Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 110.63 Kb.
Data03.05.2016
Rozmiar110.63 Kb.
Załącznik nr 1 do rozporządzenia

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
……………..…………………………

Data i miejsce złożenia oferty

(wypełnia organ administracji publicznej)

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) 1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej w 2014 r.

...............................................................................................................................................................

(rodzaj zadania publicznego 2))

Udział zawodników piłki ręcznej M w rozgrywkach I ligi organizowanych przez ZPRP

...............................................................................................................................................................

(tytuł zadania publicznego)


w okresie od 14.11.2014 do 15.12.2014
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
Prezydenta Miasta Zielona Góra

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
I. Dane oferenta/oferentów 1) 3)
1) nazwa: Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego
2) forma prawna:4)
( * ) stowarzyszenie ( ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………………………………3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000032517


4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 14.03.2012
5) nr NIP: 973-046-78-67 nr REGON: 970647259
6) adres:
miejscowość: Zielona Góra ul.: Prof. Szafrana 6
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy

gmina: Zielona Góra powiat:8) Zielonogórski

województwo: Lubuskie

kod pocztowy: 65-516 poczta: Zielona Góra

7) tel.: 68-328-26-94 faks: 68-328-26-94

e-mail: zielonagora@azs.pl, mareklem@op.pl http:// www.azs.zgora.pl
8) numer rachunku bankowego: 47 1140 1850 0000 5006 3600 1001

nazwa banku: BreBank
9) osoby upoważnione do reprezentowania oferenta/oferentów 1)

a) Marek Lemański – Dyrektor

b) Tomasz Grzybowski - Wiceprezes
10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie: 9)
KU AZS UZ, ul. Prof. Szafrana 6 65-516 Zielona Góra, 68 3282694

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
Sprawy merytoryczne – dyrektor Marek Lemański 603239376

Sprawy finansowe – księgowa Marta Michalak 60421399612) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:


  1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej.

  2. Rozwijanie sportu amatorskiego w środowisku akademickim.b) działalność odpłatna pożytku publicznego
Nie dotyczy
13) jeżeli oferent /oferenci 1) prowadzi/prowadzą 1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców ……………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczejNie dotyczyII. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)Nie dotyczyIII. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Udział zespołu piłki ręcznej w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej organizowanych przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce.


2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Popularyzacja piłki ręcznej na terenie Miasta i województwa.

Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez podnoszenie sprawności fizycznej.

Rozwijanie sportu amatorskiego i umożliwienie kontynuowania kariery zawodniczej dla młodzieży uprawiającej piłkę ręczną.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Zawodnicy oraz kadra trenerska - reprezentanci drużyny piłki ręcznej klubu sportowego AZS, którzy wezmą udział w rozgrywkach I ligi.
4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem, w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)

Nie dotyczy
5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci 1) otrzymał/otrzymali 1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy
6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Cel zadania: cele wychowawcze, nauka życia w grupie, zasad fair - play oraz odpowiedzialność za drugiego człowieka poprzez udział we współzawodnictwie oraz utrzymanie i stałe budowanie zespołu na miarę gry w I lidze.7. Miejsce realizacji zadania publicznego


Zawiercie, Piekary Śląskie, Kalisz

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Udział w meczach I ligi w okresie listopad i grudzień. Mecze planowane są kolejno


w Zawierciu 15.11.2014 r., Piekarach Śląskich 22.11.2014 r. oraz w Kaliszu 06.12.2014 r.9. Harmonogram 13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 14.11.2014 do 15.12.2014

Poszczególne działania
w zakresie realizowanego zadania publicznego 14)


Terminy realizacji poszczególnych

działań

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

Udział w rozgrywkach I ligi piłki ręcznej

Zawiercie

Piekary Śląskie

Kalisz

Zakończenie zadania


i przygotowanie dokumentów
do rozliczenia projektu

Listopad -grudzień

15.11.2014

22.11.2014

06.12.2014

15.12.2014


KU AZS UZ Zielona Góra

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Uzyskanie jak najlepszego wyniku w rozgrywkach I ligi.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:

Lp.


Rodzaj

kosztów 16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)

z tego
do pokrycia


z wnioskowanej dotacji

(w zł)

z tego
z finansowych środków własnych, środków


z innych źródeł,
w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17)


(w zł)

Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków
i świadczeń wolontariuszy


(w zł)

I

Koszty merytoryczne 18) po stronie KU AZS UZ

1) transport

(autokar)2200

5

km

11000,00

10000,00

1000,00
II

Koszty obsługi 20) zadania publicznego,
w tym koszty administracyjne po stronie
…………………..…
(nazwa Oferenta)19) :

1) .…………….…..

2) …………..……..
III

Inne koszty,
w tym koszty wyposażenia
i promocji po stronie
…………………..
(nazwa Oferenta)19) :

1) ……………...…..

2) ……………..…..
IV

Ogółem:


11000,00

10000,00

1000,00

2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji

10 000,00 zł90%

2

Środki finansowe własne17)

…………. zł


……..%

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)

1000,00 zł


10%


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)

…………. zł


……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)


……….… zł


……..%

3.3

pozostałe 17)

1000,00 zł10%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)

……….… zł

……..%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)

11 000,00 zł100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)

Informacja o tym,
czy wniosek (oferta)


o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)

Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych
do czasu złożenia niniejszej ofertyTAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

TAK/NIE1)

Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego

1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego 22)

Drużyna piłki ręcznej prowadzona jest przez uprawnioną kadrę szkoleniową Bronisława Malego Trenera I klasy, Mariusza Kwiatkowskiego Instruktora. Kierownikiem drużyny jest Józef Grzegorczyn.

2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania 23)

Na co dzień drużyna piłki ręcznej trenuje na Hali przy ulicy Szafrana 6 w Zielonej Górze, gdzie dysponuje niezbędnym sprzętem oraz zapleczem sportowym.


3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).

Nie dotyczy

4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego
w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Nie dotyczyOświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów 1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci 1) jest/są 1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia podpisania umowy;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci 1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją) 1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne 1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją 1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym.

………………………………………….

…….…………………………………….

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów 1)


Data……………………………


Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji 24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający
z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty 25)

Adnotacje urzędowe25)
_____________________

1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są
z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową
i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
: system -> obj
obj -> Uchwała nr X/129/07 Rady Miejskiej w Żarach
obj -> Umowa nr /TR/ZP/14 Zawarta w dniu r. Zielonej Górze pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej
obj -> Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
obj -> ZAŁĄcznik nr 1B – specyfikacja techniczna
obj -> Wag 261 5/2015 ab do wiadomości Wykonawców pytania do postępowania wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia informacja o zmianie treści ogłoszenia dotyczy
obj -> Oferta organizacji pozarządowej*/ podmiotu*/jednostki organizacyjnej
obj -> Oferta realizacji zadania publicznego
obj -> ZAŁĄcznik nr 6 tabela wykaz asortymentu sukcesywna dostawa leków różnych na potrzeby Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw w Zielonej Górze
obj -> Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy infrastruktury wodno-ściekowej na obszarze Gminy Dąbie wraz z kosztorysami i decyzją środowiskową
obj -> Zakład projektowo – usługowy załącznik nr 9 do siwz

Pobieranie 110.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna