Oferta adresat oferty: pse inwestycje S. A. ul. Wojciecha Górskiego 9 00-033 Warszawa Adres do doręczeń Jw. Niniejszym, (firma albo nazwa Wykonawcy) z siedzibą w (siedziba Wykonawcy) adres: (adres Wykonawcy) składam ofertę na wykonaniePobieranie 89.09 Kb.
Data28.04.2016
Rozmiar89.09 Kb.

Załącznik nr 2 do SIWZ

„Formularz ofertowy”
OFERTA
Adresat oferty:

PSE Inwestycje S.A.

ul. Wojciecha Górskiego 9

00-033 Warszawa


Adres do doręczeń

Jw.


Niniejszym, ………………………………………………………..………………………..……….

(firma albo nazwa Wykonawcy)


z siedzibą w ……………………………….…………………………….……………………….….

(siedziba Wykonawcy)


adres: ………………………………….………………………………………..……………………

(adres Wykonawcy)


składam ofertę na wykonanie:
Wykonanie przeglądu odgórnego linii 400 kV relacji

Joachimów - Rogowiec 1

Joachimów - Rogowiec 2

Łośnice - Koksochemia

Łośnice - Kielce

Łośnice – Siersza”
zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
z warunkami załączonego do SIWZ wzoru umowy.
Ponadto, ja niżej podpisany:

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ, uznaję się za związany zawartymi w niej postanowieniami, a przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z zakresem i warunkami opisanymi w SIWZ.

 2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:


cena netto: ……………. zł (słownie: ………………………………………..….…....)

podatek VAT: ……………. zł (słownie: ………………………………………….....)

cena brutto: ……………. zł (słownie: ………………………….…………………....).

Oferowana cena jest ceną stałą (nie podlegającą indeksacji), ryczałtową i zawiera wszystkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 1. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie ……………………….

 2. Zobowiązuję się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego mojej oferty, zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SIWZ, w terminie
  i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

 3. Jestem związany ofertą przez okres 90 dni od upływu terminu składania ofert.

 4. Przyjmuję do wiadomości, że Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługuje mi żadne roszczenia wobec Zamawiającego.


Przedkładając Zamawiającemu ofertę oświadczam, że:

 1. Spełniam warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. posiadania wiedzy i doświadczenia,

 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 4. znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 1. Spełniam warunki określone w ppkt. 9.1 i 9.2 SIWZ w zakresie:

 1. ………………………………………………………………………….

 2. ………………………………………………………………………….

 1. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę są aktualne w dacie jej złożenia.

Informuję że:

 1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do Wykonawcy na adres: …………..………………………………………………………

 2. Osobą wyznaczoną, ze strony Wykonawcy, do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:

Imię i nazwisko: …………………….

Telefon: ……………………………..

Fax: …………………………………

Adres e-mail: ……………………… 1. Ofertę niniejszą składam na …………… kolejno ponumerowanych stronach, zgodnie z następującym spisem treści:

  1. …………………………………………..

  2. …………………………………………..

  3. …………………………………………..

……………………………… dnia ………………………………..

(miejscowość) (data podpisania oferty)
Podpis:

………………………………………... - ……………………………………..

(imię i nazwisko) (podpis)

Zestawienie cenowe
Relacja Joachimów – Rogowiec 1

Przedmiot badania

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena jednostkowa netto

Cena netto

Przewody odgromowe typu OPGW

1

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i poprawności montażu mostków uziemiających,

wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.16 przęseł2

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

16 stanowiskPrzewody odgromowe typu OPGW I AAFL

3

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i AAFL i poprawności montażu mostków uziemiających, wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW i AAFL, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW i AAFL do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.

4 przęsła4

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

4 stanowiskaMontaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub)

5

Montaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub) - kontrolne sprawdzenia.

5 stanowisk

.

Cena netto łącznieRelacja Joachimów – Rogowiec 2Przedmiot badania

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena jednostkowa netto

Cena netto

Przewody odgromowe typu OPGW

1

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i poprawności montażu mostków uziemiających,

wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.14 przęseł2

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

14 stanowiskPrzewody odgromowe typu OPGW I AAFL

3

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i AAFL i poprawności montażu mostków uziemiających, wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW i AAFL, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW i AAFL do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.

5 przęseł4

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

5 stanowiskMontaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub)

5

Montaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub) - kontrolne sprawdzenia.

5 stanowisk

.

Cena netto łącznieRelacja Łośnice - KoksochemiaPrzedmiot badania

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena jednostkowa netto

Cena netto

Przewody odgromowe typu OPGW

1

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i poprawności montażu mostków uziemiających,

wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.8 przęseł2

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

8 stanowiskMontaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub)

3

Montaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub) - kontrolne sprawdzenia.

8 stanowiskCena netto łącznieRelacji Łośnice - Kielce
Przedmiot badania

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena jednostkowa netto

Cena netto

Przewody odgromowe typu OPGW

1

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i poprawności montażu mostków uziemiających,

wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.15 przęseł2

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

15 stanowiskPrzewody odgromowe typu OPGW I AAFL

3

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów OPGW i AAFL i poprawności montażu mostków uziemiających, wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach OPGW i AAFL, jakości montażu wprowadzenia przewodów OPGW i AAFL do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.

9 przęseł4

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

9 stanowiskMontaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub)

5

Montaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub) - kontrolne sprawdzenia.

11 stanowiskCena netto łącznieRelacji Łośnice - SierszaPrzedmiot badania

Lp.

Rodzaj badania

Ilość

Cena jednostkowa netto

Cena netto

Przewody odgromowe typu AAFL

1

Wizualna ocena poprawności montażu zawiesi przewodów AAFL i poprawności montażu mostków uziemiających,

wizualna ocena poprawności montażu uchwytów oplotowych tłumików drgań na przewodach AAFL, jakości montażu wprowadzenia przewodów AAFL do wieszaka zapasu oraz mufy i montażu wieszaka zapasu oraz mufy.11 przęseł2

Ocena poprawności dokręcenia śrub tłumików drgań (pomiar dynamometryczny sprawdzający moment dokręcenia śrub w [Nm]).

11 stanowiskMontaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub)

3

Montaż konstrukcji słupa (dokręcenie śrub) - kontrolne sprawdzenia.

11 stanowiskCena netto łącznie
Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji:
………………………………………... - ……………………………………..

(imię i nazwisko) (podpis)


………………………………………... - ……………………………………..Formularz ofertowy
Pobieranie 89.09 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna