu ćwiczeń

- ćwiczenia kształtujące, podział i zadania

- ćwiczenia wzmacniające

- ćwiczenia stosowane; podział i zadania

chody, biegi skoki, rzuty, chwyty i dźwigania, zwinnościowo-akrobatyczne

kształtowanie równowagi ciała

kształtowanie zdolności koordynacyjnych i niektórych czynności manualnych.

- ćwiczenia uzupełniające: gry i zabawy ruchowe, zasady ich stosowania w różnych grupach wiekowych

- ćwiczenia dla małych dzieci,

zastosowanie odpowiednich metod, ćwiczenia rytmiczno-ruchowe z muzyką

- praca twórcza: układanie krzyżówek i rebusów tematycznyh
II sem – ćw.1-15
- przepisy BHP w prowadzeniu zajęć ruchowych z osobami niepełnosprawnymi

- zasady układania konspektu zajęć ruchowych dla danej grupy pacjentów

- zasady i nauka prowadzenia zajęć usprawniania ruchowego z pacjentami w różnych kategoriach wiekowych z użyciem przyborów niekonwencjonalnych

* z małymi dziećmi

* z młodzieżą

* w dorosłym wieku

* w wieku dojrzałym

- metody nauczania ćwiczeń ruchowych w zależności od wieku pacjenta

- zasady doboru ćwiczeń ruchowych dla osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań do wykonywanych ćwiczeń w określonych schorzeniach oraz z zastosowaniem muzyki w ćwiczeniach

* w chorobach układu krążenia

* w chorobach układu oddechowego

* po amputacjach

* w niedowładach kończyn dolnych

* w zespołach bólowych kręgosłupa

- umiejętność zastosowania w ćwiczeniach technik choreoterapii i relaksacji

- umiejętność zastosowania przyborów GYMSTICK w zajęciach z pacjentami

- umiejętność zastosowania przyboru NORDICK WALKING w zajęciach z pacjentami

- dyskusje dydaktyczne dot. przebiegu zajęć

- samoocena studentów wg określonych wzorów.


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia (z rozwijanej listy)

K_W26


K_W46

K_W53


K_W55

K_W65


K_W68

W 3;4;5;6

W 2;7

W 6;8;9;10W 6

W 1


W 2


Zagadn. dot. kultury fizycznej

Zasady procesu nauczania i uczenia sięKolokwia.

Konspekty zajęć

Aktywność na zajęciach dyskusja w grupie
OM1_W04


OM1_W07;

OM1_W10K_U05

K_U07


K_U60

K_U06


K_U07

K_U60Ćwiczenia

 1. - 30

sem. I


ćw.1-15

sem. II


ćw.1-15

Cele i zadania ćwicz. fiz. Zasady prowadzenia ćwiczeń ruchowych jako środka leczniczego dla osób niepełnosprawnych

w różnych grupach wiekowych i z różnymi schorzeniami.
Kolokwium 1.

- praca w podgrupach

- praca własna
Kolokwium 2.

Kolokwium 3.

Konspekty zajęć

Aktywność na zajęciach, dyskusja w grupie

Zaliczone kolokwia

min 21/36 pkt./58%/

Zaliczone konspekty zajęć 11/20pkt. /55%/

Zaliczone prowadzenie zajęć – na ocenę


OM1_U01


OM1_U011ocena

kryteria

zaliczenie

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

(kolokwia min. 58-68%; konspekty zajęć min. 55- 65%) • aktywność na zajęciach

 • znajomość materiału

 • umiejętności wykonywania czynności związanych z danymi metodami

 • samodzielne wnioskowanie podczas ćwiczeń
Literatura


Literatura obowiązkowa: 1. Bahrynowska-Fic, Właściwości i metodyka ćwiczeń fizycznych oraz sport inwalidzki, PZWL, Warszawa 1999.

 2. Jezierski R. Rybicka A. Gimnastyka , teoria i metodyka AWF Wrocław, 2002.

 3. Kasperska K., Smolis –Bąk E., Białoszewski D., Metodyka nauczania ruchu, skrypt dla studentów kierunku Fizjoterapia , WUM; Warszawa 2008.

 4. Kasperska K., Białoszewski D., Smolis –Bąk E, Ćwiczenia z przyborem GYMSTICK w Rehabilitacji – przewodnik metodyczny dla studentów kierunku Fizjoterapia, z atlasem ćwiczeń , WUM; Warszawa 2010.


Literatura uzupełniająca:


 1. Bondarowicz M. Zabawy w grach sportowych WS i P Warszawa 1998.

 2. Mazurek L. – „Gimnastyka podstawowa”; Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa 1980.

 3. Gawlik K. Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne niewidomych i słabo widzących AWF Katowice 2004.

 4. Gawlik K. Zwierzchowska A. Wychowanie fizyczne dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, AWF Katowice 2004.

 5. Gawlik K. Waleszczyk E. Gry i zabawy ruchowe w szkołach specjalnych, AWF Katowice 2002.

 6. Skrypt dla studentów pod red. Juskowej J. Fizjoterapia w wybranych chorobach układu oddechowego i chorobach krążenia , Ofic. Wyd. AM Warszawa 2005.

 7. Owczarek S. Atlas ćwiczeń korekcyjnych, PZWL Warszawa 2002.

 8. Malina H. Wady kończyn dolnych. Postępowanie korekcyjne , Kraków 1996.

 9. Trześniowski R.; Zabawy i gry ruchowe , WSiP Warszawa 2003.Czasopismo: Metodyka Dydaktyka Wychowanie – Dział NAUKA , Ofic. Wyd. WUM Warszawa.Możliwości dalszego

KUR, KINEZYTERAPIA, KINEZJOLOGIA


Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTSGodziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

20

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Ćwiczeń praktycznych

60

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do ćwiczeń

5x2=10
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

5x2=10
Czytanie wskazanej literatury

5x2=10
Napisanie konspektu zajęć

10
Przygotowanie do zaliczeń

10x2=20
Razem

140

liczba godzin w dwóch semestrach


5Inne informacje

Koło naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski


Regulamin:


Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:


 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu

 • zapoznania się z sylabusem z zajęć przedmiotu Metodyka Nauczania Ruchu

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali ćwiczeń.


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni: • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.


Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz na zajęcia praktyczne

 • posiadania odpowiedniego stroju do zajęć praktycznych

 • zachowania czystości osobistej

 • ze względu na bezpieczeństwo na zaj. praktycznych posiadania krótkich paznokci oraz spięcia długich włosów;

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i ćwiczeniach:


 • nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

 • zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych zajęć z przedmiotu MNR, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

 • Student/ka prowadzi fragmenty ćwiczeń bez prawa korzystania z notatek.Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce zajęć z przedmiotu MNR.


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:


 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z zajęć przedmiotu MNR,

 • egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń,


Osoba prowadząca zajęcia ma prawo do:


 • niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy oraz stroju ćwiczebnego, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń.

Warunki zaliczenia końcowego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym MNR,

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z zajęć przedmiotu MNR,

- według zaleceń prowadzącego,

Zaliczenie odbywa się na podstawie całościowej i systematycznej pracy w danym semestrze, według kolejności i tematyki objętej programem zajęć.Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:


 • aktywność Studenta/-ki podczas zajęć z przedmiotu MNR,

 • zaliczenie zajęć z przedmiotu MNR obejmuje:

 • konspekt zajęć

 • prowadzenie fragmentów zajęć

 • zaliczenie kolokwium

Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
Sumaryczne wskaźniki ilościowe 5 ECTS


: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna