Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


BIOLOGIA MEDYCZNA Z MORFOLOGIĄ KOMÓRKIPobieranie 1.67 Mb.
Strona6/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22

4. BIOLOGIA MEDYCZNA Z MORFOLOGIĄ KOMÓRKI
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

BIOLOGIA MEDYCZNA Z MORFOLOGIĄ KOMÓRKI

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Katedra Biologii Ogólnej i Parazytologii

Adres ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa

Telefony 621-26-07 lub 628-10-41 wew. 44, 54.

Fax 628-53-50

e-mail biologia@wum.edu.pl

strona WWW www.biologia.wum.edu.pl


Kierownik jednostki/jednostek:

prof. dr hab. Barbara Grytner–Zięcina

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia I stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

1

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Semestr zimowy

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

dr hab. Leszek Szablewski, dr Bożenna Oleszczak, dr Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, dr Aleksandra Sędzikowska, dr Rusłan Sałamatin.

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr Agnieszka Sobczyk-Kopcioł

Cel kształcenia

Poznanie podstaw procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka oraz genetycznych uwarunkowań wad narządu ruchu.

Profilaktyka najczęstszych parazytoz.

Wymagania wstępne

Wiadomości z biologii uzyskane w ramach kształcenia licealnego (profil biologiczny –chemiczny)
Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)1_W01

Zna fizyczne podstawy procesów życiowych zachodzących w ciele człowieka.

OM1_W01

1_W02

Posiada wiedzę na temat budowy mikroskopowej oraz rozwoju komórek i tkanek człowieka.

OM1_W02

1_W03

Zna podstawy patofizjologii z zakresu najczęstszych chorób genetycznych człowieka.

OM1_W03

1_W04

Posiada wiedzę na temat podstawowych jednostek chorobowych ( głównie chorób narządu ruchu)

OM1_W03

1_W05

Zna zasady diagnostyki klinicznej oraz podstawowe informacje na temat badań diagnostycznych stosowanych w parazytologii i genetyce.

OM1_W03

1_U01

Potrafi wykorzystać znajomość praw fizyki do opisu zagadnień z zakresu biologii komórek , tkanek oraz procesów fizjologicznych.

OM1_U08

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład

12

10

100

Ćwiczenia

20

10

10 lub

6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

W 1.Mechanizmy powstawania mutacji chromosomowych:

A. Mutacje liczbowe (z. Tunera, z. Klinefeltera, z. Downa, z. Edwardsa, z. Pataua)

B. Mutacje strukturalne (z. cri du chat, z. Wolfa – Hirschhorna).

C. Cytogenetyka. Kariotyp człowieka.

W 2. Genetyka molekularna. Poradnictwo genetyczne i analiza rodowodów.

W 3. Budowa komórki. Cykl i podziały komórkowe.

W 4. Fizjologia komórki. Reakcje endo- i egzoergiczne. Oddychanie komórkowe. Transport przez błony, fagocytoza, pinocytoza. Struktura i funkcja genu; replikacja DNA, biosynteza białek.

W 5. Budowa gruczołów wydzielania wewnętrznego. Hormony, regulacja hormonalna.

W 6. Podstawy embriologii: gametogeneza, zaplemnienie i zapłodnienie, rozwój zarodkowy i płodowy, błony płodowe, czynniki teratogenne, wady rozwojowe.

Prowadzący wykłady 1-6- dr hab.n med. Leszek Szablewski

S1. Podstawy genetyki klasycznej, podstawowe pojęcia i definicje genetyczne.

Dziedziczenie mendlowskie i niemendlowskie. Układy grupowe krwi.

S2. Dziedziczenie autosomalne cech monogenowych u człowieka.

Przykłady chorób: dystrofia miotoniczna, pląsawica Huntingtona, achondroplazja, hemoglobinopatie i bloki metaboliczne związane z syntezą białek, tłuszczy i kolagenu.

S3. Mutageny i mutacje genowe człowieka. Dziedziczenie wielogenowe i wieloczynnikowe autosomalnych cech człowieka: prawidłowych (np. wzrost, masa ciała), oraz patologicznych wieku młodzieńczego (wady rozwojowe) i wieku dojrzałego.

S4. Determinacja płci. Dziedziczenie cech sprzężonych i związanych z płcią u człowieka (np. dystrofie mięśniowe Duchenne’a i Beckera).

S5. Sprawdzian 1. Pierwotniaki pasożytnicze człowieka, drogi i źródła inwazji w ośrodkach leczniczych i rehabilitacyjnych.

S6. Tasiemce- pasożyty człowieka: jelitowe i tkankowe.

S7. Nicienie-pasożyty człowieka: jelitowe i tkankowe.

S8. Pasożytnicze owady i pajęczaki będące zagrożeniem poprzez bezpośredni kontakt z chorą osobą; stawonogi jako przenosiciele patogennych organizmów.

S9. Sprawdzian 2.

Skóra i jej wytwory – budowa i funkcja.

S10. Anatomia mikroskopowa i funkcja tkanek: tkanki mięśniowe.

S11. Anatomia mikroskopowa i funkcja tkanek: tkanki chrzęstne i kostna; ścięgno.

S12. Anatomia mikroskopowa i funkcje tkanek: tkanka łączna, budowa naczyń krwionośnych.

S13. Anatomia mikroskopowa i funkcja tkanek: krew.

S14. Sprawdzian 3. Anatomia mikroskopowa i funkcja tkanek: tkanka nerwowa.

S15. Repetytorium Kolokwium zaliczeniowe.
Prowadzący ćwiczenia:

S1-4. dr hab. Leszek Szablewski, dr Agnieszka Sobczyk-Kopcioł, dr Aleksandra Sędzikowska.

S5-8. dr hab. Leszek Szablewski, dr Bożenna Oleszczak, dr Rusłan Sałamatin.

S9-15. dr hab. Leszek Szablewski, dr Bożenna Oleszczak, dr Agnieszka Sobczyk-Kopcioł
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
S
Sprawdziany

Zaliczenie wszystkie sprawdzianów i uzyskanie z nich 37 punktów.S
Kolokwium zaliczeniowe

Z całego materiału dla osób, które nie uzyskały wymaganej liczby punktów.
ocena

kryteria

2,0 (ndst)

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura

Literatura obowiązkowa: Skrypt „Biologia Medyczna” 2008 lub 2009 pod red. B. Grytner–Zięciny.

Literatura uzupełniająca: Drewa G., Ferenc T. Genetyka Medyczna. Podręcznik dla studentów. Elsevier. Urban & Partner 2011

  • Jorde L.B., Carey J.C., Bamshad M.J., White R.L. Genetyka Medyczna. Czelej 2000

Korf B.R. Genetyka człowieka. Rozwiązywanie problemów medycznych. PWN

2003


Winter P.C., Hickey G.J., Fletcher H.L. Genetyka. PWN 2000

Sawicki W. Histologia. PZWL 2003

Histologia pod redakcją K. Ostrowskiego. PZWL

Ostrowski K. i Krassowski T. Embriologia ogólna. PZWL

Parazytologia i akaroentomologia medyczna pod redakcją A. Deryło. PWN 2002

Zarys parazytologii lekarskiej pod redakcją R. Kadłubowskiego i A. Kurnatowskiej.PZWL 1999
Kalkulacja punktów

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

12
Ćwiczenia

20
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta 20 godz.

Razem

52

3

Przy katedrze Biologii ogólnej i Parazytologii działa Koło Naukowe podzielone na dwie sekcje:

-parazytologiczną

-molekularną

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna