Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.67 Mb.
Strona9/22
Data07.05.2016
Rozmiar1.67 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22

7. PEDAGOGIKA OGÓLNA

Opis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014

Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Pedagogika Ogólna

Kod przedmiotu:
Jednostki prowadzące kształcenie:

Zakład Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii

II Wydziału Lekarskiego WUM

Adres

Telefony


Fax

e-mail


strona WWW

Kierownik jednostki/jednostek:

Dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia, studia I stopnia

profil praktyczny,

studia stacjonarne


Rok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I rok

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

semestr I

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

obowiązkowy/ podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

Mgr Anna OstaszewskaErasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

nie

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Mgr Anna Ostaszewska


Cel kształcenia

Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do pracy z pacjentem w różnym stopniu zaawansowania choroby/dotyczy to dzieci ich rodziców jak i osoby dorosłe. Problematyka pedagogiczna stanowi wyzwanie we współczesnej roli fizjoterapeuty ze względu na standardy unijne konieczne do zaproponowania pacjentowi w XXI wieku. Im lepiej i bezpieczniej żyje się osobom niepełnosprawnym i przewlekle chorym a medycyna zapewnia im prawo godnego chorowania tym świat staje się lepszy. Pomóc studentom w przygotowaniu się do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, a więc nauczanie ich najnowszych teorii pedagogicznych koniecznych do stosowania w medycynie i fizjoterapii, dostarczyć wiedzę o istocie, celach i prawidłowościach procesu dydaktycznego – wychowawczego, opiekuńczego realizowanego w szpitalu i innych placówkach medycznych

Wiedza: Student rozumie i potrafi określić: cele, zasady związane z rolą problematyki pedagogicznej w pracy fizjoterapeuty. Zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami teoretycznymi i praktycznymi w modernizowaniu procesu dydaktyczno – wychowawczego, tak aby przyszły fizjoterapeuta mógł sprostać nowym wyzwaniom w wykonywanym przez siebie zawodzie

Umiejętności: Student potrafi ukazać związek teorii z praktyką, wskazać na przydatność wiedzy pedagogicznej w zawodzie fizjoterapeuty.

Kompetencje: Na podstawie posiadanej wiedzy i umiejętności potrafi przygotować plan pracy z pacjentem na kolejnych etapach jego rehabilitacji.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23.09.2003 – pedagogiczne przygotowanien do zawodu powinno prowadzić do nabycia kompetencji w następujących zakresach;

Wychowawczym i społecznym związanym z umiejętnością rozpoznawania potrzeb pacjenta oraz zdolnością do współpracy w różnorodnych relacjach międzyludzkich.

Kreatywnym - wyrażającym się zdolnością do samokształcenia, twórczą i innowacyjną postawą dzialania.
Wymagania wstępne

Brak

Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)K_W19

K_W24


K_W28

Zna podstawowe teorie pedagogiczne

zna podstawowe zasady pracy z pacjentem

posiada wiedzę z pedagogiki oraz skutków błędów jatrogennych, popełnianych w relacji
z pacjentem


OM1_W03

OM1_W04


OM1_W04

K_U19

K_U21potrafi komunikować się
z pacjentem i jego rodziną

potrafi komunikować się personelem medycznym
OM1_U03

OM1_U03K_K01

K_K02


K_K03

K_K12


K_K13

K_K21


rozumie potrzebę kształcenia się przez całe życie i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych

posiada nawyk stałego dokształcania się

posiada świadomość własnych ograniczeń w zakresie wiedzy
i umiejętności

rozumie konieczność współpracy


ze specjalistami o innych kompetencjach zawodowych
oraz z przedstawicielami innych zawodów

wykazuje zdolność


do efektywnego komunikowania się i współdziałania zarówno
z zespołem medycznym
jak i współpracownikami

potrafi obiektywnie formułować opinie dotyczące pacjentów i grup społecznych w kontekście związanym z wykonywanym zawodem
OM1_K01

OM1_K01


OM1_K02

OM1_K04


OM1_K04

OM1_K08


Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób
w grupie


Wykład

6

1

100

Seminarium

15

5

15

Tematy zajęć i treści kształcenia
WYKŁADY

W 1-2. Temat: Andragogika – przedmiot struktura i zadania. Działy i subdyscypliny. Kształtowanie indywidualności jako kluczowy paradygmat edukacji dorosłych /refleksje, hipotezy i problemy badawcze. Wybrane dziedziny wychowania dorosłych – andragogika zdrowia, rehabilitacyjna, sportu i rekreacji, resocjalizacyjna, wieku emerytalnego i schyłku życia.

W 3-4. Temat: Organizację rządowe i pozarządowe wspomagające leczenie osób niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych. Samotność i osamotnienie jako wyzwanie dla współczesnej edukacji w pracy z pacjentem na kolejnych etapach jego choroby. Podstawowe zagadnienia dotyczące zaopatrzenia ortopedycznego.

W 5-6. Temat: Etyka zawodowa – współczesne standardy. Kształtowanie umiejętności zawodowych. Humanistyczne, pedagogiczne i społeczne wartości zawodu fizjoterapeuty.
SEMINARIA

S. 1-2. Informacje wprowadzające. Pedagogika jako nauka o wychowaniu. Pedagogika a inne nauki. Historyczny rys pedagogiki. Wychowanie dla przyszłości. Naukowa struktura pedagogiki. Podstawy pedagogiki opiekuńczej. Pojęcie opieki międzyludzkiej.

S. 3-4. Medycyna i pedagogika wspólne cele i ideały. Wartości humanistyczne w pedagogice a efekty udanego procesu edukacyjnego w interakcji pacjent – fizjoterapeuta. Proces rehabilitacji a proces wychowania. Medycyna i pedagogika – Janusz Korczak – lekarz pedagog

S. 5-6. Cele wychowania – dziedziny działalności wychowawczej – człowiek zaangażowany. Technologia kształcenia; klasyfikacja i charakterystyka środków dydaktycznych. Metody nauczania

S. 7-8. Wychowanie prozdrowotne w procesie rewalidacji. Koncepcja wielostronnego rozwoju osobowości pacjenta warunkiem adaptacji osoby przewlekle chorej do życia w społeczeństwie. Człowiek chory lub niepełnosprawny – metody i środki zaradcze. Kształcenie fizjoterapeutów w Polsce i na świecie

S. 9-10. Instytucje pozarządowe i stowarzyszenia w aspekcie działań pedagogicznych na rzecz osób niepełnosprawnych. Promocja zdrowia w różnych środowiskach społecznych – rola pedagogiki. Tanatologia nauka o śmierci i umieraniu – rola fizjoterapeuty

S. 11-12. Formy i metody oddziaływania terapeutycznego i wychowawczego na pacjenta w aspekcie istniejących standardów leczniczych. Czynniki psychospołeczne jako wyznacznik subiektywnego obrazu choroby

S. 13-14. Chory człowiek a nie tylko ,,niesprawny narząd,, - skuteczność pracy fizjoterapeuty. Techniki współpracy z pacjentem. Fizjoterapeuta nośnikiem nadziei – łącznikiem między światem ludzi chorych i zdrowy.

S.15. Zaliczenie końcowe.


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia


SymbolFormy prowadzonych
zajęć

Treści
kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium
zaliczenia

Programowy efekt
kształcenia

K_W19


K_W19

K_W24


K_W38


W, S

Przedstawienie zasad i technik dotyczących aktywnego słuchania i mówienia oraz wskazanie błędów w komunikacji.

Zna podstawowe zasady przeprowadzania wywiadu określającego stan zdrowia pacjenta

Zna podstawowe zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

Zna i potrafi zastosować podstawy edukacji zdrowotnej oraz promocji zdrowia
Sprawozdanie,

Referat


Zaliczone:
sprawozdanie;
referat;OM1_W03

OM1_W03


OM1_W04

OM1-W06

K_W58

K_U27


K_U63

K_K13


K_K21S

Posiada wiedzę dotyczącą odpowiedzialności zawodowej, cywilnej


i karnej.

Potrafi rozpoznać


i zinterpretować podstawowe problemy psychologiczne osoby niepełnosprawnej funkcjonującej w społeczeństwie.

Potrafi dobrać poszczególne ćwiczenia, gry i zabawy oraz metodycznie ich uczyć, stopniując natężenie wysiłku fizycznego dla osób z różnymi możliwościami funkcjonalnymi


Możliwości wprowadzenia zwierząt do terapii z pacjentem (hipoterapia, dogoterapia, felinoterapia
i delfinoterapia).

Możliwości wykorzystania muzyki, ruchu, sztuki i literatury oraz innych technik w pracy z pacjentami


z wybranymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.


Prezentacja multimedialna

Referat,


Zaliczone:

prezentacja multimedialna, referatOM1_W08

OM1_U04


OM1_U11

OM1_K04


OM1_K08

Ocena

Zaliczenie

Kryteria
Pełne wypełnienie kryteriów zaliczeniowych
(referaty, sprawozdanie, prezentacja multimedialna)
Pełna 100% obecność na zajęciach lub

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Pedagogika ogólna - według zaleceń prowadzącego.
Literatura

Literatura obowiązkowa:

Suchodolski B. Pedagogika. Warszawa 2008

Stochmiałek J. Pedagogika wobec kryzysów życiowych. Warszawa 2008

Makara-Studzińska M. Komunikacja z pacjentem.. Warszawa 2012

Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków 2011

Myerscough P., Ford M. Jak rozmawiać z pacjentem. Gdańsk 2002

Osowska M. Normy moralne. Warszawa 2009

Szewczyk K. Wychować człowieka mądrego. Warszawa 2008

Turos L. Pedagogika zdrowia. Warszawa 2009

Turos L. Andragogika. Warszawa 2008


Literatura uzupełniająca:

Aronson E.Człowiek istota społeczna. Warszawa 2001

Rudniański J. Między dobrem a złem. Warszawa 2008

Kowalik S. Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. Gdańsk 2004

Zabłocki K. Wprowadzenie do rewalidacji. Warszawa 2003

Wienefield R. Nauka o zachowaniu w medycynie. Warszawa 2000

Turos J. Pedagogika ogólna i subdyscypliny. Warszawa 2003

Możliwości dalszego kształceniaTrening interpersonalny dla potrzeb fizjoterapii

Kalkulacja punktów ECTS)Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS


Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

6

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Seminarium

15

(punkty ECTS wyliczają się automatycznie na podstawie wpisanej ilości godzin)

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca

Przygotowanie studenta do seminarium

10
Przygotowanie studenta do prowadzenia zajęć

10
Czytanie wskazanej literatury

5
Referaty

7
Prezentacja multimedialna

4
Sprawozdanie

3
Razem

60

2

Inne informacje

Koło naukowe: SKN fizjoterapii

Opiekun koła: dr hab. n. med. Dariusz Białoszewski
Regulamin:

Podczas pierwszych zajęć w roku akademickim Studenci mają obowiązek:

zapoznania się z regulaminem odbywania zajęć z przedmiotu Pedagogika Ogólna

zapoznania się z sylabusem z przedmiotu –Pedagogika Ogólna

zapoznać się z literaturą obowiązkową i uzupełniającą,

zapoznać się z tematami zaliczeń śródrocznych i zaliczenia końcowego,

zapoznać się z przepisami BHP obowiązującymi dla sali seminaryjnej.
Procesem dydaktycznym kieruje nauczyciel akademicki, w związku
z czym, Studenci powinni:

podporządkować się poleceniom prowadzącego i przestrzegać wspólnie podjętych ustaleń,

zwracać się do niego w sytuacji wystąpienia podczas toku zajęć trudności i wszelkich wątpliwości.

Studenci zobowiązani są w czasie roku akademickiego do:

punktualnego zgłaszania się na zajęcia do sali wykładowej oraz do sali seminaryjnej,

posiadania identyfikatora,

posiadania ustalonych pomocy dydaktycznych zalecanych na pierwszych zajęciach seminaryjnych lub/i wskazanych na kolejnych zajęciach,

poszanowania sprzętu w sali wykładowej i Sali seminaryjnej (o ewentualnym uszkodzeniu lub zniszczeniu sprzętu należy poinformować osobę prowadzącą zajęcia).


Studenci mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich zajęciach dydaktycznych:


w wykładach i seminariach:

nieobecność podczas wykładu Studenci powinni odpracować w postaci referatu na temat ustalony


z osobą prowadzącą,

nieobecność na seminariach Studenci zobowiązani są odpracować w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej (wg wskazań osoby prowadzącej zajęcia) z zadanego przez prowadzącego zagadnienia


Studenci mają prawo do:

nieobecności podczas choroby i za okazaniem zwolnienia lekarskiego (każda nieobecność będzie rozpatrywana indywidualnie) i ustalenia z osobą prowadzącą formy odpracowania


w postaci referatu, prezentacji, na zaproponowany temat prowadzącego zajęcia z zagadnień objętych w tematyce przedmiotu Pedagogika Ogólna
Osoba prowadząca zajęcia dydaktyczne ma obowiązek:

egzekwowania od Studentów posiadanej wiedzy, umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych wymaganych na danych zajęciach z przedmiotu pedagogika Ogólna

egzekwowania posiadania wiedzy podanej na wykładzie kompetencji społecznych względem osób przebywających podczas zajęć,

niedopuszczenia Studentów łamiących regulamin, do odbywania zajęć w sali seminaryjnej,

przekazania wiedzy z obowiązującego zakresu umieszczonego w sylabusie przedmiotowym –Pedagogika Ogólna

wykorzystywania pomocy dydaktycznych podczas zajęć dydaktycznych seminaryjnych,

respektowania procedur dydaktycznych zawartych w sylabusie przedmiotowym – Pedagogika Ogólna
Osoba prowadząca zajęcia z przedmiotu Pedagogika Ogólna ma prawo do:

niedopuszczenia Studenta , nieposiadającego wymaganej wiedzy, do odbywania zajęć


w sali seminaryjnej.

Warunki przystąpienia Studentów do zaliczenia końcowego:

zaliczenie wszystkich zajęć objętych w sylabusie przedmiotowym z przedmiotu Pedagogika ogólna

odrobione, usprawiedliwione nieobecności podczas toku nauczania z przedmiotu Pedagogika Ogólna - według zaleceń prowadzącego,

indeks i karta egzaminacyjna,

identyfikator oraz dokument tożsamości ze zdjęciem.

Dodatkowo:

Zaliczenie odbywa się na ostatnich zajęciach seminaryjnych w semestrze zimowym.

Student/-ka wybiera 1 z zaproponowanych form i tematów zaliczenia.
Do zaliczenia przedmiotu konieczna jest:
aktywność Studenta/-ki podczas zajęć seminaryjnych i analiza wskazanej literatury,

zaliczenie semestralne obejmuje:

referat,

prezentacja na wybrany temat


Dyżury/ konsultacje: według grafiku zamieszczonego w Zakładzie Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii


Sumaryczne wskaźniki ilościowe):2


: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   22


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna