Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


KINEZYTERAPIA - propedeutyka oraz Praktyka w pracowni kinezyterapiiPobieranie 1.67 Mb.
Strona13/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22

12. KINEZYTERAPIA - propedeutyka oraz Praktyka w pracowni kinezyterapiiOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Propedeutyka kinezyterapii

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81

Tel. 22 57 20 920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl


Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny, studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy, kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

dr n. o k.f. Edyta Smolis-Bąk

mgr Janina Grzegorzewska

mgr Maria Kłoda

mgr Anna SłupikErasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr n. o k.f. Edyta Smolis-Bąk


Cel kształcenia

 • Wyjaśnienie podstaw kinezyterapii jako działu lecznictwa, w którym wykorzystuje się właściwości ruchu w celach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 • Stosowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności: anatomii, fizjologii, patologii do sprawnego wykonywania zadań zawodowych, w tym do organizacji i prowadzenia terapii ruchem.

 • Dobieranie właściwych technik badania i oceny narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego w zależności od sytuacji, interpretowanie uzyskanych wyników badań.

 • Przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń biernych, czynnych w odciążeniu i czynnych w odciążeniu z oporem.

 • Dobieranie pomocy i sprzętu ortopedycznego w zależności od rodzaju choroby i potrzeb pacjentów.

 • Interpretowanie przepisów bhp w odniesieniu do zdrowia własnego i pacjenta, instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego stosowanego w kinezyterapii.

 • Wykorzystanie w sposób prawidłowy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dla właściwego i sprawnego przeprowadzania ćwiczeń biernych, czynnych w odciążeniu i czynnych w odciążeniu z oporem.

 • Prawidłowe wykonywanie podstawowych badań poszczególnych układów i narządów na potrzeby kinezyterapii, ich interpretacja i dokumentowanie.

 • Organizacja swojego stanowiska pracy zgodna z przepisami i zasadami bhp.
Wymagania wstępne

znajomość anatomii narządu ruchu, fizjologii, dobra ogólna sprawność ruchowa

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02K_W18

K_W19


K_W20

K_W45


K_W46

zna zasady diagnostyki klinicznej oraz podstawowe informacje na temat badań diagnostycznych stosowanych w najczęstszych jednostkach chorobowych.
zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta
zna ogólne zasady przeprowadzania badania dla potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii
posiada podstawową wiedzę na temat możliwości oceny funkcjonowania podstawowych układów organizmu ludzkiego
posiada wiedzę na temat podstawowych zasad metodyki i systematyki ćwiczeń ogólnego usprawnienia pacjentów

OM1_W03

OM1_W03


OM1_W03

OM1_W07


OM1_W07

K_U16


K_U34

K_U41


K_U48

K_U50

potrafi zastosować pomoce ortopedyczne oraz poinstruować i nauczyć pacjenta korzystania z nich
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do określonego postępowania fizjoterapeutycznego
potrafi przeprowadzić diagnozę i dokonać oceny funkcjonalnej pacjenta
potrafi zinterpretować wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego
posiada praktyczną umiejętność zbierania wywiadu chorobowego z pacjentem oraz analizy uzyskanych informacji

OM1_U02


OM1_U05

OM1_U05


OM1_U08

OM1_U08

K_K01

K_K11


K_K12

rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje

rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych oraz z przedstawicielami innych zawodów


OM1_K01

OM1_K04


OM1_K04

Formy prowadzonych zajęć


Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład

15

Dla całego roku
Seminarium


15

6

20

Ćwiczenia

30

12

10

Tematy zajęć i treści kształceniaW1 Podstawy teoretyczne fizjoterapii.

Rodowód fizjoterapii, miejsce kinezyterapii w procesie kompleksowej rehabilitacji, cele, zadania i zasady kinezyterapeutyczne – dr n.ok.f. Edyta Smolis-BąkW2 Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii.

Wywiad i interpretacja uzyskanych danych - dr n.ok.f. Edyta Smolis-BąkW3 Badanie przedmiotowe pacjenta.

Ppomiary linijne (obwody i długości kończyn oraz kręgosłupa), pomiary zakresów ruchomości stawów, badanie przykurczów, ogólne zasady zapisywania wyników pomiaru.- dr n.ok.f. Edyta Smolis-BąkW4 Pomiary i ocena sprawności mięśni.

Zarys historii rozwoju oceny siły mięśniowej, zmodyfikowana wersja testu mięśniowego Lovetta- dr n.ok.f. Edyta Smolis-BąkW5 Systematyka kinezyterapii.

Ćwiczenia bierne, czynno-bierne, samowspomagane.- dr n.ok.f. Edyta Smolis-BąkW6 Systematyka kinezyterapii cd.

Ćwiczenia czynne w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem - dr n.ok.f. Edyta Smolis-BąkW7 Systematyka kinezyterapii cd.

Ćwiczenia czynne, czynne z oporem, ćwiczenia w wodzie - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk


S 1 - S 2 Chód fizjologiczny. Chód patologiczny.

Analiza dynamiczna i kinematyczna chodu fizjologicznego Przyczyny i rodzaje chodu patologicznego- mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikS 3. Pionizacja i nauka chodzenia.

Etapy pionizacji. Nauka chodzenia o kulach.- mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikS 4. Systematyka kinezyterapii.

Ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastyka poranna, ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia relaksacyjne - mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikS 5. Systematyka kinezyterapii cd.

Ćwiczenia izometryczne, synergistyczne, kontrlateralne, ipsilateralne. Ćwiczenia redresyjne, wyciągi odciążające - mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikS 6. Wprowadzenie do koncepcji S-E-T.

Podstawowe wiadomości z zakresu koncepcji SET- mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikS.7 Zaliczenie - kolokwium pisemne - mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

II semestr ( 15 zajęć x 2 godziny)

Ć 1. Wprowadzenie do zajęć.

BHP. Regulamin pracowni. Wymagania dotyczące zaliczenia przedmiotu - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 2. Ocena wizualna pacjenta.

Nauka oceny wizualnej chorego z przodu, tyłu, boku. Pion. Symetria ciała - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 3. Testy funkcjonalne.

Testy: Lasequa ( skrzyżowany, odwrócony, górny, różnicujący), Bragarda, izometryczny, Degi, Patrica, Thomasa, palce-podłoga, Schobera, objaw Trendelenburga, objaw Duchenea, - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 4. Zaliczenie testów funkcjonalnych, oceny wizualnej chorego - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

Ć 5. Pomiary zakresów ruchu kończyny górnej.

Nauka pomiarów zakresów ruchów kończyny górnej przy pomocy goniometru. - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 6. Pomiary zakresów ruchu kończyny górnej i dolnej

Nauka pomiarów zakresów ruchów kończyny górnej i dolnej przy pomocy goniometru - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 7. Test teoretyczny z przerobionego materiału.- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

Ć 8. Test Lovetta.

Test Lovetta kończyny górnej - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 9. Zaliczenie praktyczne Testu Lovetta- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

Ć 10. Systematyka kinezyterapii.

Nauka wykonywania ćwiczeń biernych (kończyna górna) wskazania, przeciwwskazania, metodyka.- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 11. Systematyka kinezyterapii.

Nauka wykonywania ćwiczeń biernych (kończynadolna) wskazania, przeciwwskazania, metodyka - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 12. Zaliczenie ćw. biernych - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

Ć 13. Systematyka kinezyterapii.

Nauka wykonywania ćwiczeń w odciążeniu z oporem kończyny dolnej - wskazania, przeciwwskazania, metodyka - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 14. Systematyka kinezyterapii.

Nauka wykonywania ćwiczeń w odciążeniu z oporem kończyny górnej - wskazania, przeciwwskazania, metodyka - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikĆ 15. Uzupełnienie zaliczeń - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaSymbol


Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia (z rozwijanej listy)

K_W18

K_W19


K_W20

K_W45


K_W46

W

Podstawy teoretyczne fizjoterapii.

Diagnostyka dla potrzeb kinezyterapii.

Pomiary linijne, pomiary zakresów ruchomości stawów, zasady zapisywania wyników pomiaru Test Lovetta.

Systematyka kinezyterapii: ćwiczenia bierne, czynno-bierne, samowspomagane, czynne


w odciążeniu, ćwiczenia czynne
w odciążeniu z oporem

ćwiczenia czynne, czynne z oporem, ćwiczenia w wodzie.
Sprawozdanie

Obecność
na wykładach

SprawozdanieOM1_W03

OM1_W03


OM1_W03

OM1_W07


OM1_W07K_W20

K_W46


S

Chód fizjologiczny – analiza dynamiczna i kinematyczna.
Chód patologiczny Pionizacja i nauka chodzenia.

Ćwiczenia ogólnokondycyjne, gimnastyka poranna, ćwiczenia oddechowe, relaksacyjne

izometryczne, synergistyczne, kontrlateralne, ipsilateralne. redresyjne, wyciągi odciążające Wprowadzenie do koncepcji S-E-T


Zaliczenie końcowe teoretyczne;

Ocena aktywności na zajęciachZaliczenie kolokwium

(oceniane wg kryteriów podanych na stronie Zakładu; min. 75%);OM1_W03

OM1_W07
K_U16

K_U34


K_U41

K_U48


K_U50

Ć

Ocena wizualna pacjenta. Testy funkcjonalne.

Pomiary zakresów ruchu kkg i kkd, Test Lovetta

Ćwiczenia bierne

Ćwiczenia w odciążeniu z oporem kkg i kkgKartkówka- wejściówka przed każdymi zajęciami

Zaliczenia praktyczne z poszczególnych fragmentów materiałówZaliczone wszystkie kartkówki (na min. 50%);

Zaliczone wszystkie zaliczenia praktyczne(na min. 50%);

Obecność na wszystkich zajęciach


OM1_U02

OM1_U05


OM1_U05

OM1_U08


OM1_U08

Ocena

Kryteria

Nzal

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

Zal

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych na min 70 %
(zaliczenia cząstkowe praktyczne i teoretyczne, kolokwia końcowe oraz pełna 100% obecność na zajęciach lub

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu)Literatura

Literatura obowiązkowa:

1.Zembaty A.: Kinezyterapia tom I, Wyd. Kasper, Kraków 2002

2.Zembaty A.: Kinezyterapia tom II, Wyd. Kasper, Kraków 2003

3. Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Kraków 20074. Buckup K. testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2000
 1. Zalecane czasopisma naukowe

 1. „ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

 2. „ Fizjoterapia Polska”

 3. „Postępy Rehabilitacji”

 4. „Fizjoterapia”

 5. „Fizjoterapia Medyczna”

 6. „Fizjoterapia w Praktyce”
Możliwości dalszego kształcenia Korelacja z przedmiotami: kinezjologia, fizykoterapia, masaż, fizjoterapia ogólna


Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: podane na stronie Zakładu

Wykłady

15

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Seminarium

15

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Ćwiczenia

30Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do seminarium

15
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

10
Czytanie wskazanej literatury

20
Napisanie raportu z zajęć (sprawozdanie)

5
Przygotowanie do zaliczeń

30
Razem

140

5

Inne informacje

Koło naukowe: SKN Fizjoterapii

Regulamin Jednostki/ Pracowni itp.: Zamieszczony w widocznym miejscu pracowni.


REGULAMIN PRACOWNI KINEZYTERAPII 1. Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy student ma obowiązek zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć w pracowni kinezyterapii. Fakt ten zostaje odnotowany na odpowiednim formularzu.
 1. Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku z czym, student powinien:

  1. podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

  2. zwracać się do niego w razie napotkanych w toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości. 2. Student zobowiązany jest do:

  1. punktualnego zjawiania się na zajęciach;

  2. pozostawienia okrycia wierzchniego w szatni oraz zmiany obuwia;

  3. posiadania stroju sportowego na zmianę (koszulka, krótkie spodenki, skarpetki) – strój powinien być schludny i czysty;

  4. posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych;

  5. zachowania porządku na swoim stanowisku pracy w czasie ćwiczeń i po ich zakończeniu;

  6. poszanowania sprzętu: pomocy dydaktycznych, środków technicznych znajdujących się w pracowni (o uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować prowadzącego);

  7. zachowania czystości osobistej:

   1. posiadania krótkich paznokci;

   2. spięcia długich włosów;

  8. uczestnictwa we wszystkich zajęciach:

   1. nieobecność nieusprawiedliwioną można odrobić wyłącznie przez uczestnictwo w innych zajęciach z danego przedmiotu;

   2. nieobecność usprawiedliwioną trzeba odrobić w formie odpowiedzi ustnej z zadanego przez prowadzącego zagadnienia;

  9. zapoznania się oraz przyswojenia wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych ćwiczeń, po podaniu tematu przez prowadzącego;

  10. obecności na wykładach z danego przedmiotu;

  11. samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny;


 1. Student ma prawo do:
  1. nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie);
 1. Prowadzący ma obowiązek:

  1. egzekwowania posiadania wiedzy wymaganej na danych zajęciach;

  2. egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie;

  3. niedopuszczenia studenta, łamiącego regulamin, do odbywania zajęć
   w pracowni;

  4. jak najlepszego przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu;

  5. wykorzystania potrzebnych pomocy dydaktycznych;
 1. Prowadzący ma prawo do:

  1. niedopuszczenia studenta, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć w pracowni;Nie stosowanie się do regulaminu będzie skutkować niedopuszczeniem do odbywania zajęć w pracowni kinezyterapii.

Dyżury/ konsultacje: zgodnie z informacją na tablicy ogłoszeń w Zakładzie Rehabilitacji
Sumaryczne wskaźniki ilościowe 5 pkt ECTS


Praktyka w pracowni kinezyterapii

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Praktyka w pracowni kinezyterapii

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81

Tel. 22 57 20 920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl


Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny, studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy, kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

dr n. o k.f. Edyta Smolis-Bąk

mgr Janina Grzegorzewska

mgr Maria Kłoda

mgr Anna SłupikErasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr n. o k.f. Edyta Smolis-Bąk


Cel kształcenia

 • Wyjaśnienie podstaw kinezyterapii jako działu lecznictwa, w którym wykorzystuje się właściwości ruchu w celach profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych.

 • Stosowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, a w szczególności: anatomii, fizjologii, patologii do sprawnego wykonywania zadań zawodowych, w tym do organizacji i prowadzenia terapii ruchem.

 • Dobieranie właściwych technik badania i oceny narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego w zależności od sytuacji, interpretowanie uzyskanych wyników badań.

 • Przedstawienie wskazań i przeciwwskazań do wykonywania ćwiczeń biernych.

 • Dobieranie pomocy i sprzętu ortopedycznego w zależności od rodzaju choroby i potrzeb pacjentów.

 • Interpretowanie przepisów bhp w odniesieniu do zdrowia własnego i pacjenta, instrukcji obsługi, użytkowania i konserwacji sprzętu rehabilitacyjnego stosowanego w kinezyterapii.

 • Wykorzystanie w sposób prawidłowy wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dla właściwego i sprawnego przeprowadzania ćwiczeń biernych.

 • Prawidłowe wykonywanie podstawowych badań poszczególnych układów i narządów na potrzeby kinezyterapii, ich interpretacja i dokumentowanie.

 • Organizacja swojego stanowiska pracy zgodna z przepisami i zasadami bhp.
Wymagania wstępne

znajomość anatomii narządu ruchu, fizjologii, dobra ogólna sprawność ruchowa

Efekty kształcenia


Lista efektów

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02K_W18

K_W19


K_W20

K_W45


K_W46

zna zasady diagnostyki klinicznej oraz podstawowe informacje na temat badań diagnostycznych stosowanych w najczęstszych jednostkach chorobowych.
zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta
zna ogólne zasady przeprowadzania badania dla potrzeb rehabilitacji i fizjoterapii
posiada podstawową wiedzę na temat możliwości oceny funkcjonowania podstawowych układów organizmu ludzkiego
posiada wiedzę na temat podstawowych zasad metodyki i systematyki ćwiczeń ogólnego usprawnienia pacjentów

OM1_W03

OM1_W03


OM1_W03

OM1_W07


OM1_W07

K_U16


K_U34

K_U41


K_U48

K_U50

potrafi zastosować pomoce ortopedyczne oraz poinstruować i nauczyć pacjenta korzystania z nich
potrafi dokonać kwalifikacji pacjenta do określonego postępowania fizjoterapeutycznego
potrafi przeprowadzić diagnozę i dokonać oceny funkcjonalnej pacjenta
potrafi zinterpretować wyniki badania podmiotowego i przedmiotowego
posiada praktyczną umiejętność zbierania wywiadu chorobowego z pacjentem oraz analizy uzyskanych informacji

OM1_U02


OM1_U05

OM1_U05


OM1_U08

OM1_U08

K_K01

K_K11


K_K12

rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje

rozumie konieczność współpracy ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych oraz z przedstawicielami innych zawodów


OM1_K01

OM1_K04


OM1_K04

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Praktyki zawodowe

30

12

10

Tematy zajęć i treści kształceniaPZ 1.Pomiary długości i obwodów kończyn.

Nauka wykonywania pomiarów długości i obwodów kkg i kkg przy pomocy taśmy krawieckiej- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 2. Pomiary ruchomości kręgosłupa.

Nauka wykonywania pomiar ów ruchomości kręgosłupa, przy pomocy taśmy krawieckiej- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 3. Zaliczenie pomiarów długości i obwodów kończyn- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

PZ 4. Pomiary zakresów ruchu kończyny górnej i dolnej.

Nauka wykonywania pomiarów zakresów ruchu kkg i kkd przy pomocy goniometru- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 5. Zaliczenie z pomiarów zakresów ruchu - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

PZ 6. Test Lovetta.

Test Lovetta mm tułowia, szyji , obręczy barkowej - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 7. Test Lovetta.

Test Lovetta mm kończyny dolnej- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik


PZ 8. Test Lovetta.

Test Lovetta mm kończyny dolnej i kkg- ciąg dalszy- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 9. Uzupełnienie zaliczeń- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

PZ 10. Systematyka kinezyterapii.

Nauka wykonywania ćwiczeń w odciążeniu kończyny dolnej- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 11. Systematyka kinezyterapii.

Nauka wykonywania ćwiczeń w odciążeniu kończyny górnej - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 12. Systematyka kinezyterapii.

Półpodwieszenie, podwieszenie całkowite- dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna SłupikPZ 13. Zaliczenie ćw. w odciążeniu z oporem - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

PZ 14. Uzupełnienie zaliczeń - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik

PZ 15. Podsumowanie zajęć - dr n.ok.f. Edyta Smolis-Bąk, mgr Janina Grzegorzewska, mgr Maria Kłoda, mgr Anna Słupik


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaSymbol


Formy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia (z rozwijanej listy)

K_U16

K_U34


K_U41

K_U48


K_U50

PZ

Pomiary dł.
i obwodów kończyn. Pomiary ruchomości kręgosłupa.

Pomiary zakresów ruchu kkg kkd .

Test Lovetta tułów, szyja , obręcz barkowa,

Kkd, kkg,

Ćwiczenia w odciążeniu kkd, kkg

Półpodwieszenie, podwieszenie całkowiteKartkówka- wejściówka przed każdymi zajęciami

Zaliczenia praktyczne z poszczególnych fragmentów materiałówZaliczone wszystkie kartkówki (na min. 50%);

Zaliczone wszystkie zaliczenia praktyczne(na min. 50%);

Obecność na wszystkich zajęciach


OM1_U02

OM1_U05


OM1_U05

OM1_U08


OM1_U08

Ocena

Kryteria

Nzal

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

Zal

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych na min 70 %
(zaliczenia cząstkowe praktyczne i teoretyczne, kolokwia końcowe oraz pełna 100% obecność na zajęciach lub

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu)Literatura

Literatura obowiązkowa:

1.Zembaty A.: Kinezyterapia tom I, Wyd. Kasper, Kraków 2002

2.Zembaty A.: Kinezyterapia tom II, Wyd. Kasper, Kraków 2003

3. Walaszek R., Kasperczyk T., Magiera L. Diagnostyka w kinezyterapii i masażu. Kraków 2007

4. Buckup K. testy kliniczne w badaniu kości, stawów i mięśni. PZWL, Warszawa 2000

 1. Zalecane czasopisma naukowe

 1. „ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

 2. „ Fizjoterapia Polska”

 3. „Postępy Rehabilitacji”

 4. „Fizjoterapia”

 5. „Fizjoterapia medyczna”

 6. „Fizjoterapia w praktyce”
Możliwości dalszego kształcenia: Korelacja z innymi przedmiotami: fizykoterapią, masażem , fizjoterapią ogólną


Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim: podane na stronie Zakładu

Praktyka zawodowa

30


Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminariumPrzygotowanie studenta do prowadzenia zajęćCzytanie wskazanej literatury

20
Napisanie raportu z zajęćPrzygotowanie do zaliczeń

30
Inne prace

itp.
Razem

80

3

Inne informacje

Sumaryczne wskaźniki ilościowe 3 pkt ECTS: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna