Ofert a oferent: pieczęć oferenta nip fax tel zamawiająCY: instytut biologii ssakóWPobieranie 20.3 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar20.3 Kb.


INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1

Przetarg nieograniczony na dostawę paliwa


Numer sprawy: ZP IBS PAN/03/2013

ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZO F E R T A


OFERENT:

pieczęć oferenta


NIP.....................................................

fax. ....................................................

tel. .....................................................

ZAMAWIAJĄCY:
INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW

POLSKIEJ AKADEMII NAUK


17-230 BIAŁOWIEŻA

UL. GEN. WASZKIEWICZA 1


SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

za CENĘ OFERTOWĄ

za litr etyliny 95

netto _ _ _._ _ _,_ _ zł + _ _ _._ _ _,_ _ zł VAT (.....%) brutto _ _ _ . _ _ _ , _ _ zł / l

słownie ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ złotych za litrza litr oleju napędowego

netto _ _ _._ _ _,_ _ zł + _ _ _._ _ _,_ _ zł VAT (.....%) brutto _ _ _ . _ _ _ , _ _ zł / l

słownie ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ złotych za litrza litr oleju napędowego uszlachetnionego

netto _ _ _._ _ _,_ _ zł + _ _ _._ _ _,_ _ zł VAT (.....%) brutto _ _ _ . _ _ _ , _ _ zł / l

słownie ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................ złotych za litr................................................ .....................................................................

miejscowość podpis osoby reprezentującej oferenta

WYJAŚNIENIA:

Cena jednostkowa bez podatku VAT 1 litr etyliny 95 przedstawiona w niniejszej ofercie jest sumą:

a) ceny zakupu 1 litra oleju (od producenta) - ...................złotych (słownie :....................................złotych ..../100) z dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. 15.04.2013.

b) upustu Dostawcy - ....................................... złotych (słownie: .....................................złotych ..../100)


Cena jednostkowa bez podatku VAT 1 litra oleju napędowego przedstawiona w

niniejszej ofercie jest sumą:

a) ceny zakupu 1 litra oleju (od producenta) - ...................złotych (słownie :....................................złotych ..../100) z dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. 15.04.2013.

b) upustu Dostawcy - ....................................... złotych (słownie: ....................................złotych ..../100)Cena jednostkowa bez podatku VAT 1 litra oleju napędowego uszlachetnionego przedstawiona w

niniejszej ofercie jest sumą:

a) ceny zakupu 1 litra oleju (od producenta) - ...................złotych (słownie :....................................złotych ..../100) z dnia ogłoszenia o zamówieniu tj. 15.04.2013.

b) upustu Dostawcy - ....................................... złotych (słownie: .....................................złotych ..../100)UWAGA! Cena powyższa jest ceną ostateczną bez możliwości doliczeń, a cena dostaw będzie waloryzowana jedynie w przypadku zmian cen paliwa u producenta. Waloryzacja będzie następować na podstawie zaświadczenia od producenta o wzroście cen.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń.
Oświadczamy, iż uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w oferowanym terminie.
Oświadczamy, że czujemy się związani ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami wykonania zamówienia
i uwzględniliśmy wszystkie elementy w cenie ofertowej.
W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy (załącznik nr 3 do SIWZ), w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta została złożona na _ _ _ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer _ _.

_________________________________________(reprezentant oferenta lub osoba upełnomocniona)1

miejscowość ....................................................... data _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.
1 Oferta musi być podpisana przez osobę lub w przypadku reprezentacji łącznej - przez osoby, zgodnie z zapisami dokumentu potwierdzającego prawo oferenta do występowania w obrocie prawnym.

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna