Odtworzenie / ustalenie treści aktu stanu cywilnego miejsce załatwienia sprawyPobieranie 94.62 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar94.62 Kb.
ODTWORZENIE / USTALENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego, (budynek Urzędu Gminy), pok. nr 12,

tel. (0-33) 867 06 22 lub (033) 867 18 49 wew. 146

Przedmiot sprawy oraz sposób jej załatwienia:


 1. Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu aktu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.- ( ART. 35 PRAWA O A.S.C.)

 2. Gdy zdarzenie nastąpiło za granicą, a akt nie został zarejestrowany w zagranicznych księgach stanu cywilnego można to zdarzenie zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego. – ( ART. 70 PRAWA O A.S.C.)
 1. SPORZĄDZONEGO W POLSCE (ART. 34 i 87 PRAWA O A.S.C.), gdzie

 • Art. 34 PRAWA O A.S.C. stanowi, - W razie zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego, odtwarza się treść aktu stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

 •  Art. 87 PRAWA O A.S.C – stanowi, - Wypisy z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r., wydane przez osoby, które prowadziły wyznaniową rejestrację stanu cywilnego, nie mają mocy dokumentu urzędowego. Treść tych wypisów może być wpisana do ksiąg stanu cywilnego.

Właściwym do wydania decyzji w sprawie odtworzenia treści aktu jest kierownik urzędu stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku takiego miejsca – kierownik ostatniego miejsca zamieszkania wnioskodawcy w kraju.Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty,

 • potwierdzenie zameldowania wnioskodawcy na pobyt stały na terenie działania USC /wpis w dowodzie osobistym wnioskodawcy lub potwierdzenie dokonane przez BEL/


oraz

przy odtwarzaniu aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą - art. 35 prawa o a.s.c:

 • oświadczenie strony, że zdarzenie nastąpiło za granicą i zostało zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego oraz, że niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami jest uzyskanie odpisu aktu.

 • zaświadczenie o nieistnieniu odtwarzanego aktu w polskich księgach stanu cywilnego znajdujących się w USC Warszawa-Śródmieście,

 • zaświadczenie, że akt nie został odtworzony w drodze postępowania sądowego w USC Łódź-Śródmieście.

 • oświadczenie strony, że nie występowała wcześniej z wnioskiem o odtworzenie aktu w trybie sądowym lub administracyjnym.

 • inne dowody pośrednie /inne akty stanu cywilnego, świadectwa, legitymacje, zaświadczenia itp./

przy ustalaniu treści aktu stanu cywilnego, gdy zdarzenie nastąpiło za granicą i nie zostało

tam zarejestrowane - art. 70 prawa o a.s.c:

 • oświadczenie strony, że akt stanu cywilnego nie został sporządzony  za granicą,

 • przyczynę nie sporządzenia aktu za granicą,

 • świadectwo lekarskie o urodzeniu lub zgonie, zaświadczenie położnej, zaświadczenie sądowe lub administracyjne lub inne dowody pośrednie/,

przy odtworzeniu lub wpisaniu treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w Polsce - art.34

i art. 87 – prawa o a.s.c.: • zaświadczenie z USC, w którym akt powinien się znajdować, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,

 • oświadczenie strony, że nie występowała wcześniej z wnioskiem o odtworzenie aktu w trybie sądowym lub administracyjnym.

 • inne dowody pośrednie /inne akty stanu cywilnego, , świadectwa, legitymacje, zaświadczenia itp./

 • odpis aktu, który ma być wpisany /dotyczy art. 34 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego/,

 • wypis z księgi stanu cywilnego, który ma być wpisany /dotyczy art.87 ust.2 prawa o aktach stanu cywilnego/

Dodatkowe informacje:
 • Przy braku wystarczających dowodów /ocenia kierownik USC/ wymagane jest potwierdzenie danych, które mają być wpisane do aktu, przez co najmniej dwóch świadków /przesłuchanie stron i świadków/.

 • Decyzja na odtworzenie /ustalenie/ wpisanie/ aktu – dla zdarzenia mającego miejsce za granicą, jest podstawą do sporządzenia aktu w księgach miejscowego USC.

 • Natomiast dla zdarzenia, które nastąpiło na terenie Polski decyzja zostaje przesłana do USC miejsca sporządzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej księdze, w celu wpisania jej treści do tamtejszych ksiąg.


Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego .

Opłaty:
Opłata skarbowa:

 • za wydaną decyzję administracyjną - 39,00 zł.

Opłatę skarbową należy uiścić:
Bank Spółdzielczy w Żywcu

Nr rachunku: 39 8137 0009 0000 2538 2000 0010
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z późn.zm) dowód wpłaty należy dołączyć do wniosku w chwili jego składania.

Podstawa prawna:

Art. 13, art. 34, art. 35,. 70, 87 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 Nr 161 poz. 1688 tekst jednolity z późn.zm)Formularze wniosków:

Wniosek można złożyć na załączonym formularzu lub na innym, dowolnym • Wniosek o odtworzenie/ ustalenie treści aktu urodzenia (wzór USC-8 w załączeniu)

 • Wniosek o odtworzenie/ ustalenie treści aktu małżeństwa (wzór USC-8a w załączeniu)

 • Wniosek o odtworzenie/ ustalenie treści aktu zgonu (wzór USC- 8b w załączeniu)

 • Wniosek o wpisanie odpisu (wzór USC - 8c w załączeniu)


autor informacji: Iwona Talik    

Wzór USC -8

Lipowa dnia ......................................

.........................................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

..........................................................................................

(miejsce ostatniego stałego zameldowania na terenie RP)
..........................................................................................
Numer dowodu osobistego lub paszportu......................................
Numer telefonu ......................................................................

Kierownik__Urzędu_Stanu_Cywilnego__w_Lipowej__WNIOSEK__o_/odtworzenie_-_ustalenie_-_wpisanie/*_treści_aktu_urodzenia'>Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

w Lipowej

WNIOSEK

o /odtworzenie - ustalenie - wpisanie/* treści aktu urodzenia
Proszę o /odtworzenie - ustalenie - wpisanie/* treści aktu urodzenia który /był, nie był/* sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego /w Urzędzie Parafialnym/* w ............................................ w roku........................... i zawierał następujące dane:

Dane dotyczące dziecka:

1. Nazwisko i imię (imiona)...............................................................................................................

2. Płeć .............................................................................................................................................

3. Data urodzenia..............................................................................................................................

4. Miejsce urodzenia.........................................................................................................................
Dane dotyczące rodziców:

OJCIEC

MATKA


1.Nazwisko i imię


2.Nazwisko rodowe3.Data urodzenia


4.Miejsce urodzenia5.Miejsce zam. w chwili urodzenia dzieckaPrawdziwość powyższych danych potwierdzić mogą świadkowie: 1. ..................................................................................zam. w …..........................................

 2. ..................................................................................zam. w .............................................

Załączam następujące dokumenty posiłkowe, które stwierdzają zgodność z treścią aktu urodzenia:

1. ..................................................................................................................................................

2. ..................................................................................................................................................

3. ..................................................................................................................................................
Wniosek o /odtworzenie, ustalenie, wpisanie/ treści aktu urodzenia uzasadniam tym, że:


 • księga stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego /Parafialnego/ w ............................................ za rok ................. uległa zniszczeniu, co stwierdza zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………............................... z dnia .....................................Nr ……….....................,

 • akt urodzenia, /został, nie został/ sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w /miasto, kraj/ ...................................................... gdyż ..............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że dotychczas nie składałam wniosku o odtworzenie aktu urodzenia w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na terenie kraju i nie posiadam polskiego odpisu aktu.
........................................

/podpis wnioskodawcy/

*- niepotrzebne skreślić
Wzór USC - 8a

Lipowa dnia ......................................

.........................................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)


..........................................................................................

(miejsce ostatniego stałego zameldowania na terenie RP)


..........................................................................................
Numer dowodu osobistego lub paszportu......................................
Numer telefonu ......................................................................

Kierownik__Urzędu_Stanu_Cywilnego__w_Lipowej__WNIOSEK__o_/odtworzenie_-_ustalenie_-_wpisanie/*_treści_aktu_zgonu'>Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

w Lipowej
WNIOSEK

o /odtworzenie - ustalenie - wpisanie/* treści aktu małżeństwa
Proszę o /odtworzenie - ustalenie - wpisanie/* treści aktu małżeństwa który /był, nie był/* sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego /w Urzędzie Parafialnym/* w ............................................... w roku........................... i zawierał następujące dane: 1. Dane dotyczące osób zawierających małżeństwo:MĘŻCZYZNY

KOBIETY

1. Nazwisko2. Imię (imiona)3. Nazwisko rodowe4. Stan cywilny5. Data urodzenia6. Miejsce urodzenia7. Miejsce zamieszkania


 1. Dane dotyczące miejsca i daty zawarcia małżeństwa:

1. Data …………………………………………………………………………………………………..

2. Miejsce ………………………………………………………………………………………………
 1. Dane dotyczące rodziców:MĘŻCZYZNY

KOBIETY

1. Nazwisko ojca2. Imię (imiona ojca)3. Nazwisko rodowe ojca4. Nazwisko matki5. Imię (imiona ) matki6. Nazwisko rodowe matki


 1. Nazwiska noszone po zawarciu małżeństwa:

Męża .......................................................................................................................................................

Żony .......................................................................................................................................................

Dzieci .....................................................................................................................................................


Prawdziwość powyższych danych potwierdzić mogą świadkowie:


 1. .................................................................................zam. w .....................................................................

 2. .................................................................................zam. w .....................................................................

Załączam następujące dokumenty posiłkowe, które stwierdzają zgodność z treścią aktu małżeństwa:

1. .....................................................................................................................................................................

2. .....................................................................................................................................................................

3. .....................................................................................................................................................................
Wniosek o /odtworzenie, ustalenie, wpisanie/ treści aktu małżeństwa uzasadniam tym, że:


 • księga stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego /Parafialnego/ w ............................................ za rok ................. uległa zniszczeniu, co stwierdza zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………............................... z dnia .....................................Nr ……….....................,

 • akt małżeństwa, /został, nie został/ sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w /miasto, kraj/ ...................................................... gdyż ..............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że dotychczas nie składałam wniosku o odtworzenie aktu małżeństwa w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na terenie kraju i nie posiadam polskiego odpisu aktu.
........................................

/podpis wnioskodawcy/

*- niepotrzebne skreślić

Wzór USC – 8b

Lipowa dnia ......................................

.........................................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)
..........................................................................................

(miejsce ostatniego stałego zameldowania na terenie RP)


..........................................................................................
Numer dowodu osobistego lub paszportu......................................
Numer telefonu ......................................................................

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

w Lipowej

WNIOSEK

o /odtworzenie - ustalenie - wpisanie/* treści aktu zgonu
Proszę o /odtworzenie - ustalenie - wpisanie/* treści aktu zgonu który /był, nie był/* sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego /w Urzędzie Parafialnym/* w ............................................ w roku........................... i zawierał następujące dane:

Dane dotyczące osoby zmarłej:

1. Nazwisko i imię..................................................................................................................................

2. Nazwisko rodowe..............................................................................................................................

3. Stan cywilny......................................................................................................................................

4. Data i miejsce urodzenia...................................................................................................................

6. Miejsce zamieszkania.......................................................................................................................


Data i miejsce zgonu: ........................................................................................................................
Dane współmałżonka osoby zmarłej:

1. Nazwisko i imię.................................................................................................................................

2. Nazwisko rodowe..............................................................................................................................
Dane dotyczące rodziców osoby zmarłej:
1. Nazwisko ojca …............................................................................................................................

2. Imię ojca ..........................................................................................................................................

3. Nazwisko rodowe ojca .....................................................................................................................
1. Nazwisko matki …............................................................................................................................

2. Imię matki ........................................................................................................................................

3. Nazwisko rodowe matki....................................................................................................................
Prawdziwość powyższych danych potwierdzić mogą świadkowie:


   1. ..................................................................................zam. w …..........................................

   2. ..................................................................................zam. w .............................................

Załączam następujące dokumenty posiłkowe, które stwierdzają zgodność z treścią aktu zgonu:

1....................................................................................................................................................2....................................................................................................................................................3....................................................................................................................................................

Wniosek o /odtworzenie, ustalenie, wpisanie/ treści aktu zgonu uzasadniam tym, że: • księga stanu cywilnego Urzędu Stanu Cywilnego /Parafialnego/ w ............................................ za rok ................. uległa zniszczeniu, co stwierdza zaświadczenie Urzędu Stanu Cywilnego w ……………………............................... z dnia .....................................Nr ……….....................,

 • akt zgonu, /został, nie został/ sporządzony w Urzędzie Stanu Cywilnego w /miasto, kraj/ ...................................................... gdyż ..............................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Jednocześnie oświadczam, że dotychczas nie składałam wniosku o odtworzenie aktu zgonu w postępowaniu sądowym lub administracyjnym na terenie kraju i nie posiadam polskiego odpisu aktu.
........................................

/podpis wnioskodawcy/


*- niepotrzebne skreślić

Wzór USC - 8c

Lipowa dnia ......................................

.........................................................................................

(imię i nazwisko wnioskodawcy)

..........................................................................................

(miejsce ostatniego stałego zameldowania na terenie RP)
..........................................................................................
Numer dowodu osobistego lub paszportu......................................
Numer telefonu ......................................................................

Kierownik

Urzędu Stanu Cywilnego

w Lipowej

Proszę o wpisanie załączonego odpisu /wypisu, wyciągu/ aktu urodzenia /małżeństwa, zgonu/ * sporządzonego na imię i nazwisko ........................................................................................ w Urzędzie Stanu Cywilnego /Urzędzie Parafialnym/* w ............................................ pod numerem ....................... z dnia........................................

Prośbę swoją uzasadniam tym, że ……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….


Załączam następujące dokumenty:
1....................................................................................................................................................
2....................................................................................................................................................
3....................................................................................................................................................
........................................

/podpis wnioskodawcy/


*- niepotrzebne skreślić
: files -> lipowa -> 1613
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna