Oferta dotycząca organizacji I przeprowadzenia: Kursu Grafika komputerowaPobieranie 10.61 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar10.61 Kb.
OFERTA
dotycząca organizacji i przeprowadzenia:

Kursu Grafika komputerowa

na podstawie wniosku numer WND-POKL.08.01.02-18-073/14-00 o dofinansowanie projektu

Wiedza kluczem do sukcesu
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie

Dane Oferenta:

1. Nazwa firmy: ………………..…………………………………………………………….…………

2. Telefon kontaktowy: …………………………………………………………………………………

3. Adres poczty elektronicznej:..………………………………………………………………………

4. Osoba do kontaktu:..…………………………………………………………………………………

Oferuję organizację i przeprowadzenie:


  1. Kurs grafika komputerowa (kod zawodu: 216601, 216602) – dla 2 Uczestników projektu „Wiedza kluczem do sukcesu” realizowany na następujących zasadach:

- czas trwania zajęć: 100 godzin szkoleniowych (liczonych jako godziny lekcyjne) realizowanych w wymiarze maksymalnie 8h szkoleniowych dziennie lub w systemie popołudniowym od godz. 16.30 do 20.00. Dopuszcza się również realizację zajęć w systemie weekendowym sobota – niedziela w wymiarze 8h szkoleniowych dziennie,

- 1 grupa licząca 2 osoby,

- realizacja: między 16.02.2015 a 31.03.2015 (wstępny termin, który może ulec zmianie w momencie podpisywania umowy dotyczącej realizacji szkolenia, za zgodą obu stron)

- prowadzone przez trenera posiadającego odpowiednie adekwatne do prowadzonego szkolenia, doświadczenie/wykształcenie (wyłoniony wykonawca zostanie poproszony o dostarczenie CV trenerów przed podpisaniem umowy),

- proponowana tematyka powinna obejmować m.in.: zajęcia praktycznego wykorzystania i obsługi programów tj. Adobe Illustrator CS6, Adobe, InDesign CS6 (ewentualnie CC), Adobe Flash Professional, CorelDRAW Graphics Suite X7 lub inne zaproponowane przez Wykonawcę. Wybrany wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia programu szkolenia do umowy dotyczącej jego realizacji.

- zapewnienie sali multimedialnej – komputer (z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem oraz programami Adobe Illustrator CS6, Adobe, InDesign CS6 (ewentualnie CC), Adobe Flash Professional, CorelDRAW Graphics Suite X7 dla 2 uczestników kursu na zajęcia praktyczne,

- zapewnienie sali szkoleniowej, cateringu (w postaci obiadu, kawa/herbata) i materiałów szkoleniowych (np.notatniki, długopisy, skrypt/ prezentacja multimedialna/ książka tematyczna, etc.) dla kierowanego uczestnika,

- wydania certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych po zakończeniu realizacji szkolenia dla uczestnika/czki, którego frekwencja wynosiła minimum 80%,

- prowadzenia dziennika zajęć, zgodnie ze wzorem udostępnionym przez Zamawiającego,

- przeprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia oraz dostarczenie Zamawiającemu protokołu z egzaminu.w cenie …………….. zł brutto (szkolenie zwolnione z VAT)

(słownie ……………..……………………………………..……… ) za 1 osobę.

……………………………………….. ……….……………………………………….

Data Podpis i pieczątka

Załączniki:

- referencje / ksero umowy potwierdzającej doświadczenie w zakresie realizacji zadań opisanych w punkcie 5.2 niniejszego rozeznania rynku.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna