Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona15/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22

14. ZAJĘCIA RUCHOWE NA PŁYWALNI
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Zajęcia ruchowe na pływalni

Kod przedmiotu:

S 3

Jednostki prowadzące kształcenie:

STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU WUM

02-091 Warszawa

Ul. Żwirki i Wigury 81A

Tel.: 5720-528; 5720-529

e-mail: studiumwfis@wum.edu.pl

strona www.swfis.wum.edu.plKierownik jednostki/jednostek:

mgr Jerzy Chrzanowski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia I stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I Rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Semestr zimowy i letni

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

mgr Bożena Glinkowska, mgr Marzena Walenda

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Bożena Glinkowska

Cel kształcenia

 1. Opanowanie podstawowych zasad, metodyki oraz środków nauczania umiejętności pływackich oraz planowania procesu nauczania tej dyscypliny sportu w przyszłej pracy zawodowej.

 2. Optymalny rozwój sprawności fizycznej, wydolności organizmu oraz nauki i doskonalenia umiejętności pływackich;

Wymagania wstępne

Spełnienie kryteriów rekrutacyjnychEfekty kształcenia


Symbol

(


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02K_W01

zna fizyczne podstawy procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka

OM1_W01

K_W04

posiada wiedzę z zakresu biomechaniki układu ruchu człowieka w wodzie

OM1_W01

K_W07

zna budowę anatomiczną człowieka i funkcjonowanie poszczególnych jego układów

OM1_W01

K_W08

zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym

OM1_W02

K_W12

posiada wiedzę dotyczącą znajomości anatomii czynnościowej ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu

OM1_W02

K_W13

posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad motoryczności człowieka oraz warunków i sposobów jej rozwijania

OM1_W02

K_WI 14

posiada wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych układów człowieka w środowisku wodnym (układ krążenia, oddechowy, nerwowy, dokrewny, pokarmowy, moczowy, kostny, fizjologia krwi, termoregulacja, gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa)

OM1_W02

K_W 15

posiada wiedzę na temat szeroko pojętej adaptacji organizmu człowieka do obciążeń fizycznych w wodzie

OM1_W02

K_ W65

zna pojęcie kultury fizycznej, a także podstawowe różnice między wychowaniem
fizycznym, sportem, rekreacją ruchową i fizjoterapią

OM1_W10

K_W68

posiada wiedzę na temat podstawowych zasad, celów i zadań procesu nauczania i uczenia się ruchu w wodzie

OM1_W10

K_U01

posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego

OM1_U01

K_U06

potrafi opracować i przeprowadzić osnowy zajęć rekreacyjnych i sportowych w wodzie

OM1_U01

K_U07

opanował umiejętności przeprowadzenia zajęć z przyborami i oraz zasady doboru i
stopniowania trudności ćwiczeń w wodzie

OM1_U01

K_U08

potrafi przeprowadzić test sprawności fizycznej w środowisku wodnym

OM1_U01

K_U62

potrafi prowadzić proces nauczania i uczenia się ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania
ruchu w środowisku wodnym

OM1_U11

K_K01

rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

OM1_K01

K_K02

posiada nawyk stałego dokształcania się

OM1_ K01

K_K03

posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności pływackich

OM1_K02

K_K07

posiada właściwe relacje z najbliższym otoczeniem

OM1_K03

K_K11

przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje

OM1_K04

K_K23

uczestniczy w różnych formach działań z zakresu aktywności fizycznej i promocji zdrowia

OM1_ K09

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład100

Seminarium20

Ćwiczenia

60

10

10 lub

6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści

SEMESTR ZIMOWY

Ćwiczenia 1

Temat: Czynności organizacyjne zajęć: • omówienie zasad bezpieczeństwa i higieny na pływalni, regulamin pływalni,

 • prezentacja planu zajęć, podanie warunków zaliczenia semestru,

 • wykład na temat cech środowiska wodnego i jego wpływ na funkcjonowanie poszczególnych układów człowieka

 • podział na grupy (sprawdzian umiejętności pływackich),

Zajęcia 2

Temat: Kraul na grzbiecie: - poznanie stylu: • poprawne ułożenie ciała w wodzie,

 • nauka ruchu kończyn górnych,

 • cykliczna, naprzemianstronna praca kończyn górnych,

Zajęcia 3

Temat: Kraul na grzbiecie: • doskonalenie naprzemianstronnej pracy kończyn górnych,

 • nauka ruchu kończyn dolnych,

 • cykliczna, naprzemianstronna praca kończyn dolnych,

Zajęcia 4

Temat: Kraul na grzbiecie – biomechaniczna analiza techniki pływania: • analiza pracy ramion i nóg w stylu grzbietowym,

 • pływanie dokładanką, przekładanką,

 • symetryczna praca ramion,

Zajęcia 5

Temat: Kraul na grzbiecie: • doskonalenie naprzemianstronnej pracy kończyn górnych i dolnych,

 • koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddechu,

Zajęcia 6

Temat: Kraul na grzbiecie: • nauka startu i nawrotu w stylu grzbietowym,

 • koordynacja cykliczności, płynności i elastyczności ruchów w stylu grzbietowym,

Zajęcia 7

Temat: Kraul na grzbiecie: • doskonalenie poznanych elementów technicznych w stylu grzbietowym: praca RR, praca NN, koordynacja pracy RR, NN i oddechu, doskonalenie startu i nawrotu w stylu grzbietowym,

Zajęcia 8

Temat: Kraul na piersiach: - poznanie stylu: • poprawne ułożenie ciała w wodzie,

 • nauka ruchu kończyn górnych,

 • cykliczna, naprzemianstronna praca kończyn górnych,

Zajęcia 9

Temat: Kraul na piersiach: • doskonalenie naprzemianstronnej pracy kończyn górnych,

 • nauka ruchu kończyn dolnych,

 • cykliczna, naprzemianstronna praca kończyn dolnych,

Zajęcia 10

Temat: Kraul na piersiach – biomechaniczna analiza techniki pływania: • analiza pracy ramion i nóg w kraulu na piersiach,

 • pływanie dokładanką, przekładanką,

 • naprzemianstronna praca ramion,

Zajęcia 11

Temat: Kraul na piersiach: • doskonalenie naprzemianstronnej pracy kończyn górnych i dolnych,

 • koordynacja ruchów kończyn górnych, dolnych i oddechu,

Zajęcia 12

Temat: Kraul na piersiach: • nauka startu i nawrotu w kraulu na piersiach,

 • koordynacja cykliczności, płynności i elastyczności ruchów oraz oddechu w kraulu,

Zajęcia 13

Temat: Kraul na piersiach: • doskonalenie poznanych elementów technicznych w kraulu na piersiach: praca RR, praca

NN, koordynacja pracy RR, NN i oddechu, doskonalenie startu i nawrotu w kraulu,

Zajęcia 14

Temat: Zaliczenie zajęć: • zaliczenie – 25 m. stylem grzbietowym,

 • zaliczenie – 25 m. kraulem na piersiach,

 • doskonalenie nabytych umiejętności – pływanie dowolne,

Zajęcia 15

Temat: Zaliczenie zajęć: • uzupełnienie zaliczeń,

 • wpis do indeksów,

 • doskonalenie nabytych umiejętności – pływanie dowolne.SEMESTR LETNI

Zajęcia 1

Temat: Gry i zabawy w wodzie, jako metoda nauczania techniki pływania: • zabawy z zanurzaniem się i nurkowaniem,

 • zabawy z leżeniem i poślizgami,

 • zabawy kształtujące elementy techniki pływania,

 • pływanie dowolne – doskonalenie nabytych umiejętności,


Zajęcia 2

Temat: Kształtowanie wytrzymałości w pływaniu: • pokonywanie dłuższych odcinków z wykorzystaniem nabytych umiejętności w stylu grzbietowym i kraulu na piersiach oraz nawrotów,

 • zastosowanie przyborów (płetwy, łapki) w celu zwiększenia obciążenia i intensywności pływania,

Zajęcia 3

Temat: Styl klasyczny – żabka: • analiza symetrycznej pracy kończyn górnych w stylu klasycznym,

 • opanowanie poprawnej pracy kończyn górnych,

Zajęcia 4

Temat: Doskonalenie pracy kończyn górnych w stylu klasycznym: • doskonalenie poprawnej pracy kończyn górnych,

 • ćwiczenia pracy RR,

 • koordynacja pracy RR z oddechem,

Zajęcia 5

Temat: Styl klasyczny – praca kończyn dolnych: • analiza symetrycznej pracy kończyn dolnych w stylu klasycznym,

 • opanowanie poprawnej pracy kończyn dolnych,

Zajęcia 6

Temat: Doskonalenie pracy kończyn dolnych w stylu klasycznym: • doskonalenie poprawnej pracy kończyn dolnych,

 • ćwiczenia pracy NN,

 • koordynacja pracy NN z oddechem,

Zajęcia 7

Temat: Koordynacja i rytm ruchów w pływaniu stylem klasycznym:Zajęcia 8

Temat: Koordynacja i rytm ruchów w pływaniu stylem klasycznym c.d.: • koordynacja kończyn górnych, dolnych i oddychania,

 • doskonalenie rytmu, płynności i elastyczności ruchów w stylu klasycznym,

 • nauka startu i nawrotu w stylu klasycznym,

 • pływanie całym stylem,

Zajęcia 9

Temat: Wybrane elementy techniki pływania delfinem: • analiza symetrycznej pracy kończyn dolnych w delfinie,

 • opanowanie poprawnej pracy NN w delfinie na brzuchu i na grzbiecie,

Zajęcia 10

Temat: Doskonalenie poprawnej pracy kończyn dolnych w delfinie: • ćwiczenia pracy NN,

 • koordynacja pracy NN i oddechu,

 • pokonywanie krótkich odcinków – nurkowanie z zastosowaniem pracy NN do delfina,

Zajęcia 11

Temat: Biomechaniczna analiza techniki pracy kończyn górnych w pływaniu: • analiza symetrycznej pracy kończyn górnych w delfinie,

 • opanowanie poprawnej pracy RR,

 • koordynacja pracy kończyn górnych z oddechem,

Zajęcia 12

Temat: Koordynacja i rytm ruchów w pływaniu delfinem: • koordynacja pracy kończyn górnych, dolnych i oddychania,

 • pływanie krótkich odcinków całym stylem,

Zajęcia 13

Temat: Sprawdzian zdobytych umiejętności: • organizacja testu sprawności fizycznej w środowisku wodnym,

 • zawody pływackie I Roku Fizjoterapii na dystansie:

25 m. kraulem na piersiach,

25 m. kraulem na grzbiecie,Zajęcia 14

Temat: Uzupełnienie zaliczeń: • zaliczenie - 25 m. stylem klasycznym,

 • doskonalenie nabytych umiejętności – pływanie dowolne,

Zajęcia 15

Temat: Zaliczenie zajęć: • uzupełnienie zaliczeń,

 • wpis do indeksów,

 • doskonalenie nabytych umiejętności – pływanie dowolne.


Prowadzący ćwiczenia: mgr Marzena Walenda, mgr Bożena Glinkowska

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia

SymbolFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu

K_W01,

K_W04


K_W07

K_W08


K_W12

K_W13


K_W14

K_W15


K_ W65

K_W68
K_U01

K_U06

K_U07


K_U08

K_U62
K_K01

K_K02

K_K03


K_K07

K_K11


K_K23Ćw. sem. zim.

Ćw. sem. letni
- zna fizyczne podstawy procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka

- posiada wiedzę z zakresu biomechaniki układu ruchu człowieka w wodzie

- zna budowę anatomiczną człowieka i funkcjonowanie poszczególnych jego układów

zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym

- posiada wiedzę dotyczącą znajomości anatomii czynnościowej ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu

- posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad motoryczności człowieka oraz warunków i sposobów jej rozwijania

- posiada wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych układów człowieka w środowisku wodnym (układ krążenia, oddechowy, nerwowy, dokrewny, pokarmowy, moczowy, kostny, fizjologia krwi, termoregulacja, gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa)

- posiada wiedzę na temat szeroko pojętej adaptacji organizmu człowieka do obciążeń fizycznych w wodzie

- zna pojęcie kultury fizycznej, a także podstawowe różnice między wychowaniem fizycznym, sportem, rekreacją ruchową i fizjoterapią

- posiada wiedzę na temat podstawowych zasad, celów i zadań procesu nauczania i uczenia się ruchu w wodzie

- posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego

- potrafi opracować i przeprowadzić osnowy zajęć rekreacyjnych i sportowych w wodzie

- opanował umiejętności przeprowadzenia zajęć z przyborami i oraz zasady doboru i

stopniowania trudności ćwiczeń w wodzie

- potrafi przeprowadzić test sprawności fizycznej w środowisku wodnym

- potrafi prowadzić proces nauczania i uczenia się ruchów z uwzględnieniem aspektów rozwojowych i metodyki nauczania

ruchu w środowisku wodnym

- rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

posiada nawyk stałego dokształcania się

- posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy i umiejętności pływackich

- posiada właściwe relacje z najbliższym otoczeniem

przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje

- uczestniczy w różnych formach działań z zakresu aktywności fizycznej i promocji zdrowia

Sprawdzian praktyczny z techniki pływania dwoma stylami:

25 m. grzbiet

25 m. kraul

Sprawdzian praktyczny z techniki pływania na dystansie 25 m. stylem klasycznym, udział w zawodach pływackich

I Roku Fizjoterapii

Zaliczony sprawdzian praktyczny z techniki pływania dwoma stylami:

25 m. grzbiet


25 m. kraul

co najmniej na ocenę 3,0 (dst.), 100%frekwencja na zajęciach.

Zaliczony sprawdzian praktyczny z techniki pływania na dystansie 25 m. stylem klasycznym co

najmniej na ocenę 3,0 (dst),

Start w zawodach pływackich

I Roku Fizjoterapii 100%frekwencja na zajęciach.OM1_W01

OM1_W02


OM1_W10
OM1_U01

OM1_U11
OM1_K01

OM1_K02

OM1_K03


OM1_K04

OM1_K09ocena

kryteria

2,0 (ndst)

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia: braki w frekwencji, niedostateczne opanowanie techniki pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym, brak udziału w zawodach pływackich

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia: dostateczne opanowanie techniki pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym, udział w zawodach pływackich, 100% frekwencja

3,5 (ddb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia: dość dobre opanowanie techniki pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym, udział w zawodach pływackich, 100% frekwencja

4,0 (db)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia: dobre opanowanie techniki pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym, udział w zawodach pływackich, 100% frekwencja

4,5 (pdb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia: ponad dobre opanowanie techniki pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym, udział w zawodach pływackich, 100% frekwencja

5,0 (bdb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia: bardzo dobre opanowanie techniki pływania stylem grzbietowym, klasycznym i dowolnym, udział w zawodach pływackich, 100% frekwencja

Literatura

Literatura obowiązkowa:

Dybińska E. Adaptacja psychomotoryczna- dzieci najmłodszych do środowiska wodnego. Wychowanie

Fizyczne i Zdrowotne, 2010, 57 (4), 10-13.

Bartkowiak E. Pływanie sportowe, Warszawa 2008.

Karpiński R. Pływanie. AWF Katowice 2003.

Dybińska E., Wójcicki A. Wskazówki metodyczne do nauczania pływania. Wyd. skryptowe nr 118 AWF

Kraków 1992 r.

Literatura uzupełniająca:
Czasopisma:Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

WykładSeminariumĆwiczenia

60

2

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Inne

Studenckie Koło Naukowe „TeleZdrowie”, opiekun mgr Bożena Glinkowska

Studenckie Koło Naukowe „Odnowa biologiczna”, opiekun mgr Anna Lipka

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna