Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona22/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

22. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ


Kierunek / Specjalność

FIZJOTERAPIA

Rodzaj studiów

studia pierwszego stopnia

Nazwa przedmiotu:

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Typ przedmiotu: (podstawowy, kierunkowy, zawodowy, do wyboru, wykształcenia ogólnego)

przedmiot kształcenia ogólnego

Język wykładowy

polski

Jednostka organizacyjna

 1. II Klinika Psychiatryczna
  II Wydziału Lekarskiego WUM

 2. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego
  II Wydziału Lekarskiego WUM

Adres/ telefon, faks
 1. Ul. Kondratowicza 8, 03-242 Warszawa
  http://psychiatria2.wum.edu.pl
  tel.: (+48 22) 326 58 92
  fax.: (+48 22) 326 58 92

 2. Ul. Marszałkowska 24, 00-576 Warszawa
  psychiatria@litewska.edu.pl

http://psychiatria-litewska.wum.edu.pl/
tel.: (+48 22) 522 74 80,
fax.: (+48 22) 621 16 45

Kierownik Jednostki

 1. Prof. Dr hab. Andrzej Kokoszka

 2. Prof. Dr hab. Tomasz Wolańczyk

Osoba odpowiedzialna za dydaktykę

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk

Prowadzący przedmiot


 1. Prof. dr n. med. Tomasz Wolańczyk

 2. Dr n. med. Magda Błachno

 3. Mgr Anna Kaźmierczak-Mytkowska

 4. Mgr Anna Krych

 5. Dr n. med. Tomasz Srebnicki

 6. Mgr Witold Pawliczuk
Tryb studiów

Rok

Semestr

Rodzaj zajęć:

Wykłady

Seminaria

Ćwiczenia

Praktyka zawodowa

Praca własna studenta

Stacjonarne/ niestacjonarne (d. wieczorowe

I

I (zimowy)

Liczba godzin:

4

12

-

-

-

Liczba punków ECTS

-

Forma zaliczenia

zaliczenie

Wymagania wstępne: (-)


Cele przedmiotu:
Zaznajomienie z podstawowymi informacjami na temat czynników ryzyka rozwinięcia uzależnień oraz sposobów profilaktyki uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji studentów medycyny i lekarzy.Metody dydaktyczne:


 1. wykład informacyjny

 2. dyskusja dydaktyczna: studium indywidualne i grupowe
Treści merytoryczne przedmiotu:
Tematy wykładów:

 1. Psychopatologia uzależnień

 2. Profilaktyka uzależnień

 3. Ryzyko uzależnienia w zawodach medycznych

 4. Style życia chroniące przed rozwojem uzależnień

Tematy seminariów:

 1. „Zależność nie jedno ma imię”- uzależnienie od innej osoby, środka chemicznego, czynności - teoria i własne doświadczenia

 2. Zdrowy styl życia - teoria i własne doświadczenia
Efekty kształcenia (umiejętności i kompetencje)
W zakresie efektów kształcenia student:

 1. Zna objawy i zasady diagnozowania w zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych

 2. Zna mechanizmy uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz cele i sposoby leczenia

 3. Zna zasady promocji zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem znajomości roli elementów zdrowego stylu życia

W zakresie umiejętności student:

 1. Dostrzega i właściwie reaguje na oznaki zachowań anty-zdrowotnych i autodestrukcyjnych

 2. Udziela porady w kwestii przestrzegania prozdrowotnego trybu życia

 3. Identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia uzależnień i odpowiednio reaguje

 4. Rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek
Metody oceny pracy studenta/ Forma i warunki zaliczenia:
Ocena ciągła i zaliczenie przedmiotu w oparciu o obecność na wykładach oraz obecność i aktywny udział w seminariach i ćwiczeniach.


Literatura podstawowa:
Bilikiewicz A, Pużyński S, Rybakowski J, Wciórka J: Psychiatria tom I: Podstawy psychiatrii. Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2002.
23. PRAKTYKA WAKACYJNA

Student po pierwszym roku studiów pierwszego stopnia Fizjoterapii jest zobowiązany do praktyki wakacyjnej w wymiarze 160 godzin dydaktycznych PUBLICZNYM/ NIEPUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, w zakresie: FIZYKOTERAPII

Zaleca się, aby student:


 • uczestniczył we wszystkich zabiegach fizjoterapii.

 • brał udział w konsultacjach i poradach dla potrzeb rehabilitacji.

 • był aktywnym uczestnikiem w działalności Kliniki Oddziału/ Zakładu Rehabilitacji.PROGRAM PRAKTYK WAKACYJNYCH DLA KIERUNKU: FIZJOTERAPIA

 1. CELE KSZTAŁCENIA :

  • Utrwalenie posiadanej wiedzy z BHP oraz nabycie nowych, praktycznych doświadczeń z tego zakresu,

  • Zapoznanie się i przyswojenie zasad organizacji pracy w pracowni fizykoterapii,

  • Nabycie poczucia odpowiedzialności, sumienności i zdyscyplinowania na stanowisku fizjoterapeuty,

  • Poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z fizykoterapii ,

  • Prawidłowe odczytywanie zaordynowanych pacjentowi zabiegów fizjoterapeutycznych 1. TRESCI PROGRAMOWE – FIZYKOTERAPIA :

Współuczestniczenie w wykonywaniu zabiegów z zakresu :  • Światłolecznictwa (promieniowanie podczerwone, ultrafioletowe, laserowe, światło spolaryzowane),

  • Elektrolecznictwa (jonoforeza, prądy diadynamiczne, prądy interferencyjne, elektrostymulacja, prądy wielkiej częstotliwości)

  • Magnetoterapii,

  • Terapii ultradźwiękowej (UD),

  • Analiza reakcji chorego na zabiegi fizykoterapeutyczne.1 Regulamin został opracowany dla potrzeb wszystkich przedmiotów nauczanych
w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II WL WUM i ulega on modyfikacji
w zależności od nauczanego przedmiotu
: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna