Odpowiedz I na zapytania w sprawie siwz w przetargu nr sprawy: zoz-12/2012Pobieranie 36.58 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar36.58 Kb.
O D P O W I E D Z I

na zapytania w sprawie SIWZ w przetargu nr sprawy: ZOZ-12/2012

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.) w trybie przetarg nieograniczony pn. „Dostawa leków dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczytnie”.Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust.2 cyt. ustawy w przedmiotowej kwestii wyjaśnia:


 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 , poz.165 Marcaina Spinal Heavy 5%/ 4ml X 5 fiol. – 400 op. potwierdza, że wymaga zaoferowania produktu pakowanego w jałowe blistry?  

Odp. Zamawiającego: NIE wymaga


 1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 poz nr 142 wymaga aby inhibitor pompy protonowej posiadał zarejestrowane wskazanie w zapobieganiu nawrotom krwawienia po leczeniu endoskopowym z powodu ostrego krwawienia z wrzodu żołądka lub dwunastnicy?

Odp. Zamawiającego: NIE wymaga dla 142-a, dla 142-c wymaga


 1. Czy Zamawiający dopuści zmianę wielkości opakowań przy zachowaniu ilości wymaganych w siwz.

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 145 tj. Kabiven periperal/Multimel N-4 550 2000ml dopuści Nutriflex Lipid Peri worek trzykomorowy przeznaczony zarówno na obwód jak i do żyły centralnej o pojemności 1250 ml zawierający aminokwasy 40g, emulsję tłuszczową MCT/LCT oraz węglowodany, kaloryczność całkowita 955 kcal?.

Odp. Zamawiającego: NIE


 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 145 tj. Kabiven periperal/Multimel N-4 550 2000ml dopuści Nutriflex Lipid Peri worek trzykomorowy przeznaczony zarówno na obwód jak i do żyły centralnej o pojemności 1875 ml zawierający aminokwasy 60g, emulsję tłuszczową MCT/LCT oraz węglowodany, kaloryczność całkowita 1435 kcal?.

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 146 tj. Kabiven periperal/Multimel N-7 550 2000ml dopuści Nutriflex Lipid Plus worek trzykomorowy przeznaczony do żyły centralnej o pojemności 1875 ml zawierający aminokwasy 60g, emulsję tłuszczową MCT/LCT oraz węglowodany, kaloryczność całkowita 1435 kcal?.

Odp. Zamawiającego: NIE


 1. Czy Zamawiający w pakiecie 1 pozycji 146 tj. Kabiven periperal/Multimel N-7 550 2000ml dopuści 3 komorowy worek zawierający aminokwasy ok. 108 g, (azotu 15g) emulsje tłuszczowe MCT/LCT( 50:50 ) 75 g oraz glukozę ( nie więcej niż 270 g) i cynk do stosowania drogą żył centralnych NuTRIfleks lipid-special 1875 ml

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie następujących leków i utworzenie z nich odrębnego pakietu w celu zaoferowania korzystniejszej oferty cenowej:

 • PAKIET NR 1 POZ. 23,24,218.

W przypadku negatywnej odpowiedzi proszę o uzasadnienie.

Odp. Zamawiającego: TAK, w Pakiecie I na wszystkie pozycje zamówienia można składać osobne oferty


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr 1 poz. 84 Clopidogrelum / ostre zesp. wieńc/ 75MG, co umożliwi wiodącemu producentowi leków generycznych przystąpienie do przetargu oraz może obniżyć koszty zakupu Zamawiającego.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odp. Zamawiającego: TAK, w Pakiecie I na wszystkie pozycje zamówienia można składać osobne oferty


 1. Czy zamawiający w załączniku nr 21 pozycja 154 ( lacidofil ) wyrazi zgodę na udział w przetargu synbiotyku, który posiada aż 9 szczepów bakterii probiotycznych, stosowany 1 raz na dobę, nie wymaga przechowywania w lodówce oraz nie zawiera mleka, kazeiny ani konserwantów. Jednocześnie prosimy o podanie ilości kapsułek potrzebnych Zamawiającemu przy założeniu dawkowania 1 kapsułki na dobę. Dopuszczenie przez Zamawiającego wyżej opisanego produktu pozwoli nam na złożenie oferty konkurencyjnej.

Odp. Zamawiającego: TAK ½ ilości lacidofilu


 1. Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 123 i utworzy nowe zadanie, co pozwoli naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę, a Zamawiającemu możliwość wyboru najkorzystniejszej dla Szpitala oferty, spośród większej liczby Wykonawców?

Odp. Zamawiającego: TAK, w Pakiecie I na wszystkie pozycje zamówienia można składać osobne oferty


 1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1 poz. 123 złożenie oferty na immunoglobulinę gamma anty Hbs równoważną o nazwie handlowej Uman Big 180 j.m./ml producenta Kedrion S.p.A.?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia w pakiecie 1 poz. 248 zawierał substancje pomocnicze stabilizujące lek: EDTA (edetynian disodu) i  kwas cytrynowy w celu uniknięcia rozkładu substancji czynnej?

Odp. Zamawiającego: NIE


 1. Czy zamawiający wymaga ,aby przedmiot zamówienia w pakiecie 1 poz. 248 był przebadany pod względem trwałości chemicznej i fizycznej, która potwierdza, że roztwór można przechowywać w temperaturze 25° C do 24 godzin i do 48 godzin w lodówce w temperaturze 2-8° C ?

Odp. Zamawiającego: NIE

 1. Czy w Pakiecie 1 poz. 178 (Midazolamum, amp. 5mg/1ml) Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę preparatu równoważnego w ampułkach po 2 ml (Midazolamum, amp. 5mg/2ml) ?

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 145 i 146 z pakietu nr 1 do oddzielnego zadania?

Odp. Zamawiającego: TAK, w Pakiecie I na wszystkie pozycje zamówienia mozna składać osobne oferty


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty świadectw rejestracji i kart charakterystyki produktów leczniczych i zastąpienie ich oświadczeniem o posiadaniu i udostępnieniu na każde żądanie Zamawiającego?

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy Zamawiający dopuści wycenę leku za opakowanie, a nie za sztukę (zgodnie z Prawem Farmaceutycznym nie ma możliwości zakupu leku w innej formie niż dostępne na rynku opakowanie handlowe) w pozycjach gdzie w SIWZ występują sztuki? Jeśli nie, to czy Zamawiający zgodzi się na podanie cen jednostkowych za sztukę netto i brutto z dokładnością do 4 miejsc po przecinku?

Odp. Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza wyceny leku za opakowanie, tylko za sztukę. Wycena może być dokonana do 4 miejsc po przecinku.


 1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 200  z  Pakietu nr 1  do osobnego Pakietu dotyczącego produktu Paracetamol  fiolka 1g/100ml i wyrazi zgodę na produkt zamienny o nazwie Paracetamol Panpharma  10mg/ml, roztwór do infuzji (1 worek 100ml zawiera 1000mg paracetamolu w opakowaniach – po 10 sztuk), który daje możliwość wygodnej podaży leku?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. Czy w pakiecie nr poz. 236 (Sevofluranum 250ml – 10 butelek) Zamawiający wymaga Sevofluranum do parowników ze szczelnym, bezpośrednim systemem napełniania, bez żadnych dodatkowych nakręcanych elementów łączących?

Odp. Zamawiającego: NIE


 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 pozycja 70 witamin rozpuszczalnych w wodzie(Soluvit N) i tłuszczach(Vitalipid N Adult) konfekcjonowanych osobno? Podczas przygotowania mieszaniny żywieniowej ampułka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach służy jako rozpuszczalnik liofilizatu witamin rozpuszczalnych w wodzie. W przypadku preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach konieczne jest przygotowanie roztworu tychże witamin w oparciu o inny rozpuszczalnik np. woda do wstrzykiwań, NaCl 0,9%. Proponowane przez nas preparaty, pomimo że są konfekcjonowane osobno stanowią równoważnik preparatu witamin rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach a ich przygotowanie jest łatwe i nieskomplikowane.

Preparat Vitalipid N Adult zawiera dodatkowo w swoim składzie witaminę K zalecaną w standardach żywienia pozajelitowego przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego.

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów §6 ust. 1

1.W przypadku opóźnienia terminu dostawy zamawianego asortymentu z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy , Wykonawcy naliczone zostaną kary – za każdy dzień zwłoki - po 7-miu dniach od przekazanego zamówienia :

a) do ósmego dnia - po – 0,1 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy

b) natomiast po ósmym dniu - po – 0,2 % wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawy licząc za każdy następny dzień po dniu ósmym, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie zrealizowanej w terminie dostawyOdp. Zamawiającego: NIE


 1. W celu zapewnienia równego traktowania stron umowy i umożliwienia wykonawcy sprawdzenia zasadności reklamacji wnosimy o wprowadzenie w par. 5 ust. 3 projektu umowy 5 dniowego terminu na rozpatrzenie reklamacji.

Odp. Zamawiającego: TAK


 1. Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT ?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. § 1 ust.2 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie na zakończenie zdania w brzmieniu: „ oraz postanowień niniejszej umowy” ?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. §2 ust.1 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowach „ wartość przedmiotu umowy” zdania w brzmieniu: „ na dzień jej zawarcia”?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. § 2 ust.3 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: (a) zastąpienie sformułowania „ możliwa będzie” słowem: „ nastąpi”, (b) zastąpienie sformułowania „ dopuszcza prawo negocjowania wysokości zmiany cen….” zdaniem „ nastąpi zmiana cen brutto z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących stawek VAT”, (b) dopisanie na zakończenie zadnia w brzmieniu: „ Zmiany wskazane niniejszym postanowieniem nie wymagają zawierania przez Strony pisemnych aneksów do umowy.”?

Odp. Zamawiającego: TAK, Wykonawca ma obowiązek załączenia do Aneksu Umowy nowego cennika

 1. §3 ust.11 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowach „ w terminie zamówionej części asortymentu” zdania w brzmieniu: „ o ile przekroczenie terminu będzie wynosiło ponad 36 godz.”?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. §4 ust.1 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania: „ z zastrzeżeniem postanowienia §2 ust.3 powyżej.”?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. §4 ust.4 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia?

Odp. Zamawiającego: NIE

 1. § 4 ust.6 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienia tego postanowienia, poprzez dodanie sformułowania: „ Zgody takiej Zamawiający nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. § 5 ust.3 Umowy –czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez: dopisanie po słowach „wymienione przez Wykonawcę” zdania w brzmieniu: „ w przypadku uznania zasadności reklamacji”?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. §6 ust.5 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z tego postanowienia zdania „po wyczerpaniu postępowania jak w §4 pkt.4 i §4 pkt.6”?

Odp. Zamawiającego: NIE

 1. §7 ust.1 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania: „ z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami niniejszej umowy w tym §2 ust.3 powyżej.”?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. §8 ust.4 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie tego postanowienia (kwestia regulowana już §7 ust.1 umowy)?

Odp. Zamawiającego: TAK

 1. §8 ust.5 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania: „ oraz przepisami ustawy prawo zamówień publicznych”?

Odp. Zamawiającego: NIE

W uzupełnieniu do Odpowiedzi na pytania Zamawiający:

1/ wykreśla zamówienia w pakiecie I poz. 53, gdyż ten sam lek znajduje się w tymże pakiecie pod poz. 165,

2/ W pakiecie I poz. 142 Zamawiający dokonuje podziału na 3 części:

142-a/ Pantoprazol 40 mg fiolka 3.000szt.

142-b/ Omeprazol 40mg fiolka 3.000szt.

142-c/ Ezomeprazol 40mg fiolka 1.000szt.

3/ w projekcie umowy w §3 ust. 9 po słowach: data produkcji dopisane będzie:: seria

4/ prosi Wykonawców o przesyłanie po dniu otwarcia ofert na adres: zozszczytno@op.pl załącznika 2.1 w formie elektronicznej (najlepszy wariant z ukrytymi, a nie usuniętymi pozycjami na które Wykonawca nie składa oferty).

Podpisał:p.o. Dyrektor

Beata Kostrzewa
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna