Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnejPobieranie 67.85 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar67.85 Kb.


......................................................... ...............................................

(pieczęć organizacji pozarządowej* (data i miejsce złożenia oferty)

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)

OFERTA

ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ*/ PODMIOTU*/JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ*


REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO


w zakresie WYJAZD NA MECZ I RUNDY KLUBOWYCH MISTRZOSTW POLSKI ZAWODNIKÓW UCZNIOWSKIEGO KLUBU PIŁKARSKIEGO ZIELONA GÓRA – JUNIOR MŁODSZY

(nazwa zadania)


w okresie od 19.06.2010 do 23.06.2010

składana na podstawie przepisów działu II

rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

W FORMIE

POWIERZENIA WYKONYWANIA ZADANIA*

WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA*


PRZEZ
URZĄD MIEJSKI W ZIELONEJ GÓRZE

(nazwa organu zlecającego)

WRAZ Z
WNIOSKIEM O PRZYZNANIE DOTACJI ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

W KWOCIE 6.100,00zł

I. Dane na temat organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*


1) pełna nazwa UCZNIOWSKI KLUB PIŁKARSKI ZIELONA GÓRA

2) forma prawna STOWARZYSZENIE

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze* WPIS W EWIDENCJI UCZNIOWSKICH KLUBÓW SPORTOWYCH POD NUMEREM 9

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia 01.01.1999

5) nr NIP 929-15-99-643; nr REGON 9707186774

6) dokładny adres: miejscowość ZIELONA GÓRA UL.WYSPIAŃSKIEGO 23

gmina ZIELONA GÓRA; powiat ZIELONA GÓRA

województwo LUBUSKIE

7) tel. 068 325 01 18 faks 068 325 01 18

e-mail: uczniowski.klub.pikarski@neostrada.pl; http:// www.ukp.zgora.pl

8) nazwa banku i numer rachunku BANK PKOBP o/ZIELONA GÓRA
NR KONTA 02 1020 5402 0000 0902 0161 8222

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy o wykonanie zadania publicznego

PREZES UKP ZIELONA GÓRA – TOMASZ ZAWISTOWSKI

SEKRETARZ UKP ZIELONA GÓRA – MREK LEMAŃSKI

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa
w ofercie

UCZNIOWSKI KLUB PIŁKARSKI ZIELONA GÓRA, UL.WYSPIAŃSKIEGO 23, 65-001 ZIELONA GÓRA, TEL/FAX.068 3250118

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień i uzupełnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

KIEROWNIK UKP ZIELONA GÓRA – MICHAŁ GRZELCZYK TEL.0606681530

12) przedmiot działalności statutowej:a) działalność statutowa nieodpłatna

Celem działalności klubu jest popularyzacja kultury fizycznej wśród młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dyscypliny sportowej, jaką jest piłka nożna. UKP Zielona Góra prowadząc swoją działalność pragnie wychowywać swoich zawodników w duchu poszanowania zasad „fair-play” oraz zasad prawidłowych kontaktów interpersonalnych umożliwiających wszechstronny rozwój duchowy, psychologiczny i pedagogiczny młodego człowieka. Planowanie i organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów w oparciu o możliwości bazy materialnej, uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych na obszarze samorządu terytorialnego i poza nim, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.

b) działalność statutowa odpłatna

UKP Zielona Góra nie prowadzi działalności statutowej odpłatnej13) jeżeli organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ prowadzi działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców......................................................................................

b) przedmiot działalności gospodarczej
UKP Zielona Góra nie prowadzi działalności gospodarczejII. Opis zadania

1. Nazwa zadania
Organizacja wyjazdu na mecz I rundy Klubowych Mistrzostw Polski dla zawodników UKP Zielona Góra, którzy w czerwcu 2010r zdobyli złote medale w Mistrzostwach Województwa Lubuskiego w kategorii junior młodszy.

2. Miejsce wykonywania zadania
Zadanie realizowane będzie w oparciu o bazę materialną Ośrodka Piłkarskiego w Zamościu (miejsce rozgrywania I meczu) oraz MOSiR w Zielonej Górze (miejsce rozgrywania rewanżu)

3. Cel zadania
Celem zadania jest zapewnienie młodzieży z Miasta Zielona Góra jako zdobywcom złotych medali
w województwie, możliwości rywalizacji na arenie ogólnopolskiej z zespołami z klasy mistrzowskiej.

4. Szczegółowy opis zadania /spójny z kosztorysem/


Podczas ostatniego tygodnia roku szkolnego zawodnicy UKP Zielona Góra będą brali udział w I rundzie rozgrywek Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych. Celem wyjazdu do Zamościa (mecz z tamtejszym Hetmanem) jest zakwalifikowanie się do następnej rundy tych rozgrywek co w przypadku udanych meczy, premiowane będzie awansem do najsilniejszych 4 zespołów w Polsce. Pierwszy mecz I rundy rozegrany zostanie w Zamościu, natomiast 4 dni później w Zielonej Górze będzie miał miejsce rewanż.

5. Harmonogram planowanych działań /z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia/ wraz


z liczbowym określeniem skali działań planowanych przy realizacji zadania /należy użyć miar adekwatnych dla danego zadania, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów/


W realizacji zadania biorą udział następujące grupy wiekowe:

  • Klasa III gimnazjum oraz I liceum – rocznik 1994 i 1993 (junior młodszy)

6. Zakładane rezultaty realizacji zadania.
Zakładamy, że w czasie zajęć weźmie udział znaczna liczba dzieci z miasta Zielonej Góry i okolicznych miejscowości, która godnie reprezentowała nasze miasto i województwo lubuskie podczas finałowych rozgrywek wojewódzkich w kategorii junior młodszy w czerwcu 2010r. zdobywając złote medale. Pragniemy, aby zespoły złożone z zawodników z Zielonej Góry godnie zaprezentowały się także na arenie ogólnopolskiej. Mamy nadzieję, że nasza akcja przyczyni się do zwiększenia zainteresowania turystyką i sportem przez dzieci, a zwłaszcza piłką nożną.III. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania


1. Całkowity koszt zadania.........................................................................[7.110,00zł]

2. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów
Lp.

Rodzaj kosztów

(koszty merytoryczne i administracyjne związane z realizacją zadania)
Ilość jednostek

Koszt jednostkowy

Rodzaj miary

Koszt całkowity

(w zł)Z tego z

wnioskowanej

dotacji (w zł)Z tego z finansowych środków własnych, środków z innych źródeł oraz wpłat i opłat adresatów

(w zł)*
1.

2.

3.Transport

Wyżywienie

Zakwaterowanie

2

kursy


22 szt.


22szt.

1x800kmx3,00zł= 2.400,00zł


75zł/

osobę

30zł/

osobę3,0zł/

km


75zł/

osobę

30zł/

osobę4.800,00zł

1.650,00zł


660,00zł

4.000,00zł

1.500,00zł
600,00zł


800,00zł


150,00zł
60,00zł

Ogółem

7.110,00zł

6.100,00zł

1.010,00zł

3. Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

IV. Przewidywane źródła finansowania zadania:
1.

Źródło finansowania

%


Wnioskowana kwota dotacji

6.100,00


85


Finansowe środki własne, środki z innych źródeł oraz wpłaty i opłaty adresatów*

/z tego wpłaty i opłaty adresatów zadania .............................................. zł/


1.010,00

15


Ogółem


7.110,00


100%


2. Informacja o uzyskanych przez organizacje od sponsorów, środkach prywatnych lub publicznych, których kwota została uwzględniona w ramach środków własnych.*Brak


3. Rzeczowy /np. lokal, sprzęt, materiały/ oraz osobowy /np. wolontariusze/ wkład własny w realizację zadania z orientacyjną wyceną.

Uczniowski Klub Piłkarski Zielona Góra jako wkład własny w realizację zadania zapewni wykwalifikowaną kadrę trenerską, zatrudnioną na co dzień w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Zielonej Górze.

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania

1. Partnerzy biorący udział w realizacji zadania /ze szczególnym uwzględnieniem administracji publicznej/.
Jedynym partnerem biorącym udział w realizacji zadania jest Urząd Miasta Zielonej Góry.


2. Zasoby kadrowe – przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania /informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadań oraz o kwalifikacjach wolontariuszy/.


Przy realizacji zadania współpracować ze sobą będą wyszkoleni trenerzy piłki nożnej oraz lekarze i psycholodzy, m.in.: Piotr Żak (trener I klasy, mgr wychowania fizycznego, trampkarze starsi), Mirosław Kędziora (trener I klasy, mgr wychowania fizycznego, juniorzy młodsi), Marek Lemański (Dyrektor UKP/psycholog).

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań podobnego rodzaju /ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną/.
Uczniowski Klub Piłkarski Zielona Góra posiada duże doświadczenie w realizacji tego typu zadań. Jako stowarzyszenie kultury fizycznej działamy od 1999 roku. W tym okresie udało nam się przy współpracy z Urzędem Miasta Zielonej Góry odnieść liczne sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Nasi zawodnicy stanowią trzon jedynego przedstawiciela miasta Zielonej Góry w rozgrywkach III ligi piłki nożnej – Lechii Zielona Góra. Nasi wychowankowie grają w takich klubach jak Feyenoord Rotterdam. AJ Auxerre, Arminia Bielefeld, Zagłębie Lubin, Groclin Dyskobolia Grodzisk Wlkp. Nasi trenerzy uczęszczają na liczne konferencje szkoleniowe oraz biorą udział w licznych stażach trenerskich w Polsce i Europie.

4. Informacja o tym, czy oferent przewiduje korzystanie przy wykonaniu zadania z podwykonawców /określenie rodzaju podwykonawców wraz ze wskazaniem zakresu, w jakim będą uczestniczyć w realizacji zadania/.Brak

Oświadczam(-my), że:

1) proponowane zadanie w całości mieści się w zakresie działalności naszej organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej*/,

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie*/niepobieranie* opłat od adresatów zadania,

3) organizacja pozarządowa*/ podmiot*/ jednostka organizacyjna*/ jest związana(-ny) niniejszą ofertą przez okres do dnia ...............................,

4) wszystkie podane w ofercie informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
(pieczęć organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)
............................................................................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/ jednostki organizacyjnej*)Załączniki i ewentualne referencje:

1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

2. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/ za ostatni rok.


  1. Umowa partnerska lub oświadczenie partnera /w przypadku wskazania w pkt V.1. partnera/.*

Poświadczenie złożenia oferty


Adnotacje urzędowe (nie wypełniać)* Niepotrzebne skreślić.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
obj -> Dla gminy kietrz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna