Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


FIZYKOTERAPIA - propedeutyka oraz Praktyka w pracowni fizykoterapiiPobieranie 1.67 Mb.
Strona14/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22

13. FIZYKOTERAPIA - propedeutyka oraz Praktyka w pracowni fizykoterapii
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:

FIZYKOTERAPIA-PROPEDEUTYKA
Kod przedmiotu:Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/


Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok
Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Semestry I i II
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ kierunkowy
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

mgr Magdalena Czajkowska

mgr Ewa Niemczyk

mgr Agnieszka Borysiuk

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Nie
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Magdalena Czajkowska
Cel kształcenia
Cele nauczania fizykoterapii w programach ośrodków kształcących w UE fizjoterapeutów są całkowicie zbieżne z tymi, które stawia przed sobą zespół nauczający tego przedmiotu w ramach Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Wiodące cele nauczania przedmiotu „Fizykoterapia –propedeutyka”, to: • szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami i prawami obowiązującymi w fizykoterapii umożliwiającymi zrozumienie wpływu zabiegów na organizm

 • nauka posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z fizykoterapii, stały trening tych umiejętności,

 • przygotowanie słuchaczy do zajęć klinicznych na dalszych latach studiów poprzez sukcesywne wprowadzanie pojęć klinicznych obejmujących różne aspekty funkcjonowania narządu ruchu w zdrowiu i chorobie.

Wszystkie wymienione wyżej aspekty nauczania tej, bazowej dla zrozumienia zjawisk zachodzących w narządzie ruchu człowieka, dziedziny nauk anatomicznych są równie ważne. Wydaje się jednak, że najważniejszym i jak uczy doświadczenie najtrudniejszym do osiągnięcia celem jest satysfakcjonujące nauczenie studentów umiejętności syntetycznego myślenia i swobodnego poruszania się w prawach i zależnościach dotyczących fizykoterapii.

Wymagania wstępne
Brak
Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia
Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02)


K_W07
K_W21
K_W24
K_W26
K_W34
K_W36- zna pojęcie związane z fizykoterapią

- umie przeprowadzić wywiad z pacjentem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do zabiegów)

- potrafi planować kolejność zabiegów i ich dawkowanie ;

- potrafi określić podstawowe wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizykalnych;

- wie jakie istnieją „kanały informacyjne” i potrafi dobierać je tak by możliwie najskuteczniej przekazywać wiedzę i umiejętności podopiecznym;


OM2_W01
OM2_W04
OM2_W06
OM2_W09
OM2_W10
K_U02
K_U05
K_U07
K_U18
K_U32
K_U37
K_U38
K_U39
K_U40
K_U41
K_U42

K_U43
K_U44


K_U45
K_U46
K_U47

K_U48- posiada wiedzę z zakresu podstawowych praw fizyki oraz potrafi je odnieść do poszczególnych zbiegów fizykoterapeutycznych

- zna wpływ zabiegów fizykoterapeutycznych na ustrój

-posiada umiejętności praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy

- dysponuje wystarczającym poziomem wiedzy warunkującej skuteczną pracę w zawodzie;

- posiada umiejętność podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi


OM2_U01
OM2_U03
OM2_U05
OM2_U09
OM2_U10
OM2_U11

OM2_U12


K_K01
K_K02


wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu rozszerzenia kompetencji
posiada nawyk stałego doskonalenia zawodowego - samodzielnie w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym

OM2_K01

OM2_K01

OM2_K01

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie

Wykład

30

1

100
Ćwiczenia

60

10

10
Tematy zajęć i treści kształcenia

Tematy wykładów w I i II semestrze

1.Informacje ogólne – wprowadzenie do przedmiotu fizykoterapia.

Rys historyczny medycyny fizykalnej.

Rola medycyny fizykalnej w leczeniu, diagnostyce i rehabilitacji.

Podział i charakterystyka zabiegów fizykalnych.

2.Termoterapia – właściwości fizyczne energii cieplnej, wpływ ciepła na organizm.

Zabiegi termoterapii stosowane w fizykoterapii.

3.Fototerapia – działanie fizyczne i biologiczne promieniowania podczerwonego, widzialnego i nadfioletowego.

4.Profilaktyczne i terapeutyczne zastosowanie światłolecznictwa w medycynie.

5.Elektroterapia – wpływ prądu stałego na organizm.

6.Zabiegi elektrolecznicze przy użyciu prądu stałego – galwanizacja,

7.Zabiegi elektrolecznicze przy użyciu prądu stałego – jonoforeza.

8.Kąpiele elektryczno – wodne. Rodzaje, działanie, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania kąpieli.

9.Elektrodiagnostyka– zastosowanie w medycynie fizykalnej.

10.Metody jakościowe i ilościowe stosowane w elektrodiagnostyce.

prądami Kotza, TENS, HV.

11.Elektrostymulacja – zastosowanie w medycynie fizykalnej.

12.Właściwości i zastosowanie prądów niskiej częstotliwości (wg Bernarda) i (wg Traberta).

13.Prądy interferencyjne i stereointerferencyjne – charakterystyka i działanie prądów

na organizm człowieka.


Tematy ćwiczeń w I semestrze 30h

1.Informacje ogólne – wprowadzenie do przedmiotu fizykoterapia .

Wyposażenie gabinetów fizykoterapeutycznych .

Omówienie zagadnień bezpieczeństwa obowiązujących w pracowni fizykoterapii.

Zapoznanie się z regulaminem pracowni.

2 Wprowadzenie do hydroterapia- zabiegi hydroterapeutyczne wykorzystywane w fizykoterapii.

Praca własna studenta (przygotowanie prezentacji multimedialnych).

3. Wprowadzenie do termoterapii (leczenie ciepłem).Okłady i kąpiele parafinowe – metodyka, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów. Praktyczne wykonywanie zabiegów z użyciem parafiny. Zaliczenie pisemne z zakresu hydroterapii.

4. Wstęp do światłolecznictwa.

Metodyka, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem promieniowania podczerwonego.

5.Światłolecznictwo- metodyka, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem promieniowania nadfioletowego.

6.Doskonalenie wykonywania zabiegów światłoleczniczych.

Zaliczenie pisemne wiadomości z zakresu światłolecznictwa.

7. Podstawowe wiadomości z zakresu laseroterapii biostymulacyjnej.

Rodzaje aparatów, metodyka, wskazania i przeciwwskazania do terapii laserowej.

8.Laseroterapia- wykonywanie zabiegów przy użyciu różnej długości wiązki laserowej.

Zaliczenie pisemne wiadomości z zakresu laseroterapii.

9. Wstęp do krioterapii – rodzaje aparatów, metodyka, dawki, wskazania i przeciwwskazania.

Techniki i zastosowanie krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej.

10.Zaliczenie teoretyczne i praktyczne semestru I


Tematy ćwiczeń w II semestrze 30h

1. Wprowadzenie i bezpieczeństwo pracy w elektroterapii. Zapoznanie się z urządzeniami generującymi prąd stały.

Nauka właściwego mocowania elektrod na ciele pacjenta – praca w podgrupach.

2.Wskazania, przeciwwskazania, metodyka zabiegów oraz dawki stosowane w elektroterapii.

Wykonywanie praktyczne zabiegów z użyciem prądu stałego – galwanizacja

3.Jonoforeza – dawki i podział leków stosowanych w elektroterapii, przygotowywanie roztworów lekowych do zabiegu jonoforezy.

Wskazania, przeciwwskazania oraz metodyka wykonywania zabiegu jonoforezy.

4.Kąpiele elektryczno – wodne – rodzaje, działanie, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania kąpieli.

5.Zabiegi elektroterapeutyczne z użyciem prądu stałego – zaliczenie praktyczne i teoretyczne

6.Zastosowanie terapeutyczne prądów małej częstotliwości.

Prądy diadynamiczne – rodzaje, zastosowanie, metodyka, dawki, wskazania

i przeciwwskazania do zabiegu.

7.Prądy średniej częstotliwości – charakterystyka i działanie na organizm prądów interferencyjnych i stereointerferencyjnych.

8.Zastosowanie praktyczne w wybranych jednostkach chorobowych prądów małej i średniej częstotliwości.

9.Metody ilościowe i jakościowe elektrodiagnostyki oraz ich zastosowanie w fizykoterapii

10.Zastosowanie elektrostymulacji w fizykoterapii – podstawy biofizyczne i rodzaje stymulacji (FES, Tonoliza, metoda Hufschmidta ,TENS, prądy Kotza). Charakterystyka wybranych metod stosowanych w elektrostymulacji – metodyka i praktyka zabiegów.

11.Zaliczenie teoretyczne i praktyczne semestru IISposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

Ćwiczenia:: Zaliczenia cząstkowe teoretyczne oraz inscenizacje z wykonywania zabiegu po każdym dziale fizykoterapii oraz kolokwia zaliczające semestr. Wykonanie i przygotowanie prezentacji multimedialnej.
SymbolFormy prowadzonych
zajęć

Treści
kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia

Programowy efekt
kształceniaK_W07
K_W21


K_W24

W, Ćw.

Zajęcia z „Propedeutyki fizykoterapii” zawierają założenia zgodne z większością programów unijnych.

Zarys historyczny oraz miejsce fizykoterapii w rehabilitacji.

Podział zabiegów fizykalnych. Omówienie oraz metodyka zabiegów z zakresu termoterapii, fototerapii, elektroterapii i elektrodiagnostyki z uwzględnieniem zarówno wskazań jak i przeciwwskazań do zabiegów.


Stała ocena wiadomości i aktywności studentów

Ocena wiedzy na podstawie przeprowadzanych zaliczeń po zakończeniu każdego z w/w bloków tematycznych oraz kolokwia

semestralne


Osiągnięcie wymaganej liczby punktów

OM2_W01
OM2_W05
OM2_W06
OM2_W09
OM2_W10
K_U02
K_U05
K_U07
K_U18
K_U32


W, Ćw.
Ćwiczenia szczegółowo omawiające rodzaj zabiegów fizykoterapeutycznych i ich wpływ na organizm człowieka realizowane są w systemie ćwiczeń bazujących na czynnym udziale studentów podczas wykonywanych zabiegów. Omówienie regulaminu i bezpieczeństwa pracy w pracowni fizykoterapii oraz urządzeń w niej występujących
Przygotowanie i wykonanie konspektów przedstawiających zabiegi wykorzystywane w hydroterapii.

Omówienie zabiegów z zakresu hydroterapii, wpływ temperatury zabiegów na organizm.


Termoterapia – omówienie i zastosowanie zabiegów parafinowych wskazania i p/wskazania do zabiegów.

Omówienie podstawowych pojęć z zakresu światłolecznictwa Metodyka wykonywanych zabiegów oraz ich wpływ na ustrój człowieka.

Laseroterapia biostymulacyjna i jej zastosowanie w fizykoterapii. Wykonywanie zabiegów przy użyciu różnej długości wiązki laserowej.


Lecznicze zastosowanie niskich temperatur i skutki biologiczne ich stosowania. Rodzaje aparatury oraz techniku wykonywania zabiegów.

Wprowadzenie do elektroterapi. Podział zabiegów, BHP, wskazania i p/wskazania.

Omówienie metodyki wykonywania zabiegów przy użyciu prądu stałego.


Omówienie i zastosowanie leków w elektroterapii.

Omówienie wpływu kąpieli elektryczno – wodnych na organizm.

Prądy małej częstotliwości – zabiegi oraz metodyka ich wykonywania.
Prądy średniej częstotliwości

wykorzystywane w fizykoterapii.

Elektrodiagnostyka oraz jej zastosowanie.


Prezentacja multimedialna

Zaliczenia cząstkowe

Zaliczenia cząstkowe,

Kolokwium semestralneZaliczone:

Prezentacja multimedialna


Zaliczenia cząstkowe

Zaliczone:

Zaliczenia cząstkowe

Zaliczone:

Zaliczenia cząstkowe

Zaliczone:

Zaliczenia cząstkowe,

Kolokwium semestralne

Zaliczone:

Zaliczenia cząstkowe

Zaliczone:

Zaliczenia cząstkowe


Zaliczone:

Zaliczenia cząstkowe,

Kolokwium semestralne


OM2_U01
OM2_U03


OM2_U05
OM2_U09
Ocena

zaliczenieKryteria

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych

(zaliczenia cząstkowe: teoretyczne oraz inscenizacje z wykonania zabiegu, prezentacja multimedialna , kolokwia końcowe, czytanie literatury oraz

pełna 100% obecność na zajęciach lub

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”- według zaleceń prowadzącego stanowią o pozytywnym zaliczeniu przedmiotu oraz dopuszczeniu do końcowego egzaminu testowego zawierającego 100 pytań jednokrotnego wyboru z czterema dystraktorami.


Literatura

Literatura podstawowa:

1. Mika T., Kasprzak W.: „Fizykoterapia”. Wyd. IV uzup., Warszawa PZWL, 2003

2. Anna Straburzyńska –Lupa, Gerard Straburzyński „Fizjoterapia z elementami klinicznymi” tom 1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, rok 2008

3. Aleksandra Bauer, Marek Wiecheć „Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych” wyd. Markmed Rehabilitacja S.C

Literatura uzupełniająca:

Gieremek K., Nowotny J.: „Biostymulacja laserowa jako nowa metoda terapii fizykalnej” Zeszyty Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993,

Gieremek K.: „Kriostymulacja w fizykoterapii” Zeszyty Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993.

Glinkowski W., Pokora L.:„Lasery w terapii”, Centrum Techniki Laserowej, W-wa, 1993.

Jankowiak J. „Balneologia kliniczna”. Warszawa, PZWL, 1971.

Kinalski R.: „Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii”. Wrocław, Urban & Partner 2002.

Kahn J. „Elektroterapia” Warszawa , PZWL, 1996

Knoch H.G., Kneuth K.: „Leczenie ultradźwiękami“. Warszawa, PZWL 1984.

Kolster B. Ebelt-Paprotny G. „Poradnik fizjoterapeuty”. Wrocław – Warszawa - Kraków, Ossolineum, 2001

Konarska I.: „Medycyna fizykalna” we „wskazania i przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego i ambulatoryjnego w uzdrowiskach polskich”. Warszawa, PZWL, 1972.

Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: „Magnetoterapia i laseroterapia”, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1994.

Straburzyński J. „Księga przyrodolecznictwa”. Warszawa, PZWL, 1997.

Winklerowa J. „Praktyczny poradnik fizjoterapii”. Warszawa, 1980.

Zalecane czasopisma:
„Balneologia Polska”

„Fizjoterapia”

„Fizjoterapia Polska”

„Postępy Rehabilitacji”„Rehabilitacja Medyczna”
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład

30Ćwiczenia

60Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS
Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń

20Przygotowanie studenta do i wykonanie prezentacji

10Czytanie wskazanej literatury

20Razem

140

5
Inne
Koło naukowe:

Sekcja Fizykoterapii Studenckiego Koła Naukowego FizjoterapiiOpiekun koła: mgr Magdalena Czajkowska

Regulamin:


Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:


 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć przedmiotu „ Propedeutyka fizykoterapii”

 • zapoznania się z sylabusem z zajęć przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w pracowni fizykoterapii


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


 • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.


Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz na zajęcia praktyczne

 • posiadać odpowiedni strój do zajęć praktycznych

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i ćwiczeniach:


 • nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
  z osobą prowadzącą,

 • zapoznanie się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych zajęć z przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce zajęć z przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii.”


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z zajęć przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”,

 • egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób przebywających podczas zajęć,

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w pracowni fizykoterapii

 • przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym „Propedeutyka fizykoterapii”, wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,

 • respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym „Propedeutyka fizykoterapii”

.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego semestralnego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć: teoretyczne , inscenizacja z wykonanego zabiegu, komunikacja poprzez piktogramy (prezentacja multimedialna) objętych w sylabusie przedmiotowym „Propedeutyka fizykoterapii”

 • analiza wskazanej literatury

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z zajęć przedmiotu „Propedeutyki fizykoterapii”- według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do egzaminu końcowego:

 • zaliczenie kolokwium końcowym zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym,

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania - według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowe informacje:

Zaliczenia odbywają się etapowo w trakcie roku akademickiego, po każdym module tematycznym i mają formę ustaloną przez prowadzącego zajęcia ( ustna, pisemna oraz praktyczna). Końcowy egzamin testowy odbywa się na II roku w sesji

letniej, a warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest 100% frekwencja na ćwiczeniach lub odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu, zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich zaliczeń cząstkowych i końcowych.

UWAGA!

Nieobecność na zajęciach nie może przekroczyć 1 ćwiczeń w semestrze, niezależnie czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona.

Dyżury: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji


Oddziału Fizjoterapii ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Sumaryczne wskaźniki ilościowe Bilans: 5 ECTS


PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPIIOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/201

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

PRAKTYKA W PRACOWNI FIZYKOTERAPII

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne


Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Semestr II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

praktyczny/ obowiązkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

mgr Magdalena Czajkowska

mgr Ewa Niemczyk

mgr Agnieszka Borysiuk


Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Magdalena Czajkowska

Cel kształcenia

Cele przedmiotu:

Cele nauczania przedmiotu „Praktyka w pracowni Fizykoterapii” to ugruntowanie praktyczne wiedzy zdobytej podczas zajęć z przedmiotu „Fizykoterapia – propedeutyka”.

Zasadnicze cele nauczania to:


 • szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami i prawami opisującymi wykorzystanie zasad fizykoterapii w leczeniu,

 • nauka posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z fizykoterapii, stały trening tych umiejętności,

 • przygotowanie słuchaczy do zajęć klinicznych odbywających się na dalszych latach studiów poprzez sukcesywne wprowadzanie pojęć klinicznych obejmujących różne aspekty funkcjonowania narządu ruchu w zdrowiu i chorobieWymagania wstępne

Posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu fizykoterapii.

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego


K_W07
K_W21
K_W24
K_W26
K_W34
K_W36- zna pojęcie związane z fizykoterapią

- umie przeprowadzić wywiad z pacjentem w celu wyeliminowania przeciwwskazań do zabiegów)

- potrafi planować kolejność zabiegów i ich dawkowanie ;

- potrafi określić podstawowe wskazania i przeciwwskazania do zabiegów fizykalnych;

- wie jakie istnieją „kanały informacyjne” i potrafi dobierać je tak by możliwie najskuteczniej przekazywać wiedzę i umiejętności podopiecznym;


OM2_W01
OM2_W04
OM2_W06
OM2_W09
OM2_W10

K_U02
K_U05
K_U07
K_U18
K_U32
K_U37
K_U38
K_U39
K_U40
K_U41
K_U42

K_U43
K_U44


K_U45
K_U46
K_U47

K_U48posiada wiedzę z zakresu podstawowych praw fizyki oraz potrafi je odnieść do poszczególnych zbiegów fizykoterapeutycznych

- zna wpływ zabiegów fizykoterapeutycznych na ustrój

-posiada umiejętności praktycznych zastosowań zdobytej wiedzy

- dysponuje wystarczającym poziomem wiedzy warunkującej skuteczną pracę w zawodzie;

- posiada umiejętność podstawowej komunikacji z osobami niepełnosprawnymi


OM2_U01
OM2_U03
OM2_U05
OM2_U09
OM2_U10
OM2_U11

OM2_U12Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie


Ćwiczenia

30

10

10

Tematy zajęć i treści kształcenia
Ramowa tematyka praktyk zawodowych

 1. Wyposażenie gabinetów fizykoterapeutycznych oraz omówienie zagadnień BHP obowiązujących w pracowni fizykoterapii. Zapoznanie się z regulaminem pracowni.

 2. Hydroterapia – zabiegi hydroterapeutyczne wykorzystywane w fizykoterapii –przypomnienie wiadomości.

 3. Termoterapia (leczenie ciepłem).Okłady i kąpiele parafinowe – metodyka, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów. Praktyczne wykonywanie zabiegów z użyciem parafiny.

 4. Światłolecznictwo – metodyka, wskazania i przeciwwskazania do zabiegów z użyciem promieniowania nadfioletowego.

 5. Doskonalenie wykonywania zabiegów światłoleczniczych.

 6. Zaliczenie praktyczne w formie inscenizacji z wykonywanego zabiegu.

 7. Laseroterapia biostymulacyjna – rodzaje aparatów, metodyka, wskazania i przeciwwskazania do terapii laserowej.

 8. Laseroterapia – doskonalenie umiejętności wykonywania zabiegów przy użyciu różnej długości wiązki laserowej.

 9. Zaliczenie praktyczne w formie inscenizacji z wykonywanego zabiegu.

 10. Krioterapia – rodzaje aparatów, metodyka dawki, wskazania i przeciwwskazania.

Doskonalenie wykonywania zabiegów z zakresu krioterapii.

 1. Prąd stały – wprowadzenie i BHP pracy z urządzeniami generującymi prąd stały.

Doskonalenie właściwego mocowania elektrod na ciele pacjenta – praca w podgrupach.

 1. Wskazania, przeciwwskazania, metodyka zabiegów oraz dawki stosowane w elektroterapii.

 2. Doskonalenie wykonywania zabiegów z użyciem prądu stałego – galwanizacja

 3. Jonoforeza – dawki i podział leków stosowanych w elektroterapii, przygotowywanie roztworów lekowych do zabiegu jonoforezy.

Wskazania, przeciwwskazania oraz metodyka wykonywania zabiegu.

 1. Kąpiele elektryczno – wodne – rodzaje, działanie, wskazania i przeciwwskazania do wykonywania kąpieli.

 2. Zabiegi elektroterapeutyczne z użyciem prądu stałego- zaliczenie praktyczne w formie inscenizacji z wykonania zabiegu oraz teoretyczne.

 3. Charakterystyka i działanie na organizm prądów małej i średniej częstotliwości.

 4. Zastosowanie terapeutyczne prądów małej i średniej częstotliwości.

Doskonalenie umiejętności w wykonywaniu zabiegów z użyciem prądów diadynamicznych interferencyjnych oraz stereointerferencyjnych.

 1. Zastosowanie praktyczne w wybranych jednostkach chorobowych prądów małej i średniej częstotliwości.

 2. Doskonalenie umiejętności wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w elektrodiagnostyce.

 3. Zastosowanie elektrostymulacji w fizykoterapii – podstawy biofizyczne i rodzaje stymulacji (FES, Tonoliza , metoda Hufschmidta , TENS, prądy Kotza).Doskonalenie wykonywania wybranych metod stosowanych w elektrostymulacji –metodyka i praktyka zabiegów.

 4. Zaliczenie praktyczne w formie inscenizacji z zabiegu oraz pisemne materiału z zakresu elektrostymulacji.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów

Ćwiczenia:: Zaliczenia cząstkowe praktyczne i teoretyczne po każdym dziale tematycznym.

SymbolFormy prowadzonych
zajęć

Treści
kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia

Programowy efekt
kształcenia

K_W07
K_W21
K_W24
K_U02
K_U05
K_U07
K_U18
K_U32


Praktyki Zawodowe -

PZ


PZ

Zajęcia praktyka w pracowni fizykoterapii mają formę zajęć praktycznych podczas których, student/-ka doskonali wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych poznanych w I semestrze oraz ich wykorzystanie w wybranych jednostkach chorobowych.
Przypomnienie podstawowych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w pracowni fizykoterapii
Przypomnienie wiadomości z zakresu hydroterapii.
Doskonalenie wykonywania zabiegów z użyciem parafiny .

Praktyczne zastosowanie zabiegów krioterapeutycznych w wybranych jednostkach chorobowych.


Doskonalenie wykonywania zabiegów z zakresu światłolecznictwa.
Zastosowanie laseroterapii biostymulacyjnej w praktyce fizjoterapeutycznej.

Doskonalenie metodyki i techniki wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii, elektrostymulacji i elektrodiagnostyki oraz jej zastosowanie w wybranych jednostkach chorobowych.
Stała ocena wiadomości i aktywności studentów

Ocena wiedzy na podstawie przeprowadzanych zaliczeń po zakończeniu każdego z w/w bloków tematycznych


Zaliczenia

cząstkowe


Osiągnięcie wymaganej liczby punktów

Zaliczenie:

Zaliczenia cząstkowe


OM2_W01

OM2_W05
OM2_W06


OM2_W09
OM2_W10

OM2_U01
OM2_U03


OM2_U05
OM2_U09


Ocena

zaliczenieKryteria

Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych


(zaliczenia cząstkowe praktyczne w formie inscenizacji z wykonania zabiegu i pisemne, czytanie literatury oraz pełna 100% obecność na zajęciach lub odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania
z przedmiotu „Praktyka zawodowa w pracowni fizykoterapii” według zaleceń prowadzącego, przygotowanie do zajęć oraz aktywność czynna podczas zajęć stanowią
o pozytywnym zaliczeniu przedmiotu .


Literatura


Literatura podstawowa:

1. Mika T., Kasprzak W.: „Fizykoterapia”. Wyd. IV uzup., Warszawa PZWL, 2003

2. Anna Straburzyńska –Lupa, Gerard Straburzyński „Fizjoterapia z elementami klinicznymi” tom 1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL, rok 2008

3. Aleksandra Bauer, Marek Wiecheć „Przewodnik metodyczny po wybranych zabiegach fizykalnych” wyd. Markmed Rehabilitacja S.C

Literatura uzupełniająca:

Gieremek K., Nowotny J.: „Biostymulacja laserowa jako nowa metoda terapii fizykalnej” Zeszyty Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993,

Gieremek K.: „Kriostymulacja w fizykoterapii” Zeszyty Metodyczno – Naukowe AWF nr 3/1993.

Glinkowski W., Pokora L.:„Lasery w terapii”, Centrum Techniki Laserowej, W-wa, 1993.

Jankowiak J. „Balneologia kliniczna”. Warszawa, PZWL, 1971.

Kinalski R.: „Kompendium rehabilitacji i fizjoterapii”. Wrocław, Urban & Partner 2002.

Kahn J. „Elektroterapia” Warszawa , PZWL, 1996

Knoch H.G., Kneuth K.: „Leczenie ultradźwiękami“. Warszawa, PZWL 1984.

Kolster B. Ebelt-Paprotny G. „Poradnik fizjoterapeuty”. Wrocław – Warszawa - Kraków, Ossolineum, 2001

Konarska I.: „Medycyna fizykalna” we „wskazania i przeciwwskazania do leczenia sanatoryjnego i ambulatoryjnego w uzdrowiskach polskich”. Warszawa, PZWL, 1972.

Sieroń A., Cieślar G., Adamek M.: „Magnetoterapia i laseroterapia”, Śląska Akademia Medyczna, Katowice, 1994.

Straburzyński J. „Księga przyrodolecznictwa”. Warszawa, PZWL, 1997.

Winklerowa J. „Praktyczny poradnik fizjoterapii”. Warszawa, 1980.
Zalecane czasopisma:
„Balneologia Polska”

„Fizjoterapia”

„Fizjoterapia Polska”

„Postępy Rehabilitacji”

„Rehabilitacja Medyczna”Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Praktyka zawodowa w pracowni fizykoterapii

30
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do praktyk zawodowych

20
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

10
Czytanie wskazanej literatury

20
Razem

80

3

Możliwości dalszego kształcenia (Uzupełniane będą automatycznie n/p wymagań wstępnych ilustrując ścieżki kształcenia oraz powiązania pomiędzy przedmiotami.)

Korelacja z przedmiotami: propedeutyka fizykoterapii

Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)

Koło naukowe:

Sekcja Fizykoterapii Studenckiego Koła Naukowego Fizjoterapii

Opiekun koła : mgr Magdalena Czajkowska

RegulaminPodczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:

 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć przedmiotu „Praktyka w pracowni fizykoterapii”

 • zapoznania się z sylabusem z zajęć przedmiotu „Praktyka w pracowni fizykoterapii”

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi w pracowni fizykoterapii


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


 • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do ćwiczeń na zajęcia praktyczne

 • posiadać odpowiedni strój do zajęć praktycznych

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i ćwiczeniach:


 • nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
  z osobą prowadzącą,

 • zapoznanie się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych zajęć z przedmiotu „Propedeutyka fizykoterapii”, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce zajęć z przedmiotu „Praktyka w pracowni fizykoterapii.”


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z zajęć przedmiotu „Praktyka w pracowni fizykoterapii”,

 • egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób przebywających podczas zajęć,

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w pracowni fizykoterapii

 • przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym „Praktyka w pracowni fizykoterapii”, wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,

 • respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym „Praktyka w pracowni fizykoterapii”

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym w formie pisemnej oraz inscenizacji z wykonanego zabiegu

 • analiza wskazanej literatury

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z zajęć przedmiotu „Praktyka w pracowni fizykoterapii”- według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowe informacje:

Zaliczenia odbywają się etapowo w trakcie roku akademickiego, po każdym module tematycznym i mają formę ustaloną przez prowadzącego zajęcia (ustna, pisemna oraz praktyczna).

UWAGA!

Nieobecność na zajęciach nie może przekroczyć 1 ćwiczeń w semestrze, niezależnie czy jest to nieobecność usprawiedliwiona czy też nieusprawiedliwiona.

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:

- aktywność studenta/-ki podczas praktyk zawodowych i analiza wskazanej literatury

- zaliczenie zaliczeń cząstkowych (pisemnie oraz w formie inscenizacji z wykonywania zabiegu)

- zaliczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych wg zaleceń prowadzących

Dyżury: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji


Oddziału Fizjoterapii ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa


Sumaryczne wskaźniki ilościowe Bilans: 3 ECTS: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna