Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona19/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

18. ANTROPOLOGIA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

ANTROPOLOGIA

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny …

II Wydziału Lekarskiego……………………………………………….

Ul. Żwirki i Wigury 81 02 – 091 WARSZAWA

Tel. (+48 22) 57 20 568

Fax (+48 22) 57 20 568………………………

e-mail zalkad-bietyki@wum.edu.pl……………………..

strona WWW http://zhmif.wum.edu.pl………………………………


Kierownik jednostki/jednostek:

Prof. dr hab. Tomasz Pasierski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia I stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

PIERWSZY - I

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

letni

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy, kształcenie ogólne

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Dr n med. Maria J. Turos

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):
Cel

Celem nauczania antropologii w ujęciu dla fizjoterapeutów jest ukazanie ewolucji czynnościowej i funkcjonalnej układu ruchu człowieka, jego typów konstytucyjnych, przystosowania środowiskowego i mechanizmów kompensacyjnych.

Wprowadzenie elementów badań antropometrycznych i konstytucyjnych (BMI, siatki centylowe)

Wymagania wstępne

Wiadomości z zakresu anatomii opisowej zdobyte podczas I semsetru

Wstępne wiadomości z zakresu mechaniki ruchu


Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01,)


K_W07

Zna budowę anatomiczną człowieka i funkcjonowanie poszczególnych jego układów

OM_W01

K_W03

Posiada podstawową wiedzę na temat ewolucji mechaniki ruchu, jego typów konstytucyjnych oraz podstaw pomiarów antropometrycznych

OM_W01

K_W08

Zna budowę ciała ludzkiego w podejściu topograficznym oraz czynnościowym

OM_W02

K_W12

Posiada wiedzę dotyczącą znajomości anatomii czynnościowej ze szczególnym uwzględnieniem narządów ruchu

OM1_W02

K_W55

Posiada wiedzę na temat kształtowania równowagi ciała zdolności koordynacyjnych i czynności manualnych

OM1_W07

K_U01

Posługuje się w praktyce mianownictwem anatomicznym oraz wykorzystuje znajomość topografii narządów ciała ludzkiego

OM1_U01

K_U33

Potrafi analizować i interpretować podstawowe zjawiska czynnościowe w obszarze narządu ruchu, układu krążenia i układu oddechowego

OM1_U05

K_K01

Rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

OM1_K01

K_K02

Posiada nawyk stałego dokształcania się

OM1_K02

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład

6

1

100

Seminarium

16

5

20

Tematy zajęć i treści kształcenia


WYKŁADY

 1. Antropologia fizyczna jako nauka i jej miejsce wśród nauk o człowieku – ogólne wiadomości o rozwoju nauki, historia, podział na sekcje tematyczne, udział Polaków w rozwoju antropologii – Dr n med. Maria J. Turos

 2. Rozwój filogenetyczny człowieka cz. 1 – prezentacja rozwoju układów i narządów człowieka

 3. Rozwój filogenetyczny człowieka cz.2 – ciąg dalszy

SEMINARIA

 1. Ewolucja gatunku Homo cz. 1

 2. Ewolucja gatunku Homo cz.2 – ewolucja czynnościowa i funkcjonalna kończyn

 3. Metody typologii i badań konstytucyjnych

 4. Typy konstytucyjne człowieka

 5. Ontogeneza człowieka i jej podział na okresy

 6. Ekologia człowieka

 7. Podstawowe wiadomości z antropometrii cz. 1

 8. Podstawowe wiadomości z antropometrii cz. 2

(z powodu braku czasu na ćwiczenia ostatnie zajęcia są prowadzone jako ćwiczenia podstawowych pomiarów antropometrycznych)

Prowadzący – Dr n med. Maria J. Turos


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
W,
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich wykładach
OM_W01

OM_W01 OM_W02
S
Warunkiem zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach.

Aktywny udział w zajęciach
OM1_W02

OM1_W07

OM1_U01

Zaliczenie końcowe – praca sprawdzająca w formie pisemnej (referat) na podany wcześniej temat – 8/10 do wyboru przez studenta

ocena

kryteria

2,0 (ndst)

Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia, brak zaangażowania w czasie zajęć

3,0 (dost.)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)
4,0 (db)

Praca dobra, uwzględniająca kilka pozycji z literatury

4,5 (pdb)
5,0 (bdb)

Praca nowatorska, ujmująca ważny aspekt zagadnienia, wykorzystanie bogatej literatury

Literatura

Literatura obowiązkowa:

NA ĆWICZENIA Z ANTROPOMETRII ATLASY ANATOMICZNE

 1. Malinowski A. – Wstęp do antropologii i ekologii człowieka – różne wydania

 2. Malinowski A, Bożiłów W. – Podstawy antropometrii

 3. Jaczewski A. – Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania

 4. Kucharczyk K. Nowak M. – Wskazówki do ćwiczeń anatomicznych na osobniku żywym

 5. Sokołowski T. Elementy dynamiczne kończyn dolnych człowieka

 6. Wolański N. Pariżkowa J. – Sprawność fizyczna a rozwój człowieka

 7. Wolański N. Rozwój biologiczny człowieka

 8. Wolszczan A. Pochodzenie człowieka

 9. Young J. Zarys wiedzy o człowieku

Literatura uzupełniająca:

 1. Levin R. - Wprowadzenie do ewolucji człowieka

 2. Bartszay J. – Anatomia dla plastyków

Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

6
Seminarium

16
ĆwiczeniaForma aktywności

22

1

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium

10
Inne prace

Praca sprawdzająca końcowa5
Razem

15

1
: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna