Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 117.44 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar117.44 Kb.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
27.08.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Zielonej Górze

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W zakresie pomocy społecznej (opieka pozaszkolna nad dziećmi – prowadzenie placówek wsparcia dziennego)


Dostosowanie i doposażenieOśrodka Socjoterapeutycznego Gniazdo”
w okresie od 01 września 2014 do 30 listopada 2014
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
PRZEZ
Prezydenta Miasta Zielona Góra

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta

1) nazwa: STOWARZYSZENIE “DAMY RADĘ”
2) forma prawna:

(x ) stowarzyszenie ( ) fundacja

( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………


3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji

Osobowość prawna nadana przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000248687


4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia: 09.01.2006 r.
5) nr NIP: 973 085 44 81 nr REGON: 080072655
6) adres: miejscowość: Zielona Góra ul.: Sikorskiego 24 gmina: Zielona Góra powiat: zielonogórski województwo: lubuskie kod pocztowy: 65-450 poczta: Zielona Góra
7) tel.: .883694874

e-mail: biuro@damyrade.org, damyrade.zg@gmail.com

www.damyrade.org
8) numer rachunku bankowego: 43 1020 5402 0000 0602 0158 4069

nazwa banku: PKO BP


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta:

a) Bera Paulina nr dow. os. ASN 495966

b) Rogowska Joanna nr dow. os. AVP 980463
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo”, ul. Sikorskiego 24 w Zielonej Górze, tel. 790 216 490

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)

Bera Paulina tel. 790 216 490, Joanna Rogowska tel. 883 694 874

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.


Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:

1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;

3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do Stowarzyszenia;

4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i pracy;

5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;

6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;

7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;

8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10. prowadzi działalność postpenitencjarną;

11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;

12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji.b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych i administracyjnych, zmierzających do poprawy warunków życia dzieci i młodzieży oraz tworzenia możliwości ich pełnego rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i fizycznego.

Dla realizacji tego celu Stowarzyszenie:

1. inspiruje, wspiera i patronuje działalności placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, w szczególności finansowanych ze środków społecznych;

2. organizuje i prowadzi placówki autorskie;

3. współpracuje z instytucjami i organizacjami, których cele działania są zbliżone do Stowarzyszenia;

4. inspiruje i organizuje szkolenia dla pracowników oświaty, rodziców i innych osób dorosłych, pracujących zawodowo z dziećmi i młodzieżą oraz popularyzuje wypracowany przez zespół Stowarzyszenia styl myślenia i pracy;

5. prowadzi poradnictwo w zakresie poszukiwania nowych, skuteczniejszych form pracy z dziećmi i młodzieżą oraz tworzenia i funkcjonowania placówek do takich zadań powołanych;

6. tworzy rozmaite formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty, wychowania i edukacji;

7. zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty, wychowania i edukacji;

8. rozwija inne formy działalności, służące wzbogacaniu możliwości rozwojowych dzieci i młodzieży;

9. prowadzi działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

10. prowadzi działalność postpenitencjarną;

11. świadczy usługi z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej;

12. zajmuje się działalnością z zakresu promocji zdrowia, w tym zdrowia psychicznego;

13. prowadzi działania przeciwdziałające wszelkim formom dyskryminacji.


13) jeżeli oferent prowadzi działalność gospodarczą: nie prowadzi

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców nie dotyczy

b) przedmiot działalności gospodarczej: nie dotyczy
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej:

Nie dotyczyIII. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie polegać będzie na dostosowaniu i doposażeniu Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”. Wykonanie niezbędnych prac pozwoli na dalsze prowadzenie placówki, a tym samym wspieranie wielu rodzin z Zielonej Góry. Doposażenie placówki rozszerzy możliwości atrakcyjnego spędzania czasu w „Gnieździe”.

W lokalu, w którym prowadzona jest placówka konieczne jest wykonanie dostosowań – m. in. wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej, zorganizowanie odrębnego pomieszczenia do wydawania posiłków, wymiana systemu ogrzewania oraz doposażenie – m.in. zakup nowych mebli, w tym biurek i krzeseł, zakup szaf na materiały edukacyjne i plastyczne, zakup nowych materiałów edukacyjnych zwiększających możliwości uatrakcyjnienia zajęć w Ośrodku.


Placówka istnienie nieprzerwanie od 2006 roku i ma pod opieką 20 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym (6 – 17 lat), pochodzących z rodzin zaniedbanych wychowawczo i z problemami społecznymi.

2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo” istnieje od 2006 roku i działa na rzecz dzieci, młodzieży i ich rodzin, które potrzebują wsparcia zewnętrznego w opiece i wychowaniu dzieci. Ze względu na zmianę ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej konieczne jest dostosowanie i doposażenie lokalu, tak by inspektorat sanitarny oraz straż pożarna wydała pozytywne opinie o możliwości prowadzenia placówki wsparcia dziennego w dotychczasowej lokalizacji. Uzyskanie odpowiednich pozwoleń konieczne jest do końca roku. Lokal, którym dysponujemy i w którym prowadzona jest placówka wsparcia dziennego „Gniazdo” wymaga dostosowań – m. in. wymiana oświetlenia i instalacji elektrycznej, zorganizowanie odrębnego pomieszczenia do wydawania posiłków, wymiana systemu ogrzewania oraz doposażenia – m.in. zakup nowych mebli, w tym biurek i krzeseł, zakup szaf na materiały edukacyjne i plastyczne, zakup nowych materiałów edukacyjnych.

Wykonanie niezbędnych prac pozwoli na dalsze prowadzenie placówki, a tym samym wspieranie wielu rodzin z Zielonej Góry. Doposażenie placówki rozszerzy możliwości atrakcyjnego spędzania czasu w „Gnieździe”.

Oprócz wymiaru czysto praktycznego czyli fizycznej zmiany przestrzeni, w której obecnie przebywają dzieci utrzymanie istnienia placówki ma ogromny wymiar społeczny. Podopieczni Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo” to nie tylko dzieci i młodzież ale również ich rodziny. Dzięki naszej pracy i wieloletniemu już doświadczeniu wiemy, że dzięki dofinansowaniu jesteśmy realnie w stanie wspierać rodziny i zorganizować zajęcia, które będą dla naszych wychowanków czasem bezpiecznego i miłego spędzania czasu pozalekcyjnego. Nasi podopieczni wychowują się w rodzinach niewydolnych wychowawczo, gdzie często istnieje problem alkoholizmu, narkomanii itd.. Dzieci te często mają problem z socjalizacją w grupie, czy z zaniżonym poczuciem własnej wartości. Zauważamy potrzebę kontaktu z 'miłym dorosłym' w bezpiecznym otoczeniu Ośrodka Socjoterapeutycznego, co pozwoli na modelowanie społecznie akceptowanych postaw i zachowań podopiecznych, którzy często nie są w rodzinach uczeni odpowiednich reakcji na otaczające ich bodźce.


3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Członkowie i Zarząd Stowarzyszenia „Damy Radę” – to grupa osób zaangażowanych społecznie, której zależy na tym, aby Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo” mógł funkcjonować nieprzerwanie.

Dzieci i młodzież, podopieczni Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo”:

dwudziestoosobowa grupa w wieku 6-17 lat, są to osoby pochodzące z rodzin nieudolnych wychowawczo, gdzie występuje problem uzależnień, ubóstwa, bezrobocia, czy przemocy. Dzieci te często przejawiają zachowania nieakceptowane społecznie, trudności w radzeniu sobie z obowiązkiem szkolnym, czy kontaktami z rówieśnikami. „Gniazdo” jest miejscem gdzie czują się bezpiecznie i rozwijają się w różnych aspektach m.in: społecznym, edukacyjnym. Zamknięcie placówki spowoduje brak bezpiecznego miejsca, w którym będą mogli spędzać czas po lekcjach.Rodziny podopiecznych Ośrodka Socjoterapeutycznego „Gniazdo:

poza stałą opieką nad podopiecznymi OS „Gniazdo”, mamy również stały kontakt z ich rodzicami i opiekunami prawnymi, jak również z innymi znaczącymi dla nich osobami. Oferujemy konsultacje, spotkania indywidualne, zebrania z Kierownikiem placówki, co pomaga w radzeniu sobie z trudnościami podopiecznych. Brak placówki spowoduje brak stałego monitorowania (poza szkołą) sytuacji dzieci i ich rodzin.Mieszkańcy Miasta Zielona Góra i lokalne władze

Dzięki istnieniu placówek wsparcia dziennego, takich jak „Gniazdo” skala zjawiska „dzieci ulicy” znacząco się zmniejsza. Bez placówek tego typu w mieście Zielona Góra, szczególnie w obrębie Starego Miasta, możliwe jest zwiększenie się problemów z wybrykami chuligańskimi, demoralizacją młodzieży, niekontrolowanym spędzaniem czasu, w tym malowanie po budynkach i dewastacja odnowionych fasad.4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent otrzymał dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)


Nie dotyczy6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

  • kontynuacja pracy placówki od stycznia 2015 roku,

  • zwiększenie bezpieczeństwa i urozmaicenie zajęć w placówce dzięki doposażeniu,

  • kontynuacja działań wspierających rodziny,

  • zapewnienie podopiecznym bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

  • równanie szans edukacyjnych podopiecznych.

7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo”.

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo” mieści się w lokalu użytkowym o pow. 100 m2, w pomieszczeniach użyczonych Stowarzyszeniu przez Urząd Miasta w Zielonej Górze.

8Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo” jest to specjalistyczna placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Zielonej Góry. Funkcjonuje od września 2006 r. Aby Ośrodek mógł nadal działać niezbędne jest dostosowanie i doposażenie Ośrodka.

W ramach projektu w miesiącach wrzesień – listopad 2014 roku zostaną zakupione niezbędne do dostosowania i doposażenia placówki materiały i sprzęty. Zakupy zostaną dokonane po otrzymaniu projektu zmian w lokalu od Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, który jest w trakcie tworzenia. Dostosowanie wykonane zostanie zgodnie z projektem zatwierdzonym przez ZGKiM, inspektorat sanitarny i straż pożarną.


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 1.09.2014 do 30.11.2014

Poszczególne działania
w zakresie realizowanego zadania publicznego 14)


Terminy realizacji poszczególnych

działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Dostosowanie i doposażenie pomieszczeń placówki wsparcia dziennego Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo”


1.09.2014 do 30.11.2014


Oferent

9. Harmonogram 13)
10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

  • kontynuacja pracy placówki od stycznia 2015 roku,

  • zwiększenie bezpieczeństwa i urozmaicenie zajęć w placówce dzięki doposażeniu,

  • kontynuacja działań wspierających rodziny,

  • zapewnienie podopiecznym bezpiecznego spędzania czasu wolnego,

  • wyrównanie szans edukacyjnych podopiecznych.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj

kosztów 16)Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego
do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego
z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł,


w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17)

(w zł)


Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków


i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I


Koszty merytoryczne 18) po stronie Stowarzyszenia Pracownia „Damy Radę”
(nazwa Oferenta)19):
10 000,0010 000,000,00


0,00

1.

Zakup materiałów i sprzętu koniecznego do dostosowania i doposażenia pomieszczeń placówki wsparcia dziennego Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo”

1

10 000,00

projekt

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

II

Koszty obsługi 20) zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne po stronie
Stowarzyszenia Pracownia „Damy Radę”
(nazwa Oferenta)19) :0,00

0,00

0,00

0,00
III

Inne koszty,
w tym koszty wyposażenia
i promocji po stronie
Stowarzyszenia Pracownia „Damy Radę” (nazwa Oferenta)19) :0,00

0,00

0,00

0,00
IV

Ogółem


10 000,00

10 000,00

0,00

0,00


2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

10 000,00 zł100 %

2

Środki finansowe własne17)

0,00 zł


0,00 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

0,00 zł

0,00 zł


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

0,00 zł


0,00%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)

0,00 zł


0,00 %

3.3

pozostałe 17)

0,00 zł


0,00%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

0,00zł

0,00%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

10 000,00 zł

100%

3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)


o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia niniejszej oferty
TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22)

Podczas realizacji zadania monitorował wydatki oraz realizację zadania będzie Zarząd Stowarzyszenia „Damy Radę” w składzie:

Paulina Bera – prezes

Aleksandra Ackermann – zastępca prezesa

Joanna Rogowska – skarbnik2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23)

Siedziba Stowarzyszenia „Damy Radę” mieści się w wynajętym na czas nieokreślony od Urzędu Miasta lokalu użytkowym o pow. 100 m2. W jego skład wchodzą 2 duże sale, aneks kuchenny, biurowy oraz WC.3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Stowarzyszenie posiada doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów sięgające 2006 roku. W ostatnich 5 latach prowadziliśmy między innymi następujące działania:

W 2009 roku prowadzono Centrum Spotkań Wolontariuszy i Wychowawców pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach wsparcia dziennego w naszym mieście zwane „Siedlisko”.

Ponadto w roku 2009 prowadzone były dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku od 3-5 lat.

We współpracy ze studentami Uniwersytetu Zielonogórskiego, na rzecz podopiecznych ww. placówki zorganizowano dwa koncerty charytatywne (w tym jednego kabaretowego), w ramach akcji „Tydzień” dziecka”, przy współpracy wolontariuszy Ośrodka, a także zaprzyjaźnionych zespołów, oraz kabaretu Nowaki.

W 2010 roku Stowarzyszenie opracowało i prowadziło zajęcia komputerowe w ramach projektu „Medialne Okno na świat” z pozyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego. Również w tym roku mogliśmy prowadzić zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży w siedzibie Stowarzyszenia. Spotkania poruszały tematykę agresji, złości, radzenia sobie w grupie. Praca wychowawcy polegała na wzmacnianiu i wsparciu podopiecznych projektu.

W roku 2011 prowadziło zajęcia tematyczne w projekcie „Tańcz, śpiewaj i graj”, które rozwijały zainteresowania muzyczne, aktorskie podopiecznych „Gniazda”. Dodatkowo utworzona została Akademia Malucha dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. Prowadzone były zajęcia kompensacyjne z wychowawcą podczas spotkań indywidualnych oraz indywidualną opieką obejmował naszych podopiecznych psycholog.

Podczas wszystkich lat prowadzony był Ośrodek Socjoterapeutyczny „Gniazdo”, w ramach którego dzieci otrzymały profesjonalną pomoc w nauce, wychowawczą, specjalistyczną oraz opieką objęte były rodziny podopiecznych.

Przez okres działania ośrodka kierownik wraz z wychowawcą prowadzili zebrania zespołu wychowawców na których wraz z wolontariuszami omawiana była ich praca. Dzięki wsparciu i pomocy pracowników wielu z wolontariuszy miało możliwość prowadzenia własnych zajęć: capoira, zajęcia taneczne: bolwood, Hip Hop, język angielski, zajęcia muzyczne.

W 2012 roku dzięki wsparciu Prezydenta Miasta Zielona Góra zorganizowane zostały ferie dla podopiecznych „Gniazda”. Dzieci skorzystały z kąpieliska miejskiego, Sali zabaw oraz szeregu innych atrakcji.

W 2013 roku prowadziliśmy projekt „Mój rozwój, moja szansa!” oraz „Edukacja do bezpiecznej zabawy i udzielania pierwszej pomocy”. Realizowaliśmy również dofinansowania półkolonii podczas ferii zimowych oraz wakacji.

W 2014 roku realizowana jest druga edycja projektu „Mój rozwój, moja szansa!”. Zrealizowano również projekt finansowany przez Fundację BZ WBK w ramach programu Bank Dziecięcych Uśmiechów „Akademia Małego Kabareciarza”.
Przez cały czas istnienia placówki otrzymujemy dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze na bieżące prowadzenie placówki.4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Nie przewiduje.


Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów 1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci 1) jest/1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia 30.11.2014 r. ;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

………………………………………….

…….…………………………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionychdo składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1)
Data……………………………

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24)

2. Aktualny statut;

3. Oświadczenie podmiotu (załącznik do oferty).

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty 25)Adnotacje urzędowe25)


_____________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną. 13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz

Pobieranie 117.44 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna