Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 17. JĘZYK OBCYPobieranie 1.67 Mb.
Strona18/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY
17. JĘZYK OBCYOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

JĘZYK OBCY W FIZJOTERAPII

(do wyboru jęz. angielski, francuski, niemiecki lub rosyjski)

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Adres Ul. Księcia Trojdena 2a , 02-109 Warszawa

Telefon (+48 22) 57 20 863

Fax: (+48 22) 57 20 863

e-mail: sjo@wum.edu.pl

strona: WWW.sjo.wum.edu.pl
Kierownik jednostki/jednostek:

dr Maciej Ganczar

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia I stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

1 i 2

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

j. angielski – mgr Marzena Czubak

j. niemiecki- mgr Barbara Rogowska

j. rosyjski- mgr Iwona Wołoszczenko

j. francuski- mgr Barbara Tryuk-Czapska
Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Marzena Czubak

Cel

Opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Posługiwanie się językiem obcym w zakresie fizjoterapii, z rozróżnieniem języka tekstów specjalistycznych oraz języka komunikacji w środowisku zawodowym i języka komunikacji z pacjentem.Wymagania wstępne

Znajomość wybranego języka obcego na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzona oceną na świadectwie maturalnym, oceną na świadectwie ukończenia szkoły średniej lub certyfikatem znajomości języka

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)K_W07

W wybranym języku obcym student posługuje się mianownictwem anatomicznym i określa budowę ciała ludzkiego

OM1_W01

K_W14

W wybranym języku obcym student określa czynności fizjologiczne układów i narządów człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu mięśniowo-szkieletowego.

OM1_W02

K_W17

W wybranym języku obcym student posługuje się nazwami objawów przedmiotowych i podmiotowych z rozróżnieniem terminów specjalistycznych i stosowanych w komunikacji z pacjentem, ze szczególnym uwzględnieniem schorzeń i urazów układu mięśniowo-szkieletowego.

OM1_W03

K_W42

W wybranym języku obcym student posługuje się nazwami ćwiczeń leczniczych

OM1_W07

K_U73

Student nabył umiejętność korzystania z piśmiennictwa w wybranym języku obcym , krytycznej analizy i wyciągania wniosków w oparciu o dostępną literaturę.

OM1_U14

K_U72

Student potrafi porozumieć się z pacjentem w wybranym języku obcym – zebrać wywiad, udzielić instrukcji podczas ćwiczeń leczniczych oraz porad dotyczących postępowania w wybranych urazach i jednostkach chorobowych.

OM1_U14

K_U74


W wybranym języku obcym student potrafi opracować i przedstawić plakat/prezentację ekranową na tematy związane z fizjoterapią i edukacją zdrowotną

OM1_U14


K_K05

W wybranym języku obcym student potrafi nawiązać i utrzymać pełen szacunku kontakt z pacjentem.

OM1_K03


K_K01

K_K02


K_K03

Student posiada świadomość własnych ograniczeń w dziedzinie znajomości języka obcego i potrzeby stałego dokształcania się.

OM1_K01

OM1_K02Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Ćwiczenia

60 (1 i 2 semestr)

5

10 lub

6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

 1. Zadania fizjoterapii

 2. Podstawowa terminologia anatomiczna: części ciała, narządy i układy (rozróżnianie terminów specjalistycznych i potocznych)

 3. Układ kostny (specjalistyczna terminologia pochodzenia łacińskiego i nazwy potoczne), budowa kości. Osteoporoza

 4. Stawy: typy, budowa stawu maziówkowego. Choroba zwyrodnieniowa stawów: typowe zmiany oraz opis dolegliwości przez pacjenta. Ocena zakresu ruchu stawów. Podstawowy wywiad. Polecenia dla pacjenta podczas ćwiczeń leczniczych

 5. Układ mięśniowy. Terminologia nieprawidłowej czynności mięśni. Ocena napięcia i siły mięśni (terminologia, polecenia dla pacjenta). Polecenia podczas ćwiczeń wzmacniających mięśnie

 6. Kręgosłup. Postawa (ocena prawidłowej i nieprawidłowej postawy). Przyczyny bólu pleców. Objawy rwy kulszowej. Polecenia dla pacjenta podczas ćwiczeń zapobiegających bólowi pleców

 7. Urazy układu mięśniowo-szkieletowego: złamania, zwichnięcia i zerwania, urazy sportowe – objawy przedmiotowe i podmiotowe. Rehabilitacja – polecenia dla pacjenta. Urządzenia wspomagające chodzenie

 8. Przygotowanie i przedstawianie plakatu/prezentacji medialnejSposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
Ćwiczenia
Kolokwium 1 (obejmując materiał 1 semestru)+ referat
Kolokwium 2 (obejmujące materiał 2 semestru)+

referat// plakat/

prezentacja multimedialna


- zaliczenie kolokwium na minimum 60%

- wygłoszenie referatu/przedstawienie plakatu/ prezentacji multimedialnej na temat uzgodniony z prowadzącym- obecność na zajęciach
Ocena

Kryteria

2,0 (ndst)

niespełnienie warunków zaliczenia

 • ocena z kolokwium poniżej 60%

 • brak zaliczenia z części ustnej (referat/plakat/prezentacja multimedialna)

 • nieznajomość podstawowych terminów wprowadzanych na zajęciach

 • brak umiejętności komunikowania sie w języku obcym

 • brak aktywności na zajęciach

 • częsta nieobecność na zajęciach

 • częste nieprzygotowanie do zajęć
3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

 • ocena z kolokwium 60%-74,99%

 • zaliczenie części ustnej (referat/plakat/prezentacja multimedialna)

 • niepełna znajomość terminów wprowadzanych na zajęciach

 • brak płynności w komunikowaniu sie w języku obcym

 • odrobienie nieobecności na zajęciach

 • sporadyczna aktywność na zajęciach

 • częste nieprzygotowanie do zajęć
3,5 (ddb)

spełnienie kryteriów zaliczenia

 • ocena z kolokwium 75%-79,99%

 • zaliczenie części ustnej (referat/plakat/prezentacja multimedialna)

 • niepełna znajomość terminów wprowadzanych na zajęciach

 • dość płynne komunikowanie sie w języku obcym

 • regularna obecność na zajęciach

 • odrobienie nieobecności na zajęciach

 • rzadka aktywność na zajęciach

 • sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć
4,0 (db)

spełnienie kryteriów zaliczenia

 • ocena z kolokwium 80%-89,99%

 • zaliczenie części ustnej (referat/plakat/prezentacja multimedialna) na ocenę co najmniej dość dobrą

 • znajomość terminów wprowadzanych na zajęciach

 • płynne komunikowanie sie w języku obcym

 • regularna obecność na zajęciach

 • odrobienie nieobecności na zajęciach

 • częsta aktywność na zajęciach

 • sporadyczne nieprzygotowanie do zajęć
4,5 (pdb)

spełnienie kryteriów zaliczenia

 • ocena z kolokwium 90%-94,99%

 • zaliczenie części ustnej (referat/plakat) na ocenę co najmniej dobrą

 • znajomość terminów wprowadzanych na zajęcich

 • płynne komunikowanie sie w języku obcym

 • regularna obecność na zajęciach

 • odrobienie ew. nieobecności na zajęciach

 • stała aktywność na zajęciach

 • regularne przygotowanie do zajęć
5,0 (bdb)

spełnienie kryteriów zaliczenia

 • ocena z kolokwium 95%-100%

 • doskonała znajomość terminów wprowadzanych na zajęcich

 • płynne i swobodne komunikowanie sie w języku obcym

 • regularna obecność na zajęciach

 • odrobienie ew. nieobecności na zajęciach

 • stała aktywność na zajęciach

 • regularne przygotowanie do zajęćLiteratura

Literatura obowiązkowa:

Język angielski:

Ciecierska Joanna , English for Physiotherapy, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2011
Język francuski:

Mourlhon-Dallies Florence , Tolas Jacqueline, Santé- médicine.com, Paris: CLE International 2004


Język niemiecki:

Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Medycyna. Język niemiecki, Hueber Polska 2007;

Firnhaber-Sensen Ulrike, Rodi Margarete, Deutsch im Krankenhaus neu, Berlin: Langenscheidt 2009
Język rosyjski:

Hajczuk Roman., Ruskij jazyk w medycynie, Warszawa: PZWL 2008


Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

WykładSeminariumĆwiczenia

60
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do ćwiczeń

15
Czytanie wskazanej literatury

5
Przygotowanie do zaliczeń

10
Razem

30

2
: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna