Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona7/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22

5. BIOCHEMIA

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Biochemia

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Biochemii, …………………………………………………

II WL WUM……………………………………………….

Adres Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa………………

Telefony (22) 5526548…………….

Fax…………………………

e-mail: 2wl@wum.edu.pl……………………..

strona WWW…………………………………

Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia I stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

Pierwszy

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Pierwszy

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

  1. Dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka

  2. Dr Ewa Mirkiewicz

  3. Dr Bożena Stefaniak-Stiasna

  4. Dr Aleksandra Wesołowska

  5. Dr Ewa Wieniawska-Szewczyk

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

Tak

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Prof. dr hab. Marianna Kańska –do 30 września 2013 roku.

Od 1 października 2013 roku dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka

Cel


Celem wykładu jest przygotowanie studentów do umiejętności opisania biochemicznych mechanizmów funkcjonowania organizmu ludzkiego, a także do interpretacji wskaźników biochemicznych oraz ich zmian w efekcie niektórych schorzeń i wysiłku fizycznego.

Celem ćwiczeń jest utrwalenie i uzupełnienie zagadnień będących przedmiotem wykładów, sukcesywne wdrożenie studentów do samodzielnego uzupełniania swojej wiedzy z zakresu biochemii, sprawdzenie poziomu tej wiedzy przez prowadzącego zajęcia oraz nabycie przez studentów umiejętności zastosowania wiedzy biochemicznej w kolejnych etapach kształcenia.Wymagania wstępne


Student powinien mieć podstawy z chemii organicznej i nieorganicznej na poziomie liceum.Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)

K_W01

Zna fizyczne podstawy procesów życiowych zachodzących w organizmie człowieka

OM1_W01

K_W14

Posiada wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych układów człowieka (układ krążenia , oddechowy, nerwowy, dokrewny , pokarmowy, moczowy, kostny, fizjologia krwi, termoregulacja, gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa).

OM1_W02

K_W36

Zna czynniki ryzyka zdrowotnego i zagrożenia życia, a w szczególności czynniki biologiczne.

OM1_W06

K_W56

Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad BHP w placówkach ochrony zdrowia.

OM1_W08

K_W70

Zna zasady struktury pracy naukowej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do badań.

OM1_W11

K_W71

Zna programy i testy statystyczne do opracowania wyników badań.

OM1_W11

K_W73

Zna zasady prawa autorskiego i zasady etyczne w badaniach naukowych.

OM1_W11

Formy prowadzonych

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład

15

1

100

Ćwiczenia

30

10

10 lub

6 (ćw. kliniczne)

Tematy zajęć i treści kształcenia

W-Wykład - Temat wykładu Biochemia…- Treści kształcenia;W-Wykład.

Wykładowca- Dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka
Tematy wykładu.

1. Właściwości materii ożywionej: skład pierwiastkowy, podstawowe składniki budujące organizmy, woda jako główny składnik organizmów, rola wiązań niekowalencyjnych.

2. Białka – budowa i funkcja. Hemoglobina i mioglobina i ich rola w zaopatrzeniu komórek w tlen.

3. Enzymy – budowa, funkcja, mechanizm działania, klasyfikacja. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Metabolizm – podstawowe pojęcia.

4. Węglowodany – budowa mono-, di- i polisacharydów i ich funkcja. Lipidy – podział, występowanie, budowa i funkcja. Błony komórkowe, transport przez błony.

5. Glikoliza – przebieg i regulacja. Beztlenowe przemiany węglowodanów.

6.Cykl Krebsa. Łańcuch oddechowy. Fosforylacja oksydacyjna. Synteza ATP.

7i 8. Nukleotydy i kwasy nukleinowe – budowa i funkcja biologiczna.
,C-Cwiczenia--

Osoby prowadzące:-

1. Dr hab. Marzena Jankowska-Anyszka

2. Dr Ewa Mirkiewicz

3. Dr Bożena Stefaniak-Stiasna

4. Dr Aleksandra Wesołowska

5.Dr Ewa Wieniawska-Szewczyk

Ćwiczenia- treści programowe

1.Wiadomości wstępne przydatne w studiowaniu biochemii: pierwiastki biologicznie istotne i ich budowa elektronowa, wiązania kowalencyjne, polaryzacja wiązań, sposoby przedstawiania budowy cząsteczek organicznych. Izomeria, główne klasy związków organicznych (nazewnictwo, właściwości).Obliczenia biochemiczne – obliczanie i przeliczanie stężeń, pH roztworu, roztwory buforowe.


2. Obliczenia biochemiczne-obliczanie i przeliczanie stężeń, pH roztworu, roztwory buforowe.

3. Aminokwasy – budowa, podział i właściwości. Aminokwasy endo- i egzogenne. Wiązanie peptydowe i peptydy biologicznie czynne.

4. Podstawowe techniki laboratoryjne stosowane w biochemii: chromatografia, elektroforeza, spektrofotometria. Metody oczyszczania białek.

5. Związki wysokoenergetyczne, potencjał fosforylacyjny. Koenzymy biorące udział w procesach utlenienia i redukcji oraz przenoszeniu grup.

6.Enzymatyczna hydroliza białek, węglowodanów i tłuszczów. Magazynowanie tłuszczów. Lipoproteiny i ich znaczenie w patogenezie miażdżycy.

7. Sprawdzian I

8. Włączenie różnych monocukrów do szlaku glikolitycznego. Tory rozpadu glikogenu.

9. Cykle pentozowy. Glukoneogeneza. Przemiany aminokwasów. Ciała ketonowe.

10. Beta-oksydacja kwasów tłuszczowych. Włączenie glicerolu do szlaku glikolitycznego.

11. Powiązanie przemian metabolicznych. Bilanse energetyczne. Powtórzenie metabolizmu.

12. Sprawdzian II

13. Skurcz mięśni szkieletowych. Przemiany energetyczne zachodzące w organizmie pod wpływem wysiłku fizycznego. 14. Systemy resyntezy ATP i ich udział w wysiłku o różnej intensywności.

15. Homeostaza. Równowaga wodno-elektrolitowa. Równowaga kwasowo-zasadowa.
Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
W,
Egzamin pisemny.


C
Oceniane ciągłe

Kolokwium 1, Kolokwium 2

Zaliczenie wszystkich kolokwiów
ocena

kryteria

2,0 (ndst)

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
Literatura

Literatura obowiązkowa:

Bańkowski E. „Biochemia. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich i magisterskich”. MedPharm Polska, Wrocław 2006

Literatura uzupełniająca:

Murray R.K., Granner D. K., Rowell V.W., „Biochemia Harpera”, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2008

Gertig H., Przysławski J., „Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2007.

Górski J. „Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2006.

Tomaszewski J.J., „Diagnostyka laboratoryjna. Podręcznik dla studentów medycyny”, Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2001.
Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

15

2

Ćwiczenia

30

2

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do ćwiczeń

20
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęćCzytanie wskazanej literatury

10
Napisanie raportu z zajęćPrzygotowanie do zaliczeń

20
Razem

50
  1. Inne informacje

Nie działa koło naukowe. Dojazd na zajęcia jest bardzo dobry

: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna