Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


TRENING INTERPERSONALNY dla potrzeb fizjoterapiiPobieranie 1.67 Mb.
Strona20/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

19. TRENING INTERPERSONALNY dla potrzeb fizjoterapiiOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014 1. Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

TRENING INTERPERSONALNY DLA POTRZEB FIZJOTERAPII

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne


Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr II

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Dr n. med. Monika Lewandowska

Mgr Anna OstaszewskaErasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n. med. Monika Lewandowska


Cel kształcenia

Celem nauczania jest teoretyczne zapoznanie Studentów z podstawowymi teoriami komunikacji interpersonalnej. Zdobycie przydatnej wiedzy i umiejętności praktycznych podczas dalszych studiów i w przyszłej pracy zawodowej. Dotyczą one: nawiązywania dobrego kontaktu i skutecznego porozumiewania się; asertywne komunikowanie się, udzielanie informacji zwrotnej, zadawanie pytań, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi.

Zapoznanie z alternatywnymi metodami wpływającymi na komunikację interpersonalną.Wiedza: Rozumie i potrafi określić: cele, zasady związane z komunikacją werbalną i niewerbalną.

Posiada wiedzę dotyczącą komunikacji interpersonalnej w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, domowych, lecznictwa uzdrowiskowego oraz w odnowie biologicznej pomiędzy personelem medycznym, pacjentem, rodziną chorego.Umiejętności: Potrafi określić: zakres własnych możliwości w komunikacji interpersonalnej
w procesie rehabilitacji pacjenta.

Kompetencje: Na podstawie posiadanej wiedzy umiejętności przewiduje i potrafi podjąć poprawną komunikację interpersonalną w warunkach szpitalnych, ambulatoryjnych, domowych, lecznictwa uzdrowiskowego
oraz w odnowie biologicznej pomiędzy personelem medycznym, pacjentem, rodziną chorego.


Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)K_W19

K_W24


K_W28

 • zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta

 • zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej

 • posiada wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz skutków błędów jatrogennych, popełnianych w relacji
  z pacjentem
OM1_W03

OM1_W04


OM1_W04

K_U19

K_U21 • potrafi komunikować się
  z pacjentem i jego rodziną

 • potrafi komunikować się personelem medycznym
OM1_U03

OM1_U03K_K01

K_K02


K_K03

K_K12


K_K13

K_K21


 • rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

 • posiada nawyk stałego dokształcania się

 • posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy
  i umiejętności

 • rozumie konieczność współpracy
  ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych
  oraz z przedstawicielami innych zawodów

 • wykazuje zdolność
  do efektywnego komunikowania się i współdziałania zarówno
  z zespołem medycznym
  jak i współpracownikami

 • potrafi obiektywnie formułować opinie dotyczące pacjentów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywanym zawodem
OM1_K01

OM1_K01


OM1_K02

OM1_K04


OM1_K04

OM1_K08


Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie


Wykład

10

1

100

Seminarium

30

5

15

Tematy zajęć i treści kształcenia

WYKŁADY


W 1. Temat: Wprowadzenie do podstawowych zagadnień komunikacji interpersonalnej.

Przedstawienie podstawowych definicji dotyczących komunikacji interpersonalnej.

Prezentacja tematów i literatury dotyczących komunikacji interpersonalnej.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr AnnaW. 2-3. Temat: Podstawy komunikacji werbalnej.

Przedstawienie zasad i technik dotyczących aktywnego słuchania i mówienia oraz wskazanie błędów w komunikacji. Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 4-5. Temat: Podstawy komunikacji niewerbalnej.

Przedstawienie zasad dotyczących komunikacji niewerbalnej z uwzględnieniem postawy ciała, ułożenia kończyn górnych i dolnych, mimiki twarzy.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna Ostaszewska

W. 6. Temat: Wybrane bariery w komunikacji interpersonalnej.

Przedstawienie najczęstszych barier występujących w komunikacji interpersonalnej dotyczących: osądzania, krytykowania, uciekania od problemów i barier językowych.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna Ostaszewska

W. 7. Temat: Współpraca interpersonalna.

Tworzenie optymalnych warunków współpracy pomiędzy: pacjentem, rodziną pacjenta, personelem medycznym
i paramedycznym.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna OstaszewskaW. 8. Temat: Sytuacje konfliktowe w pracy zawodowej.

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez wyrażanie własnych, jasnych odczuć za pomocą informacji werbalnych i niewerbalnych.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna Ostaszewska

W. 9. Temat: Negocjacje.

Rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na negocjacje, ocena skuteczności negocjacji.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna Ostaszewska

W. 10. Temat: Kodeks Fizjoterapeuty Rzeczpospolitej Polskiej.

Wizerunek fizjoterapeuty. Prezentacja i komentarz.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska/mgr Anna Ostaszewska

Osoby prowadzące poszczególne wykłady - według zamieszczonego grafiku w Zakładzie Rehabilitacji
SEMINARIA

S. 1. Informacje wprowadzające.

Omówienie: ogólnych zagadnień dotyczących BHP na zajęciach dydaktyki fizjoterapii. Zapoznanie studentów z: tematami seminariów, kryteriami oceniania na przedmiocie trening interpersonalny dla potrzeb fizjoterapii. Pytania i wolne wnioski.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S. 2. Kim jestem?

Jak rozpoznać własne mocne i słabe strony. Praktyczne wyrażanie mocnych stron. Otwarte wyrażanie uczuć - pozytywnych i negatywnych.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S. 3. Skuteczna komunikacja werbalna

Aktywne mówienie i słuchanie. Zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S.4. Skuteczna komunikacja poprzez język ciała.

Otwarta i zamknięta postawa ciała (komunikacja niewerbalna).S. 5. Alternatywne sposoby komunikacji z pacjentem/klientem.

Praca z osobami z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, aparatu mowy.

Piktogramy, makaton i inne.

Wykładowca: dr n. med. Monika LewandowskaS. 6. Podstawy retoryki.

Sztuka wysłowienia oraz przekonywania innych osób.

Wywiad z pacjentem pytania i odpowiedzi (otwarte, półotwarte, zamknięte).

Wykładowca: dr n. med. Monika LewandowskaS. 7. Wartości osobiste jednostki.

Co to jest wartość? poznawanie wartości własnych i innych osób.

Referaty studentów oraz wywiad fizjoterapeuty z pacjentem/klientem

Wykładowca: dr n. med. Monika LewandowskaS. 8. Komunikacja międzykulturowa.

Wymiary różnic międzykulturowych. Indywidualizm a kolektywizm. Religia.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska

S. 9 - 10. Sposoby eliminowania stresu.

Wybrane metody relaksacji (trening Schultza i Jacobsona).

Wykładowca: dr n. med. Monika LewandowskaS. 11. Wzmacnianie komunikacji interpersonalnej poprzez metody terapeutyczne.

Analiza możliwości wykorzystania różnych terapii na wzmacnianie komunikacji interpersonalnej


i międzykulturowej.

Wykładowca: mgr Anna OstaszewskaS. 12. Podstawy animaloterapii w pracy z pacjentami z wybranymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.

Możliwości wprowadzenia zwierząt do terapii z pacjentem (hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia


i delfinoterapia).

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska 1. 13. Możliwości zastosowania komunikacji interpersonalnej poprzez alternatywne metody terapeutyczne.

Możliwości wykorzystania muzyki, ruchu, sztuki i literatury oraz innych technik w pracy z pacjentami
z wybranymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.

Wykładowca: dr n. med. Monika LewandowskaS. 14-15. Prezentacje multimedialne studentów z wybranych metod terapii wspierających komunikację interpersonalną według zainteresowań.

Wykładowca: dr n. med. Monika Lewandowska
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia


SymbolFormy prowadzonych
zajęć

Treści
kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia

Programowy efekt
kształcenia

K_W19


K_W24

K_W28W, S

Przedstawienie zasad i technik dotyczących aktywnego słuchania i mówienia oraz wskazanie błędów w komunikacji.

Przedstawienie zasad dotyczących komunikacji niewerbalnej


z uwzględnieniem postawy ciała, ułożenia kończyn górnych
i dolnych, mimiki twarzy.

Przedstawienie najczęstszych barier występujących w komunikacji interpersonalnej dotyczących: osądzania, krytykowania, uciekania od problemów i barier językowych.

Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych poprzez wyrażanie własnych, jasnych odczuć za pomocą informacji werbalnych i niewerbalnych.

Rodzaje negocjacji, czynniki wpływające na negocjacje, ocena skuteczności negocjacji.

Wymiary różnic międzykulturowych. Indywidualizm a kolektywizm. Religia.Sprawozdanie,

Referat,


Inscenizacja,

Pokaz


Zaliczone:
sprawozdanie;
referat;

inscenizacja lub pokaz
OM1_W03

OM1_W04


OM1_W04

K_U19


K_U21

K_K01


K_K02

K_K03


K_K12

K_K13


K_K21S

Jak rozpoznać własne mocne i słabe strony. Praktyczne wyrażanie mocnych stron. Otwarte wyrażanie uczuć - pozytywnych i negatywnych.

Aktywne mówienie i słuchanie. Zadawanie pytań, udzielanie odpowiedzi.

Otwarta i zamknięta postawa ciała (komunikacja niewerbalna).

Praca z osobami z zaburzeniami zmysłów wzroku, słuchu, aparatu mowy. Piktogramy.

Co to jest wartość? poznawanie wartości własnych i innych osób.

Sztuka wysłowienia oraz przekonywania innych osób.

Wywiad z pacjentem pytania
i odpowiedzi (otwarte, półotwarte, zamknięte).

Wybrane metody relaksacji (trening Schultza i Jacobsona).

Analiza możliwości wykorzystania różnych terapii na wzmacnianie komunikacji interpersonalnej


i międzykulturowej.

Możliwości wprowadzenia zwierząt do terapii z pacjentem (hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia


i delfinoterapia).

Możliwości wykorzystania muzyki, ruchu, sztuki i literatury oraz innych technik w pracy z pacjentami


z wybranymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.Prezentacja multimedialna
Inscenizacje,

Pokazy,


Referat, Piktogramy

Zaliczone:

prezentacja multimedialna, inscenizacja lub pokaz, referatOM1_U03

OM1_U03


OM1_K01

OM1_K01


OM1_K02

OM1_K04


OM1_K04

OM1_K08


Ocena

zaliczenieKryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna, inscenizacja/pokaz, piktogramy).

Pełna 100% obecność na zajęciach lubodrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Trening Interpersonalny - według zaleceń prowadzącego.


2,0 (ndst)

Niedostateczne opanowanie efektów kształcenia (poniżej 60%):

 • Brak aktywności na zajęciach (ćw., sem., wykł.)

 • Nieznajomość terminów, pojęć, definicji, zasad itd.

 • Nieumiejętność wyciągania wniosków.

 • Brak umiejętności wykonywania czynności związanych z metodą/techniką…….

 • Częsta nieobecność na wykładach/seminariach.

 • Brak odrobionych zajęć……….3,0 (dost.)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 60-68%

 • Sporadyczna aktywność na zajęciach

 • Dostateczna umiejętność posługiwania się terminologią……

 • Dostateczne umiejętności wykonywania czynności związanych z metodą/techniką…….,

 • Rzadkie wnioskowanie
3,5 (ddb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 69-76%

 • Rzadka aktywność na zajęciach……

 • Niepełna umiejętność posługiwania się terminologią……

 • Dość dobre umiejętności

 • Dość częste wnioskowanie……
4,0 (db)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 77-84%

 • Częsta aktywność na zajęciach……

 • Poprawna umiejętność posługiwania się terminologią…..

 • Umiejętność wykonywania ……..

 • Częste wnioskowanie…..4,5 (pdb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 85-92%

 • Bardzo częsta aktywność na zajęciach…..

 • Prawidłowa umiejętność posługiwania się terminologią….

 • Samodzielna umiejętność wykonywania czynności…..

 • Bardzo częste wnioskowanie……5,0 (bdb)

Spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia 93-100%

 • Stała aktywność i przejawianie inicjatywy na ćwiczeniach/seminariach.

 • Pełna umiejętność posługiwania się terminologią……..

 • Pełna, samodzielna umiejętność wykonywania czynności związanych z metodą/techniką zabiegową………..

 • Samodzielne wnioskowanie podczas ćwiczeń/seminariów.

 • Systematyczna obecność na wykładach (możliwość opuszczenia 1 wykładu)

Literatura

Literatura obowiązkowa:

 1. Kępiński A. Poznanie chorego. Kraków 2002


 2. Kęsy M. Relacje i komunikacja w świecie medycznym. Kraków 2012

 3. Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem. Warszawa 2012
 4. Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków 2011

 5. Myerscough P., Ford M. Jak rozmawiać z pacjentem. Gdańsk 2002


 6. Wachtel P.L. Komunikacja terapeutyczna. Kraków 2012


Literatura uzupełniająca:

 1. Aronson E., Człowiek istota społeczna. Warszawa 2001

 2. Bogna B. Kobiecość i męskość. Komunikacja, relacje, społeczeństwo. Warszawa 2011
 3. Castanyer O. Jak docenić samego siebie. Asertywność jako wyraz zdrowej samooceny. Kraków 2002

 4. Filipiak M. Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania. Lublin 2004


 5. Kozyra B. Komunikacja bez barier. Warszawa 2008
 6. Nęcki Z. Komunikacja niewerbalna. Kraków 2005


 7. Nęcki Z. Komunikacja międzyludzka. Kraków 2006

 1. Reynolds S., Valentine D. Komunikacja międzykulturowa. Warszawa2009

 1. Schulz F. von Thun. Sztuka rozmawiania 1. Analiza zaburzeń. Kraków 2007
 2. Sikorski W. Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej. Kraków 2007


 3. Sikorski W. Komunikacja terapeutyczna. Relacja pozasłowna. Kraków 2013
 4. Sterwart J. (red.) Mosty Zamiast Murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa 2003


Możliwości dalszego


Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

10
Seminarium

30
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium

10
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

10
Czytanie wskazanej literatury

15
Ułożenie piktogramów i prezentacja

10
Referaty

5
Prezentacja multimedialna

4
Plakat

2
Sprawozdanie

2
Pokaz

1
Inscenizacja

1
Razem

100

4

Inne informacje

Koło naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

http://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/

Regulamin:
Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:


 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Trening Interpersonalny,

 • zapoznania się z sylabusem z przedmiotu -Trening Interpersonalny,

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej.


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


 • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.


Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej,

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i seminariach:


 • nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
  z osobą prowadzącą,

 • nieobecność na seminariach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemniej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

 • zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.

Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci referatu, prezentacji, inscenizacji na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Trening Interpersonalny.


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Trening Interpersonalny,

 • egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób przebywających podczas zajęć,

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej,

 • przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym –Trening Interpersonalny,

 • wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych,

 • respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Treningu Interpersonalnego.
  Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Trening Interpersonalny ma prawo do:

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć
  w sali seminaryjnej.

Warunki przystąpienia Studenta/-ki do zaliczenia końcowego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Trening Interpersonalny,

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Trening Interpersonalny - według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa się na 2 ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze letnim, według kolejności i tematyki zaproponowanej przez Studentów i prowadzącego zajęcia seminaryjne, które ustalone są podczas pierwszych zajęć. Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematów zaliczenia.Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:


 • aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

 • zaliczenie śródroczne obejmuje:

 • referat,

 • sprawozdanie,

 • wywiad z pacjentem (klientem) – inscenizacja,

 • komunikacja poprzez piktogramy – prezentacja multimedialna, inscenizacja, pokaz, plakat.

Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii
Sumaryczne wskaźniki ilościowe

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna