Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona5/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

Podręczniki neuroanatomii


Anatomia Ośrodkowego Układu Nerwowego dla Studentów H. Dobaczewska

Anatomia Czynnościowa Ośrodkowego Układu Nerwowego B. Gołąb

Neuroanatomia Czynnościowa i Kliniczna O. Narkiewicz, J. Moryś, PZWL


Literatura uzupełniająca


Anatomia Człowieka A. Bochenek, M. Reicher tom I-V

Anatomia Prawidłowa Człowieka T. Marciniak

Anatomia Kliniczna Głowy i Szyi R.Aleksandrowicz, B.Ciszek Wyd. Lek PZWL
ATLASY KLASYCZNE

Bertollini Atlas Anatomii PZWL dowolne wydanie

Frank H. Netter Atlas Anatomii Człowieka Urban &Partner

Grant Atlas Anatomii Wyd. Med. Górnicki

Kiss Atlas Anatomii PZWL dowolne wydanie

Petra Kopf-Maier Atlas Anatomii Człowieka PZWL

Sinielnikow Atlas Anatomii dowolne wydanie

Sobotta Atlas Anatomii Człowieka T I-II Urban&Partner lub inne dowolne wydanieATLASY FOTOGRAFICZNE

Kolorowy Atlas Anatomii Człowieka Mc.Minn i wsp. Vydavatelstvo Slovart- Solis

Anatomia Człowieka Rohen,Yokochi Kalliope

Atlas Anatomii Vajda PZWL

Atlas Anatomii Grant Wyd. Med. Górnicki
 1. ANATOMIA OBRAZOWA

Zakład Radiologii i Radioterapii Pediatrycznej II Wydziału Lekarskiego WUM

Warszawa, Ul. Marszałkowska 24, tel./fax. 628-52-19, 621-32-41 w 315, 316

p.o. Kierownik Zakładu : dr n. med. Michał Brzewski

Wymiar godzin przedmiotu:
Wykłady - 15 godzin

Treści programowe :
 1. Metody obrazowania: zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia – zalety i wady poszczególnych metod w obrazowaniu układu kostno-mięśniowego, układu oddechowego i układu nerwowego.

2. Wybrane zagadnienia z anatomii rentgenowskiej i innych metod obrazowania: • anatomia rentgenowska (rtg i TK) układu kostnego: zdjęcia rentgenowskie czaszki, kręgosłupa, obręczy barkowej, obręczy biodrowej, kończyn, klatki piersiowej, kośćca dziecięcego

 • anatomia obrazowa stawów i tkanek miękkich w badaniach RTG, MR, TK, USG

 • anatomia obrazowa narządów klatki piersiowej

 • anatomia obrazowa centralnego układu nerwowego.


Ogólna ocena wyników nauczania: ZALICZENIE - II semestr

3.BIOFIZYKA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Biofizyka

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Biofizyki i Fizjologii Człowieka

Adres: Warszawa ul Chałubińskiego 5

Telefony (22) 6287846

Fax


strona WWW: https://biofizyka.wum.edu.pl

Kierownik jednostki/jednostek:

Profesor dr hab. n.med. Jacek Przybylski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia I stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

1

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

2

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Prof. Z. Dunajski , dr Maria Sobol, dr Jakub Zieliński, dr Wojciech Baran, dr Piotr Jeleń, mgr Tomasz Siedlecki, mgr Andrzej Marczak

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

mgr Tomasz Siedlecki

e-mail: tomasz.siedlecki@wum.edu.pl
Cel kształcenia

Przygotowanie do wykonywania zawodu fizykoterapeuty poprzez zapoznanie z prawami fizycznymi oraz z podstawami fizycznymi metod doświadczalnych stosowanych w diagnostyce i terapii w medycynie.

1. Poznanie i opanowanie praw fizycznych związanych z procesami transportu w organizmie człowieka

2. Poznanie i wykorzystanie podstaw fizycznych metod diagnostycznych w medycynie.

3. Zdobycie umiejętności interpretacji fizycznej i statystycznej danych pomiarowych
Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

Przed przystąpieniem do modułu student posiada wiedzę z zakresu:

Fizyki


 • Podstawowych praw fizycznych dotyczących cieczy i gazów

 • Podstaw fizycznych elektryczności

 • Podstawowych praw fizycznych dotyczących układów drgających

Biologii
Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)K_W01

Student zna fizyczne podstawy procesów zachodzących w organizmie człowieka.

K_W01

K_W02

zna podstawy fizykochemicznego działania zmysłów wykorzystujących fizyczne nośniki informacji.

K_W02

K_W39

Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad zastosowania czynników fizykalnych w celach leczniczych

K_W39

K_W47

Potrafi definiować podstawowe parametry fizyczne fal dźwiękowych oraz określić rodzaje i metody diagnostyki słuchu

K_W47

K_U13

Potrafi przeprowadzić badanie EKG

K_U13

K_U17


Potrafi ocenić szkodliwość promieniowania jonizującego i stosować się do zasad ochrony radiologicznej

K_U17

K_U49

Potrafi wykorzystywać znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek oraz procesów fizykalnych

K_U49

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład W

6
100

Seminarium S

0
20

Ćwiczenia C

30
10 lub

6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia


W1. „Oddziaływanie fal dźwiękowych z organizmem” ,wykładowca: mgr T.Siedlecki

W2. „Oddziaływanie fal elektromagnetycznych na człowieka , lasery”, wykład.: dr J.Zieliński

W3. „Podstawy fizyczne bioelektryczności, EKG ” , wykładowca : prof. Z.Dunajski

Ćwiczenia laboratoryjne:

C1. Wyznaczania stałej dyfuzji mocznika

C2. Pomiary potencjału dyfuzyjnego

C3. Audiometria, akustyka fizjologiczna.

C4. Badanie ogniskowych soczewek

C5. Elektrokardiografia

C6 . Badanie absorpcji promieniowania rentgenowskiego

C7. Ultrasonografia, fale ultradźwiękowe

C8. Badania przepływów krwi metodą DoppleraSposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
Wykłady

ćwiczeniaW1 do W3

Egzamin Testowy

Egzamin Testowy

K_W01,

K_W02

K_W39

K_U49
Ćwiczenia

C1 do C8

Kolokwium ustne z każdego ćwiczenia,

Sprawozdanie pisemne z każdego ćwiczeniaZaliczone wszystkie kolokwia ustne oraz sprawozdania z ćwiczeń

K_W47,

K_U13

K_U49,

K_W39,

K_U17

Do Testowego Egzaminu Końcowego w czerwcu dopuszczone są tylko te osoby, które spełnią kryterium zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych z biofizyki.

Ocena z Biofizyki ustalana jest na podstawie liczby punktów uzyskanych z końcowego Testu Egzaminacyjnego . Metoda Gaussa.


ocena

kryteria

2,0 (ndst)

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
 1. Literatura

Literatura obowiązkowa:
1. Jaroszyk F.: Biofizyka. PZWL, Warszawa 2005.

 1. Skrypt do ćwiczeń z biofizyki. Praca zbiorowa (Oficyna Wydawnicza Warszawskiego

Uniwersytetu Medycznego Warszawa2006).


Literatura uzupełniająca:

1. Pilawski A. (red.): Podstawy biofizyki. PZWL, Warszawa 1983. 1. Miękisz S., Heinrich A.: Wybrane zagadnienia z biofizyki. Volumed, Warszawa 1998.


Czasopisma:
Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

3*3=9
Seminarium

0
Ćwiczenia

8*4=32
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium

0
Przygotowanie studenta do ćwiczeń

2*7=14
Czytanie wskazanej literatury

7
Napisanie raportu z zajęć

4*7=28
Przygotowanie do zaliczeń

1*7+4*3=19
Razem
3


: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna