Odpowiedzi Nr IIPobieranie 46.69 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar46.69 Kb.
Nr pisma: ZOZ/DZP/PN/12/10 Oława 05.05.2010r.Odpowiedzi Nr II

Zgodnie z art.38 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1058) Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie udziela odpowiedzi na następujące zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na:


Dostawa i montaż aparatury medycznej i mebli

Nr ZOZ/DZP/PN/12/10; opublikowany w Dz.U.U.E: pod numerem: 2010/S 74-110465 w dniu 16.04.2010r.

Pytanie nr 1:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga miski rewolwerowej minimum czterogniazdowej pochylonej do tyłu?Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga specjalnej konstrukcji miski rewolwerowejPytanie nr 2:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga nasadki trinokularowej z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji w zakresie 40 mm, zabezpieczonej przed demontażem?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 3:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga wbudowanego oświetlacza halogenowego wg. Koehlera o mocy min. 30W, z przysłoną polową, wycentrowany i wyjustowany, z łatwą wymianą żarówki na oświetlacz LED, bez konieczności odwracania mikroskopu?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 4:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga pokrętła regulacji natężenia oświetlenia połączonego z włącznikiem/wyłącznikiem mikroskopu?Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.Pytanie nr 5:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga wbudowanych w statyw diód sygnalizujących natężenie oświetlenia?Odpowiedź:

Nie, Zamawiający nie wymaga.Pytanie nr 6:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza: Ergonomiczna nasadka okularowa, możliwość ustawienia dwóch wysokości położenia okularów przy jednakowym rozstawie źrenic, obracana o 360 do ustawienia właściwego dla konkretnego użytkownika, regulacja rozstawu źrenic min. 48-75mm?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 7:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga: Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia min. 20mm,2 szt.?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.


Pytanie nr 8:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga: Okulary o powiększeniu 15x i polu widzenia min.16mm,2szt.?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 9:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga: Obiektywy:

-CFI BE Plan Achromat 4X, N.A. 0.10, W.D. 6,5mm

-CFI BE Plan Achromat 10X, N.A. 0.25, W.D. 4,39mm

-CFI BE Plan Achromat 20X, N.A. 0.40, W.D. 0,90mm

-CFI BE Plan Achromat 40X, N.A. 0.65, W.D. 0.48mm

-CFI BE Plan Achromat 100X oil, N.A. 1.25, W.D. 0.13mm oil-immersion?

Gdzie N.A. – apretura numeryczna; W.D. – odległość robocza?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 10:

Pakiet Nr 9

Czy Zamawiający wymaga: Wbudowany oświetlacz halogenowy, moc min. 30W, regulacja natężenia?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 11:

Pakiet Nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza: 5 stopni powiększenia optycznego.Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 12:

Pakiet Nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza: Okulary stereoskopowe 12,5 x z możliwością korekcji dioptrii, + 6 dioptrii?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 13:

Pakiet Nr 10

Czy Zamawiający dopuszcza: Średnica pola widzenia 12-78 mm?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 14:

Pakiet Nr 2, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści defibrylator pracujący w trybie ręcznym i półautomatycznym?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 15:

Pakiet Nr 2, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści defibrylator z 14 stopniami energii zewnętrznej?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 16:

Pakiet Nr 2, pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym szerokość papieru do drukarki wynosi 60mm?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 17:

Pakiet Nr 2, pkt. 16

Co zamawiający rozumie pod pojęciem tryb symulacyjny?


Odpowiedź:

Jest to tryb szkoleniowy.Pytanie nr 18:

Pakiet Nr 2, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym autotest wykonywany jest po każdym włączeniu urządzenia?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 19:

Pakiet Nr 2, pkt. 19 (monitorowanie EKG)

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym zakres mierzonego tętna wynosi 25-300 ud./min.?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.Pytanie nr 20:

Pakiet Nr 2, pkt. 23 (stymulacja przezskórna)

Czy Zamawiający dopuści defibrylator, w którym natężenie prądu stymulacji mieści się w zakresie 0-140mA?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 21:

Pakiet Nr 2, pkt. 2 warunki gwarancji i serwisu)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji do 48 godzin w okresie gwarancji i do 72 godzin po okresie gwarancji od zgłoszenia?Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 22:

Pakiet Nr 2, pkt. 3 warunki gwarancji i serwisu

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu niezbędnego na usunięcie awarii do 3 dni w okresie gwarancji i do 5 dni po okresie gwarancji od czasu lokalizacji uszkodzenia?

Terminy jaki ustalił Zamawiający na reakcję serwisu i maksymalny czas usunięcia awarii mogą być zbyt krótkie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego przygotowanie się do niej i wykonanie naprawy w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest bardzo trudne.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZPytanie nr 23:

Pakiet Nr 2, dot. §7 ust. 1a

Czy Zamawiający zgodzi się na zastąpienie zapisu:

za opóźnienie w wykonaniu naprawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy za każdy dzień;”

zapisem:


za opóźnienie w wykonaniu naprawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości netto naprawianego urządzenia za każdy dzień;”

Istniejący obecnie zapis w przypadku zwłoki w usunięciu usterek powoduje naliczanie kar umownych od całej wartości przedmiotu umowy. Biorąc pod uwagę, że w ramach przedmiotu umowy występują wyroby medyczne o zróżnicowanym charakterze i wartości, istniejący sposób naliczania kar nie może być uznany za proporcjonalny do stopnia zawinienia strony. Jest to tym bardziej niewłaściwe, że stan techniczny jednego z elementów przedmiotu zamówienia nie ma bezpośredniego wpływu na pozostałe części składowe całości. Istniejący sposób naliczania kar, narusza więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy. Tym samy wymaga on stosownej zmiany w tym zakresie.Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ten zapis w umowie na:

za opóźnienie w wykonaniu naprawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy podgalającemu naprawie za każdy dzień;”
Pytanie nr 24:

Pakiet Nr 2, dot. §3 ust. 1

Prosimy o ujednolicenie zapisów dotyczących terminu realizacji zamówienia. W w/w paragrafie mowa jest o realizacji przedmiotu umowy w ciągu 5 tygodni od dnia podpisania umowy, natomiast w punkcie II.3 ogłoszenia o zamówieniu podany jest termin 42 dni.Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że termin realizacji przedmiotu umowy wynosi do 42 dni.

Zamawiający jednocześnie poprawia zapisy:

-SIWZ rozdz. VII pkt.1

- ogłoszenie

- umowę §3 ust. 1Pytanie nr 25:

Pakiet Nr 2, dot. rozdziału XIV SIWZ, pkt. 22

W związku z faktem, iż powoływany w SIWZ wymóg posiadania wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych nie jest całkowicie zgodny z nową ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 93 poz. 896), wnosimy o zmianę dostosowującą go do aktualnych przepisów. Wyroby będące przedmiotem niniejszego postępowania zaliczają się do klasy ryzyka IIb i jako takie, podlegają obowiązkowi zgłoszenia do rejestru. Fakt, że pod panowaniem nowej ustawy obowiązkowe jest jedynie zgłoszenie (a nie wpis) wyrobów klasy IIb i III do Rejestru potwierdził Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, w swym oficjalnym komunikacie objaśniającym zasady rejestracji wyrobów medycznych po 1 maja 2004 r. Podmiot dokonujący zgłoszenia nie ma bowiem wpływu na długość czasu, w jakim Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych dokona stosownego wpisu na podstawie prawidłowego zgłoszenia. Z powyższego wynika więc, że zarówno ustawodawca, jak i rządowy organ wykonawczy jednoznacznie zinterpretowali zapisy ustawy i mówią o obowiązku zgłoszenia, a nie o obowiązku uzyskania wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych, wobec czego dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów ustawowych dla dopuszczenia wyrobu klasy IIb do obrotu i do używania jest oprócz Certyfikatu CE lub Deklaracji Zgodności, także zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych


i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i do używania.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona zmiany zapisu w ww. punkcie i wprowadzi zapis „zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych”?

Powyższe zapis jest całkowicie zgodny z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający wprowadza zapis zgłoszenie lub wpis do rejestru wyrobów medycznych.Pytanie nr 26:

Dotyczy projektu umowy, § 1, pkt. 2d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie z punktu 2d w § 1 Wzoru Umowy sformułowania „całej”?Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla sformułowanie „całej”, wprowadza zapis: „dokumentacji niezbędnej do prawidłowego korzystania z aparatury, która jest przedmiotem świadczenia umowy”.Pytanie nr 27:

Dotyczy projektu umowy, § 7, pkt. 1a

Czy Zamawiający dopuści w Projekcie Umowy w § 7 punkt 1a zmianę zapisu w drugim podpunkcie na: „- za opóźnienie w wykonaniu naprawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy podlegającego naprawie za każdy dzień;”?Odpowiedź:

Zamawiający zmienia ten zapis w umowie na:

za opóźnienie w wykonaniu naprawy przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości netto przedmiotu umowy podgalającemu naprawie za każdy dzień;”Nowy wzór umowy w załączeniu.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie

lek. med. Andrzej Dronsejko

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna