Odkryj islamPobieranie 71.96 Kb.
Data06.05.2016
Rozmiar71.96 Kb.
ODKRYJ ISLAM

Materiały pozyskane ze Muzułmańskiego Stowarzyszenia Kształtowania Kulturowego w RP

W imię Allaha Miłosiernego, Litościwego!"

"Chwała Allahowi,Panu światów.

Miłosiernemu, Litościwemu,

Królowi Dnia Sądu.

Oto Ciebie czcimy i Ciebie prosimy o pomoc.

Prowadź nas drogą prostą,

Drogą tych, których obdarzyłeś dobrodziejstwami;

Nie zaś tych, na których jesteś zagniewany,

I nie tych, którzy błądzą.

Amen.


 1. Czym jest Islam i kim są Muzułmanie.

Bazując na językowym pochodzeniu, arabskie słowo „islam” oznacza osiągać pokój
– pokój z Bogiem, pokój z samym sobą i wszystkimi stworzeniami Bożymi przez posłuszeństwo Bogu i oddanie się Jego opiece.

Islam nie jest nową religią lecz ostateczną kulminacją i dopełnieniem tej samej podstawowej wiary, którą Bóg objawił przez wszystkich Swych proroków wszystkim ludziom. Dla 20% populacji światowej Islam jest nie tylko osobistą religią ale i sposobem życia.Ponad miliard ludzi wszystkich ras, narodowości i kultur na całym globie to muzułmanie – od pól ryżowych w Indonezji po pustynie w sercu Afryki, od drapaczy chmur w Nowym Jorku po namioty Beduinów w Arabii.

Tylko 18% muzułmanów żyje w świecie arabskim; 20% z nich na terytoriach Subsaharyjskiej Afryki. Największa społeczność muzułmańska znajduje się w Indonezji. Duże rejony Azji zamieszkałe są przez muzułmanów, a ważne mniejszości można znaleźć
w krajach centralnej Azji, Indiach, Chinach, Północnej i Południowej Ameryce, Wschodniej
i Zachodniej Europie.


 1. W co wierzą muzułmanie?

Muzułmanie wierzą w Jedynego, Wyjątkowego, Nieporównywalnego do niczego, Litościwego Boga – Jedynego Stwórcę, Opiekuna Wszechświata; w Aniołów stworzonych przez Niego; w Proroków przez których płynęły Jego słowa; w Dzień Sądu i w indywidualną odpowiedzialność za czyny; w Bożą władzę nad przeznaczeniem, nie ważne dobrym czy złym; życiem po śmierci.

Muzułmanie wierzą, że Bóg wysłał Swych Proroków i Wysłanników począwszy od Adama (Adam) przez Noego (Nuh), Abrahama (Ibrahim), Lota (Lut), Ismaila (Isma’il), Izaaka (Ishaq), Jakuba(Jaqub), Józefa (Jusuf), Hioba (Ajjub), Mojżesza (Musa), Aarona (Harun), Dawida (Dawud), Salomona (Sulajman), Eliasza (Iljas), Jonasza (Junus), Jana Chrzciciela (Johja) i Jezusa (‘Isa), Pokój z Nimi.

Ostatnia wiadomość od Boga dla ludzkości, będąca potwierdzeniem odwiecznych przesłań i podsumowaniem tego co wcześniej przeminęło, Objawiona została Ostatniemu Prorokowi Muhammadowi (PzN) przez Archanioła Gabriela.

Człowiek staje się muzułmaninem gdy wierzy i wypowiada słowa „Nie ma Boga poza Allahem i Muhammad jest Jego Wysłannikiem”. Tą deklaracją wierny ogłasza swą wiarę we wszystkich wysłanników i Księgi (w ich pierwotnej i oryginalnej formie), które ci wysłannicy przynieśli. 1. Dlaczego Islam jest często niezrozumiany?

Islam jest często niezrozumiany a nawet w pewnych rejonach świata może wydawać się egzotyczny. Może dlatego, że religia przestała dominować w życiu codziennym społeczeństw Zachodnich. Mimo, że Islam jest całym życiem muzułmanów, nie widzą oni żadnego podziału między tym co świecki a tym co święte.

Przez pewien czas Islam uważany był za jakąś „wschodnią” religię, lecz wraz ze wzrostem liczby wyznawców żyjących na zachodzie, Islam utożsamiany jest z wiarą globalną. Muzułmanie nie są już uważani za obcych ze swymi niezwykłymi praktykami, lecz są postrzegani jako elementy zachodniej mozaiki kulturowej. W wielu przypadkach Islam nie jest widziany tylko jako akceptowalna religia ale jako pożądana droga życiowa. 1. Czy Islam, Chrześcijaństwo i Judaizm mają inne źródła?

Nie. Oryginalne, niezmienione objawienia dane Abrahamowi i innym prorokom, począwszy od Adama, pochodzą od Jedynego Prawdziwego Boga.Wspólne pochodzenie wyjaśnia ich podobieństwa w wielu poglądach i wartościach. Abraham jest wspomniany
w Koranie jako jeden z największych proroków i jest uhonorowany tytułem „Przyjaciel Boga”. Abrahamowi i Jego najstarszemu synowi Ismailowi Bóg nakazał zbudować świątynię Ka’ba w miejscu dzisiejszego miasta Mekka w Arabii Saudyjskiej. Ka’ba jest prostą kamienną budowlą będącą sanktuarium wiary w Jedynego Boga. W Koranie napisane jest, że Bóg nakazał Abrahamowi by Ten wezwał wszystkich ludzi do odwiedzenia tego miejsca i do dzisiaj, kiedy pielgrzymi udają się tam, mówią „Oto jestem, Panie” jako odpowiedź na wezwanie Abrahama. Ka’ba jest centralnym miejscem wiary, w którego kierunku zwracają twarz muzułmanie modląc się do Boga, Wszechmogącego.

 1. Kim jest Muhammad?

Muhammad urodził się w Mekce w 570 r.n.e. w okresie, który Europejczycy nazywają średniowieczem. Muhammad był synem ‘Abd Allaha, pana z plemienia Kurajsz. Ojciec Muhammada zmarł przed narodzeniem syna a jego matka Amina zmarła zaraz potem. Muhammad był wychowywany przez swego wuja Abu Taliba. Kiedy dorastał, znany był ze swej prawdomówności, wielkoduszności i szczerości zasługując sobie na imię al Amin
– zaufany. Często proszono go o udzielanie porad i rozstrzygania sporów. Muhammad był
z natury myślicielem i nie znosił dekadenckiego życia swej wspólnoty. Stało się jego nawykiem rozmyślanie od czasu do czasu w samotności w jaskini Hira nieopodal szczytu dżabal al Nur, Góry Światła koło Mekki.

 1. W jaki sposób Muhammad stał się Prorokiem i wysłannikiem Boga?

W wieku lat 40, zaangażowany w samotne przemyślenia, Muhammad otrzymał swe pierwsze objawienie od Boga poprzez Archanioła Gabriela. Objawienia, kontynuowane przez następne 23 lata znamy jako Koran.

Muhammad zaczął recytować słowa, które usłyszał od Gabriela i rozgłaszał prawdę, którą objawił mu Bóg. Mekkańczycy nie zwracali na niego uwagi i w swej ignorancji byli przeciwni jemu i jego towarzyszom.

W roku 622 n.e. Bóg nakazał społeczności muzułmańskiej wyemigrować. Opuścili więc Mekkę i udali się do Medyny, około 350 km na północ. Wydarzenie to stanowi początek kalendarza muzułmańskiego.

Medyna dała Muhammadowi i jego towarzyszom schronienie, w którym powstała pierwsza wspólnota wierzących. Po wielu latach Prorok i jego uczniowie powrócili do Mekki, gdzie przebaczyli swym dawnym przeciwnikom i poświęcili Ka'ba wierze w Jednego Boga. Zanim Prorok zmarł w wieku 63 lat, większa cześć Arabii była już muzułmańska a wiek po jego śmierci Islam rozszerzył się do Hiszpanii na zachodzie i aż po Chiny na wschodzie. 1. Jak świat przyjął rozprzestrzenianie się Islamu?

Wspólnoty muzułmańskie zaczęły się gwałtownie rozszerzać zaraz po śmierci Proroka.
W kilka dekad, terytorium pod panowaniem muzułmanów rozszerzyło się na trzy kontynenty – Azję, Afrykę i Europę. Przez następne wieki Imperium nadal się powiększało, a Islam powoli stawał się religią z własnej woli wybieraną przez jego mieszkańców. Najważniejszym powodem szybkiego i pokojowego rozprzestrzeniania się Islamu była prostota jego doktryn – Islam wzywa do wiary w Jednego Jedynego Boga. Islam nawołuje też by ludzie używali mocy swej inteligencji i obserwacji.

W miarę jak cywilizacja muzułmańska rozwijała się, absorbowała ona dziedzictwo starożytnych cywilizacji takich jak: Egipt, Persja czy Grecja, których nauka zachowała się


w bibliotekach podbitych miast pod opieką miejscowych naukowców. Niektórzy muzułmańscy naukowcy zwrócili swą uwagę ku takim właśnie centrom naukowym
i usiłowali zaznajomić się z wiedzą w nich kultywowaną i przechowywaną.

Tłumaczyli oni prace naukowe i filozoficzne nie tylko z języka greckiego i syryjskiego (jęz. uczonych zach. Chrześcijaństwa) ale też z pahlawijskiego – języka naukowców przedislamskiej Persji, oraz hindi – antycznego języka Indii.

Większość ważnych naukowych dzieł Arystotelesa, Platona, szkoły Pitagorejskiej, ważniejsze prace greckich astronomów, matematyków, medyków takich jak Almagest, Ptolemeusz, Euklides, Hipokrates były przetłumaczone na język arabski. Wiele więcej dzieł astronomicznych, matematycznych i medycznych przetłumaczono z języka pahlawi
i sanskrytu. W rezultacie arabski stał się najważniejszym jęz. świata i kopalnią wiedzy
o antyku.

Dokonania naukowców muzułmańskich były większe niż tylko tłumaczenie


i przechowywanie antycznej wiedzy. Uczeni opanowali sztukę, architekturę, astronomię, geografię, historię, językoznawstwo, literaturę, medycynę, matematykę i fizykę. Wiele decydujących systemów takich jak algebra, arabski system numeryczny i pomysł zera (konieczny do rozwoju matematyki) wymyślili muzułmańscy uczeni, którzy podzielili się swą wiedzą ze średniowieczną Europą. Wynaleziono i udoskonalono wiele wyrafinowanych instrumentów, które potem umożliwiły Europejczykom dokonanie wszystkich odkryć geograficznych – np. Astrolabium, kwadrant, mapy i karty nawigacyjne.

 1. Czym jest Koran?

Koran jest prawdziwym słowem Boga, Wszechmogącego. Kompletnym zbiorem wszystkich słów objawionych przez Boga za pośrednictwem Archanioła Gabriela Prorokowi Muhammadowi. Koran Był zapamiętywany przez Muhammada i jego przyjaciół, dyktowany jego uczniom i zapisany przez pisarzy, którzy w czasie życia Proroka wielokrotnie sprawdzali tekst. Żaden ze 114 rozdziałów (surra) nie został przez stulecia zmieniony.

Koran jest w każdym szczególe tak samo wyjątkowym i cudownym tekstem jakim był gdy został objawiony Muhammadowi 14 wieków temu.Koran jest podstawowym źródłem wiary i praktyki każdego muzułmanina. Wiąże się ze wszystkimi tematami jakie określają nas jako istoty ludzkie, włączając w to mądrość, doktrynę, wiarę i prawo. Jego podstawowym tematem jest relacja pomiędzy Bogiem i Jego Stworzeniami. Jednocześnie, Koran zapewnia przewodnictwo uczciwej wspólnocie, przyzwoitemu człowiekowi, kieruje sprawiedliwymi regułami ekonomicznymi. 1. Czy istnieją jakieś inne źródła wiedzy poza Koranem?

Tak, tradycja proroka (sunna) czasem określana jako hadis oraz wzory i praktyki zaczerpnięte z życia Proroka – są dla muzułmanów drugim źródłem inspiracji i wzorem do naśladowania. Wiara w sunnę jest częścią wiary islamskiej. Kilka przykładów powiedzeń proroka (hadis):„Bóg nie ma litości dla tych, którzy nie mają litości dla innych” „Żaden z was nie jest na prawdę wierzący, jeśli nie pragnie dla swego brata tego, czego pragnie dla siebie.”„Ten, który najada się do syta podczas gdy jego sąsiad chodzi głodny, nie jest wierzącym.”„Bóg nie sądzi was według waszego wyglądu lecz zagląda do wnętrza waszych serc i obserwuje wasze uczynki.”„Każdy muzułmanin powinien dokonać sześciu aktów grzeczności co do innego muzułmanina: powinien pozdrowić go kiedy go spotyka, przyjąć jego zaproszenie kiedy je dostaje, mówić ‘niech Bóg cię błogosławi’ kiedy ten kicha, odwiedzać go gdy jest chory, iść za konduktem gdy umarł i chcieć dla niego tego czego on chce.”„Człowiek idący ścieżką był bardzo spragniony. Mijając zszedł do niej, napił się do syta i wyszedł. Wtedy zobaczył psa z wywieszonym językiem, próbującego lizać kałużę błota by zabić swe pragnienie. Człowiek zobaczył, że pies czuje to samo co sam czuł. Zszedł wiec ponownie do studni, napełnił wodą swój but i dał psu napić się. Boże wybacz mu jego grzechy za ten czyn. Prorok został zapytany: ‘Wysłanniku Boga, czy jesteśmy wynagradzani za okazywanie dobroci zwierzętom?’ On odpowiedział: ‘Jest nagroda za okazywanie dobroci karzdej żywej istocie’.”„Ludzie, słuchajcie mnie poważnie, wiara w Boga nakazuje wam pięć modlitw dziennie (Salah), post w czasie miesiąca ramadan, i daje wam majątek
w Zakah. Odbywajcie Hajj jeśli możecie. Wiedzcie, że każdy muzułmanin jest bratem innego muzułmanina. Jesteście wszyscy równi. Nikt nie ma przewagi nad innymi chyba, że
w dobrych uczynkach i pobożności.”(Z ostatniego kazania Proroka)

 1. Czym jest „pięć filarów” Islamu?

„Pięć Filarów” Islamu jest fundamentem życia każdego muzułmanina i muzułmanki:

– Wiara w istnienie Jednego Boga i Jego ostatniego Proroka Muhammada.

– Przestrzeganie codziennych modlitw.

– Obdarowywanie potrzebujących (jałmużna).

– Przestrzeganie postu.

– Pielgrzymka do Mekki w miarę możliwości. 1. Iman czyli wiara

„Nie ma Boga poza Allahem i Muhammad jest Wysłannikiem Boga” Ta deklaracja wiary nazywa się szahada i jest to prosta formuła, którą powtarzają wszyscy wierzący. Znaczeniem tych słów jest wiara, że jedynym celem życia jest usługiwanie i posłuszeństwo Bogu i można to osiągnąć przez nauki i powtarzanie praktyk Ostatniego Proroka Muhammada.

 1. Salat czyli modlitwa.

Salat to nazwa obowiązkowych modlitw, odmawianych pięć razy dziennie, będących bezpośrednim połączeniem wiernego z Bogiem. W islamie niema żadnego hierarchicznego autorytetu ani kapłanów. Modlitwy prowadzone są przez uczoną osobę znającą Koran, zazwyczaj wybieraną przez zgromadzenie.

Modlitwę odmawia się o świcie, w południe, późnym popołudniem, o zachodzie i po zmroku. Tak więc modlitwy określają rytm całego dnia. Te piec nakazanych modlitw zawiera wersety z Koranu wypowiadane w jęz. arabskim, w języku Objawienia. Osobiste prośby można składać w każdym języku i o każdej porze. Mimo, iż preferowane jest by modlić się razem z innymi w meczecie Muzułmanie mogą to robić prawie wszędzie np. W polu, fabryce, biurze czy na uniwersytecie. Często, przybyszów odwiedzających świat muzułmański uderza centralne znaczenie modlitw w życiu codziennym.

Tłumaczenie wezwania do Modlitwy - Azan:

Allah jest Wielki

Allah jest Wielki

Allah jest Wielki

Allah jest Wielki

Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha

Wyznaję, że nie ma Boga prócz Allaha

Wyznaję, że Muhammad jest wysłannikiem Allaha

Wyznaję, że Muhammad jest wysłannikiem Allaha

Przybywajcie na modlitwę!

Przybywajcie na modlitwę!

Przybywajcie na sukces!

Przybywajcie na sukces!

Allah jest Wielki!

Allah jest Wielki!

Nie ma Boga prócz Allaha.


 1. Zakat czyli finansowy obowiązek muzułmanina.

Ważną regułą Islamu jest twierdzenie, że wszystko należy do Boga i Jego bogactwo jest
w posiadaniu istot ludzkich. Słowo Zakat oznacza zarówno „oczyszczenie” jak i „rozwój”. Nasz dobytek jest oczyszczany przez odkładanie na bok jego części dla tych, którzy są |
w potrzebie lub generalnie dla całej społeczności. Jak przycinanie drzewka, odcinanie gałęzi zachęca do nowego wzrostu.

Każdy muzułmanin oblicza swój Zakat indywidualnie. Wymaga to rocznej opłaty


w wysokości 1/40 swych dóbr wyłączając dom, samochód i narzędzia pracy. Indywidualnie można podarować tak dużo jak się uważa jako sadaka i robi się to raczej w sekrecie. Można to słowo przetłumaczyć jako „Ochotnicza dobroczynność” i ma ono szersze znaczenie.

Prorok powiedział: „Nawet spotkanie swego brata z uśmiechem na twarzy jest aktem dobroci”. Prorok powiedział też: „Dobroczynność jest obowiązkiem każdego muzułmanina”. Został zapytany: „Co jeśli ktoś nie ma nic?” Prorok odrzekł: „Powinien zacząć pracować własnymi rękoma na swój zarobek a potem oddać coś z tego potrzebującym”. Wtedy przyjaciele Proroka zapytali: „A co jeśli nie może pracować?” Prorok powiedział: „Powinien zatem pomóc biednym i potrzebującym”. Przyjaciele nadal pytali: „Co jeśli nie może zrobić nawet tego?”. Prorok odrzekł: „Powinien nalegać by inni czynili dobro”. Ci odpowiedzieli: „Co jeśli tego też nie może zrobić?” Prorok odpowiedział im: „Powinien więc sprawdzić czy sam nie czyni zła. To też jest aktem dobroci.” 1. Saum czyli post

Każdego roku w miesiącu Ramadan wszyscy muzułmanie od wschodu do zachodu słońca powstrzymują się od jedzenia, picia i stosunków seksualnych. Ci, którzy są chorzy, starzy lub podróżują, kobiety w czasie menstruacji, ciąży lub karmienia mogą złamać post i nadrobić go taką samą ilością gdy będą zdrowe i zdolne do tego. Dzieci zaczynają pościć (oraz odprawiać modlitwy) w okresie pokwitania chociaż wiele z nich zaczyna wcześniej.

Mimo tego, iż poszczenie jest korzystne dla zdrowia jest to przede wszystkim sposób samo oczyszczenia i próba bogobojności. Przez odcięcie się od doczesnych wygód, nawet na krótki czas poszcząca osoba skupia się na swych regułach życiowych przez ciągłe strzeżenie się obecności Boga.

Bóg określa post w Koranie następująco:

O wy, którzy wierzycie!Jest wam przepisany post,

Tak jak został przepisany tym,

Którzy byli przed wam

być może wy będziecie bogobojni” (Koran 2:183)

 1. Hadżdż czyli pielgrzymka.

Pielgrzymka do Mekki (Hadżdż) jest obowiązkiem tylko tych, którym pozwala na to sytuacja finansowa i zdrowie. Niemniej jednak ponad 2 miliony ludzi ze wszystkich stron świata odwiedza Mekkę każdego roku. Pielgrzymka daje unikalną szansę spotkania wielu narodów w jednym miejscu. Coroczny hajj rozpoczyna się w dwunastym miesiącu kalendarza muzułmańskiego, który jest kalendarzem księżycowym a nie słonecznym ( dlatego Hadżdż
i Ramadan czasem odbywa się w lecie, a czasem w zimie). Pielgrzymi noszą specjalne okrycia, proste szaty, które pozbawiają pochodzenia klasowego i kulturowego by wszyscy stali się równi wobec Boga. Obrządki Hadżdż, które pochodzą od Abrahama zakładają siedmiokrotne obchodzenie wokół Ka’ba i również siedmiokrotne przechodzenie pomiędzy górami Safa i Murwa jak to robiła Hagar (Hadżir żona Abrahama) szukając wody. Później pielgrzymi stają razem na brzegu szerokiej równiny Arafat (pustynnej przestrzeni nieopodal Mekki) i łączą się w modlitwie o Boże przebaczenie przed, jak się często uważa, Dniem Sądu. Zamknięcie Hadżdż zaznacza się uroczystym świętem ‘Id al Adha, Które celebruje się we wszystkich społecznościach muzułmańskich na całym świecie modlitwą i obdarowywaniem się prezentami. ‘Id al Adha i ‘Id al Fitr - święto zakończenia Ramadanu, są dwoma najważniejszymi świętami w kalendarzu muzułmańskim.

 1. Czy Islam jest tolerancyjny co do innych religii?

Tak. Stanowisko Islamu jest niedwuznaczne. „Nie ma przymusu w religii” (Koran 2:256). Ochrona praw nie muzułmanów do wiary jest istotną częścią prawa islamskiego.
To również przedstawione jest w Koranie:

Allah nie zabrania wam, abyście byli dobrzy i sprawiedliwi.Względem tych, którzy was nie zwalczali z powodu religii.

Ani nie wypędzali was z waszych domostw.

Zaprawdę, Allah miłuje ludzi sprawiedliwych.” (Koran 60:8)

Dlatego w świecie islamskim kwitną społeczności niemuzułmańskie i ich świątynie religijne. Historia przytacza wiele przykładów tolerancji Muzułmanów względem innych wyznań. Na przykład przed Hiszpańską Inkwizycją, Żydzi i Chrześcijanie żyli i pomyślnie się rozwijali w Andaluzji (Hiszpania), która przez wieki znajdowała się pod panowaniem muzułmańskim.

Prawo islamskie zezwala też niemuzułmanom zakładać własne sądy i wprowadzać
w życie, osobiste i rodzinne prawa, administrowane przez wybierane przez daną społeczność autorytety religijne.


 1. Co Muzułmanie myślą o Jezusie?

Muzułmanie szanują i czczą Jezusa. Uważają go za jednego z największych Proroków
i wysłanników. Nigdy nie mówią o Nim po prostu „Jezus” ale zawsze dodają zwrot „pokój
z Nim”. Koran potwierdza Jego urodzenie z dziewicy i specjalny werset (surrah) jest zatytułowany „Maria”.Koran opisuje Zwiastowanie następująco:

O Mario!Zaprawdę, Bóg wybrał ciebie i czynił cię czystą,

I wybrał ciebie ponad kobietami światów.” (Koran 3:42)

O Mario!Bóg zwiastuje ci radosną wieśćO Słowie pochodzącym od Niego,Którego imię Mesjasz,

Jezus, syn Marii.

On będzie wspaniały na tym świecie

I w życiu ostatecznym,

I będzie jednym z przybliżonych.

I będzie przemawiał do ludzi

Już w kołysce, a także jako mąż dojrzały;

I będzie wśród sprawiedliwych.

Ona powiedziała:

Jakże będę miała syna,skoro nie dotknął mnie żaden mężczyzna?

Powiedział:

Tak będzie! Bóg stwarza to co chce!Kiedy On decyduje o istnieniu jakiejś rzeczy,

To tylko mówi - I to się staje.” (Koran 3: 45-47)

Jezus urodził się cudownie dzięki tej samej mocy, która stworzyła do życia Adama bez ojca.

Zaprawdę, Jezus jest u Boga jak Adam:

On stworzył go z prochu,

A następnie powiedział do niego:‘Bądź’ - i on jest „(Koran 3:59)

W czasie swej prorockiej misji Jezus dokonywał wielu cudów. Koran donosi nam,


ze Jezus powiedział:

Przyszedłem do was ze znakiemod waszego Pana.Ja utworzę wam z gliny postać ptakaI tchnę w niego,

I on stanie się ptakiem.

Ja uzdrowię chorego i trędowatego i ożywię zmarłych

- za zezwoleniem Boga.” (Koran 3;49)

Ani Muhammad, ani Jezus nie zostali przysłani po to by zmieniać podstawowe doktryny wiary w Jednego Boga, przyniesione przez wcześniejszych proroków ale po to by je odnowić i potwierdzić. W Koranie napisane jest, ze Jezus przyszedł aby:

Ja Przychodzę potwierdzić

prawdziwość tego, co było przede mną w Torze,

i aby uczynić dla was dozwolonym część tego,

co było wam zakazane.

Przyszedłem do was ze znakiempochodzącym od waszego Pana.

Bójcie się Boga i słuchajcie mnie!” (Koran 3:50)

Prorok Muhammad powiedział:„Ktokolwiek wierzy, że nie ma Boga ponad Allahem, samego bez współtowarzyszy, ze Muhammad jest Jego Wysłannikiem, że Jezus jest Sługą


i Wysłannikiem Boga, Jego słowa, którymi przemówił do Marii i duch, który wypływa
z Niego, i że Raj i Piekło są prawdą, będzie przyjęty przez Boga do Nieba.” (hadis ze zbioru al Bukhariego)

 1. Dlaczego rodzina jest tak ważna dla Muzułmanina?

Rodzina jest podstawą islamskiej społeczności. Pokój i bezpieczeństwo oferowane przez stabilną rodzinę jest bardzo cenne i widziane jako esencja duchowego rozwoju jej członków. Harmonijny porządek socjalny wynika z faktu istnienia dużych rodzin, w których dzieci są skarbem i rzadko opuszczają do czasu aż wstąpią w związek małżeński. Rodzice są
w islamskiej tradycji bardzo poważani. Matki są szczególnie uhonorowane i Koran naucza, że matka w okresie ciąży, porodu i wychowywania dziecka zasługuje na specjalne względy
i uprzejmość.

I nakazaliśmy człowiekowi co do jego rodziców:- matka nosiła go pośród wielu trudów,

a odłączenie jego nastąpiło po dwóch latach

-‘Bądź wdzięczny Mnie i twoim rodzicom!

Do Mnie zmierza wędrowanie!’ ” (Koran 31:14)

Muzułmańskie małżeństwo jest aktem sakralnym i legalną umową zarazem, w której oboje małżonkowie są swobodni w ustalaniu warunków. W rezultacie rozwód, wprawdzie niepopularny jest dozwolony tylko jako ostateczne wyjście. Zwyczaje małżeńskie są różne


w różnych krajach.

 1. W jaki sposób Islam podnosi status kobiety?

Zgodnie z Koranem mężczyzna i kobieta są równi w oczach Boga i kobieta nie jest obwiniana za naruszenie „zakazanego drzewa” ani jej cierpienie w czasie ciąży i porodu nie jest karą za ten czyn.

Islam widzi kobietę, niezależnie od tego czy jest samotna czy zamężna, jako posiadającą swoje własne prawa do posiadania i dysponowania swą własnością i dochodami. Dar małżeński od narzeczonego jest przeznaczony do jej własnego użytku. Morze ona zatrzymać nazwisko rodowe chociaż częściej przybiera się nazwisko męża. Role mężczyzny i kobiety uzupełniają się wzajemnie i współpracują ze sobą. Prawa i obowiązki obu płci są w całości sprawiedliwe i zrównoważone. Od obojgu oczekuje się właściwego, prostego, skromnego


i godnego ubioru. Specyficzne tradycje kobiecych strojów, które można znaleźć w kilku muzułmańskich krajach są często ekspresja miejscowych obyczajów a nie religijnych podstaw. Podobnie, sposób traktowania kobiet w różnych częściach świata muzułmańskiego reflektuje pewne kulturalne praktyki, które mogą być różne jeśli nie sprzeczne z prawdziwą nauką Islamu.

Wysłannik Boga powiedział:

Najlepszym w wierze, spośród wierzących jest ten, który jest najlepszy w manierach
i życzliwości co do swej żony
.”

Pogląd muzułmanów na starość, śmierć i życie po śmierci

Instytucje takie jak domy starości są w świecie muzułmańskim nie znane. Wysiłek dbania
o swych rodziców w tym najtrudniejszym dla nich okresie uważany jest za punkt honoru
i błogosławieństwo. W Islamie, opieka nad rodzicami jest najważniejszym, po oddawaniu czci Bogu obowiązkiem i prawem rodziców jest opieki oczekiwać. Okazywanie jakiejkolwiek irytacji uważa się za podłe bo przecież starsi nie z własnej winy stają się trudni do zniesienia. Napisane jest w Koranie:

I postanowił twój Pan,abyście nie czcili nikogo innego,

jak tylko Jego;

i dla rodziców – dobroć!

A jeśli jedno z nich lub oboje

Osiągną przy tobie starość,

To nie mów im: ‘precz’

I nie popychaj ich,

Lecz mów do nich słowami pełnymi szacunku!

Pochylaj ku nim skrzydło łagodności,

Przez miłosierdzie,

i mów:

Panie mój, bądź dla nich miłosierny,tak jak oni byli, wychowując mnie,

kiedy byłem mały.” (Koran 17:23-24)

Muzułmanie wierzą, że obecne życie jest tylko próbą przygotowania do następującego po śmierci królestwa egzystencji. Podstawowe zasady Islamu zakładają wiarę w: Dzień Sądu, Zmartwychwstanie, Niebo i Piekło.

Gdy muzułmanin(ka) umiera jest umyty(ta) najczęściej przez członka rodziny, potem odziany w czyste i białe sukno a następnie pochowany(na) i pożegnany(na) prostą modlitwą. Ceremonia pogrzebowa odbywa się raczej w dniu śmierci. Takie traktowanie zwłok uważa się za ostatnia posługę jaką można spełnić swym krewnym i okazję do refleksji o własnej krótkiej egzystencji na ziemi.


 1. Co Islam mówi o wojnie?

Podobnie jak Chrześcijaństwo, Islam pozwala walczyć w obronie własnej, w obronie religii lub tych, którzy zostali siłą wysiedleni ze swych domów. Określono dokładnie zasady walki. Zawierają one zakaz uciskania cywilów, niszczenia upraw, drzew i trzody. Jak mawiają muzułmanie, bezprawie triumfowałoby na ziemi gdyby dobrzy ludzie nie byli przygotowani ryzykować swego życia w słusznej sprawie.

Czytamy w Koranie:

Zwalczajcie na drodze Bogatych,

którzy was zwalczają,

lecz nie bądźcie najeźdźcami.

Zaprawdę, Bóg nie lubi najeźdźców!” (Koran 2:190)

I zwalczajcie ich,aż ustanie prześladowanie

i religia będzie należeć do Boga.

A jeśli oni się powstrzymają,

To wyrzeknijcie się wrogości,

Oprócz wrogości przeciw niesprawiedliwym!” (Koran 2;193)

A jeśli oni skłonią się do pokoju,to i ty się ku niemu skłońi zaufaj Bogu!

Zaprawdę, On jest Słyszący, Wszechwiedzący! „(Koran 8:61)

Wojna jest zatem ostatnią ucieczką i podlega rygorystycznym warunkom narzuconym przez święte prawo. Często niezrozumiany i nadużywany termin dżihad oznacza „zmaganie” a nie „święta wojna” (termin, którego nie znajdziemy nigdzie w Koranie). Dżihad jako pojęcie związane z Islamem należy rozumieć na poziomie osobistym jako wewnętrzne zmaganie ze złem, zmaganiem o przyzwoitość i dobro, a na poziomie społecznym zmaganiem na polu bitwy jeśli zajdzie taka potrzeba. 1. W jaki sposób Islam gwarantuje prawa człowieka?

Wolność sumienia zagwarantowana jest przez sam Koran:

Nie ma przymusu w religii!Prawość wyróżnia się od nieprawości.

I ten, kto odrzuca fałszywe bóstwa,

A wierzy w Boga,

Uchwycił za najpewniejszy uchwyt,

Nie mający żadnego pęknięcia.

Bóg jest Słyszący, Wszechwiedzący!” (Koran 2:256)

Życie, honor i własność wszystkich obywateli w wspólnocie muzułmańskiej są uważane za nienaruszalne niezależnie od wyznania. Rasizm i seksizm są nieznane dla muzułmanów


a Koran traktuje wszystkich ludzi na równi.

O ludzie!Oto stworzyliśmy was z mężczyzny i kobiety

I uczyniliśmy was ludami i plemionami,

Abyście się wzajemnie znali.

Zaprawdę, najbardziej szlachetny spośród was,

W obliczu Boga,

To najbardziej bogobojny spośród was

!Zaprawdę, Bóg jest wszechwiedzący,

Dobrze świadomy!” (Koran 49:13)

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna