Oferta dla Głównego Inspektoratu Transportu DrogowegoPobieranie 168.71 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar168.71 Kb.
FORMULARZ NUMER OF.0.

BDG.ZPB.230.9.2014


…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OFERTA

dla

Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup czterech serwerów pod klaster VMware wraz z oprogramowaniem oraz system kopii bezpieczeństwa, my niżej podpisani:


…………………………………………………………..

…………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz .……………………………… (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


 1. składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w ww. postępowaniu (dalej „SIWZ”), na:

1.1. Część I obejmującą dostarczenie 4 serwerów pod klaster wirtualizacyjny wraz z oprogramowaniem; wirtualizacyjnym.;*

1.2. Część II obejmującą dostarczenie Systemu Kopii Bezpieczeństwa wraz z wdrożeniem;*

2) oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i uznajemy się za związanych
jej postanowieniami;

3) oferujemy wykonanie:

Części I przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:


 1. Łączna cena netto ………………………………….. (słownie ………………………………………….…) złotych + podatek VAT …%, to jest za cenę brutto …………………………………….. (słownie ……………...................) złotych; *

Części II przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

 1. Łączna cena netto ………………………………….. (słownie ………………………………………….…) złotych + podatek VAT …%, to jest za cenę brutto …………………………………….. (słownie ……………...................) złotych, zgodnie z załączonym do oferty formularzem cenowym; *

4) zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ;

5) akceptujemy okres gwarancji zgodny z SIWZ;

6) akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;

7) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez cały okres wskazany w SIWZ,


tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert;

8) wnieśliśmy wadium w wysokości:

………….….. zł w formie ………….… dla części I;*

………….….. zł w formie ………….… dla części II.*

10) zamówienie zrealizujemy sami / w następującym zakresie przy udziale podwykonawców*: …………………………………………………………………………………………… (należy określić zakres planowanej do powierzenia części zamówienia);

11) oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy / Wykonawców* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………… (wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja);

12) deklarujemy wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto określonej w pkt 3 oferty, w następującej formie/formach: ……………………………..

13) Oświadczamy, że:


oferta oraz załączniki do oferty są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji*
------------------------------ albo ------------------------------
następujące informacje w ofercie oraz załącznikach do oferty:

a) … (w tym miejscu należy podać rodzaj informacji lub nazwę dokumentu)
zawarte na stronach … (w tym miejscu należy podać numery stron oferty lub nazwę załącznika do oferty i numery stron załącznika)


b) …

c) …

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. W pozostałej części oferta oraz załączniki do oferty
są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*

14) Oświadczamy, że w przypadku zastrzeżenia, że w naszej ofercie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, akceptujemy następujące zasady badania przez Zamawiającego prawidłowości dokonanego przez nas zastrzeżenia:

1) Zamawiający uwzględni zastrzeżenie pod warunkiem, że:

a) Wykonawca wskaże w sposób jednoznaczny informacje podlegające tajemnicy przedsiębiorstwa;

b) do oferty będzie załączone uzasadnienie zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia;

c) do oferty będzie załączone streszczenie lub opis zastrzeżonych informacji i dokumentów, który Zamawiający będzie mógł udostępniać osobom trzecim;

2) W przypadku braku wskazania w sposób jednoznaczny, które informacje podlegają ochronie jako tajemnica przedsiębiorstwa lub braku uzasadnienia zastrzeżenia poprzez wskazanie przyczyn faktycznych wraz ze wskazaniem spełnienia podstaw normatywnych uprawniających do dokonania zastrzeżenia, Zamawiający może nie uznać prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa bez obowiązku żądania dodatkowych wyjaśnień od Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający zwolniony będzie od wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody powstałe w związku z ujawnieniem zastrzeżonych informacji osobom trzecim. W pozostałych przypadkach, jeżeli Zamawiający nie uzna prawidłowości dokonanego zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, poinformuje Wykonawcę o tym fakcie pisemnie w terminie 14 dni licząc od dnia otwarcia ofert,


co najmniej jednak na 10 dni przed ich ujawnieniem. Jeśli w okresie tym Wykonawca skorzysta ze środków ochrony prawnej przewidzianych ustawą Pzp, Zamawiający wstrzyma się z ujawnianiem tych informacji do czasu wydania orzeczenia
przez KIO lub - uwzględniając odwołanie - odstąpi od zamierzonej czynności ujawnienia zastrzeżonych informacji osobie lub osobom trzecim.

3) Przed podjęciem decyzji o braku uznania prawidłowości dokonanego przez Wykonawcę zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień. W takim przypadku termin 14 dni, o którym mowa w pkt. 2, ulega przedłużeniu o czas wyznaczony przez Zamawiającego na złożenie przez Wykonawcę dodatkowych wyjaśnień.

4) Wykonawca nie może skutecznie zastrzec, iż podlegającą ochronie tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, to jest w szczególności informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

15) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi


w Części IV SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z naszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

16) wszelkie informacje i korespondencję w sprawie niniejszego postępowania prosimy kierować


na adres: …, fax nr …, e-mail … a w przypadku konieczności kontaktu telefonicznego
pod nr tel. …

17) oferta niniejsza wraz z załącznikami liczy… kolejno ponumerowanych stron.

18) załącznikami do oferty są:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

c) …


… dnia … … …r.

…………………………………………………………(podpis Wykonawcy/ Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić

FORMULARZ NUMER OF.1.

BDG.ZPB.230.9.2014

CZĘŚĆ I
…………………………………………(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

CZĘŚĆ I*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, oferujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:


Lp.

Nazwa elementu oferty

Cena jednostkowa brutto

(zł)

Stawka podatku VAT (%)

Ilość jednostek miar

Wartość brutto
(kolumna 2 x


kolumna 4)

1

2

3

4

5

Część I

1.

Serwer pod klaster VMware

producent ………………….


model ……………………...

Cena urządzenia opisanego wyżej.
23

4
2.

Oprogramowanie Wirtualizacyjne

producent …………………..Cena systemu opisanego wyżej.
23

4
Cena oferty - część I (suma pozycji 1-2 z kolumny „Wartość brutto”)


Parametr

Obecna konfiguracja Zamawiającego

Parametr oferowany

Część I

Obudowa

2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19", dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Umożliwia instalację do 6 dysków twardych Hot-Plug
Płyta główna

Płyta główna z możliwością zainstalowania do czterech procesorów. Płyta główna jest zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym DELL.
Chipset

Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach czteroprocesorowych.
Procesor

Cztery procesory AMD Opteron 6272 (2.1GHz, 16C, 16M L2/16M L3 Cache, Turbo CORE,80W ACP), DDR3-1600MHz
RAM

256GB DDR3 RDIMM 1600MHz, płyta główna obsługuje do 1TB, na płycie głównej znajdują się 32 sloty przeznaczone dla pamięci. (256GB pamięci dla 4CPU procesorów (32x8GB podwójnych modułów RDIMMs 1600MHz)
Wewnętrzny moduł z kartami SD

Zainstalowane dwie wewnętrze karty pamięci SD 2GB,istnieje możliwość konfiguracji mirroru pomiędzy nimi w celach zapewnienia wysokiej dostępności
Gniazda PCI

3 x PCI-E x8 i 1 x PCI-E x4
Interfejsy sieciowe

4 porty typu 10/100/1000 wbudowane na płycie głównej

Jedna dwuportowa karta HBA FC Brocade BR825 FC 8Gb/s karta PCIe

Jedna dwuportowa karta Intel 82599 10 Gigabit Ethernet Controller

Dyski twarde

Zainstalowane 6 dysków 600GB SAS 10k.( 600GB SAS 6Gb/s l0tys.obr./min 2,5-calowy dysk twardy Hot Pług)
Kontroler RAID

Zainstalowany kontroler z własną pamięcią 512MB nieulotnej pamięci cache. Obsługujący RAID 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
Porty

6 x USB 2.0 z czego 2 na przednim panelu obudowy, 4 na tylnym panelu obudowy, 4 x RJ-45, VGA, 1 port szeregowy.
Video

Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024.
Elementy redundantne

Minimum zasilacze, wentylatory.
Zasilacze

Redundantne, Hot-Plug o minimum 1100W każdy.
Bezpieczeństwo

Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, Zainstalowane 2 wewnętrzne karty pamięci SD min 2GB każda. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS serwera oraz kartą zarządzającą.
Diagnostyka

Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze.
Karta zarządzania

IDRAC 6 ENTERPRISE

niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane złącze RJ-45 i umożliwiająca: • zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej

 • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera,)

 • szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika

 • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów

 • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury

 • wsparcie dla IPv6

 • wsparcie dla WSMAN(Web Service for Management) SNMP, IPMI 2.0,VLAN tagging, Telnet, SSH

 • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

 • możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer

 • integracja z Active Directory

 • możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie

 • wsparcie dla dynamie DNS

 • wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej

 • możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232

możliwość instalacji wewnętrznej karty SD
Certyfikaty

Serwer jest wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001.Posiada Deklarację CE

Oferowany serwer znajduje się na liście Windows Server Catalog i posiada status „Certified for Windows" dla MS Windows Server 2008 w wersji x86, x64 i R2 x64 Wymagane dokumenty złączono do oferty.


Warunki gwarancji

36 miesięcy gwarancji z czasem reakcji do 4 godzin od zgłoszenia.

Firma serwisująca posiada ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz

posiada autoryzacje producenta serwera .

W przypadku awarii dysku twardego uszkodzony nośnik pozostaje u Zamawiającego.


Dokumentacja użytkownika

Dostarczona dokumentacja w języku polskim lub angielskim.

Istnieje możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela.

Ponadto oświadczamy, że: • oferowane przez nas w ofercie urządzenia oraz systemy spełniają wymagania określone w SIWZ, a w szczególności wymagania opisane w Części III SIWZ;

 • na oferowane urządzenia i systemy oferujemy gwarancję jakości na okres 36 miesięcy

 • urządzenia i systemy będące przedmiotem zamówienia będą fabrycznie nowe i pochodzące z legalnego kanału dystrybucji;

 • serwis gwarancyjny urządzeń i systemów będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

… dnia … … …r. …………………………………………………………(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* wypełnić należy jedynie miejsca wykropkowane oraz puste komórki formularza.
FORMULARZ NUMER OF.1.

BDG.ZPB.230.9.2014

CZĘŚĆ II
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
FORMULARZ TECHNICZNO-CENOWY

CZĘŚĆ II*
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie infrastruktury serwerowej, oferujemy realizację zamówienia na następujących warunkach:


Lp.

Nazwa elementu oferty

Cena jednostkowa brutto

(zł)

Stawka podatku VAT (%)

Ilość jednostek miar

Wartość brutto
(kolumna 2 x


kolumna 4)

1

2

3

4

5

Część II

1.

System kopii bezpieczeństwa wraz z wdrożeniem

producent ………………….
Cena systemu opisanego wyżej.
23

1


Lp.

Charakterystyka (wymagania minimalne)

Parametr oferowany

Część II

1

Oprogramowanie powinno współpracować z infrastrukturą wirtualizacji opartą na VMware ESX oraz ESXi w wersjach 3.5, 4.0, 4.1, 5, 5.1 oraz 5.5, jak również Hyper-V 2008 R2, 2012, 2012 R2 (w tym obsługa formatu dysków wirtualnych *.vhdx).
2

Rozwiązanie powinno współpracować z hostami ESX i ESXi zarządzanymi przez VMware vCenter jak i hostami niezarządzanymi (standalone).
3

Rozwiązanie powinno współpracować z hostami Hyper-V zarządzanymi przez System Center Virtual Machine Manager, zgrupowanymi w klastry jak i niezarządzanymi (standalone).
4

Rozwiązanie nie może instalować żadnych swoich komponentów (agent) w archiwizowanych maszynach wirtualnych.
5

Rozwiązanie musi wspierać backup wszystkich systemów operacyjnych w wirtualnych maszynach, które są wspierane przez VMware i Hyper-V.
6

Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji na następujących systemach operacyjnych:

 • Microsoft Windows Server 2008 R2

 • Windows Server 2012

 • Windows Server 2012 R2
7

Rozwiązanie powinno dawać możliwość odzyskiwania całych obrazów maszyn wirtualnych z obrazów, pojedynczych plików z systemu plików znajdujących się wewnątrz wirtualnej maszyny. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskanie plików i/lub całych maszyn wirtualnych na zasadzie „one-click restore”. Rozwiązanie musi umożliwiać odzyskiwanie plików z następujących systemów plików:

 1. Linux

  • ext, ext2, ext3, ext4, ReiserFS (Reiser3), JFS, XFS

 2. BSD

  • UFS, UFS2

 3. Solaris

  • ZFS

 4. Mac

  • HFS, HFS+

 5. Windows

  • NTFS, FAT, FAT32, ReFS
8

Rozwiązanie powinno umożliwiać natychmiastowe odzyskanie wirtualnej maszyny i jej uruchomienie bez kopiowania na zasoby dyskowe podłączone do hostów ESX (wbudowana funkcjonalność NFS Server) i Hyper-V.
9

Rozwiązanie powinno umożliwiać odzyskiwanie bezpośrednie odzyskiwanie obiektów z takich usług jak Active Directory (użytkownicy i grupy), Microsoft SharePoint (dokumenty) i Microsoft SQL (tabele i rekordy) z maszyn wirtualnych środowiska VMware i Hyper-V.
10

Rozwiązanie musi zapewniać szybkie odzyskiwanie danych z witryn Microsoft SharePoint 2010/2013 bez potrzeby uruchamiania maszyny wirtualnej (odzyskiwanie bezpośrednio z bazy danych *.MDF).
11

Rozwiązanie powinno umożliwiać indeksowanie plików zawartych w archiwach maszyn wirtualnych z systemem operacyjnym Windows w celu szybkiego ich przeszukiwania.
12

Rozwiązanie powinno umożliwiać równoczesne przetwarzanie wielu maszyn wirtualnych
13

Rozwiązanie powinno w pełni korzystać z mechanizmów zawartych w VMware vStorage API for Data Protection a w szczególności być zgodnym z mechanizmem Changed Block Tracking.
14

Rozwiązanie powinno umożliwiać wykorzystanie technologii CBT dla platformy VMware również dla maszyn wirtualnych, które posiadają już migawkę.
15

Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy podobne do technologii CBT również dla platformy Hyper-V w celu przyśpieszenia procesu backupu.
16

Rozwiązanie powinno korzystać z mechanizmów VSS (Volume Shadow Copy Service) wbudowanych w najnowsze systemy operacyjne z rodziny Windows.
17

Rozwiązanie powinno mieć wbudowane mechanizmy deduplikacji i kompresji archiwum w celu redukcji zajmowanej przez archiwa przestrzeni dyskowej.
18

Rozwiązanie powinno mieć możliwość archiwizacji na napędach taśmowych
19

Rozwiązanie powinno mieć możliwość instalacji centralnej konsoli do zarządzania większą ilością serwerów archiwizujących oraz jednoczesnego zarządzania backupami środowiska VMware i Hyper-V.
20

Rozwiązanie powinno mieć wbudowany mechanizm informowania o pomyślnym lub niepomyślnym zakończeniu procesu archiwizacji poprzez email, zapis do Event Log’u Windows lub wysłanie komunikatu SNMP.
21

Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozbudowy procesu archiwizacji o dowolne skrypty tworzone przez administratora i dołączane do zadań archiwizacyjnych.
22

Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji wirtualnych maszyn pomiędzy hostami ESX i ESXi w tym możliwość replikacji ciągłej
23

Rozwiązanie powinno mieć wbudowaną możliwość replikacji maszyn wirtualnych pomiędzy hostami Hyper-V w tym możliwość replikacji ciągłej.
24

Rozwiązanie powinno mieć możliwość tworzenia środowiska wirtualnego laboratorium w środowisku VMware lub Hyper-V.
25

Rozwiązanie powinno mieć możliwość tworzenia środowiska wirtualnego laboratorium dla zreplikowanego środowiska VMware.

26

Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość sprawdzenia poprawności wykonania archiwum poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku VMware lub Hyper-V.
27

Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość sprawdzenia poprawności wykonania replikacji poprzez odtworzenie wirtualnej maszyny w izolowanym środowisku i jej uruchomienie w środowisku VMware.
28

Rozwiązanie powinno być zgodne z konfiguracją rozproszonego przełącznika VMware (Distributed Virtual Switch).
29

Rozwiązanie powinno mieć możliwość integracji z środowiskiem VMware vCloud Director a w szczególności możliwość archiwizacji metadanych vCD i atrybutów vApps oraz odzyskiwanie tych elementów bezpośrednio do vCD.
30

Rozwiązanie powinno umożliwiać przedstawienie informacji o archiwizacji środowiska VMware bezpośrednio w webowym kliencie vSphere
31

Rozwiązanie powinno mieć możliwość automatycznej zmiany numeracji IP maszyn przywracanych w środowiskach centrum zapasowego w przypadku awarii centrum podstawowego.
32

Rozwiązanie musi umożliwiać zapisanie konfiguracji całej instalacji w celu przywrócenia jej po reinstalacji całego systemu.
33

Rozwiązanie powinno mieć możliwość dodatkowego skopiowania punktów przywracania do innej lokalizacji.

34

Rozwiązanie powinno mieć możliwość wykonywania archiwizacji zgodnie z rotacyjnym schematem GFS (grandfather-father-son).

35

Rozwiązanie powinno mieć możliwość kopiowania archiwum do zdalnej lokalizacji przy pomocy technologii opartej na akceleracji WAN.

36

Licencjonowanie:

Musi zapewniać możliwość obsługi całego środowiska Zamawiającego zawierające: • 82 fizyczne procesory

 • 8 kontrolerów macierzy dyskowych

 • Przestrzeń dyskowa całkowita:

  • 228 dysków 600 GB

  • 192 dyski 2 TB

 • 11 napędów bibliotek taśmowych


Ponadto oświadczamy, że: • oferowany przez nas w ofercie system spełnia wymagania określone w SIWZ, a w szczególności wymagania opisane w Części III SIWZ;

 • na oferowany system oferujemy gwarancję jakości na okres 36 miesięcy

 • system będący przedmiotem zamówienia będzie fabrycznie nowy i pochodzący z legalnego kanału dystrybucji;

 • serwis gwarancyjny systemu będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

… dnia … … …r. …………………………………………………………(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* wypełnić należy jedynie miejsca wykropkowane oraz puste komórki formularza.

Formularz numer DP.1.

BDG.ZPB.230.9.2014
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)


OŚWIADCZENIE__o_braku_podstaw_do_wykluczenia'>OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia
My niżej podpisani:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………… (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup czterech serwerów pod klaster VMware wraz z oprogramowaniem oraz system kopii bezpieczeństwa, oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z przedmiotowego postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

……………………….… dnia ….. ..… …..…r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)

Formularz numer DP.2.

BDG.ZPB.230.9.2014
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
My niżej podpisani:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………… (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup czterech serwerów pod klaster VMware wraz z oprogramowaniem oraz system kopii bezpieczeństwa, oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w ww. postępowaniu.

……………………….… dnia ….. ..… …..…r.

…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
Formularz numer DP.3.

BDG.ZPB.230.9.2014


…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
WYKAZ WYKONANYCH ZAMÓWIEŃ
My niżej podpisani:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………. (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup czterech serwerów pod klaster VMware wraz z oprogramowaniem oraz system kopii bezpieczeństwa, oświadczamy, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonaliśmy/wykonujemy następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom Zamawiającego:


L.p.

Nazwa

wykonawcy

lub podmiotu wykazującego doświadczenie


Nazwa i adres Zamawiającego (odbiorcy)

Wartość (brutto) zamówienia (umowy)

Informacje pozwalające na ocenę warunków udziału

w postępowaniu określonych w SIWZ (opis wykonanej usługi)Data realizacji zamówienia


Do niniejszego oświadczenia załączamy dowody potwierdzające należyte wykonanie/ wykonywanie usług*.


Oświadczamy, że podmioty, na których doświadczeniu polegamy wykazując spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia określonego w SIWZ, będą brały udział w realizacji części zamówienia,
na potwierdzenie czego załączamy dokumenty zgodne z wymaganiami SIWZ. **
… dnia … … …r.
…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
** skreślić w przypadku, gdy w kolumnie nr 1 tabeli wykonawca oświadczył, że wymieniane
w tabeli zamówienia zostały wykonane bezpośrednio przez wykonawcę lub przez poszczególnych członków konsorcjum

Formularz numer DP.4.

BDG.ZPB.230.9.2014
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
POTENCJAŁ KADROWY
My niżej podpisani:

………………………………………………………

………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………… (nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)


składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup czterech serwerów pod klaster VMware wraz z oprogramowaniem oraz system kopii bezpieczeństwa, oświadczamy, że następujące osoby będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia:


L.p.

Nazwisko i imię

Funkcja

przy realizacji niniejszego zamówieniakwalifikacje / uprawnienia zawodowe

doświadczenie / wykształcenie

(tytuł lub stopień naukowy)
Oświadczamy, że osoby wymienione w poz. … wykazu będą nam oddane do dyspozycji


w celu realizacji niniejszego zamówienia, na potwierdzenie czego załączamy np. pisemne zobowiązanie tych podmiotów zgodne z warunkami udziału w postępowaniu i opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków określonymi w Części II SIWZ (Warunki szczególne).**
Następujące podmioty, za pomocą których wykazujemy spełnianie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, będą brały udział w realizacji części zamówienia**:

1) …**


2) …**

…) …**
… dnia … … …r.


…………………………………………………………

(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* zakres wymaganych informacji określony jest w warunkach udziału w postępowaniu w Części II SIWZ (Warunki szczególne).

Formularz numer DP.5.

BDG.ZPB.230.9.2014
…………………………………………

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
My niżej podpisani:

…………………………………………

………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………… [nazwa (firma) i dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców, w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) i adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum]


składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup czterech serwerów pod klaster VMware wraz z oprogramowaniem oraz system kopii bezpieczeństwa oświadczamy, że:
następujące podmioty należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.),:* 1. …………………………….

 2. ……………………………..

albo
Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*
…………………. dnia … … …r.

…………………………………………………………(podpis Wykonawcy / Pełnomocnika Wykonawcy)
* skreślić jeżeli nie dotyczy
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna