Odpowiedź 1 Nie, zamawiający nie przewiduje umieszczenia przedmiaru w formacie jakiegokolwiek programu kosztorysowegoPobieranie 45.15 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar45.15 Kb.
Pytanie :

 1. Czy jest możliwość udostępnienia na stronie internetowej inwestora kosztorysu ślepego w formacie programu kosztorysowego Norma lub Strix.


Odpowiedź 1 Nie , zamawiający nie przewiduje umieszczenia przedmiaru w formacie jakiegokolwiek programu kosztorysowego.


 1. W projekcie wykonawczym branży C.O. występuje:  -jeden kocioł jednofunkcyjny Compakt A300 oraz jeden kocioł dwufunkcyjny c.w. HeatMaster HM71;

  w projekcie branży gazowej: dwa kotły jednofunkcyjne Compakt A250 i jeden kocioł dwufunkcyjny  HeatMaster 85TC; zaś na przekroju kotłowni rys. IC-7 występują dwa kotły o mocy 63 kW. Proszę o podanie jakiego typu i ile urządzeń przyjąć do wyceny.
Odpowiedź 2 Należy przyjąć -1xkocioł jednofunkcyjny stalowy Compact A300 oraz 1xkocioł dwufunkcyjny na potrzeby c.w.u. HeatMaster HM71


 1. Proszę o podanie schematu instalacji promienników oraz sposobu ich mocowania.


Odpowiedź 3 Schemat instalacji promienników w załączniku do niniejszych odpowiedzi –pdf-IC-2, IC-6


 1. Jaki kosztorys należy złożyć do oferty? (szczegółowy czy uproszczony)


Odpowiedź 4 Zgodnie z modyfikacją wprowadzona dnia 3 marca 2010 roku kosztorys uproszczony dla całości przedmiotu zamówienia


 1. Jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na tą inwestycję?


Odpowiedź 5 Zgodnie z ustawą PZP Zamawiający podaje kwotę, która zamierza przeznaczyć bezpośrednio przed otwarciem ofert.


 1. Czy inwestor dopuszcza zmiany w przedmiarze robót, dołączając dział "roboty dodatkowe" oraz zmieniać ilości w podanym przedmiarze.


Odpowiedź 6 Cenę wykonania zamówienia należy podać z uwzględnieniem rozdziału 12 SIWZ- Opis sposobu obliczania ceny.


 1. Czy można stosować materiały i urządzenia zamienne odpowiadające parametrami i właściwościami materiałom i urządzeniom zawartych dokumentacji technicznej.


Odpowiedź 7. Przedmiotowa kwestia została opisana w punkcie 6 rozdziału 12 SIWZ- Opis sposobu obliczania ceny.


 1. Czy można zapisać w innym formacie dokument ze specyfikacjami wyposażenia gdyż w tym formacie który jest obecnie nie można go otworzyć? (prawdopobnie jakiś błąd)


Odpowiedź 8. Ponownie zamieszczamy jako załącznik do niniejszej odpowiedzi specyfikację wyposażenia-pliki specyfikacje dostaw. 1. Według przekrojów kanalizacji deszczowej jest 43 studnie o średnicy 1000 mm, 8 studni z osadnikiem o średnicy 600 mm, i 7 studni o średnicy 600 mm, a według przedmiaru jest 42 studnie o średnicy 1000 mm, 12 studni z osadnikiem o średnicy 500 mm i 4 studnie o średnicy 600 mm. Jakie ilości w/w studni przyjmować do oferty.

Odpowiedź 9 Do wyceny należy przyjąć rodzaje studni wg przedmiaru. Podane ilości są zgodne z projektem.


 1. Po analizie dokumentacji technicznej (projektów wykonawczych) i przedmiarów robót dotyczących zewnętrznych sieci i przyłączy wod. – kan. prosimy o udzielenie wyjaśnień oraz uzupełnienie i skorygowanie przedmiarów. Zgodnie ze SIWZ przedmiary pełnia rolę pomocniczą ale jednocześnie stanowią podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego dla zakresu zamówienia objętego ceną kosztorysową. Ponadto Zamawiający wymaga przedstawienia kalkulacji dla części ofertowej metodą szczegółową. W związku z tym z ww powodów przedmiar robót powinien:

 • zawierać wszystkie elementy robót potrzebne do wykonania zamówienia,

 • być zgodny z projektem,

 • być wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.


KANALIZACJA DESZCZOWA.

 1. Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.2.1 wykopy będą wykonywane o ścianach pionowych umocnionych. Ponadto przewiduje się wodę gruntowa na poziomie od 1,0 m do 1,4 m ppt. W związku z tym konieczne jest umocnienie pełne ścian wykopów.

 • H studni=1,77 m, podsypka filtracyjna z pospółki 0,25 m, Hśr=1,77+0,25=2,02 m

 • Powierzchnia umocnień wykopów dla kanałów wynosi: 2*2,02*[843,40-(2,30+1,50)-(2,80+1,50)-(3,30+1,50)-33,20]=3331,09 m2 wg KSNR 1 0317-01

 • Pow. umocn. wykopu pod separ. 10/2500: 4*(2,01+1,43+0,25)*(2,30+1,50)= 56,09 m2 Pow. umocn. wykopu pod separ. 20/4000: 4*(1,73+1,57+0,25)*(2,80+1,50)= 61,06 m2 Pow. umocn. wykopu pod separ. 40/8000: 4*(1,38+2,03+0,25)*(3,30+1,50)= 70,27 m2 Razem: 187,42 m2 wg KNR 2-01 0326-04 (wykop suchy) lub 0325-04 (wykop nawodniony).
  Głębokości wykopów wg profilu kanalizacji i katalogu Ekol-Unicon: wymiar Hw (wysokość od spodu dna separatora do rzędnej dna wlotu rury kanalizacyjnej).


 1. Zgodnie z z opisem technicznym pkt 4.2.4 kanały wymagają wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Objętość obsypki w poz. nr 1.1.6 +1.1.5 (etap 4) powinna wynosić,

 • Kanał Ø 315 mm: 1,10*441,00*(0,315+0,30)-3,14*0,315*0,315/4*441,00 = 263,99 m3

 • Kanał Ø 200 mm: 1,00*369,20*(0,20+0,30)-3,14*0,20*0,20/4*369,20 = 173,01 m3

 • Kanał Ø 160 mm: 0,80*33,20*(0,16+0,30)-3,14*0,16*0,16/4*32,20 = 13,08 m3

 • Razem: 450,08 m3.

 1. Kubatura wykopów wynosi,

 • Kanał Ø 315 mm: 1,10*2,02*(441,00-2,30-1,50-2,80-1,50) = 961,90 m3

 • Kanał Ø 200 mm: 1,00*2,02*(369,20-3,30-1,50) = 736,09 m3

 • Kanał Ø 160 mm: 0,80*1,18*33,20 = 31,34 m3

 • Poszerzenie pod studnie Ø 1000 mm: (2,70-1,10)*2,70*2,02*42 = 366,51 m3

 • Pogłębienie pod wpusty uliczne: 1,00*1,00*0,75*12 = 9,00 m3

 • Separator Sr1: 3,80*3,80*3,69 = 53,28 m3

 • Separator Sr2: 4,30*4,30*3,55 = 66,64 m3

 • Separator Sr3: 4,80*4,80*3,66 = 84,33 m3

 • Razem: 2310,09 m3, z tego wykopy koparką 80% tj 1848,07 m3 i 20% wykopy ręczne tj 462,02 m3.

 1. Nadmiar ziemi należy odwieźć, nie mogą pozostać na odkładzie wzdłuż wykopów. Kubatura gruntu do odwiezienia wynosi,

 • Podsypka filtracyjna z pospółki: (936,74+50,26)*0,25= 246,75 m3.

 • Obsypanie kanałów piaskiem: 450,08 m3.

 • Kubatura wbudowana studni Ø 1000 mm i Ø 600 mm, studzienek ściekowych Ø 500 mm i separatorów: 3,14*1,20*1,20/4*1,77*42+3,14*0,67*0,67/4*1,69*4+3,14*0,65*0,65/4*(1,42+0,75)*12+3,14*2,30*2,30/4*(2,01+1,43)+3,14*2,80*2,80/4*(1,73+1,57)+3,14*3,30*3,30/4*(1,38+2,03)= ~ 158,80 m3.

 • Razem do odwiezienia: 246,75+450,08+158,80=855,63 m3 wg KSNR 1 0203-03+0204-02 lub 0204-04.

 1. W związku z tym ilość gruntu do zasypania wykopów wynosi: 2310,09–855,63 = 1454,46 m3 z tego 20% ręcznie tj: 290,89 m3 i spycharka 80% tj: 1163,57 m3 wg KSNR 1 0210-05 tj z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie gruntu warstwami w wykopie umocnionym o szer około 1,0 m spycharką jest niemożliwe.

 2. Z jakiego materiału mają być wykonane studzienki ściekowe uliczne? Na profilach kanalizacji studzienki ściekowe (wpusty) z osadnikiem są średnicy 600 mm podobnie jak studnie kontrolne z PP Wavin Tegra 600, natomiast w przedmiarze są betonowe prefabrykowane Ø 500 mm.

 3. Podane na rys. nr P-13, P-14 i P-15 wysokości separatorów 2,35 m, 2,82 m i 2,90 m nie są głębokościami posadowienia. Osadniki separatorów mają stałą wysokość uzależnioną od jego typu – wymiar Hw. Wymiar A podany w katalogu Ekol-unicon jest wartością minimalną. W konkretnym przypadku wymiar A = głębokości posadowienia dna kanału wlotowego do separatora. Potrzebny wymiar A uzyskuje się poprzez zastosowanie nadstawek. Głębokości posadowienia separatorów wynoszą, Sr1: 2,01+1,43=3,44 m, Sr2: 1,73+1,57=3,30 m, Sr3: 1,38+2,03=3,41 m (bez podsypki filtracyjnej gr. 25 cm).


ZBIORNIK ODPAROWUJĄCY.

 1. Ilość robót ziemnych powinna wynosić:

 • Obliczenie średniej szerokości zbiornika “S”.

 • przekrój B – B 0,5*(16,30+14,30-2,30) = 14,15 m,

 • przekrój C – C 0,5*(8,60+6,65-1,95) = 6,65 m,

 • przekrój D – D 0,5*(20,30+18,30-1,75) = 18,43 m,

 • razem 39,23 m; S = 39,23/3 = 13,08 m.

 • Pole powierzchni wykopów “F” wg profilu podłużnego zbiornika – przekroju A – A.

 • 0,5*(4,30+7,40)*0,5(1,58+1,61) = 9,33 m2

 • 5,90*0,20 = 1,18 m2

 • 0,5*(73,50-14,40+75,00-13,30)*0,5(1,66+2,03) = 111,44 m2

 • 0,5*(3,30+6,80)*0,5(2,22+2,28) = 11,36 m2

 • razem F = 133,31 m2

 • Kubatura wykopów V = F*S – Vw1 – Vw2

 • gdzie Vw1 i Vw2 – kubatura wysepek, Vw1–wysepka większa, Vw2–wysepka mniejsza.

 • wysepka większa – średnica dolna: 8,90+2*1,50=11,90 m, średnica górna: 8,90 m,

Hśr =(1,95+2,05+2,03+2,22)/4 = 2,06 m;

Vw1=0,5*3,14*(8,90*8,90/4+11,90*11,90/4)*2,06 = 178,54 m3.

 • wysepka mniejsza – średnica dolna: (5,90+2,10+1,10+5,90+2*1,10)/2=8,60 m, średnica górna 5,90 m, Hśr=(1,58+1,58+1,61+1,66)/4-0,20 = 1,41 m;

Vw2=0,5*3,14*(5,90*5,90/4-8,60*8,60/4)*1,41 = 60,20, m3.

 • V = 133,31*13,08 – 178,54 – 60,20 = 1504,95 m3.

 1. W związku z tym w poz. nr 2.1 i 2.2 powinno być 1504,95 m3


PRZYŁĄCZ KANALIZACJI SANITARNEJ.

 1. Podobnie jak dla kan deszczowej zgodnie z opisem technicznym pkt 4.2.1 wykopy będą o ścianach pionowych umocnionych. Ponadto przewiduje się wodę gruntowa na poziomie od 1,0 m do 1,4 m ppt. W związku z tym konieczne jest umocnienie pełne ścian wykopów.

 • H studni=2,37 m, podsypka filtracyjna z pospółki 0,25 m, Hśr=2,37+0,25=2,62 m

 • Powierzchnia umocnień wykopów wynosi: 2*2,62*(142,00+92,40) = 1228,26m2 wg KSNR 1 0317-01.

 1. Zgodnie z z opisem technicznym pkt 4.2.4 kanały wymagają wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Objętość obsypki w poz. nr 3.2.6 powinna wynosić,

 • Kanał Ø 315 mm: 1,10*142,00*(0,315+0,30)-3,14*0,315*0,315/4*142,00= 85,00 m3

 • Kanał Ø 200 mm: 1,00* 92,40*(0,20+0,30) -3,14*0,20*0,20/4*92,40 = 43,30 m3

 • Razem: 128,30 m3

 1. Kubatura wykopów wynosi,

 • Kanał Ø 315 mm: 1,10*2,62*142,00 = 409,24 m3

 • Kanał Ø 200 mm: 1,00*2,62*92,40 = 242,09 m3

 • Poszerzenie pod studnie Ø 1000 mm: (2,70-1,10)*2,70*2,62*7 = 79,23 m3

 • Razem: 730,56 m3, z tego wykopy koparką 80% tj 584,45 m3 i 20% wykopy ręczne tj 146,11 m3.

 1. Nadmiar ziemi należy odwieźć, nie mogą pozostać na odkładzie wzdłuż wykopów. Kubatura gruntu do odwiezienia wynosi,

 • Podsypka filtracyjna z pospółki: 235,00*0,25= 90,82 m3

 • Obsypanie kanałów piaskiem: 128,30 m3.

 • Kubatura wbudowana studni Ø 1000 mm: 3,14*1,20*1,20/4*2,37*7 = 18,75 m3.

 • Razem do odwiezienia: 90,82+128,30+18,7 5 = 237,87 m3 wg KSNR 1 0203-03+0204-02 lub 0204-04.

 1. W związku z tym ilość gruntu do zasypania wykopów wynosi: 730,56–238,87 = 491,69 m3 z tego 20% ręcznie tj: 98,34 m3 i spycharka 80% tj: 393,35 m3 wg KSNR 1 0210-05 tj z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie gruntu warstwami w wykopie umocnionym o szer około 1,0 m spycharką jest niemożliwe.


PRZYŁĄCZ WODOCIĄGOWY.

 1. Zgodnie z opisem technicznym pkt 4.3.4 wykopy będą o ścianach pionowych umocnionych. Ponadto przewiduje się wodę gruntowa na poziomie od 1,0 m do 1,4 m ppt. W związku z tym konieczne jest umocnienie pełne ścian wykopów.

 • Hśr =(861,60+215,40)m3/451,00m/1,00 m = 2,39 m.

 • Powierzchnia umocnień wykopów wynosi: 2*2,39*451,00 = 2155,78 m2 wg KSNR 1 0317-01

 1. Zgodnie z z opisem technicznym pkt 4.3.4 kanały wymagają wykonania obsypki ochronnej z piasku przynajmniej na wysokość 20 cm ponad wierzch rury. Objętość obsypki w poz. nr 4.1.6 powinna wynosić,

 • Rurociąg Ø 110 mm: 0,90*10,70*(0,11+0,20)-3,14*0,11*0,11/4*10,70 = 2,88 m3

 • Rurociąg Ø 160 mm: 0,90*256,90*(0,16+0,20)-3,14*0,16*0,16/4*256,90 = 78,07m3

 • Rurociąg Ø 180 mm: 0,90*183,40*(0,18+0,20)-3,14*0,18*0,18/4*183,40 = 58,06 m3

Razem: 139,01 m3.

 1. Nadmiar ziemi należy odwieźć, nie mogą pozostać na odkładzie wzdłuż wykopów. Kubatura gruntu do odwiezienia wynosi,

 • Podsypka filtracyjna z pospółki:451,00*0,25= 112,75 m3.

 • Obsypanie kanałów piaskiem: 139,01 m3.

 • Razem do odwiezienia: 112,75+139,01= 251,76 m3 wg KSNR 1 0203-03+0204-02 lub 0204-04.

 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru, o montaż kształtek PE zgrzewanych czołowo wg KNR-W 2-18 0122-04 (analogia) – 24 szt, tj:

 • trójniki PE Ø 160x160 mm – 3 szt w węzłach W6, W8 i W14,

 • trójnik PE Ø 160x110 mm – 1 szt w węźle W10,

 • łuk PE Ø 180 mm kąt 90 st – 1 szt w węźle W1,

 • łuk PE Ø 180 mm kąt 45 st – 1 szt w węźle W5,

 • łuki PE Ø 180 mm kąt 30 st – 2 szt w węźle W2 i W4,

 • łuk PE Ø 180 mm kąt 15 st – 1 szt w węźle W3,

 • łuki PE Ø 160 mm kąt 90 st – 2 szt w węźle W6.1 i W7,

 • łuki PE Ø 160 mm kąt 60 st – 3 szt w węźle W8.1, W9 i W13,

 • łuki PE Ø 160 mm kąt 45 st – 2 szt w węźle W10 i W11,

 • łuki PE Ø 160 mm kąt 30 st – 2 szt w węźle W12 i W15,

 • łuki PE Ø 160 mm kat 15 st – 2 szt w węźle W8.1 i W9,

 • redukcje PE Ø 160x90 mm – 4 szt w węzłach hydrantowych.

 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru, o montaż kształtek PE o połączeniach zgrzewano -kołnierzowych wg KNR-W 2-18 0112-01, tj: tuleje PE z kołnierzami stal. ocynk. Ø 90/80 mm w węzłach hydrantowych 3*4 =12 szt.

 2. W przedmiarze założono,że długość zgrzewanych rur PE wynosi 12,0 m. W praktyce, przy takiej trasie wodociągu jest to niemożliwe. W związku z montażem kształtek PE ilość połączeń zgrzewanych wzrośnie o:

 • Ø 180 mm – 6 złącz (łuki),

 • Ø 160 mm – 37 złącz (trójniki, łuki, redukcje),

 • Ø 110 mm – 1 złącze (trójnik),

 • oraz Ø 90 mm – 12 złącz (redukcje, tuleje PE w węzłach hydrantowych), wg KNR-W 2-18 0110-03

 1. Proszę o uzupełnienie przedmiaru, o dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść z kształtek żeliwnych do wodomierzy śrubowych o śr. 100 mm wg KNR 2-15 0109-03 – należy ująć króćcei żeliwne 2 – kołnierzowe FF Ø 100 mm przed wodomierzem (5D) i za wodomierzem (3D).

 2. Proszę o uzupełnienie przedmiaru, o nakłady na montaż zwężek żeliwnych FFR Ø 150x100 mm – 2 szt (kształtka nr 1 wg rys. P11, nie ma redukcji dwukołnierzowych PE 110/180 mm), wg KNR 2-18 0112-04.

 3. Proszę o uzupełnienie przedmiaru, o nakłady na montaż kształtki montażowo – demontażowej kołnierzowej (kompensatora) Ø 100 mm zgodnie z pkt 4.3.3.5 opisu technicznego, wg KNR 2-18 0112-03 (kompensator może zastąpić króciec FF=3D za wodomierzem).

 4. W jaki sposób ma być wykonane przejście wodociągu przez ul. Republiki Pińczowskiej: w wykopie czy przewiertem? Jaka jest nawierzchnia ulicy? Czy przy przejściu w wykopie należy odbudować nawierzchnię ulicy? Czy będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego?


DOTYCZY WSZYSTKICH SIECI WOD. – KAN.

 1. Proszę o ustalenie odległości odwiezienia nadmiaru gruntu z wykopów. Czy na odległość do 1 km na terenie budowy, czy poza teren budowy (ile km)?

 2. Wymiary wykopu dla studni i separatorów

 • zgodnie pkt. 3.5. Założeń Ogólnych do KNNR 1: Objętość wykopów o ścianach pionowych pod studzienki (z kręgów o średnicy do 300 cm lub monolityczne) oblicza się przyjmując następujące założenia:
  a) dno wykopu ma kształt kwadratu lub prostokąta,
  b) odległość ściany wykopu od ściany studzienki wynosi 0,60 m dla wykopów nie umocnionych i 0,75 m dla wykopów o ścianach umocnionych deskowaniem,


 • lub zgodnie z pkt 3.4.4 Założeń Ogólnych do KSNR 1, KNR 2-01 lub KNR-W 2-01.

 1. Szerokości wykopów umocnionych o ścianach pionowych zgodnie z tablicą 0008 KSNR 1 rozdział 03, pkt 3.1. oraz rys. nr P-9.

 2. Zgodnie z pkt. 3.8 Założeń Ogólnych do KSNR 1 i pkt. 3.10 do KNNR 1 objętości nadmiaru ziemi pozostałej przy wykopie tymczasowym po ukończeniu robót i zasypaniu wykopu, a przeznaczonej do odwiezienia lub rozplantowania, należy przyjmować równą objętości zajętej przez budowle, urządzenia i instalacje wykonane lub zainstalowane w wykopie poniżej terenu. Objętość ziemi przeznaczonej na zasypanie wykopów tymczasowych należy obliczyć jako różnicę objętości wykonanego wykopu i objętości urządzenia lub obiektów wybudowanych w wykopie do poziomu terenu.

 3. Zgodnie z pkt. 3.10 Założeń Ogólnych do KNNR 1 pkt. 3.8 Założeń Ogólnych do KNR-W 2-01 gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie podbicia i przysypanie rury piaskiem - ilość ziemi do wywiezienia jest równa objętości zajmowanej przez rurę, podbicie i przysypanie (Rys.8).

 4. Zgodnie pkt 3.4.3 Założeń Ogólnych do KSNR 1 wykopy o ścianach pionowych nie umocnionych należy stosować przy głębokościach:
  - do 2,0 w skałach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym,
  - do 1,0 m w pozostałych gruntach.


 5. Zgodnie pkt 2.5.3 rozdział 03 KSNR 1 w wykopach o głębokości do 3 m w gruntach nawodnionych (mokrych) należy stosować odeskowanie pełne od poziomu wody gruntowej.

  \Odpowiedź 10 Po analizie przedstawionych przez oferenta wyliczeń prac ziemnych stwierdzamy że ilości zostały wyliczone zgodnie z rzędnymi projektowanymi, do wyliczeń należy przyjąć rzędne terenu istniejącego.

 1. Grunt pozostały z wykopów zostanie rozplanowany w trakcie prowadzenia prac niwelacyjnych dróg i placów.

 2. W związku z pytaniem co do umocnienia wykopu - na etapie projektowania nie przewidujemy ich umocnienia. Jeżeli jednak oferent uważa za konieczne ich zastosowanie to powinien je ująć w ofercie.

 3. Ilości zasypek i obsypek z żwiru filtracyjnego przyjęto wskaźnikowo , jeśli oferent uważa , że ilość obmiarowa jest za niska , proszę o wycenę zgodnie z własną wiedzą .

 4. Zastosować studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem. Zmiana w dokumentacji zostanie naniesiona poprzez wpis do dziennika budowy na etapie wykonawstwa.

 5. Do wyceny należy przyjąć rodzaje studni wg przedmiaru. Podane ilości są zgodne z projektem.

 6. Przejście pod drogą Republiki Pińczowskiej nie wchodzi w zakres projektu.

Jednocześnie nadmieniamy , że zgodnie z pkt. III SWiOR – część ogólna w związku z ryczałtowym rozliczeniem prac , oferent ma obowiązek na etapie oferty dokonać wyceny wszelkich prac niezbędnych do wykonania zadania określonego w zamówieniu , a przedmiar jest jedynie elemntem pomocniczym do w wykonania tej wyceny .


 1. Czy można zapisać w innym formacie dokument ze specyfikacjami wyposażenia gdyż w tym formacie który jest obecnie nie można go otworzyć? (prawdopobnie jakiś błąd)

Odpowiedź 1

Pobieranie 45.15 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna