Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu MedycznegoPobieranie 1.61 Mb.
Strona1/31
Data08.05.2016
Rozmiar1.61 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

ODDZIAŁ FIZJOTERAPII


II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
I ROK studiów drugiego stopniar. ak. 2013/2014PRZEDMIOTY


ODDZIAŁ FIZJOTERAPII 1

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 1

DLA STUDENTÓW FIZJOTERAPII
I ROK studiów drugiego stopnia 1

r. ak. 2013/2014 1

WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO 4

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGO 4

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE 6

1.FARMAKOLOGIA 6

2.METODY BADAWCZE I METODOLOGIA DLA FIZJOTERAPII 10

3.PODSTAWY GENETYKI 14

4.PATOFIZJOLOGIA OGÓLNA 16

5.FIZJOLOGIA BÓLU 19

6.DIETETYKA 24

7.BIOETYKA 25

8.FILOZOFIA 26

9.HISTORIA REHABILITACJI 29

1. Medycyna Dydaktyka Wychowanie czasopismo Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 32

10.PSYCHOLOGIA KLINICZNA 33

11.PSYCHOTERAPIA 38

12.PEDAGOGIKA SPECJALNA 40

Literatura obowiązkowa: 44

1.Kępiński A. Poznanie chorego. Kraków 2002 44

4.Motyka M. Komunikacja terapeutyczna w opiece ogólnomedycznej. Kraków 2011 44

13.ZDROWIE PUBLICZNE 47

14.ZAGADNIENIA PRAWNE 52

15.EKONOMIA I SYSTEMY ZDROWIA 56

16.PODSTAWY ZADZĄDZANIA I MARKETINGU 60

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE 64

17. MEDYCYNA FIZYKALNA I BALNEOKLIMATOLOGIA 64

18. Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w ORTOPEDII 72

19.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w KARDIOLOGII 77

20.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w PEDIATRII 81

21.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROLOGII 83

22.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w NEUROCHIRURGII 88

23.Diagnostyka funkcjonalna i programowanie rehabilitacji w GERIATRII 92

25.AKTYWNOŚĆ RUCHOWA ADAPTACYJNA 97

26.SPORT OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 104

POZOSTAŁE PRZEDMIOTY 111

27. Szkolenie biblioteczne 111

Odpowiedzialna za dydaktykę: mgr Irmina Utrata 111

28.Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 112

PRAKTYKI 117

29.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w ortopedii 117

30.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w kardiologii 119

31.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w geriatrii 121

32.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w pediatrii 126

33.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurologii 128

34.Praktyka w zakresie fizjoterapii klinicznej w neurochirurgii 132

35.Praktyka wakacyjna 136

WŁADZE WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGORektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Prof. dr hab. n. med. MAREK KRAWCZYK


Sekretariat Rektora: tel. 5720-101, 5720-151
Prorektor ds. Dydaktyczno-Wychowawczych

Prof. dr hab. n. med. MAREK KULUS


Prorektor ds. Kadr

Prof. dr hab. n. med. RENATA GÓRSKA


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-109

Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Prof. dr hab. n. med. SŁAWOMIR MAJEWSKI
Prorektor ds. Klinicznych, Inwestycji i Współpracy z Regionem

dr hab. n. med. SŁAWOMIR NAZAREWSKI


Sekretariat Prorektorów: tel. 5720-106

WŁADZE II WYDZIAŁU LEKARSKIEGODZIEKAN

dr hab. n. med. MAREK KUCH


Prodziekan ds. I-III r. – dr hab. n. med. JAN KOCHANOWSKI

Prodziekan ds. IV-VI r. – dr hab. n. med. WOJCIECH BRAKSATOR

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-214, fax 5720-228Prodziekan ds. Oddziału Nauczania w Języku Angielskim
Prof. dr hab. n. med. BOŻENA WERNER

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-502Prodziekan ds. Oddziału Fizjoterapii
dr hab. n. med. ARTUR MAMCARZ

Sekretariat Dziekanatu: tel. 5720-604, fax 5720-555

Dziekanat Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego
Sekretariat pokój 604

tel.: (0-22) 57 20 604; faks: (0-22) 57 20 555


Kierownik Dziekanatu

mgr Ewa Janiak fizjoterapia@wum.edu.pl


Tok studiów

pokój 613

tel.: (0-22) 57 20 512; 57-20-514

faks: (0-22) 57 20 555


Studia pierwszego stopnia , I rok

Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.plStudia pierwszego stopnia , lata II – III

mgr Monika Jezierska monika.jezierska@wum.edu.pl


Studia drugiego stopnia , lata I – II

mgr Elżbieta Miodowska elzbieta.miodowska@wum.edu.pl


Studia niestacjonarne (d. zaoczne) drugiego stopnia , lata I – II

Dorota Koncewicz dorota.koncewicz@wum.edu.plPrzewodniczący Rady Pedagogicznej I roku - opiekun roku

dr n. med. Monika Lewandowska tel. 622-80-05
DZIAŁ SPRAW BYTOWYCH STUDENTÓW

Centrum Dydaktyczne WUMOsoba zajmująca się sprawami studentów Oddziału Fizjoterapii

Pani Aldona Zborowska


tel. 572 02 40
aldona.zborowska@wum.edu.pl

PRZEDMIOTY PODSTAWOWE

 1. FARMAKOLOGIAOpis przedmiotu (sylabus) na rok akademicki 2013/2014Metryczka

Nazwa modułu/ przedmiotu:

Farmakologia

Kod przedmiotu:

17862

Jednostki prowadzące kształcenie:

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Tel.: (+48 22) 826 21 16, 828 10 55, 826 99 38

Fax.: (+48 22) 826 21 16

Ewa.antoniaki@wum.edu.plKierownik jednostki/jednostek:

Prof. Dr hab. Dagmara Mirowska -Guzel

Program kształcenia (Kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, tryb studiów np.: Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Fizjoterapia

Studia II stopnia

Profil praktyczny

Studia stacjonarneRok studiów (rok, na którym realizowany jest przedmiot):

I

Semestr studiów (semestr, na którym realizowany jest przedmiot):

1 i 2

Typ modułu/przedmiotu (podstawowy, kierunkowy, fakultatywny):

Podstawowy

Prowadzący (imiona, nazwiska oraz stopnie naukowe wszystkich wykładowców prowadzących przedmiot – pobierane z bazy pensum):

 1. Prof. dr hab. Adam Płaźnik

 2. Dr Paweł Krząścik

 3. Dr Janusz Szyndler

 4. Dr Piotr Maciejak

 5. lek med. Karolina Kołosowska

Erasmus TAK/NIE (czy przedmiot dostępny jest dla studentów w ramach programu Erasmus)

NIE

Osoba odpowiedzialna za sylabus (osoba, do której należy zgłaszać uwagi dotyczące sylabusa):

Dr n. farm. Paweł Krząścik

Cel kształcenia

Celem nauczania farmakologii jest zapoznanie studentów z lekami stosowanymi w farmakoterapii podstawowych jednostek chorobowych. W trakcie zajęć i wykładów szczególny nacisk zostanie położony na działanie tych leków, które: mogą być stosowane w fizjoterapii np. są podawane w procesie jonoforezy, wziewnie lub miejscowo (np.maście, kremy, środki do kąpieli leczniczych) a także mogą wpływać na skuteczność fizjoterapii (działania niepożądane i toksyczne, są lekami OTC lub tzw. suplementami diety. Studenci uczeni są także sposobu oceny publikacji medycznych oraz krytycznej oceny materiałów reklamowych dotyczących leków.

Wymagania wstępne

Podstawowe informacje z fizjologii i patofizjologii na poziomie wyższym niż liceum.i zgodne z efektami kształcenia studentów fizjoterapii pierwszego stopnia i spełnienie kryteriów rekrutacyjnych
Efekty kształcenia


Lista efektów

Symbol


Nazwa

Odniesienie do efektu kierunkowego


17862-W01

Posiada wiedze na temat stosowania grup leków wykorzystywanych w zabiegach fizykoterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych

K_W02

17862-W02

Posiada wiedze na temat wpływu różnych grup leków na skuteczność zabiegów fizykoterapeutycznych w różnych jednostkach chorobowych

K_W02

K_W15

K_W18

17862-W03

Posiada wiedze na temat wpływu różnych grup leków na sprawność psycho-fizyczną

K_W10

17862-W04

Posiada wiedze na temat podstawowych grup leków wykorzystywanych w zapobieganiu i leczeniu różnych jednostek chorobowych

K_U09

17862-W05

Posiada wiedze na temat stosowania różnych grup leków w celu zapobiegania lub/i leczenia chorób zakaźnych

K_W23

Formy prowadzonych zajęć

Forma

Liczba godzin

Liczba grup

Minimalna liczba osób w grupie

Wykład

16

1

100

Seminarium

16

5

20

Tematy zajęć i treści kształcenia


W1. Farmakokinetyka leków. W01. Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

W2. Podstawy farmakoterapii chorób krążenia i udarów mózgu. W01-do W04. Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

W3. Podstawy farmakoterapii chorób metabolicznych (miażdżycy, cukrzycy, otyłości). W01-do W04 . Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

W4. Podstawy farmakoterapii zakażeń bakteryjnych i wirusowych. W05. Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

W5. Farmakogeriatria. W01-do W04. Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

W6. Podstawy leczenia zaburzeń psychicznych. W01-do W04. Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

W7. Uzależnienia od substancji psychoaktywnych: etiologia i leczenie. W01-do W04. Wykładowca: prof. Dr hab. Adam Płaźnik

S1. Leki stosowane w farmakoterapii bólu. W01-do W04. Wykładowca: dr Paweł Krząścik

S2. Leki stosowane w farmakoterapii zaburzeń psychicznych. W01-do W04. Wykładowca: dr Janusz Szyndler.

S3. Leki stosowane w chemioterapii zakażeń bakteryjnych i wirusowych. W01-do W04. Wykładowca: lek med. Karolina Kołosowska

S4. Leki stosowane w chorobach układu krążenia i hiperlipidemiach. W01-do W04. Wykładowca: dr Janusz Szyndler.

S5. Leki stosowane w leczeniu chorób układu oddechowego. W01-do W04. Wykładowca: dr Piotr Maciejak

S6. Leki stosowane w farmakoterapii osteoporozy. W01-do W04 Wykładowca: dr Janusz Szyndler.

S7. Interakcje leków. W01-do W04. Wykładowca: dr Paweł Krząścik

S8. Wpływ leków na sprawność psychofizyczną. W01-do W04. Wykładowca: dr Paweł KrząścikSposoby weryfikowania i oceniania efektów kształceniaFormy prowadzonych zajęć

Treści kształcenia

Sposoby weryfikacji efektu kształcenia

Kryterium zaliczenia

Programowy efekt kształcenia - zgodny z Uchwałą Senatu
W, S

W01 do W03,

S01 do S04Kolokwium ustne 1


W, S

W04 do W07,

S05 do S08Kolokwium ustne 2


W,S

W01 do W07

S01 do S08Egzamin testowy, 60 pytań zamkniętych wielokrotnego wyboru

Krzywa Gausa
ocena

kryteria

2,0 (ndst)

niedostateczne opanowanie efektów kształcenia

3,0 (dost.)

spełnienie wszystkich kryteriów zaliczenia

3,5 (ddb)
4,0 (db)
4,5 (pdb)
5,0 (bdb)
 1. Literatura

Literatura obowiązkowa:
Podstawy Farmakologii. Podręcznik dla szkół medycznych. Pod red. J.Meszarosa i

S. Gajewskiej-Meszaros. PZWL, 2006.
Literatura uzupełniająca:

Farmakologia. Podstawy farmakoterapii. Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy.Pod redakcją W.Kostowskiego. PZWL.Warszawa 2003.

Czasopisma:Kalkulacja punktów ECTS

Forma aktywności

Liczba godzin

Liczba punktów ECTS

Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

Wykład

16
Seminarium

16
Forma aktywności

32

Liczba punktów ECTS

Samodzielna praca studenta

Przygotowanie studenta do seminarium

20
Przygotowanie studenta do wykładu

10
Czytanie wskazanej literatury

10
Przygotowanie do zaliczeń

40
Razem

102

4

 1. Inne informacje

Seminaria odbywają się w Instytucie Psychiatrii i Neurologii ul J.Sobieskiego 9

Wykłady odbywają się w Centrum Dydaktycznym WUM


 1. : sites -> 2wl.wum.edu.pl -> files
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Warszawskiego uniwersytetu medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
  files -> Oddział fizjoterapii II wydziału lekarskiego warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna