Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona17/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

16. MASAŻ LECZNICZYOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

MASAŻ LECZNICZY


Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/
Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne


Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr I i II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Dr n. med. Izabela Korabiewska

Dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

Mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak


Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n. med. Izabela Korabiewska


 1. Cel kształcenia

Cele przedmiotu: Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta pełnych i nowoczesnych wiadomości o istocie, znaczeniu, metodach i technikach wykonywania masażu, a także zrozumienie wpływu tej formy działania czynnika mechanicznego na organizm człowieka. Przedmiot ten ma przygotować studenta do samodzielnej, odpowiedzialnej i świadomej pracy zawodowej, w której będzie on dokonywał wyboru odpowiedniej metody i techniki wykonywania masażu, adekwatnie do indywidualnej sytuacji zdrowotnej pacjenta.
Wiedza:

Rozumie i potrafi określić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w gabinecie masażu oraz wpływ masażu na poszczególne tkanki, układy i narządy człowieka. Posiada wiedzę dotyczącą doboru metod masażu i ich skuteczności


w leczeniu wybranych jednostek chorobowych. Zna zasady kompleksowego usprawniania oraz rolę masażysty w systemie rehabilitacji leczniczej.
Umiejętności:

Potrafi wykonać zabieg masażu ręcznego jak/ i z wykorzystaniem aparatury i urządzeń pomocniczych organizując warsztat pracy masażysty zgodnie z wymogami ergonomii i przestrzegając zasad etyki zawodowej w trakcie realizacji powierzonych zadań.


Kompetencje:

Na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności samodzielnie, praktycznie wprowadza w życie zdobytą wiedzę. Prawidłowo dobiera techniki masażu w zależności od wskazań lekarskich, aktualnego stanu zdrowia, potrzeb i możliwości pacjenta, biorąc odpowiedzialność za ich zdrowie i bezpieczeństwo.
Wymagania wstępne

Znajomość anatomii i fizjologii człowieka na poziomie szkoły średniej oraz dobra ogólna sprawność fizyczna

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02)K_W05

K_W07


K_W19

 • zna teoretyczne, metodyczne i praktyczne podstawy masażu

 • zna budowę anatomiczną człowieka i funkcjonowanie poszczególnych jego układów

 • zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta

OM1_W01

OM1_W01


OM1_W03

K_U03

K_U30


 • potrafi samodzielnie wykonywać zabiegi z zakresu fizykoterapii i masażu leczniczego

 • potrafi prawidłowo dobrać zabieg w zależności od stanu zdrowia pacjenta

OM1_U01

OM1_U05

K_K01

K_K02


K_K03

K_K08


K_K10

K_K11


 • rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

 • posiada nawyk stałego dokształcania się

 • posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy
  i umiejętności

 • wykazuje odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów

 • potrafi samodzielnie wykonywać swoją pracę jak i współpracować w zespole

 • przyjmuje odpowiedzialność za swoje działania oraz pracę, którą wykonuje

OM1_K01

OM1_K01


OM1_K02

OM1_K03


OM1_K04

OM1_K04


Formy prowadzonych zajęć


Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Stacjonarne/ niestacjonarne


II (zimowy)


Liczba godzin:

8

-

30

Stacjonarne/ niestacjonarne


I


II (letni)


Liczba godzin:

8

-

30

Liczba grup

I

I/II

-

1

-

10Tematy zajęć i treści kształcenia

WYKŁADY (4 wykłady po 2 godz.)

I semestr

W 1. Temat: Teoretyczne wprowadzenie do masażu leczniczego - definicja, podział, zasady, metodyka i skutki masażu.

Przedstawienie zasad masażu klasycznego, stosowanych technik oraz metodyki zabiegów. Omówienie skutków masażu, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów. Prezentacja tematów i literatury dotyczącej różnych form masażu.


Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

W 2.Temat: Wyposażenie gabinetu i wymagania stawiane masażyście. Wymagania programowe, organizacja
i bezpieczeństwo zajęć.

Omówienie wyposażenia gabinetu niezbędnego do wykonywania zabiegów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa


i ergonomii pracy.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz BoguszewskiW 3. Temat: Techniki masażu klasycznego i ich działanie na tkanki ustroju ludzkiego.

Szczegółowe omówienie poszczególnych technik masażu klasycznego i ich wpływu na tkanki i układy organizmu człowieka. Przedstawienie podziału technik, ich form, różnic i podobieństw między nimi.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

W 4. Temat: Przeciwwskazania do wykonania masażu, diagnostyka pacjenta dla potrzeb masażu, dokumentacja zabiegów masażu, środki poślizgowe i pozycje złożeniowe.

Omówienie diagnostyki pacjenta dla potrzeb masażu oraz dokumentacji poszczególnych zabiegów. Zapoznanie


z pozycjami wykorzystywanymi podczas przeprowadzania zabiegów masażu zgodnych z fizjologią, biomechaniką
i ergonomią pracy. Przedstawienie i charakterystyka środków poślizgowych i wspomagających masaż.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz BoguszewskiII semestr

W 1. Temat: Teoretyczne wprowadzenie do masaży specjalistycznych: drenaż limfatyczny, masaż segmentarny, masaż izometryczny, masaże przyrządowe i w środowisku wodnym.

Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi różnych form masaży specjalistycznych. Omówienie zasad ich przeprowadzania, warunków, wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych zabiegów. Przedstawienie wpływu masaży specjalistycznych na organizm człowieka.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

W 2. Temat: Masaż dzieci.

Przedstawienie różnych form masażu stosowanych u dzieci w różnym wieku i w różnych jednostkach chorobowych. Szczegółowe omówienie masażu Shantala – warunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu i jego form.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

W 3. Temat: Podstawy stosowania masażu w sporcie i kosmetyce.

Omówienie różnych form masażu stosowanych w sporcie i odnowie biologicznej w wybranych dyscyplinach sportowych. Przedstawienie różnic w zastosowanym masażu sportowym wykonywanym w różnych okresach treningowych. Zapoznanie z odmianami masażu stosowanego w gabinecie kosmetycznym.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski

W 4. Temat: Akupresura i refleksoterapia, różne formy masażu.

Przedstawienie różnych form masażu twarzy i ciała stosowanych na świecie (aurikuloterapia, gemoterapia, masaże polinezyjskie, Shiatsu,). Omówienie historii refleksoterapii, map meridianów, różnych metod refleksoterapii (termoterapii, kriopunktury, elektropunktury) oraz różnic między akupresurą a akupunkturą.

Wykładowca: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski
Osoby prowadzące poszczególne wykłady - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji

ĆWICZENIA (15 ćwiczeń po 2 godz.)


I semestr

 • 1,2 - Poszczególne techniki masażu klasycznego.

 • 3,4 - Masaż klasyczny grzbietu i karku.

 • 5,6 - Masaż klasyczny kończyn górnych.

 • 7,8 - Masaż klasyczny klatki piersiowej i powłok brzusznych.

 • 9,10- Masaż klasyczny twarzy.

 • 11,12 - Masaż klasyczny kończyn dolnych.

 • 13,14 - Masaż klasyczny całego ciała.

 • 15 - Zaliczenie.

Osoby prowadzące: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski/ mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak

II semestr

 • 1,2 - Masaż izometryczny metodą wrocławską i krakowską.

 • 3,4 - Drenaż limfatyczny kończyn.

 • 5,6 - Drenaż limfatyczny grzbietu, klatki piersiowej.

 • 7,8 - Drenaż limfatyczny twarzy.

 • 9,10 - Masaż segmentarny grzbietu i miednicy.

 • 11,12 - Masaż segmentarny w wybranych jednostkach chorobowych.

 • 13,14 - Różne formy masażu.

 • 15 - Zaliczenie.

Osoby prowadzące: dr n. med. Izabela Korabiewska / dr n. o k.f. Dariusz Boguszewski/ mgr fizjoterapii Katarzyna Wasiak

Osoby prowadzące poszczególne ćwiczenia - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia


SymbolFormy prowadzonych
zajęć

Treści
kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia

Programowy efekt
kształcenia

K_W05

K_W07


K_W19W, Ć

Przedstawienie zasad masażu klasycznego, stosowanych technik oraz metodyki zabiegów. Omówienie skutków masażu, wskazań i przeciwwskazań do wykonywania zabiegów.

Omówienie wyposażenia gabinetu niezbędnego do wykonywania zabiegów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i ergonomii pracy.

Zapoznanie z podstawowymi informacjami dotyczącymi różnych form masaży specjalistycznych. Omówienie zasad ich przeprowadzania, warunków, wskazań i przeciwwskazań do poszczególnych zabiegów. Przedstawienie wpływu masaży specjalistycznych na organizm człowieka.Sprawozdanie,

Referat,


Pokaz

Zaliczone:
sprawozdanie,
referat lub pokaz


OM1_W01

OM1_W01


OM1_W03

K_U03

K_U30
K_K01

K_K02

K_K03


K_K08

K_K10


K_K11Ć

Zaprezentowanie pozycji wykorzystywanych podczas przeprowadzania zabiegów masażu zgodnych z fizjologią, biomechaniką i ergonomią pracy. Przedstawienie i charakterystyka środków poślizgowych i wspomagających masaż.

Omówienie różnych form masażu stosowanych w sporcie i odnowie biologicznej w wybranych dyscyplinach sportowych

Samodzielne wykonanie zabiegu masażu klasycznego, izometrycznego, segmentarnego i drenażu limfatycznego, uzasadniając dobór technik i biorąc odpowiedzialność za zdrowie pacjenta.


Prezentacja multimedialna

Pokazy,


Referat,

Zaliczone:

Pokaz (z objaśnieniem, z instruktażem) referat, zadanieOM1_U01

OM1_U05


OM1_K01

OM1_K01


OM1_K02

OM1_K03


OM1_K04

OM1_K04


Ocena

zaliczenieKryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna, inscenizacja/pokaz).

Pełna 100% obecność na zajęciach lubodrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Masaż - według zaleceń prowadzącego.


2,0 (ndst)

Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia (poniżej 60%):

 • Brak aktywności na zajęciach (ćw., wykł.)

 • Nieznajomość terminów, pojęć, definicji, zasad i technik masażu, itd.

 • Nieumiejętność wyciągania wniosków.

 • Brak umiejętności wykonywania czynności związanych z metodą/techniką masażu klasycznego

 • Częsta nieobecność na wykładach/seminariach.

 • Brak odrobionych zajęć masażu

3,0 (dost.)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 60-68%

 • Sporadyczna aktywność na zajęciach masażu

 • Dostateczna umiejętność posługiwania się terminologią dotyczącą masażu

 • Dostateczne umiejętności wykonywania czynności związanych z metodą/techniką masażu klasycznego i innych form masażu

 • Rzadkie wnioskowanie
3,5 (ddb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76%

 • Rzadka aktywność na zajęciach masażu

 • Niepełna umiejętność posługiwania się terminologią dotyczącą masażu

 • Dość dobre umiejętności wykonywania czynności związanych z metodą/techniką masażu klasycznego i innych form masażu

 • Dość częste wnioskowanie
4,0 (db)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84%

 • Częsta aktywność na zajęciach masażu

 • Poprawna umiejętność posługiwania się terminologią dotyczącą masażu

 • Umiejętność wykonywania czynności związanych z metodą/techniką masażu klasycznego i innych form masażu

 • Częste wnioskowanie
4,5 (pdb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92%

 • Bardzo częsta aktywność na zajęciach masażu

 • Prawidłowa umiejętność posługiwania się terminologią dotyczącą masażu

 • Samodzielna umiejętność wykonywania czynności związanych z metodą/techniką masażu klasycznego i innych form masażu

 • Bardzo częste wnioskowanie
5,0 (bdb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100%

 • Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na ćwiczeniach/wykładach.

 • Pełna umiejętność posługiwania się terminologią dotyczącą masażu

 • Pełna, samodzielna umiejętność wykonywania czynności związanych z metodą/techniką zabiegową wykonywania masażu klasycznego i innych form masażu

 • Samodzielne wnioskowanie podczas ćwiczeń/wykładów.

 • Systematyczna obecność na wykładach (możliwość opuszczenia 1 wykładu)
Literatura

Literatura obowiązkowa:


 1. Zborowski A.: Masaż klasyczny. AZ, Kraków 2004

 2. Zborowski A.: Masaż segmentarny. AZ, Kraków 2000

 3. Zborowski A. - „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” (część I). AZ, Kraków 1997

 4. Zborowski A. - „Masaż w wybranych jednostkach chorobowych” (część II). AZ, Karków 1997

 5. Zborowski A.: Masaż limfatyczny. AZ, Kraków 2005

 6. Walaszek R. (red).: Masaż z elementami rehabilitacji. Mehmed, Kraków 2001

 7. Nicola J. Petty, Badanie i ocena narządu ruchu. Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010


Literatura uzupełniająca:

 1. Prochowicz Z. – „Podstawy masażu klasycznego”. PZWL Warszawa 1990

 2. Magiera L, Walaszek R.: Masaż sportowy z elementami odnowy biologicznej. Biosport, Kraków 2004

 3. Hoffa, Gocht, Storck, i in.: Masaż leczniczy. PZWL Warszawa 1996

 4. Magiera L., Kasperczyk T. – „Segmentarny masaż leczniczy”. Bio- Styl Krakó 1995

 5. Jankowiak J.- „Masaż leczniczy”. PZWL Warszawa 1974

 6. Kuan Hin – Chiński masaż i akupresura. PZWL Warszawa 1992


Czasopisma naukowe:

 1. „ Fizjoterapia Polska”

 2. „Postępy Rehabilitacji”

 3. „ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”

 4. „Medycyna Sportowa”

Możliwości dalszego kształcenia

Korelacja z przedmiotami: fizykoterapia, kinezyterapia oraz fizjoterapia ogólna


Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim (w semestrze):

Wykład

8
Seminarium

30
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium

10
Czytanie wskazanej literatury

20
Referaty

4
Prezentacja multimedialna

4
Sprawozdanie

2
Pokaz

12
Razem

90

3

Inne informacje

Koło naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski


Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:


 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu - Masaż,

 • zapoznania się z sylabusem z przedmiotu - Masaż,

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali ćwiczeń.


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


 • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.


Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali ćwiczeń,

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych ćwiczeniach lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali ćwiczeń (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i ćwiczeniach:


 • nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
  z osobą prowadzącą,

 • nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka zobowiązani są odpracować z inną grupą lub w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

 • zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych ćwiczeń, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Masaż.


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Masaż,

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali ćwiczeń,

 • przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym –Masaż,

 • wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,

 • respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Masażu.
  Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Masaż ma prawo do:

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć
  w sali ćwiczeń.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Masaż,

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Masaż - według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa się na ostatnich ćwiczeniach w semestrze zimowy i letnim, według kolejności i tematyki zaproponowanej przez prowadzącego ćwiczenia, które ustalone są podczas pierwszych zajęć.Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:


 • aktywność Studenta/-ki podczas ćwiczeń i analiza wskazanej literatury,

Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii


Sumaryczne wskaźniki ilościowe

Bilans: 3 ECTS

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna