Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 120.97 Kb.
Data02.05.2016
Rozmiar120.97 Kb.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
……………..…………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Wspieranie rozwoju kultury i ochrony jej dóbr
Obchody Jubileuszu 15 – lecia Big Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Udział w koncertach
w okresie od 25 września 2013 do 25 grudnia 2013
W FORMIE

WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
Prezydenta Miasta Zielona Góra

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta:
1) nazwa: Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe
2) forma prawna: stowarzyszenie

(X ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………………………………3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym: KRS0000231226

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 24-03-2005
5) nr NIP: 973-081-68-71 nr REGON: 080010097
6) adres:
miejscowość: Zielona Góra, ul.: Festiwalowa 3
gmina: Zielona Góra powiat: Zielona Góra

województwo: Lubuskie

kod pocztowy: 65-622 poczta: Zielona Góra

7) tel.: 602 27 27 17 e-mail: j.szymaniuk@poczta.onet.pl

http:// www.zsj.pl
8) numer rachunku bankowego: 45 1090 2532 0000 0001 1262 6767

nazwa banku: Bank BZWBK S.A. III/O Zielona Góra
9) osoby upoważnione do reprezentowania oferenta/oferentów

a) Jerzy Szymaniuk – prezes AKS299536

b) Piotr Budny – skarbnik AJE279810
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: 9)
Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe ul. Festiwalowa 3, 65-622 Zielona Góra
11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Jerzy Szymaniuk 602 272 717
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego
prelekcje, konsultacje, koncerty promocyjne, wernisaże.b) działalność odpłatna pożytku publicznego
warsztaty, koncerty, wydawnictwa.


13) jeżeli oferent /oferenci 1) prowadzi/prowadzą 1) działalność gospodarczą:a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców: KRS0000231226
b) przedmiot działalności gospodarczej: organizacja koncertów, działalność wydawniczaII. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)

Nie dotyczyIII. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi 15 – lecie działalności artystycznej. W ramach obchodów odbędzie się cykl koncertów orkiestry podkreślający jubileusz i dorobek artystyczny.

Planowane koncerty na rok 2013 obejmują między innymi:

29 listopada 2013 - udział w Koncercie Andrzejkowym na zaproszenie Dyrektora Filharmonii Zielonogórskiej,

Grudzień 2013 - udział w Koncercie Kolęd organizowanym przez Uniwersytet Zielonogórski.


W celu uświetnienia jubileuszu planowane jest zaproszenie do udziału w koncertach znanych artystów.


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego od lat skupia i integruje środowisko skupione wokół jazzu w mieście jak również służy prezentacji najważniejszych, aktualnych zjawisk artystycznych z nim związanych. Dodatkowym elementem podkreślającym znaczenie orkiestry w skali miasta jest możliwość prezentacji lokalnego środowiska muzyków jazzowych, ich aktualnych dokonań, realizowanych projektów i pozycji jaką zajmuje jazzowa Zielona Góra w skali całego kraju i za granicą.


Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego posiada bardzo bogaty dorobek artystyczny.

W swoim dorobku artystycznym orkiestra ma koncerty w Zielonej Górze, w kraju i za granicą. Koncertowała ze znanymi muzykami sceny jazzowej między innymi: Piotrem Baronem, Janem Ptaszynem Wróblewskim, Jarosławem Śmietaną, Christofem Griese, Ewą Urygą, Urszulą Dudziak, Markiem Bałatą, Maciejem Sikałą, Zbigniewem Lewandowskim, Piotrem Wojtasikiem, Grzegorzem Nagórskim, Krzysztofem Kiljańskim, Mikem Russellem, Ralfem Rickertem, Wojciechem Karolakiem, Priscillą Jones, Nickym Brownem, Zbigniewem Namysłowskim, Jackiem Namysłowskim, Ingą Lewandowską, Kubą Stankiewiczem, Piotrem Wromblem, Brianem Fentressem, Marcią Walder-Thomas, Ingrid Diem, Anną Serafińską, Januszem Szromem, Emilem Kowalskim, Cezarym Paciorkiem, Dominikiem Bukowskim, Miką Urbaniak, Kasią Urbaniak, Valerią Scott, Piotrem Salata, Andrzejem Dąbrowskim, Henrykiem Miśkiewiczem, Wojciechem Myrczkiem, Adamem Bałdychem, Anną Marią Mbayo.

Najważniejsze koncerty orkiestry to: Festiwal „JAZZ NAD ODRĄ”, Międzynarodowe Spotkania Jazzowe w Głogowie, koncerty w Hamburgu, SOPOT MOLO JAZZ FESTIWAL, BIG BAND MEETING we Wrocławiu, „OLD JAZZ MEETING”, BIG BAND FESTIWAL w Nowym Tomyślu, Bydgoszcz Big Band Festiwal, koncerty z cyklu „Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego i Przyjaciele”, „Big Band Jazz Meeting” w Zielonej Górze, koncerty w Szwecji, cykl koncertów w Polsce „ KOLĘDY NA JAZZOWO”, koncerty w ramach „JAZZ PIKNIK” w Warszawie, koncerty w ramach festiwalu „MAZURSKA FIESTA JAZZOWA” w Giżycku, SWINGIN SAXONIA (Niemcy).

W grudniu 2004 orkiestra wystąpiła w koncercie "Kolędy dla Świata", który odbył się w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku. Wykonawcy koncertu: Priscilla Jones (USA) - wokal, Nicky Brown - wokal (ANGLIA), Jewgen Jefremow (UKRAINA) - wokal, Tetiana Sopiłka (UKRAINA) - wokal, Ewa Uryga - wokal, Marek Bałata – wokal, Maciej Sikała (saksofony), Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, Chór "Alla Camera", Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Orkiestra smyczkowa Cztery Kolory z Gdańska. Koncert zaaranżowany przez J. Szymaniuka został zarejestrowany przez TVP2 i emitowany przez TVP2 oraz TV Polonia, a w maju 2005 ukazał się na albumie CD pt. "Pieśni Bożonarodzeniowe".

Od 2004 roku do 2008 program był wielokrotnie emitowany podczas Świąt Bożego Narodzenia, a dzięki TVP POLONIA docierał do najdalszych zakątków świata.
16 listopada 2007 orkiestra wystąpiła w koncercie „Kolędy Świata”, w Bazylice w Pelplinie. Wykonawcy koncertu: Ingried Diem (Austria), Marcia Walder-Thomas (USA), Eleni, Jozefa de Andres Galvan (Hiszpania), Brian Fentress (USA), Anna Serafińska, Janusz Szrom, Dorota Osińska, Karolina Kozak, Chór Gospel Joy (Poznań), Chór Aksion (Białystok), Chór Akademicki Uniwersytetu Zielonogórskiego, Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego, Orkiestra smyczkowa Cztery Kolory z Gdańska.

Jerzy Szymaniuk wystąpił w koncercie jako dyrygent, aranżer, kierownik muzyczny.

Koncert został zarejestrowany dla TVP 1 i TV POLONIA; emitowany podczas Świąt Bożego Narodzenia. Koncert ukazał się na płycie CD pt. " Kolędy Świata".

Od 2007 roku do 2012 program był wielokrotnie emitowany podczas Świąt Bożego Narodzenia (TVP 1, TVP POLONIA, TVP HISTORIA).


Big Band Uniwersytetu Zielonogórskiego wystąpił podczas Dnia Polskiego na Światowej Wystawie EXPO Saragossa 2008. Z orkiestrą zaśpiewała Urszula Dudziak oraz Mika i Kasia Urbaniak.
31.01.2009 odbył się koncert BIG BANDU UZ Z Urszulą Dudziak w Filharmonii Zielonogórskiej promujący płytę FOREVER GREEN – ZAWSZE ZIELONA.
Big Band jest laureatem wielu nagród i wyróżnień: dwukrotnie GRAND PRIX I miejsce, I miejsce ex aequo, trzykrotnie II, oraz III miejsce na Festiwalu Big Bandów; dwie Złote Tarki oraz dwukrotnie wyróżnienia na Old Jazz Meeting Złota Tarka; nagroda specjalna 35 Festiwalu „Jazz Nad Odrą”, nagroda dla najlepszego zespołu IV Ogólnopolskiego Przeglądu Młodych Zespołów Jazzowych i Bluesowych w Gdyni, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu SWINGIN' SAXONIA (Niemcy); GRAND PRIX na Ogólnopolskim Festiwalu Big Bandów - Bydgoszcz Big Band Festiwal 2007.

Orkiestra ma w repertuarze standardy, aranżacje i kompozycje Jerzego Szymaniuka.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Propozycje koncertowe w ramach 15-lecia Big Bandu UZ kierowane są do szerokiej publiczności z terenu miasta i nie dotyczą wyłącznie fanów czy sympatyków jazzu. Dotychczasowe koncerty są tak profilowane, aby muzyka spełniła oczekiwania wszystkich sympatyków (tych najmłodszych fanów, młodzieży szkolnej, studentów, mieszkańców miasta i wieloletnich jazzowych fanów skupionych wokół orkiestry.


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

1. Promocja orkiestry i muzyków jazzowych z Zielonej Góry i woj. Lubuskiego

2. Upowszechnianie muzyki jazzowej poprzez prezentację znanych muzyków jazzowych

3. Propagowanie muzyki jazzowej w środowisku zielonogórskim

4. Kształtowanie i upowszechnianie kultury muzycznej

5. Pogłębianie wiedzy o muzyce jazzowej7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Filharmonia Zielonogórska

Aula UZ
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

25-09-2013 – 28-11-2013

Działania przygotowawcze:

dobór wykonawców, przygotowanie umów, przygotowanie aranżacji muzycznych, próby, wybór materiału płytowego, studyjna obróbka dźwiękowa.

29-11-2013

Big Band UZ w Koncercie Andrzejkowym z udziałem gości specjalnych (Andrzej Dąbrowski, Jerzy Główczewski) w Filharmonii Zielonogórskiej,


18-12-2013

Udział Big Bandu UZ w Koncercie Kolęd w Auli Uniwersytetu Zielonogórskiego20-25-12-2013

Podsumowanie koncertów

Rozliczenie finansowe, archiwizacja dokumentów, serwisu fotograficznego.

9. Harmonogram 13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od września 2013 do grudnia 2013

Poszczególne działania
w zakresie realizowanego zadania publicznego 14)


Terminy realizacji poszczególnych

działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

1.Opracowanie koncepcji i programu obchodów jubileuszu 15-lecia Big Bandu UZ.

Przygotowanie aranżacji muzycznych.

2. Udział w koncertach
Big Band UZ w Koncercie Andrzejkowym z udziałem gości specjalnych (Andrzej Dąbrowski, Jerzy Główczewski)
Udział Big Bandu w Koncercie Kolęd
3. Podsumowanie koncertów

Rozliczenie finansowe, archiwizacja dokumentów, serwisu fotograficznego.25 września 2013 –

15 listopada 2013


29 listopada 2013

18 grudnia 2013

20-25 grudnia 2013ZSJ

FZ, ZSJ


UZ, ZSJ

ZSJ
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

W ramach obchodów 15-lecia odbędą się:

wieczory koncertowe – 2 (w roku 2013)

w projekcie weźmie udział ok. 40 artystów, 10 wolontariuszy; przewidywana łączna ilość słuchaczy - ok. 1000 osób

1. Promocja orkiestry.

2. Popularyzacja i promocja muzyki jazzowej i zielonogórskiego środowiska jazzowego.

3. Realizacja misji edukacyjnej ZSJ w zakresie muzyki jazzowej.

4. Integracja muzyków, działaczy i fanów jazzu skupionych wokół zielonogórskiego środowiska jazzowego.

5. Wzrost zainteresowania muzyką jazzową i kulturą muzyczną.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj

kosztów 16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia


z wnioskowanej dotacji

(w zł)

z tego
z finansowych środków własnych, środków


z innych źródeł,
w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17)


(w zł)

Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy


(w zł)

I

Koszty merytoryczne 18) po stronie ……ZSJ.……
(nazwa Oferenta)19):

1) .Honoraria.
20


900


(średni)osoba18000
1000080000


II

Koszty obsługi 20) zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne po stronie
…ZSJ……..…
(nazwa Oferenta)19) :

III

Inne koszty,
w tym koszty wyposażenia
i promocji po stronie
……ZSJ……..
(nazwa Oferenta)19) :IV

Ogółem:

18000,-

10000,-

8000,-

02. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

10000 zł


…55,6..%

2

Środki finansowe własne17)

0 zł


…0…..%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

8000 zł

…44,4..%


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

0 zł


…0..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)


0 zł


……0..%

3.3

pozostałe 17)

0 zł


…0...%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0 zł

…0...%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

18000 zł


100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)


o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia niniejszej ofertyTAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22)

Zasoby kadrowe opierają się na członkach ZSJ, pracownikach naukowych związanych z Kierunkiem Jazz i Muzyka Rozrywkowa UZ wspierających działania Stowarzyszenia, studentach oraz wolontariuszach. Osoby zaangażowane w organizacje imprezy mają szerokie doświadczenie w organizacji życia koncertowego, profesjonalne przygotowanie do realizacji zadań związanych z jazzem i środowiskiem jazzowym, doskonałą znajomość zaplecza technicznego i lokalowego niezbędnego do organizacji wydarzeń koncertowych na terenie Zielonej Góry.

Zasoby kadrowe to min.:

Dr hab. Jerzy Szymaniuk – teoria muzyki, aranżacja i kompozycja, dyrygent big bandu

Andrzej Winiszewski – dziennikarz Radia Zachód, historia jazzu, wykładowca UZ

Piotr Budny – skarbnik ZSJ

Waldemar Jakowlew – strona internetowa

wolontariusze – studenci Jazz i Muzyka Estradowa (10 osób)


2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23)

Do realizacji zadania publicznego i koordynacji działań z nim związanych wykorzystane zostanie biuro ZSJ oraz wszystkie niezbędne materiały biurowe jak również sprzęt komputerowy z potrzebnym oprogramowaniem, drukarką i specjalistycznym osprzętem.3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

ZSJ realizuje zadania publiczne związane z promocją i edukacją jazzową oraz działalność koncertową od roku 2005. Najważniejsze projekty realizowane w tym okresie to:

1.coroczny Festiwal Green Town of Jazz,

2.zajęcia warsztatowo-edukacyjne w ramach Akademii Jazzu,

3.Seminarium Jazzu

4. Otwarte Warsztaty Jazzowe

5.Zaduszki Jazzowe.

Wszystkie wymienione zadania realizowane były, w mniejszym lub większym stopniu, we współpracy z organami administracji publicznej, min.: Miasto zielona Góra, Samorząd Województwa Lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski.4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów 1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 31 grudnia 2013;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.


………………………………………….

…….…………………………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1)


Data……………………………

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24)

2. Aktualny statut;

3. Oświadczenie podmiotu (załącznik do oferty).

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty 25)
Adnotacje urzędowe25)
_____________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz
obj -> Dla gminy kietrz
©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna