Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.33 Mb.
Strona1/24
Data07.05.2016
Rozmiar1.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ODDZIAŁ FIZJOTERAPII


II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
II ROK studiów drugiego stopnia


r. ak. 2015/2016PRZEDMIOTY


ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 1

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
II ROK studiów drugiego stopnia 1

r. ak. 2015/2016 1

WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 4

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 4

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 6

Literatura obowiązkowa:


16

1.Sokołowska M , „Socjologia medycyny” Warszawa 2004 16

4.Motyka M. „Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej”. Kraków 2011 16

5.Szczepański J. „Socjologia i rozwój problematyki i metod” Warszawa 2002


16

3.Lewicki Cz. „Edukacja zdrowotna – systemowa analiza zagadnień” Rzeszów 2006 16

4.Filipiak M. „Homo Communicans. Wprowadzenie do teorii masowego komunikowania”. Lublin 2004 16

3.DYDAKTYKA FIZJOTERAPII 18

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 28

4.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROLOGII 28

5.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROCHIRURGII 34

6. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w REUMATOLOGII 38

7.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ORTOPEDII 43

8.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w KARDIOLOGII 49

9.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w CHIRURGII 53

10. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w GINEKOLOGII I POŁOŻNITWIE 60

10.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w MEDYCYNIE SPORTOWEJ 64

11.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PSYCHIATRII 67

12.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PULMONOLOGII 69

14.Metody specjalne fizjoterapii w MEDYCYNIE SPORTOWEJ 76

15.Metody specjalne KINEZYTERAPII w procesie fizjoterapii 79

16.Metody specjalne TERAPII MANUALNEJ w procesie fizjoterapii 83

Literatura obowiązkowa: 89

17. PROTETYKA I ORTOTYKA 91

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 97

PRAKTYKI 99

20. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii 102

I. Demczyszak Fizjoterapia w chorobach układu sercowo-naczyniowego. Górnicki Wydawnictwo Medyczne, Wrocław 2006 103

9.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w medycynie sportowej 104

10.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w psychiatrii 106

23.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii 109

24. Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurochirurgii 113


WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGORektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK


Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS


Prorektor ds. Kadr

Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem

dr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGODZIEKAN

Prof dr hab. n. med. MAREK KUCH


Prodziekan ds. I-III r. – dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKI

Prodziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii
Prof. dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ

Sekretariat Dziekanatu: tel. 57- 20-604, fax 5720-555

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Sekretariat pokój 604

tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555


Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa Janiak fizjoterapia@wum.edu.pl


Tok studiów

pokój 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514

faks: (0-22) 57 20 555


Studia pierwszego stopnia , I rok

Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.plStudia pierwszego stopnia , rok II

mgr Elżbieta Miodońska elzbieta.miodowska@wum.edu.plStudia pierwszego stopnia , rok III

mgr Ewa Janiak fizjoterapia@wum.edu.plStudia drugiego stopnia , lata I – II

mgr Elżbieta Miodowska elzbieta.miodowska@wum.edu.pl


Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II

Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.pl
Przewodniczący Rady Pedagogicznej II roku - opiekun roku

dr n. med. Daniel Malczewski tel. 569 02 39
DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

Centrum Dydaktyczne WUMOsoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału Fizjoterapii

Pani Aldona Zborowska


tel. 572 02 40
aldona.zborowska@wum.edu.pl

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE1. DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Opis przedmiotu (sylabus)

  1. Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

DEMOGRAFIA I EPIDEMIOLOGIA

Kod przedmiotu:

12000 (12900)

Jednostki prowadzące kształcenie:

ul. Oczki 3, 02-007 Warszawa

epidem@amwaw.edu.pl

tel.: (+48 22) 629 02 43, 621 52 56

fax.: (+48 22) 621 52 56


Kierownik jednostki/jednostek:

dr hab. Józef Knap

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia II stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

drugi

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

II (letni)

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

kierunkowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

1. dr hab. Józef Knap

2. dr n. med. Maria Mularczyk-Bal

3. lek. Grażyna GawlikErasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

TAK

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

dr n. med. Maria Mularczyk-Bal

  1. Cel kształcenia (Cele ogólne danego przedmiotu, definiowane, jako wyraz intencji prowadzącego zajęcia/daną formę zajęć. Sformułować należy od jednego do maksymalnie kilku celów

Celem nauczania jest przekazanie informacji o zasadach opieki nad zbiorowością ludzką. Istotnym wątkiem jest przedstawienie potrzeb zdrowotnych ludności kraju oraz sposobów badania przyczyn najczęstszych niedoborów zdrowia metodami populacyjnymi. Studenci zapoznają się również z ocena stanu zdrowia społeczności międzynarodowej i wariantami światowej opieki zdrowotnej.

  1. Wymagania wstępne (W tym polu należy podać nazwy tych przedmiotów, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu. W przypadku przedmiotów/modułów realizowanych na pierwszym roku studiów warunkiem jest np. spełnienie kryteriów rekrutacyjnych)

Podstawowa wiedza z zakresu patofizjologii człowieka, mikrobiologii. Podstawy wiedzy z epidemiologii uzyskanej na studiach licencjackich.


4. Efekty kształcenia


Lista efektów kształcenia (Pole to zawiera listę efektów kształcenia, czyli tego, co student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, rozumieć i być zdolny wykonać (zademonstrować). Efekty zdefiniowane dla każdego przedmiotu powinny korespondować z efektami kształcenia zdefiniowanymi dla kierunku studiów. Każdy ze zdefiniowanych efektów kształcenia powinien być możliwy do sprawdzenia i ocenienia w oparciu o obiektywne, mierzalne kryteria)

Symbol

(kod przedmiotu) _W01(numer efektu oraz jego kategoria W-wiedza, U-umiejętności, K -kompetencje)Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego

W01, W02 (efekty stanowią załącznik właściwej uchwały senatu o utworzeniu kierunku studiów lub określeniu efektów kształcenia)K W17

zna metody oceny stanu zdrowia jednostki i populacji, różne systemy klasyfikacji chorób i procedur medycznych

OM2 W04

K W18

zna sposoby identyfikacji i badania czynników ryzyka, wady i zalety różnego typu badań epidemiologicznych oraz miary świadczące o obecności zależności przyczynowo - skutkowej


OM2 W04


K W19

rozumie istotę epidemiologii i znaczenie jej metod w medycynie

OM2 W04

K W20

zna zasady przeprowadzania badań przesiewowych w profilaktyce niepełnosprawności

OM2 W05

K W22

posiada wiedzę na temat istniejących dowodów naukowych wykorzystywanych w praktyce

OM2 W05

K W23

potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczania

OM2 W05

K W24

posiada wiedzę i rozumie założenia edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki niepełnosprawności

OM2 W06

K W37

posiada wiedzę z zakresu istoty procesu badawczego, metodologii oraz elementów wiedzy o nauce i poznaniu naukowym

OM2 W11

K W38

posiada wiedzę z zakresu rodzajów metod naukowych, ich znaczenia i zastosowania oraz technik badań naukowych i narzędzi badawczych

OM2 W11

K W39

zna podstawy analizy danych obserwacyjnych i eksperymentalnych oraz wnioskowania statystycznego

OM2 W11

K W40

zna zasady prowadzenia badań naukowych, ich przygotowania i projektowania

OM2 W11

K W41

zna zasady dobrej praktyki badań naukowych

OM2 W11

K W42

zna zasady prawa autorskiego i wynalazczego

OM2 W11

K W43

zna warunki i ograniczenia prowadzenia eksperymentów medycznych

OM2 W11

K U01

potrafi przedstawić w formie ustnej, lub pisemnej w sposób przystępny dla odbiorców wybrane problemy funkcjonalne pacjenta oraz możliwości stosowania fizjoterapii

OM2 U03

K U08

potrafi uzyskać informacje na temat obecności czynników ryzyka chorób zakaźnych oraz zaplanować działania profilaktyczne na różnym poziomie ich zapobiegania (np. szczepienia ochronne) i zwalczania

OM2 U03

K U21

Potrafi przygotować i projektować badania naukowe

OM2 U06

K U22

Potrafi przygotować wniosek o zgodę komisji bioetycznej na prowadzenie badań naukowych

OM2 U06

K U23

potrafi formułować problemy badawcze, konstruować i dobierać adekwatne metody oraz techniki badawcze do pozyskiwania danych


OM2 U06

K U28

potrafi identyfikować błędy i krytycznie oceniać dostępne informacje z piśmiennictwa

OM2 U07

K U29

potrafi wyciągać wnioski z badań naukowych i własnych obserwacji oraz na podstawie informacji z piśmiennictwa polskiego i zagranicznego

OM2 U08

K U30

potrafi interpretować i podejmować dyskusję dotyczącą tematyki artykułów naukowych

OM2 U08

K U31

posiada umiejętność analizowania i wykorzystania materiałów informacyjnych, promujących zagadnienia szeroko pojętego zdrowia i choroby

OM2 U08

K K01

wykazuje umiejętność i nawyk samokształcenia przez całe życie w celu rozszerzenia kompetencji

OM2 K01

K K02

posiada nawyk stałego doskonalenia zawodowego – samodzielnie w sposób kreatywny myśleć o swoim kształceniu i rozwoju osobistym

OM2 K01

K K 03

potrafi określić zakres swoich kompetencji zawodowych

OM2 K02

K K04

potrafi inicjować, współpracować i współdziałać z przedstawicielami innych zawodów

OM2 K02


K K05

przestrzega zasad etyki zawodowej

OM2 K03

K K20

przestrzega tajemnicy dotyczącej stanu pacjenta oraz przebiegu fizjoterapii oraz wszelkich praw pacjenta


OM2 K08

K K21

potrafi wyjaśnić konieczność przeprowadzania akcji promujących zdrowy tryb życia

OM2 K09

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład

10

1

100

Seminarium

20

5

20

Ćwiczenia
Tematy zajęć i treści kształcenia (Program zajęć zawierający tematykę zajęć, najważniejsze treści kształcenia oraz osoby prowadzące np.:

W1-Wykład 1- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak

W2-Wykład 2- Temat wykładu…- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak

S1-Seminarium 1- Temat …- Treści kształcenia;….- Wykładowca- prof. Dr hab. Jan Nowak )
Tematy wykładów

W1- Wykład 1 – Temat wykładu: Zdrowie. Definicje

Treści kształcenia: Opis stanu zdrowia ludności w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczości

statystycznej, rejestry chorób i badania specjalnie organizowane.

W2- Wykład 2 – Temat wykładu: Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludności kraju i świata. Narodowy Program Zdrowia.

W3- Wykład 3 – Temat wykładu: Zagrożenia zdrowotne chorobami o zróżnicowanej etiologii

W4- Wykład 4 - Temat wykładu: Uwarunkowania stanu zdrowia.

Treści kształcenia: Metody poznawania przyczyn chorób. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk

epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór

epidemiologiczny. Sytuacja chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

Międzynarodowe programy zwalczania chorób: zdrowie dla wszystkich w XXI wieku.

W5- Wykład 5 - Temat wykładu: Niepełnosprawność w ujęciu demograficznym i epidemiologicznym. Wykorzystanie wiedzy z zakresu demografii i epidemiologii w profilaktyce niepełnosprawności.

Tematy seminariów

S1 – Seminarium 1 – Temat:

Opis stanu zdrowia ludności w oparciu o dane z oficjalnej sprawozdawczości statystycznej, rejestry chorób i badania specjalnie organizowane. Ewolucja stanu zdrowia w czasie i przestrzeni, perspektywy zdrowotne ludności kraju i świata.

S2 - Seminarium 2 – Temat:

Pojęcia statystyki epidemiologicznej – chorobowość, zapadalność, umieralność, swoiste współczynniki umieralności, współczynniki standaryzowane.

S3 - Seminarium 3 – Temat:

Diagnostyka zdrowia zbiorowego na podstawie: danych o liczbie i przyczynach zgonów, obowiązkowych zgłoszeń ostrych chorób zakaźnych i nowotworów złośliwych, chorobowości szpitalnej, wynikach reprezentacyjnych badań terenowych ludności i innych źródeł.

S4 - Seminarium 4 – Temat:

Masowe i wybiórcze badania przesiewowe w kierunku rozpoznawania wczesnych stadiów chorób przewlekłych, chorób dziedzicznych i wad wrodzonych: rola, rodzaje, sposób przeprowadzania.

S5 - Seminarium 5 – Temat:

Uwarunkowania stanu zdrowia. Metody poznawania przyczyn chorób. Czynniki ryzyka. Podstawowe typy zjawisk epidemicznych: epidemie, endemie, pandemie, proces epidemiczny, dochodzenie i nadzór epidemiologiczny. Sytuacja chorób zakaźnych w Polsce i na świecie.

S6 - Seminarium 6– Temat:

Metodologia badań klinicznych i epidemiologicznych przy wykorzystaniu metod statystycznych. Zasady ujawniania i wyjaśniania patogenności czynników fizycznych, chemicznych i innych cech egzogennych oraz właściwości wewnątrzpochodnych przy pomocy metod epidemiologii analitycznej.

S7 - Seminarium 7 – Temat:

Rola obserwacji klinicznych oraz epidemiologicznych badań przekrojowych w formułowaniu hipotez przyczynowych. Badania kliniczno-kontrolne i kohortowe w dociekaniu etiologii chorób.

S8 - Seminarium 8 – Temat:

Rola eksperymentu klinicznego (klinicznych badań kontrolowanych) i zapobiegawczego w ocenie skuteczności postępowania medycznego - podstawy epidemiologii klinicznej.

S9 - Seminarium 9 – Temat:

Ocena zagrożenia w dociekaniach epidemiologicznych: ryzyko względne i ryzyko przypisane; iloraz szans jako przybliżenie oceny ryzyka względnego.

Przykłady zwalczania chorób wśród ludności na podstawie schorzeń zakaźnych oraz innych odstępstw od prawidłowego stanu zdrowia o znanej etiologii zewnątrzpochodnej.

S10 - Seminarium 10 – Temat:

Zasady zintegrowanej działalności prozdrowotnej, profilaktycznej i leczniczej: scalone programy specjalistyczne, narodowe programy zdrowia, program „Zdrowia dla wszystkich” Światowej Organizacji Zdrowia.

Podstawowe problemy planowania i interpretacji badań epidemiologicznych. Krytyczne czytanie piśmiennictwa


Sposoby weryfikowania i oceniania efektów kształcenia (Pole to zawiera informacje o sposobie zaliczenia przedmiotu. Informację wpisujemy dla każdej formy prowadzonych zajęć. Forma zaliczenia - sposób weryfikacji powinien umożliwiać dokonanie oceny, czy założone efekty kształcenia zostały osiągnięte przez studenta.

Przykład

Ćwiczenia: Kartkówka- jej zaliczenie jest warunkiem dopuszczenia do ćwiczeń laboratoryjnych, zalicza student, który prawidłowo odpowie na 4 z 5 pytań. Przykładowe zadanie:… Zakres materiału wymagany na ćwiczenia umieszczony jest na stronie internetowej zakładu. Sprawozdanie z ćwiczenia- obejmujące prawidłowy opis przebiegu ćwiczenia, uzyskane wyniki, ich analizę statystyczną oraz dyskusję i wnioski)

W poniższej tabeli dla każdego ze zdefiniowanych efektów kształcenia przyporządkowujemy do form prowadzonych zajęć, treści kształcenia, sposobów weryfikacji oraz określamy kryterium zaliczeniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
Wykłady

Obejmuje tematykę wykładów
60% pozytywnych odpowiedzi na pytania z tematów wykładów na teście

OM2 W04

OM2 W05

OM2 W011
Seminaria
Kolokwium

Test z materiału

Wykładów i seminariów.


Obecność na wszystkich seminariach.

Uzyskanie 60% pozytywnych odpowiedzi na teście.

OM2 U03

OM2 U06

OM2 U07

OM2 K01

OM2 K02

OM2 K03

OM2 K09

To co powyżej i poniżej to tylko przykład wzięty z dostępnych danych – należałoby w tym miejscu uszczegółowić aby nie było żadnych wątpliwości


ocena

kryteria

2,0 (ndst)

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (60%)

3,5 (ddb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (70%)

4,0 (db)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (80%)

4,5 (pdb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (90%)

5,0 (bdb)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia (95%)

  1. Literatura (W polu tym wymienia się pozycje literatury, z którymi student powinien(Literatura obowiązkowa) lub może (Literatura uzupełniająca) się zapoznać w czasie trwania kursu. Przy ustalaniu liczby pozycji składających się na wykaz literatury, należy uwzględnić ogólną liczbę punktów ECTS przyznawanych za dany przedmiot, obejmującą także szacowany czas pracy własnej studenta poświęconej na lekturę oraz dostępność do literatury.)

Literatura obowiązkowa:
1. Jedrychowski W.: Zasady planowania i prowadzenia badań naukowych w medycynie. Wyd. Uniw. Jagiellonskiego, Kraków 2004.

2. Magdzik W., Naruszewicz-Lesiuk D., Zieliński A. (red.): Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia i profilaktyka.  Medica Press. Wyd. VI, 2007

3. Jędrychowski W.: Epidemiologia w medycynie klinicznej i zdrowiu publicznym. Wyd. Uniw. Jagiellońskiego, 2010.
Literatura uzupełniająca:

Wybrane artykuły zawarte w czasopismach:

Przegląd Epidemiologiczny

Problemy Higieny i epidemiologii

Brit. Med. Jour.
Czasopisma:

Przegląd Epidemiologiczny

Problemy Higieny i Epidemiologii

Brit. Med. Jour.


  1. Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

10
Seminarium

20
ĆwiczeniaForma aktywności

30

1

Samodzielna praca studenta (przykładowe formy pracy):

Przygotowanie studenta do seminarium

20

1

Przygotowanie studenta do ćwiczeńPrzygotowanie studenta do prowadzenia zajęćCzytanie wskazanej literatury

60

2,0

Napisanie raportu z zajęćPrzygotowanie do zaliczeń

30

1

Inne prace

itp.
Razem

140

5

  1. Inne informacje (Np. informacje o kole naukowym działającym przy jednostce, informacje o dojeździe na zajęcia itp.)
: sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna