Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona8/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


6. KINEZJOLOGIA
Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka
Nazwa modułu/ przedmiotu:

KINEZJOLOGIA
Kod przedmiotu:Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa

Telefon: (022) 5720920

e-mail: zakladrehabilitacji@wum.edu.pl

http://www.zakladrehabilitacji.wum.edu.pl/


Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne i niestacjonarne

Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok
Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

Semestry I i II
Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ podstawowy
Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Dr n. med. Jerzy Smirnow


Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie
Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Cel kształcenia
Cele nauczania kinezjologii w programach ośrodków kształcących w UE fizjoterapeutów są całkowicie zbieżne z tymi, które stawia przed sobą zespół nauczający tego przedmiotuw ramach Zakładu Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Zasadnicze cele nauczania kinezjologii to zatem: • szczegółowe zapoznanie studentów z zasadami i prawami opisującymi czynność narządu ruchu człowieka,

 • nauka posługiwania się syntetycznie wiedzą uzyskaną podczas zajęć z anatomii prawidłowej i stały trening tych umiejętności,

 • przygotowanie słuchaczy do zajęć klinicznych na dalszych latach studiów poprzez sukcesywne wprowadzanie pojęć klinicznych obejmujących różne aspekty funkcjonowania narządu ruchu w zdrowiu i chorobie.

Wszystkie wymienione wyżej aspekty nauczania tej, bazowej dla zrozumienia zjawisk zachodzących w narządzie ruchu człowieka, dziedziny nauk anatomicznych są równie ważne. Wydaje się jednak, że najważniejszym i jak uczy doświadczenie najtrudniejszym do osiągnięcia celem jest satysfakcjonujące nauczenie studentów umiejętności syntetycznego myślenia i swobodnego poruszania się w prawach i zależnościach dotyczących anatomii czynnościowej.

Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)
brak
Efekty kształcenia

Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)
Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria
W-wiedza,
U-umiejętności,
K -kompetencje
)


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)
K_W22
K_W37
K_W38
K_W40
K_W41


- posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych wykorzystywanych
w praktyce

- posiada wiedzę z zakresu: podstawowych zasad biomechaniki, znajomości anatomii czynnościowej ze szczególnym uwzględnieniem narządu ruchu, podstawowych zasad motoryczności człowieka oraz warunków i sposobów jej rozwijaniaOM2_W05
OM2_W11
OM2_W11
OM2_W11
OM2_W11
K_U28
K_U29
K_U30
K_U49
K_U50
K_U51-potrafi identyfikować błędy i krytycznie oceniać dostępne informacje
z piśmiennictwa;

- potrafi analizować i interpretować zjawiska czynnościowe w obszarze narządu ruchu; posiadać umiejętność myślenia kategoriami przyczynowo- skutkowymi;

- potrafi dokonać systematycznej samooceny i wzajemnej oceny w procesie kształcenia; zaplanować możliwości własnego doskonalenia w zakresie kinezjologii

- posiada umiejętności praktycznych zastosowań nabytej wiedzy, umiejętności poszukiwań wiedzy z zakresu kinezjologiiOM2_U07
OM2_U08
OM2_U08
OM2_U13
OM2_U14
OM2_U14
K_K01
K_K02


- wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu rozszerzenia kompetencji

- posiada nawyk stałego doskonalenia zawodowego - samodzielnie w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistymOM2_K01

OM2_K01

OM2_K01

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie

Wykład

15

1

100
ĆWICZENIA

30

10

10


Tematy zajęć i treści kształcenia

RAMOWA TEMATYKA WYKŁADÓW

 1. 1 -2. Wykład inauguracyjny: Specyfika narządów ruchu człowieka

Elementy budowy narządów ruchu;

Ogólne zależności pomiędzy poszczególnymi składowymi narządów ruchu;

Podstawowe prawa i zasady opisujące funkcje narządów ruchu.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

 1. 3-4 . Rozwój filogenetyczny układu ruchu.

Rozwój fitogeniczny w aspekcie jego adaptacji do postawy pionowej.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 1. 5-6-7. Rozwój ontogenetyczny układu ruchu człowieka.

Wprowadzenie do zagadnień rozwoju ontogenetycznego człowieka: szkielet osiowy, kończyny: górna i dolna.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
 1. 8-9-10-11. Szkielet osiowy.

Charakterystyka budowy w aspekcie czynnościowym;

Analiza funkcji i powiązań z pozostałymi częściami układu ruchu.Kończyna górna: charakterystyka budowy w aspekcie czynnościowym;

Analiza funkcji i powiązań z pozostałymi częściami układu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ręki.Kończyna dolna: charakterystyka budowy w aspekcie czynnościowym;

Analiza funkcji i powiązań z pozostałymi częściami układu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji stopy.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski


   1. 12-13-14. Układ ruchu jako całość czynnościowa.

Utrzymanie postawy;

Biomechanika lokomocji człowieka;

Aspekty kliniczne bólu;

Rodzaje odruchów i ich znaczenie kliniczne.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
W. 15. Podsumowanie wykładów.

Pytania i odpowiedzi. Wolne wnioski.Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski


RAMOWA TEMATYKA ĆWICZENIOWCH BLOKÓW TEMATYCZNYCH
SEMESTR I. (ćwiczenia 1-15)

   1. Zasady i prawa opisujące funkcjonowanie poszczególnych składowych układu ruchu


 • topografia ciała ludzkiego w aspekcie czynnościowym: okolice ciała; główne osi i płaszczyzny ruchów

 • charakterystyka ogólna układu ruchu;

 • podział odcinkowy układu ruchu;

 • wybrane aspekty budowy i fizjologii kości;

 • wybrane aspekty budowy i fizjologii mięśni;

 • wybrane aspekty budowy i fizjologii tkanki chrzęstnej, więzadeł i ścięgien;

 • wybrane aspekty biomechaniki narządów ruchu.

II. Osteologia, artrologia, syndesmologia, myologia

 • charakterystyka morfologiczna i funkcjonalna szkieletu osiowego;

 • charakterystyka morfologiczna i funkcjonalna szkieletu kończyn;

 • morfologia i czynność układu mięśniowego;

 • charakterystyka, budowa i funkcja połączeń czynnościowych w obrębie układu ruchu.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski/dr n. med. Jerzy Smirnow
SEMESTR II (ćwiczenia 15-30)

III. Głowa, szyja, tułów ( kręgosłup, brzuch, klatka piersiowa) i miednica

 • analiza połączeń czynnościowych czaszki;

 • analiza czynnościowa połączeń ruchowych kręgosłupa w aspekcie ich budowy anatomicznej;

 • systemy więzadłowe kręgosłupa;

 • systemy mięśniowe głowy, szyi i tułowia;

 • wybrane aspekty biomechaniki kręgosłupa i klatki piersiowej;

 • biomechanika oddychania;

 • analiza czynnościowa mięśni ściany jamy brzusznej; rola tłoczni brzusznej;

 • czynnościowe aspekty połączeń miednicy;

 • relacje czynnościowe pomiędzy tułowiem a kończynami;

 • analiza funkcji w aspekcie unerwienia i unaczynienia;

 • analiza czynnościowa wybranych dysfunkcji szkieletu osiowego.

IV. Kończyna górna

 • cechy morfologiczne i czynnościowe ze szczególnym uwzględnieniem jej przystosowania do funkcji chwytno- manipulacyjnych;

 • analiza czynnościowa połączeń ruchowych;

 • analiza zespołów mięśniowych i ich zdolności kompensacyjnych;

 • analiza funkcji kończyny w aspekcie jej unerwienia i unaczynienia;

 • szczegółowa analiza funkcji ręki;

 • analiza czynnościowa wybranych dysfunkcji kończyny górnej.

V. Kończyna dolna

 • cechy morfologiczne i czynnościowe ze szczególnym uwzględnieniem jej przystosowania do funkcji podporowo- lokomocyjnych;

 • analiza czynnościowa połączeń ruchowych;

 • analiza zespołów mięśniowych i ich zdolności kompensacyjnych;

 • analiza funkcji kończyny w aspekcie jej unerwienia i unaczynienia

 • szczegółowa analiza funkcji stopy;

 • analiza czynnościowa wybranych dysfunkcji kończyny dolnej;

 • fizjologia i patofizjologia chodu.

Prowadzący: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski/dr n. med. Jerzy Smirnow

Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.

Przykład

Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)

W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczenia

SymbolFormy prowadzonych
zajęć


Treści
kształcenia


Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia


Programowy efekt
kształcenia
K_W22
K_W37


K_W38
K_W40
K_W41


W, Ćw.

Elementy budowy narządów ruchu;

Ogólne zależności pomiędzy poszczególnymi składowymi narządów ruchu.

Podstawowe prawa i zasady opisujące funkcje narządów ruchu. Rozwój filogenetyczny
i ontogenetyczny układu ruchu człowieka.

Charakterystyka budowy


w aspekcie czynnościowym;

Analiza funkcji i powiązań z pozostałymi częściami układu ruchu. Kończyna górna: charakterystyka budowy w aspekcie czynnościowym;

Analiza funkcji i powiązań
z pozostałymi częściami układu ruchu ze szczególnym uwzględnieniem funkcji ręki, stopy.

Utrzymanie postawy ciała;

Biomechanika lokomocji człowieka;

Aspekty kliniczne bólu;

Rodzaje odruchów i ich znaczenie kliniczne.


Ocena wiedzy na podstawie przeprowadzanych zaliczeń po zakończeniu każdego
z w/w bloków tematycznych

uwzględniających z obowiązującym mianownictwem

łacińskim.


 • Kartkówki

 • Sprawdziany

wiadomości


Zaliczone:

Minimum 60% z kartkówek i sprawdzianów.

OM2_W05
OM2_W11

K_U28
K_U29
K_U30
K_U49
K_U50
K_U51Ćw.


topografia ciała ludzkiego w aspekcie czynnościowym: okolice ciała; główne osi i płaszczyzny ruchów charakterystyka ogólna układu ruchu;

podział odcinkowy układu ruchu;

wybrane aspekty budowy
i fizjologii kości;

wybrane aspekty budowy


i fizjologii mięśni;

wybrane aspekty budowy


i fizjologii tkanki chrzęstnej, więzadeł i ścięgien;

wybrane aspekty biomechaniki narządów ruchu.

charakterystyka morfologiczna
i funkcjonalna szkieletu osiowego;

Charakterystyka morfologiczna


i funkcjonalna szkieletu kończyn;

morfologia i czynność układu mięśniowego;

Charakterystyka, budowa i funkcja połączeń czynnościowych
w obrębie układu ruchu.

Analiza połączeń czynnościowych czaszki;

Analiza czynnościowa połączeń ruchowych kręgosłupa w aspekcie ich budowy anatomicznej;

Systemy więzadłowe kręgosłupa;

Systemy mięśniowe głowy, szyi
i tułowia;

Wybrane aspekty biomechaniki kręgosłupa i klatki piersiowej;

Biomechanika oddychania;

Analiza czynnościowa mięśni ściany jamy brzusznej; rola tłoczni brzusznej;

Czynnościowe aspekty połączeń miednicy;

Relacje czynnościowe pomiędzy tułowiem a kończynami;

Analiza funkcji w aspekcie unerwienia i unaczynienia;

Analiza czynnościowa wybranych dysfunkcji szkieletu osiowego.

Cechy morfologiczne i czynnościowe ze szczególnym uwzględnieniem jej przystosowania do funkcji chwytno-manipulacyjnych;

Analiza czynnościowa połączeń ruchowych;

Analiza zespołów mięśniowych
i ich zdolności kompensacyjnych;

Analiza funkcji kończyny górnej


i dolnej w aspekcie jej unerwienia
i unaczynienia;

Szczegółowa analiza funkcji ręki


i stopy;

Analiza czynnościowa wybranych dysfunkcji kończyny górnej


i dolnej.Prezentacja multimedialna/konspekt;

Kartkówki;

Sprawdziany wiadomości


Zaliczone:

prezentacja multimedialna lub konspekt


z wybranej tematyki, dotyczącej zagadnień
z ćwiczeń.

Osiągnięcie

minimum 60%

z każdego zaliczenia (kartkówki, sprawdziany)
OM2_U07
OM2_U08
OM2_U08
OM2_U13
OM2_U14
OM2_U14
Ocena

zaliczenie

Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych pozwala na przystąpienie do egzaminu końcowego
(uzyskanie zaliczeń etapowych: kartkówki, sprawdziany wiadomości, prezentacja multimedialna, ew. konspekt problemowy, aktywny udział w dyskusjach dydaktycznych)

Pełna 100% obecność na zajęciach , wykłady mają charakter obowiązkowy,


lub odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania przedmiotu Kinezjologia.

- według zaleceń prowadzącego.Egzamin końcowy odbywa się w sesji egzaminacyjnej letniej: test 1-krotnego wyboru, składający się
ze 100 pytań zamkniętych z 4 dystraktorami.


Literatura

Literatura podstawowa:

  1. P. Mac Kinnon, J. Morris. Oksfordzki podręcznik anatomii czynnościowej,
   T. 1- 3, Wyd. 1. PZWL, Warszawa 1997

  2. N.J. Petty. Badanie i ocena narządu ruchu. Podręcznik dla fizjoterapeutów. red. Z. Śliwiński.
   Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, 2010

  3. J.W. Błaszczyk. Biomechanika kliniczna. PZWL, Warszawa, 2010
Literatura uzupełniająca:

 1. J.E. Muscolino. Badanie palpacyjne układów mięśniowego i kostnego z uwzględnieniem punktów spustowych, stref odruchowych i strechingu. Urban&Partner, 2010

 2. Ciszek B.M., Dąbrowski A., Dzięcioł J. red: Maciejewski R., Torres K., Anatomia czynnościowa. CZELEJ, 2007

 3. Nowotny J. Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu. MediPage, Warszawa 2006

 4. Spodaryk K . Patologia narządu ruchu. PZWL, Warszawa 2002
Zalecane czasopisma naukowe:

 1. „Fizjoterapia”

 2. „Fizjoterapia medyczna”

 3. „Fizjoterapia Polska”

 4. ‘Fizjoterapia w praktyce’

 5. „ Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja”
Kalkulacja punktów
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS
Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:
Wykład

15

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)
Ćwiczenia

30

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)
Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):
Przygotowanie studenta do ćwiczeń

20Przygotowanie studenta do i wykonanie prezentacji

10Czytanie wskazanej literatury

20Razem

95

3
Inne informacje
Koło naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewskihttp://sknfizjoterapii.wum.edu.pl/

Dojazd na zajęcia: https://maps.google.pl/
Regulamin:


Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim każdy Student/-ka ma obowiązek:


 • zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu - Kinezjologia,

 • zapoznania się z sylabusem z przedmiotu –Kinezjologia,

 • zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

 • zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i egzaminu końcowego podanych przez prowadzących,

 • zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej.


Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Student/-ka powinni:


 • podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

 • zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.


Student/-ka zobowiązany jest w czasie roku akademickiego do: • punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej,

 • posiadania identyfikatora,

 • posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

 • poszanowania sprzętu w sali wykładowej i sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Student/-ka ma obowiązek uczestnictwa Studenta/-ki we wszystkich zajęciach dydaktycznych:
w wykładach i seminariach:


 • nieobecność podczas wykładu Student/-ka powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony
  z osobą prowadzącą,

 • nieobecność na ćwiczeniach Student/-ka zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia,

 • zapoznania się Studenta/-ki oraz przyswojenia przez nich wiadomości potrzebnych do odbycia kolejnych seminariów, po podaniu tematu przez prowadzącego oraz samodzielnego przyswajania wiedzy podstawowej
  jak i dodatkowej z danej dziedziny oraz literatury obowiązkowej i uzupełniającej.Student/-ka ma prawo do:

 • nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania
  w postaci dodatkowej prezentacji z zagadnień objętych tematyka przedmiotu


Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

 • egzekwowania od Studentów/-ek posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu Kinezjologia

 • egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób przebywających podczas zajęć,

 • niedopuszczenia Studenta/-ki, łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej,

 • przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym ,

 • wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych,

 • respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym.


Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Kinezjologia ma prawo do:


 • niedopuszczenia Studenta/-ki, nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć.Warunki przystąpienia Studenta/-ki do egzaminu końcowego:

 • zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym,

 • odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania - według zaleceń prowadzącego,

 • indeks i karta egzaminacyjna,

 • identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem1.

Dodatkowe informacje: Zaliczenia odbywają się etapowo w trakcie roku akademickiego po każdym module tematycznym (2 zaliczenia w semestrze zimowym i 2 w semestrze letnim) i maja formę ustaloną przez prowadzącego zajęcia.
W sesji letniej odbywa się egzamin testowy obejmujący całość tematyki przekazanej podczas wykładów i ćwiczeń,
który może mieć formę multimedialną. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest: 1. Obecność na wszystkich zajęciach i/lub odpowiednie- ustalone z prowadzącym odrobienie nieobecności na zajęciach;2.Zaliczenie z wynikiem pozytywnym wszystkich czterech śródrocznych kolokwiów, podczas których uwzględniana jest również tematyka wykładów.
UWAGA!: Nieobecność na zajęciach (wykłady i ćwiczenia) nie może przekroczyć: 2. wykładów i 2. ćwiczeń w każdym semestrze, niezależnie od tego czy są to nieobecności usprawiedliwione, czy też nieusprawiedliwione.

Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:


 • aktywność Studenta/-ki podczas ćwiczeń,

 • zaliczenie śródroczne obejmuje: zaliczenia etapowe kolokwiów, obecność na ćwiczeniach i wykładach

 • zaliczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na wykładach i ćwiczeniach wg zaleceń prowadzących

 • zdanie końcowego egzaminu testowego

Dyżury/konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji
Oddziału Fizjoterapii ul. Żwirki i Wigury 81; 02-091 Warszawa
Sumaryczne wskaźniki ilościowe Bilans: 3 ECTS
: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna