Oferta na częŚĆ 1 przedmiotu zamówieniaPobieranie 19.83 Kb.
Data08.05.2016
Rozmiar19.83 Kb.OFERTA

na


CZĘŚĆ 1 PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ujętego w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert z dnia 21.10.2014 r.
……………………, dnia …….. r.

(miejscowość, data)


Zamawiający:

CENTRUM ZDROWIA ADAM MUSZYŃSKI SPÓŁKA JAWNA

ul. Czajewicza 5/7 lok 49

05-500 Piaseczno

NIP 1230819862Oferent

(nazwa, adres, NIP lub pieczęć firmowa):


Przedmiot zamówienia:

CZĘŚĆ 1:

 1. Zestaw mebli do wyposażenia przychodni: recepcja, poczekalnie, gabinety w składzie:

 • Kozetka lekarska – 15 szt.

 • Biurka – szer. 120 cm, 15 szt.

 • Lada rejestracyjna z podwieszeniem dla 2 komputerów – 1 szt.

 • Kontenerki – 17 szt.

 • Szafa zamykana na segregatory – szer. 100 cm, 6 szt.

 • Szafa ubraniowa – szer. 100 cm, 3 szt.

 • Blaty zmywalne – 5 szt., z wpuszczonymi zlewami i podblatowymi zamykanymi szafkami o szerokościach:

 • 143cm – 1 szt.

 • 220cm – 2 szt.

 • 163cm – 2 szt.

 • Szafy ubraniowe zamykana ( wyposażenie szatni) - 4 szt.

 • Szafa otwarta na środki czystości – 2 szt., o szerokości:

 • 200 cm – 1szt.

 • 150 cm – 1 szt.

 • Krzesło poczekalnia – 30 szt.

 • Krzesło gabinetowe - 30 szt.

 • Krzesło lekarskie obrotowe – 20 szt.

 • Lampa biurkowa - 15 szt.

 • Szafa lekarska dwuczęściowa – metalowa, 3 szt.

 • Szafa na leki – 2 szt.

 • Stołek - taboret do gabinetu lekarskiego model z podnóżkiem – 4 szt.
CENA:

Wartość netto: ………………………….…….…................PLN

Wartość brutto: …………………….…………................ PLN

(słownie: ………………………………………………………….....................................................………)


OKRES GWARANCJI:Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia do: …….

Termin ważności oferty1:
Pozostałe warunki oferty (np. warunki płatności i dostawy):
Załączniki:

1. Kopia dokumentu rejestrowego potwierdzającego fakt istnienie firmy na rynku dłużej niż 3 lata.

Jednocześnie składam następujące oświadczenia:

 1. Posiadam niezbędną wiedzę dotyczącą przedmiotu zamówienia oraz dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym umożliwiającym terminową realizację zamówienia.

 2. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 3. Przyjmuję do realizacji warunki postawione przez Zamawiającego w odpowiedzi na ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert z dnia 21.10.2014r.

 4. W przypadku wybrania naszej oferty deklaruję gotowość do zawarcia umowy na zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej ofercie.

 5. Podana cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

 6. Oświadczam, iż podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym, tzn. nie ma wzajemnych powiązań, polegających w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.( podpis Oferenta)


1 Nie krócej niż 30 dni

©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna