Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 297.29 Kb.
Strona1/2
Data06.05.2016
Rozmiar297.29 Kb.
  1   2


BOP-10


MD/ID/2012/071

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)
BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinOFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)
ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGOPrzygotowanie i realizacja imprez, wydarzeń, przedsięwzięć i działań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Szczecinie

(rodzaj zadania publicznego2))

VI Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2012”

(tytuł zadania publicznego)


w okresie od 01 kwietnia 2012 roku do 30 czerwca 2012 roku
W FORMIE

POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)
PRZEZ
GMINĘ MIASTO SZCZECIN

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieI. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: Fundacja Forum Gryf


2) forma prawna:4)
( ) stowarzyszenie (x) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000238482

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 22 VII 2005r.
5) nr NIP: 8512927804 nr REGON: 320071067
6) adres:
miejscowość: SZCZECIN ul.: Niemierzyńska 27b/19
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) nie dotyczy

gmina: SZCZECIN powiat:8) . SZCZECIN

województwo: . ZACHODNIOPOMORSKIE.

kod pocztowy: 71-436 poczta: SZCZECIN

7) tel.: 91 444 21 72 faks: . 91 444 21 65.

e-mail: . biuro@forumgryf.pl . http://forumgryf.pl


8) numer rachunku bankowego: 30 1060 0076 0000 3200 0105 8920

nazwa banku: BPH


9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Hubert Pachciarek - prezes

b) ………………………………………………………………………………...

c) ……………………………………………………………………………..….


10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)
Fundacja Forum Gryf, ul. Niemierzyńska 27b/19, Szczecin, tel. 91 444 21 72.

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)


Olga Tabińska tel. kom. 695 150 483.
12) przedmiot działalności pożytku publicznego:


a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego


Cele statutowe Fundacji „Forum GRYF” na podstawie § 7 Statutu Fundacji:

1. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, promocję zatrudnienia, rozwój społeczny, naukowy i kulturalny Europy a zwłaszcza Euroregionu Pomerania.

2. Integrowanie środowisk: biznesu, nauki, edukacji i kultury zainteresowanych rozwojem Europy a zwłaszcza Euroregionu Pomerania, w oparciu o wartości etyczne, w szczególności uczciwe, rzetelne i profesjonalne prowadzenie działalności gospodarczej, naukowej i innych form aktywności zawodowej.

3. Wspieranie i promowanie osób zasłużonych dla rozwoju gospodarczego, społecznego, naukowego i kulturalnego Europy, a zwłaszcza Euroregionu Pomerania, cieszących się autorytetem i szacunkiem ze względu na osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej, jak i osobistą postawę etyczną.

4. Opracowywanie programów służących rozwojowi społeczno-gospodarczemu Europy, lub poszczególnych regionów.

5. Prowadzenie działalności edukacyjnej, organizowanie kursów i szkoleń specjalistycznych i konferencji, seminariów, studiów i badań naukowych, prelekcje i spotkania publiczne, a także inne przedsięwzięcia i działania o charakterze edukacyjnym, takie jak powoływanie placówek oświatowych i naukowych.

6. Organizowanie przedsięwzięć kulturalnych takich jak placówki kulturalne oraz imprezy kulturalne, w szczególności wystawy informacyjne i artystyczne.

7. Współpraca w wyższymi uczelniami i innymi placówkami naukowo-badawczymi.

8. Prowadzenie doradztwa dla instytucji rządowych, samorządowych, gospodarczych i kulturalnych.

9. Prowadzenie działalności wydawniczej.

10. Prowadzenie działalności charytatywnej, zwłaszcza w zakresie pomocy w wychowaniu i edukacji dzieci z ubogich rodzin.

11. Organizowanie przedsięwzięć o charakterze sportowym i rekreacyjnym.

12. Organizowanie audycji telewizyjnych, radiowych oraz realizacja filmów oświatowych i Dokumentalnych.b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Wyżej wymienione cele działania Fundacji zgodnie z paragrafem 11 Statutu Fundacji mogą być realizowane w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców …………………………………………………………..

b) przedmiot działalności gospodarczej
NIE DOTYCZY

II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)NIE DOTYCZY

III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Salezjański Ogólnopolski Festiwal Teatralny SOFFT 2012 odbędzie się w dniach 08-10.06.2012. w Szczecinie i jest skierowany do młodzieży w wieku 15-30 lat tworzącej teatr amatorski. Weźmie w nim udział 12 teatrów (160 osób), które zaprezentują spektakle na profesjonalnych scenach w ramach konkursu oraz 9 zespołów różnych dziedzin artystycznych w nurcie pozakonkursowym (40 osób). Cechą szczególną SOFFT jest współobecność wśród artystów i wolontariuszy na równych zasadach młodzieży defaworyzowanej z młodzieżą niezagrożoną wykluczeniem. W festiwalu biorą udział osoby z grup nieformalnych, domów kultury, MOW-ów, szkół, grup osób niepełnosprawnych. SOFFT to okazja do podsumowania rocznej pracy zespołów i rozmowy o prezentacjach podczas zorganizowanych dyskusji. Służy integracji młodzieży różnych środowisk, wymianie doświadczeń, rozwojowi umiejętności poprzez warsztaty z profesjonalnymi instruktorami, promowaniu sztuki teatru i wsparciu teatrów amatorskich.
2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się dużą ilością amatorskich inicjatyw teatralnych wysoko ocenianych na forum ogólnopolskim, zdobywających liczne nagrody podczas festiwali w kraju. W naszym regionie funkcjonują takie zespoły jak Teatr Krzyk z Maszewa, Teatr Brama z Goleniowa, Teatr Krzywa Scena ze Stargardu Szczecińskiego, Teatr Nie Ma ze Szczecina, Teatr Uhuru z Gryfina, Teatr 6 i pół z Gryfina, Teatr tańca Ego Vu z Gryfina, Teatr Kana ze Szczecina, Teatr W Krzywym Zwierciadle ze Stepnicy, Teatr Abanoia ze Szczecina. Zdecydowana większość tych teatrów ma swoje siedziby w mniejszych miastach województwa. Szczecin w porównaniu do innych polskich miast wojewódzkich charakteryzuje się bardzo małą ilością niezawodowych zespołów teatralnych. Przyczyną zaistniałej sytuacji jest niewielka ilość funkcjonujących w mieście ośrodków kulturalnych dysponujących salami teatralnymi i zapleczem dla teatru, gotowymi do udostępnienia dla zespołów amatorskich. Do obecnego stanu przyczynia się również niewielka liczba instruktorów teatralnych w mieście, brak prężnie i stale działających grup teatralnych w szkołach oraz małe zainteresowanie teatrem wśród młodzieży wynikające z nieobecności teatru w życiu codziennym mieszkańców. Młodzież kojarzy teatr jedynie z twórczością artystów zawodowych, ponieważ w większości tylko z takimi spektaklami ma kontakt. Młody człowiek zainteresowany aktorstwem, chcący rozpocząć w Szczecinie teatralną przygodę w zespole amatorskim, ma niewielki wybór, co do profilu grupy. W praktyce w mieście istnieją tylko dwa stale działające zespoły teatralne prowadzące nabór młodych aktorów. Zarysowuje się wyraźna potrzeba ożywienia środowiska teatru amatorskiego w mieście, zachęcenia instruktorów do tworzenia grup teatralnych, rozbudzania świadomości artystycznej wśród potencjalnych instruktorów, prezentacji ciekawych form teatralnych i zachęcania do rozpoczęcia pracy z młodzieżą.

Z drugiej strony, z uwagi na teatralną płodność i wysoki poziom zespołów z prowincji województwa, w naturalny sposób powstaje konieczność stworzenia centrum wydarzeń teatralnych w zachodniopomorskiem, prezentacji w jednym miejscu wszystkich tych cennych inicjatyw. Jest to korzystne zarówno dla środowiska szczecińskiego – instruktorów, grup szczecińskich i młodzieży, która w przyszłości te grupy może tworzyć – jak i dla zespołów z całego województwa, które w mieście mogą prezentować swoją pracę przed liczną publicznością. Znamienne jest, iż cenione w Polsce teatry z naszego regionu, takie jak np. Teatr Krzyk z Maszewa, czy Teatr Brama z Goleniowa bardzo rzadko można oglądać właśnie w Szczecinie, mimo iż w trakcie całego roku występują w wielu miastach kraju. Jest to spowodowane brakiem instytucji kulturalnych oferujących miejsca do prezentacji tego typu zespołom oraz brakiem zorganizowanych wydarzeń adresowanych do teatru niezawodowego. Naturalnym kandydatem na gospodarza festiwalu prezentującego m.in. teatry z regionu jest stolica województwa. Z uwagi na brak w szczecińskim kalendarzu (poza SOFFT) przeglądu polskich teatrów amatorskich, niezwykle ważne jest pielęgnowanie i rozwój odbywającego się od 6 lat festiwalu. Festiwal SOFFT jest jedynym szczecińskim festiwalem poświęconym w całości tego typu prezentacjom.

Ogromna część szczecińskiej publiczności nie ma żadnego kontaktu z twórczością niezawodowych zespołów teatralnych z innych części Polski. Zespoły takie z uwagi na niewielkie środki finansowe, jakimi dysponują, poza swoimi miejscami zamieszkania prezentują się prawie wyłącznie podczas zorganizowanych festiwali teatralnych. Jedyną realną możliwością prezentacji w mieście wartościowej twórczości polskiego teatru amatorskiego jest zorganizowanie jej właśnie w formie festiwalu. Festiwal SOFFT od 6 lat z powodzeniem wypełnia tę lukę w szczecińskim kalendarzu imprez ogólnopolskich.

Inicjatywy teatralne twórców amatorskich pojawiające się w Szczecinie często mają charakter jednorazowy lub znikają po kilku edycjach. Powoduje to słabą funkcję edukacyjną tych wydarzeń oraz nie pozwala na stworzenie się wokół wydarzenia zgranego środowiska organizatorów, artystów, wolontariuszy i innych osób zaangażowanych. Skuteczna edukacja teatralna wymaga styczności z różnorodnymi projektami teatralnymi, twórczością z różnych regionów. Wrażliwość odbiorcy dzieł teatralnych kształtuje się przez lata obcowania ze spektaklami. Podobnie umiejętności warsztatowe młodego aktora amatora rozwijają się najlepiej w regularnej pracy i w kontakcie z instruktorami uczącymi różnych aspektów pracy aktora i odnoszącymi się do różnych estetyk. Niezwykle istotne jest, aby stworzyć młodzieży możliwość udziału w warsztatach teatralnych prowadzonych przez zaproszonych specjalistów. W Szczecinie odbywa się bardzo niewiele tego typu zajęć, a jeśli już, są organizowane w sposób nieregularny, w bardzo licznych grupach, które nie pozwalają uczestnikom na komfortową naukę. Bardzo często tego typu warsztaty prowadzone są w sposób stereotypowy, akademicki, nie oferują uczestnikom nowych propozycji, ograniczają się do wąskiego zasobu środków wyrazu. Podczas zajęć często nie zapewnia się uczestnikom właściwej przestrzeni do pracy. Ponadto zajęcia dla młodzieży wiążą się z wysokim kosztem, jaki musi ponieść uczestnik.

Brak w Szczecinie warsztatów otwartych, w których udział mogłyby brać osoby przyjezdne, podczas których mogłoby dojść do integracji środowiska młodych aktorów. Obecność podczas warsztatu osób o różnej wrażliwości i różnych doświadczeniach jest niezwykle cenna dla zajęć.

Ponadto w Szczecinie odbywa się tylko jeden cykliczny warsztat dla instruktorów teatralnych, edukujący uczestników w sposób kompleksowy, uczący różnych aspektów pracy instruktorskiej. Zajęcia te odbywające się w Zamku Książąt Pomorskich cieszą się ogromnym zainteresowaniem , przyjeżdżają na nie osoby z różnych części województwa – świadczy to o wielkiej potrzebie organizacji tego typu zajęć. Jeden warsztat dla instruktorów teatralnych na obszarze całego województwa to zdecydowanie zbyt mało. Ponadto poza cyklicznymi całorocznymi spotkaniami konieczne jest zapewnienie zajęć doraźnych, odbywających się podczas wydarzeń kulturalnych jako warsztat towarzyszący wydarzeniu. Takie zajęcia to dla uczestników możliwość pracy z instruktorem nowym, prezentującym nowe spojrzenie na pracę teatralną. Ponadto konieczne jest stworzenie warunków do nawiązywania kontaktów między instruktorami z różnych regionów i reprezentujących różne estetyki teatralne. Tę funkcję spełnia właśnie warsztat instruktorski, gdzie podczas ćwiczeń o wiele szybciej dochodzi to złamania barier komunikacyjnych, prowadzone są rozmowy, uczestnicy łatwiej i szybciej znajdują wspólny język. Idealnym czasem do organizacji tego typu zajęć, zarówno dla młodych aktorów jak i dla instruktorów jest ogólnopolski festiwal teatralny.SOFFT to festiwal który od 6 lat rokrocznie pojawia się w kalendarzu imprez kulturalnych województwa oraz w kalendarzu imprez teatralnych w Polsce. W regularnym trybie przyczynia się on do spełniania opisanych powyżej potrzeb i wypełniania luk w zachodniopomorskim kalendarzu. Podczas festiwalu prezentowane są spektakle teatrów niezawodowych z województwa zachodniopomorskiego oraz z całej Polski. Prowadzone są różnego typu warsztaty dla młodych artystów oraz warsztaty instruktorskie. Wokół festiwalu już powstało środowisko młodych artystów, organizatorów, sympatyków, wolontariuszy i przyjaciół, co przyczynia się do rozwoju środowiska twórców teatru amatorskiego w województwie. Bardzo istotne jest, aby ta inicjatywa w niezakłócony sposób mogła rozwijać się i regularnie mieć swoje miejsce na kulturalnej mapie Szczecina.

3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Odbiorcami bezpośrednimi zadania będą osoby w wieku 15-30 lat z całej Polski, również ze Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, tworzące amatorskie zespoły teatralne oraz instruktorzy opiekujący się tymi zespołami. SOFFT 2012 poprzedzony będzie kwalifikacjami grup teatralnych na podstawie nadesłanych zgłoszeń wraz z zarejestrowanym spektaklem. Kryteriami doboru uczestników festiwalu będą: niezawodowy charakter grupy, wiek aktorów oraz wartość artystyczna proponowanego przedstawienia. Do udziału w festiwalu zostanie zakwalifikowanych 12 grup teatralnych (160 uczestników w nurcie konkursowym). W programie festiwalu jest miejsce na różnego typu prezentacje - spektakle teatrów tańca, teatrów osób niepełnosprawnych, monodramów, teatru słowa i ruchu. Doświadczenie z poprzednich lat pozwoliło nawiązać kontakt z grupami młodzieży defaworyzowanej - narażonej na wykluczenie społeczne - teatry powstałe przy świetlicach środowiskowych, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych. Wysoki poziom artystyczny umożliwi dołączenie tych grup do konkursu.
Drugą grupą odbiorców będą zespoły zaproszone przez organizatorów do prezentacji pozakonkursowych - doświadczeni artyści teatralni wywodzący się z ruchu amatorskiego, muzycy, fotograficy, artyści cyrkowi, artyści teatru ognia (plenerowe wydarzenie „Światła Miasta” – wezmą w nim udział zachodniopomorskie teatry ognia), oraz grupy teatralne osób defaworyzowanych (Spektakl teatralny zagra Grupa Artcrew, tworzona przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży). W nurcie pozakonkursowym odbędzie się łącznie 9 wydarzeń (40 uczestników w nurcie pozakonkursowym).
Zarówno wśród grup konkursowych jak i pozakonkursowych znajdą się teatry amatorskie pochodzące z województwa zachodniopomorskiego. Zaproszenia do udziału w konkursie zostaną rozesłane do zachodniopomorskich domów kultury, szkół i ośrodków wychowawczych. Specjalne zaproszenia do udziału w nurcie pozakonkursowym zostaną skierowane do najbardziej utytułowanych teatrów województwa.
Odbiorcą pośrednim będzie szczecińska i przyjezdna publiczność (festiwal wpisany jest w program obchodów Dni Morza w Szczecinie, które przyciągają do miasta widzów z całej Polski), oglądająca przedstawienia i wydarzenia towarzyszące nieodpłatnie, co zwiększy dostępność imprezy i rozszerzy grono odbiorców, szczególnie o młode osoby. Spektakle zostaną zaprezentowane w znanych miejscach w centrum Szczecina, na co dzień związanych z działalnością artystyczną: w Malarni Teatru Współczesnego, w Ośrodku Teatralnym Kana oraz na scenie Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzięki temu odbiorcami projektu będzie w przypadku każdego spektaklu 200-300 osób stanowiących publiczność. Kilkuset osobową publiczność zgromadzi również koncert popularnego w Polsce i w Szczecinie zespołu muzycznego posiadającego w mieście własną wierną publiczność (proponowany zespół to Dikanda – zespół pochodzący ze Szczecina) oraz widowiskowa prezentacja finałowa szczecińskiego Cyrku Zodiak. W przypadku wydarzenia plenerowego „Światła Miasta” (spektakle czterech zachodniopomorskich teatrów ognia), które odbędzie się na placu Orła Białego na Szczecińskiej starówce, spodziewana jest, tak jak podczas edycji w 2011 roku, publiczność licząca około 1000 osób. Prognozowane ilości widzów poparte są realnymi doświadczeniami organizatorów podczas poprzednich edycji SOFFT.
Wśród publiczności znajdą się m.in. osoby zgromadzone w szczecińskich i okolicznych grupach zrzeszających osoby niepełnosprawne oraz wychowankowie ośrodków wychowawczych. Do grup tych zostaną skierowane przez organizatorów specjalne zaproszenia.
Jak co roku w festiwalu uczestniczyć będą jako publiczność osoby związane z lokalnym środowiskiem artystycznym, środowiskiem uniwersyteckim, wykładowcy. Osoby te otrzymają specjalne zaproszenia od organizatorów. Dużą część publiczności stanowią też studenci szczecińskich uczelni. Zaproszenia na festiwal, tak jak co roku, skierowane zostaną bezpośrednio do szczecińskiego środowiska związanego z oświatą (Od czterech lat festiwal objęty jest oficjalnym patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty). Otrzymają je dyrektorzy szkół oraz nauczyciele poloniści i szkolni instruktorzy teatralni. Ci ostatni ponadto otrzymają propozycję uczestnictwa w odbywających się podczas SOFFT 2012 teatralnych warsztatach instruktorskich.
W realizację zadania zaangażowanych jest 30 wolontariuszy. 12 wolontariuszy to opiekunowie poszczególnych zespołów, odpowiadający za pomoc uczestnikom w dotarciu do miejsc festiwalowych, pomoc w organizacji prezentacji oraz służenie informacją w czasie całego festiwalu. Pozostałych 18 wolontariuszy zajmuje się pomocą w prowadzeniu biura festiwalowego, troską o porządek, obsługą widowni, obsługą techniczną spektakli, przygotowaniem wystaw fotograficznych, obsługą jury konkursowego, transportem dekoracji. Osoby te (młodzież w wieku 15-30 lat, uczniowie, studenci, aktorzy zachodniopomorskich teatrów amatorskich) mają okazję poznać festiwal od zaplecza, od strony organizacyjnej, nauczyć się zespołowej odpowiedzialnej pracy, nawiązać kontakt z młodymi artystami z całej Polski, oglądać spektakle i pozostałe wydarzenia festiwalowe, brać udział w rozmowach i dyskusjach, rozwijając swoją wrażliwość twórczą. Istotne jest również, że wśród wolontariuszy znajduje się grupa chłopców z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (Grupa Artcrew), którzy pod kierunkiem organizatorów od kilku lat sprawnie biorą udział w przygotowywaniu i obsłudze festiwalu, ucząc się przy tym odpowiedzialnej zespołowej pracy, nawiązując wartościowe kontakty z artystami i młodzieżą z innych środowisk, uczestnicząc w warsztatach artystycznych.


4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)


Nie dotyczy

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)


Nie dotyczy

6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Głównym celem projektu jest promocja, wspieranie i prezentacja najwartościowszych zjawisk i tendencji w polskim teatrze amatorskim. Program festiwalu ułożony jest w taki sposób, by bloki prezentacji konkursowych były jego głównym i najbardziej obleganym punktem. Sam proces kwalifikacji poprzedzony jest intensywną promocją festiwalu w środowisku twórców teatru amatorskiego. Celem tych działań jest motywacja zespołów do przygotowania prezentacji na konkurs, przesyłania zgłoszeń i odważnego wychodzenia ze swoją pracą do odbiorców. Istotne jest stworzenie bogatej bazy zgłoszonych dzieł. Spośród szeregu nadesłanych aplikacji komisja kwalifikacyjna wybiera te najciekawsze pod względem artystycznym. Organizatorzy w ten sposób chcą zaprezentować publiczności przekrój aktualnych zjawisk w teatrze niezawodowym w kraju, a poprzez współpracę z mediami i inne działania promocyjne w mieście, stawiają sobie cel zapewnienia młodym aktorom licznych odbiorców w trakcie festiwalu, również widzów z grona profesjonalnych twórców i doświadczonych odbiorców sztuki (indywidualne zaproszenia dla gości specjalnych - ze środowiska uniwersyteckiego, kulturoznawców, animatorów kultury, twórców różnych dziedzin). Poprzez stworzenie optymalnych warunków do prezentacji i odbioru dzieł (udostępnienie profesjonalnego sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego, pomoc techniczna, promocja), organizatorzy chcą wspierać zaproszone zespoły, utwierdzać je w przekonaniu o wartości podejmowanej przez nich pracy, motywować do dalszych poszukiwań artystycznych i do częstszej konfrontacji z rówieśnikami w ramach przeglądów teatralnych w różnych częściach Polski.

Organizowany po raz szósty festiwal podsumowuje całoroczną pracę zespołów, jest szansą na podzielenie się tą pracą z rówieśnikami i obserwację efektów rocznej pracy uczestników. W programie SOFFT 2012 organizatorzy zaplanowali prezentacje spektakli grup pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych - wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, osób z upośledzeniem umysłowym, dzieci głuchoniewidomych, ze sprzężoną niepełnosprawnością, z zaburzeniami emocjonalnymi. Osoby te będą uczestniczyć w festiwalu SOFFT jako artyści i widzowie, brać udział w prezentacjach teatralnych i wydarzeniach towarzyszących. Ma to na celu stworzenie profesjonalnych warunków do prezentacji pracy tych osób, wsparcie ich działań oraz wsparcie pracy instruktorów prowadzących grupy, podejmujących trudne wymagające wyzwanie. Grupy te od kilku lat z powodzeniem uczestniczą w festiwalu i rokrocznie potwierdza się wartość tej decyzji organizatorów. Ich uczestnictwo w wydarzeniu ma sprzyjać integracji z twórcami z innych środowisk, powoduje ich rozwój artystyczny i społeczny, wzmacnia te osoby w codziennej aktywności, dodaje pewności siebie i utwierdza we własnej wartości. Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego pracują ponadto przy festiwalu jako wolontariusze, co ma na celu naukę odpowiedzialnej zespołowej pracy i integrację z pozostałymi gośćmi. Członkowie grup bardzo dobrze funkcjonują wśród widzów i artystów z innych środowisk a ich prezentacje cieszą się ogromnym uznaniem i są bardzo wartościowe pod względem artystycznym.

Konkursowy charakter festiwalu ma stworzyć możliwość wyróżnienia, wsparcia mentalnego i materialnego najciekawszych zespołów oraz indywidualnych artystów przez specjalistów z jury profesjonalnego. Festiwal ma za zadnie stwarzać konieczność konfrontacji twórców z różnymi opiniami na temat ich spektakli, pochlebnymi i krytycznymi. Opinie te wypowiadane będą zarówno przez profesjonalistów, jak i rówieśników z młodego jury składającego się z członków wszystkich zespołów. Celem ustanowienia młodego jury jest także stworzenie szansy rozwoju umiejętności merytorycznej krytyki faktów artystycznych przez jego członków, zdolności formułowania sądów, wspólnego podejmowania decyzji i zdolności dyskusyjnych. Wydarzenie ma za zadanie rozwijać kreatywność i twórczą aktywność młodzieży w wieku 15-30 lat, wywodzącej się z różnych miejscowości (do tej pory w festiwalu brała udział młodzież m.in. z Gryfic, Łodzi, Dębna, Nowej Soli, Koszalina, Gdańska, Klimontowa, Poznania, Gryfina, Sandomierza, Wrocławia) i środowisk (domów kultury, szkołach, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych). Współobecność na festiwalu tak różnych grup (również młodzieży narażonej na wykluczenie społeczne) ma na celu przyczynienie się do stopniowego otwierania się na współpracę osób o odmiennych doświadczeniach. Uczy słuchania i doceniania wypowiedzi ludzi z innych środowisk.

W trakcie festiwalu zostanie przeprowadzony cykl warsztatów z różnych dziedzin sztuki (aktorski, pantomimiczny, wokalny, taneczny, fireshow i cyrkowy). W ten sposób uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i umiejętności artystyczne. Organizacja warsztatów w grupach mieszanych oraz inne integracyjne punkty programu mają wspomagać nawiązywanie kontaktów między grupami, wymianę doświadczeń artystycznych. W trakcie festiwalu ułatwione jest nawiązywanie współpracy między zespołami artystycznymi, co może zaowocować nowymi projektami łączącymi w sobie wartości wnoszone przez zespoły z różnych środowisk.

Spotkania dyskusyjne poświęcone festiwalowym wydarzeniom mają za zadanie rozwijać wrażliwość artystyczną młodych twórców, umiejętność merytorycznej dyskusji oraz zmysł krytyczny i świadomy odbiór dzieł artystycznych. Będzie to szansa dla młodych aktorów i ich opiekunów na rozmowę o pracy innych grup, inspirację tą pracą, zadawanie pytań.

W ramach festiwalu odbędą się wydarzenia artystyczne z różnych dziedzin sztuki (wernisaże, koncert, pokazy). Służy to promocji tych dziedzin i zachęca młodych twórców do wzbogacania swojego artystycznego języka o nowe środki i tworzenia interdyscyplinarnych wypowiedzi artystycznych. Odbędzie się również wydarzenie plenerowe Światła Miasta – pokazy teatrów ognia, które podczas SOFFT 2011 zgromadziło ogromną 1000 osobową publiczność. Podczas tego wydarzenia promowane są inne punkty programu festiwalu. Dzięki temu festiwal SOFFT wychodzi w przestrzeń miasta i trafia do masowego odbiorcy, staje się jeszcze bardziej rozpoznawalny i jeszcze szerzej promowany. Celem Świateł Miasta jest także stworzenie szansy zaistnienia i promocji szczecińskich teatrów ognia, tworzonych przez młode osoby. Dzięki nawiązaniu kontaktu z tymi teatrami powstała możliwość wzbogacenia oferty warsztatowej SOFFT 2012 o warsztaty z technik fireshow, co ma na celu zainteresowanie sztuką manipulacji ogniem i doskonalenie warsztatu licznych młodych osób, które już praktykują tę dziedzinę artystyczną.

Festiwal ma na celu popularyzację sztuki teatru jako wypowiedzi artystycznej oraz wartościowego twórczego spędzania wolnego czasu, sposobu na naukę odpowiedzialnej pracy zespołowej, otwartości na wypowiedź drugiego człowieka. Dzięki festiwalowi szczecińska publiczność będzie miała możliwość zapoznania się z twórczością teatrów amatorskich z całej Polski, a dzięki wydarzeniom takim jak plener Światła Miasta, festiwal jest w stanie zgromadzić bardzo dużą tysiącosobową publiczność. Ma to przyczynić się do wzrostu zainteresowania sztuką teatru w lokalnym środowisku, szczególnie wśród młodych osób. Ma też wytworzyć twórczą atmosferę poprzez obecność artystów ulicy na szczecińskiej starówce, gdzie odbędą się ogólnodostępne prezentacje teatrów ognia oraz w innych miejscach prezentacji. Prezentacje w salach teatralnych nie będą biletowane, co ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w nich osób ubogich, w szczególności młodzieży i studentów.

Zaproszenia do oglądania prezentacji festiwalowych zostaną skierowane również do lokalnych grup zrzeszających osoby dysfunkcyjne, co ma na celu integrację, otwarcie i zainteresowanie tych osób oraz ich wychowawców twórczym organizowaniem wolnego czasu i zajęć (jako przykład będą tu służyć zaproszone teatry osób niepełnosprawnych) Festiwal przygotowany z takim rozmachem i z dbałością o różnorodność form i środków artystycznych będzie zachętą do współtworzenia i rozwijania szczecińskiej oferty teatru amatorskiego.


Koncepcja programowa festiwalu

Festiwal SOFFT 2012 odbywać się będzie w Szczecinie w dniach 08-10.06.2012. Głównymi punktami programu będą prezentacje spektakli teatrów amatorskich z całej Polski (uczestnicy w wieku 15-30 lat) zakwalifikowanych przez komisję kwalifikacyjną. Kryteria wyboru to na pierwszym miejscu wartość artystyczna spektakli oraz dokonania zespołu i inne informacje o działalności teatru zawarte w karcie zgłoszenia. Do konkursu zostanie zakwalifikowanych 12 teatrów (160 uczestników części konkursowej). Prezentacje będą odbywały się przez trzy dni festiwalowe naprzemiennie w trzech salach teatralnych (Malarnia Teatru Współczesnego w Szczecinie, scena Ośrodka Teatralnego Kana oraz scena Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego), co umożliwi sprawne przygotowania, zwartość i płynność realizacji punktów programu. Każdy zespół będzie miał do dyspozycji profesjonalną scenę z profesjonalnym oświetleniem i nagłośnieniem, obsługę techniczną, czas na przeprowadzenie próby.

Przeprowadzone zostaną dwa bloki warsztatowe (w każdym bloku sześć warsztatów do wyboru: aktorski, pantomimiczny, wokalny, taneczny, fireshow i kuglarski) pod opieką profesjonalnych instruktorów. Odbywać się będą w grupach mieszanych, co umożliwi integrację uczestników i nawiązywanie kontaktów między zespołami. Dzięki przeprowadzonemu w trakcie festiwalu cyklowi warsztatów z różnych dziedzin sztuki uczestnicy będą mogli rozwijać swoje kompetencje i umiejętności artystyczne. Przeprowadzony zostanie również warsztat dla instruktorów zespołów pod kierunkiem trenera znanego, doświadczonego teatru alternatywnego. Zaprezentuje on także, wraz ze swoimi aktorami, pokaz wypracowanych przez siebie ćwiczeń warsztatowych. Dzięki temu instruktorzy zapoznają się z odmiennymi sposobami pracy z młodzieżą, modelami funkcjonowania teatrów amatorskich oraz poszerzą swoją ofertę warsztatową o nowe ćwiczenia. Po warsztatach dla instruktorów odbędą się dyskusje instruktorskie o obejrzanych pokazach, z możliwością zadawania pytań, służące nawiązywaniu kontaktów i współpracy między instruktorami.

Podczas warsztatów organizowanych w grupach mieszanych oraz innych punktów programu uczestnicy będą mieli okazję nawiązywać kontakty między grupami, wymieniać się doświadczeniami artystycznymi, rozmawiać o festiwalowych wydarzeniach i w ten sposób rozwijać swoją wrażliwość artystyczną. Festiwal ma ułatwić nawiązywanie współpracy między zespołami artystycznymi, co może zaowocować nowymi projektami łączącymi w sobie wartości wnoszone przez zespoły z różnych środowisk.


W programie festiwalu zaplanowany jest szereg artystycznych wydarzeń towarzyszących z różnych dziedzin sztuki: koncert zespołu muzycznego, wernisaż wystaw fotograficznych, pokaz cyrkowy, spektakle teatrów ognia oraz przedstawienia pozakonkursowe teatrów alternatywnych. Służy to promocji tych dziedzin i zachęca młodych twórców do wzbogacania swojego artystycznego języka o nowe środki i tworzenia interdyscyplinarnych wypowiedzi artystycznych. Prezentacje festiwalowe oraz wydarzenia towarzyszące gromadzą bardzo liczną publiczność, zeszłoroczne wydarzenia plenerowe zgromadziły na szczecińskiej starówce 1000 osobową widownię.
W ramach programu odbędą się wieczorne dyskusje z publicznością, aktorami i reżyserami prezentujących się zespołów, animowane przez studentów kulturoznawstwa US. Spotkania te dotyczyć będą wydarzeń festiwalowych i specyfiki pracy występujących zespołów.

W programie SOFFT 2012 organizatorzy zaplanowali prezentacje spektakli grup pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych. Spektakl teatralny zagra Grupa Artcrew, tworzona przez wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży. Osoby tworzące tę grupę od kilku lat regularnie uczestniczą w festiwalu SOFFT jako artyści i widzowie, biorą udział w prezentacjach teatralnych i wydarzeniach towarzyszących, doskonale funkcjonują wśród widzów i artystów z innych środowisk a ich prezentacje cieszą się ogromnym uznaniem.


Istotnym punktem festiwalu są obrady jury profesjonalnego oraz młodego jury składającego się z przedstawicieli występujących zespołów. Młodzi jurorzy omawiają spektakle, dokonują ich oceny, dyskutują i głosują na najlepszy spektakl, przyznając wspólnie nagrodę młodego jury. Organizowany po raz szósty festiwal jest okazją do podsumowania przez zespoły całorocznej pracy, podzielenia się tą pracą z rówieśnikami i obserwacji efektów rocznej pracy innych uczestników. Projekt wyróżnia się na tle innych tego typu propozycji swoim ogólnopolskim charakterem i otwartością dostępu. Jedynymi kryteriami branymi pod uwagę w kwalifikacji jest wartość artystyczna prezentacji i niezawodowy charakter działalności zespołu. W programie festiwalu jest miejsce na różnego typu prezentacje - spektakle teatrów tańca, teatrów osób niepełnosprawnych, monodramów, teatru słowa i ruchu, teatru ognia, cyrku, prezentacje muzyczne, fotograficzne. Jest to gwarancją różnorodności i atrakcyjności programu. Festiwal ten wyróżnia się naciskiem na interdyscyplinarny charakter programu i poprzez to promocję różnych dziedzin sztuki i zachęcanie do wykorzystywania różnorodnych środków w budowaniu spektakli.
Szczególna jest również obecność dwóch zespołów jurorskich - jury profesjonalnego oraz młodego jury składającego się z przedstawicieli występujących zespołów. W trakcie obrad młodego jury dochodzi do merytorycznej dyskusji między członkami zespołów, którzy przyznają wspólnie nagrodę młodego jury. Kolejną nowatorską propozycją są warsztaty instruktorskie pod kierunkiem trenerów znanych doświadczonych teatrów alternatywnych. W ramach tego warsztatu zaprezentują oni wraz ze swoimi aktorami pokaz wypracowanych przez siebie ćwiczeń warsztatowych. Dzięki temu instruktorzy będą mogli zapoznać się z różnymi sposobami pracy z młodzieżą, różnymi modelami funkcjonowania teatrów


7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Festiwal odbywać się będzie w Szczecinie.

Uczestnicy wydarzenia zostaną zakwaterowani w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przy ulicy Ku słońcu w Szczecinie. W salach Szkół Towarzystwa Salezjańskiego odbywać się będą warsztaty dla uczestników i instruktorów, spotkania dyskusyjne i wystawy fotograficzne, zorganizowana zostanie kawiarenka festiwalowa.

Teatry zaprezentują spektakle na scenach trzech ośrodków kulturalnych w mieście, położonych w samym centrum Szczecina, w niewielkich odległościach od siebie – na scenie Malarni Teatru Współczesnego na Wałach Chrobrego, na scenie Akademickiego Centrum Kultury przy ul. Malczewskiego oraz w Ośrodku Teatralnym Kana na pl. Św.Św. Piotra i Pawła. Miejsce prezentacji będzie uzależnione od potrzeb technicznych danego spektaklu.

Wydarzenie plenerowe „Światła miasta” (prezentacje szczecińskich teatrów ognia) będzie miało miejsce na placu Orła Białego na szczecińskiej starówce. Widzowie przemieszczający się między miejscami prezentacji będą wyposażeni w identyfikatory SOFFT, podobnie jak przyjezdni uczestnicy wydarzenia, którzy wspólnie przemieszczać się będą z miejsca zakwaterowania do sal teatralnych komunikacją miejską. W ten sposób wypromują festiwal, jednocześnie przyczyniając się do stworzenia w mieście festiwalowej atmosfery. Wraz z widzami SOFFT zaistnieje w przestrzeni całego miasta, szczególnie w ścisłym jego centrum.
8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

Praca koncepcyjna nad szóstą edycją festiwalu SOFFT rozpoczęła się już w październiku 2011 roku. Ustalony został wtedy termin wydarzenia w roku 2012 oraz omówiono założenia artystyczne i organizacyjne kolejnego SOFFT-u. Na początku kwietnia 2012 r. powołany zostanie zespół organizacyjny odpowiedzialny za stronę artystyczną i organizacyjną. Odbędzie się spotkanie, podczas którego omówione zostaną założenia artystyczne festiwalu. Zaktualizowany zostanie regulamin oraz skonstruowany szczegółowy harmonogram dalszych prac organizacyjnych wraz z podziałem zadań dla członków zespołu.

W dniach 01-08.05. w oparciu o ustalenia podczas spotkania organizacyjnego opracowane zostaną teksty informacyjne i promocyjne wydarzenia. Materiały te otrzyma informatyk, który dokona aktualizacji internetowej strony festiwalu. W tym czasie przeprowadzona zostanie również wstępna rozmowa z dyrektorem Bursy Towarzystwa Salezjańskiego, podczas której organizatorzy dokonają rezerwacji miejsc noclegowych oraz wyżywienia dla uczestników na czas trwania festiwalu. Dyrektor SOFFT porozumie się także z dyrektorem Teatru Współczesnego oraz dyrektorem Ośrodka Teatralnego Kana i dokona rezerwacji sal teatralnych. Odbędą się również spotkania z członkami jury profesjonalnego, którzy wezmą udział w festiwalu. Zakupione zostaną znaczki pocztowe. W dniach 08-15.05. rozesłane zostaną informacje o festiwalu do kilkuset grup teatralnych, domów kultury, szkół, ośrodków wychowawczych, ośrodków specjalnych w całej Polsce. Pakiet informacyjny zawierać będzie zaproszenie do udziału w VI SOFFT 2012, regulamin wydarzenia oraz formularz zgłoszeniowy dla zespołów. Pakiety te kolportowane będą pocztą tradycyjną, elektroniczną, wręczane bezpośrednio osobom zainteresowanym, dystrybuowane osobiście podczas odbywających się w tym czasie festiwali, w których udział wezmą przedstawiciele organizatorów. Pakiety zostaną rozesłane także do mediów patronujących oraz mediów teatralnych (portale internetowe: e-teatr.pl, Dziennik Teatralny, Teatr dla Was, Theatron; czasopisma teatralne: „Scena”, „Didaskalia”, „Teatr”). Zaproszenie do udziału w festiwalu zamieszczą na swoich łamach gazety szczecińskie, szczecińskie internetowe portale informacyjne oraz portale bosco.pl, ichtis.info. Zapowiedź festiwalu z zaproszeniem do zgłoszeń pojawi się w telewizji TVN24 oraz w szczecińskiej TV Pomerania w formie wywiadu z dyrektorem SOFFT. Pakiet zgłoszeniowy wraz z zaproszeniem zostanie zamieszczony do pobrania na stronie internetowej SOFFT, stronie Teatru Abanoia, stronie Fundacji Forum Gryf oraz na utworzonym profilu festiwalu na portalu społecznościowym Facebook.

W tych dniach osoba odpowiedzialna za kontakt z zespołami teatralnymi prowadzić będzie korespondencję z zainteresowanymi osobami, udzielać informacji dotyczących poprzednich edycji, organizacji tegorocznego festiwalu i systemu kwalifikacji.

W tym czasie rozpocznie się też przyjmowanie zgłoszeń zespołów do części konkursowej festiwalu. Zgłoszenia zawierać będą wypełnione karty zgłoszeniowe, informacje o zespołach – ich historii, dotychczasowych osiągnięciach, opisy proponowanych spektakli, zdjęcia, plany przestrzeni gry, ridery oraz płyty DVD z nagranymi spektaklami zgłaszanymi do konkursu.

Po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń komisja kwalifikacyjna VI SOFFT 2012 przystąpi do procedury kwalifikacyjnej. Zapozna się z wszystkimi informacjami nadesłanymi przez zespoły, oglądnie nagrania filmowe i na podstawie tych materiałów wybierze do udziału w konkursie 12 spektakli. Po zamknięciu kwalifikacji zespoły zostaną poinformowane o jej wynikach. Zespoły niezakwalifikowane otrzymają informację mailową, natomiast teatry, które przyjęto do konkursu, zostaną poinformowane o tym telefonicznie oraz mailowo. Zakwalifikowane grupy wraz z informacją o przyjęciu otrzymają mailowo pakiet szczegółowych informacji organizacyjnych. Zespoły zostaną zobowiązane do potwierdzenia swojego udział w wydarzeniu.
Po zakończeniu kwalifikacji odbędą się spotkania z umówionymi wcześniej instruktorami prowadzącymi warsztaty dla uczestników podczas SOFFT 2012, podczas których podpisane zostaną umowy, ustalone szczegóły organizacyjne oraz uzyskane informacje konieczne do przekazania uczestnikom warsztatów, wymagania co do przestrzeni i sprzętu niezbędnego podczas danego warsztatu.

Po ustaleniu programu części konkursowej zespół organizacyjny ustali szczegółowy program festiwalu wraz z podziałem na miejsca prezentacji i godziny trwania spektakli. Przygotowany zostanie tekst promocyjny na ulotkę festiwalu, opracowane materiały graficzne pod względem merytorycznym, nastąpi zlecenie ich opracowania graficznego. Po dokonaniu korekt i zatwierdzeniu materiałów przez instytucje patronujące organizatorzy zlecą wydruk (zaproszenia na festiwal, ulotki, plakaty, dyplomy, zaproszenia, identyfikatory) oraz realizację smyczy dla uczestników. Podpisana zostanie umowa z grafikiem przygotowującym materiały.

Gotowe materiały promocyjne zostaną wykorzystane w akcji promocyjnej wydarzenia. Akcja promocyjna obejmie Szczecin oraz całą Polskę. Przygotowana zostanie informacja prasowa zawierająca szczegółowe wiadomości o organizatorach, patronach, miejscach prezentacji oraz programie. Informacje te będą rozesłane do mediów patronujących („Kurier Szczeciński”, wszczecinie.pl. stetinum.pl, TVP Szczecin, PR Szczecin, portal Teatr dla Was, bosco.pl, ichtis.info) oraz wszystkich dzienników szczecińskich, szczecińskich portali informacyjnych, zamieszczone na stronie internetowej festiwalu, stronie internetowej Teatru Abanoia, na profilu festiwalu na portalu Facebook. Informacja pojawi się na internetowych portalach teatralnych (Teatr dla Was, e-teatr.pl, Theatron, Dziennik Teatralny). Zostanie także przekazana redakcjom ogólnopolskich pism teatralnych („Didaskalia”, „Teatr”, „Scena”). Organizatorzy festiwalu udzielą wywiadów dotyczących SOFFT szczecińskiej TV Pomerania oraz Polskiemu Radiu Szczecin. Informacje o festiwalu pojawią się w TVN24.

Organizatorzy podpiszą umowę z agencją ochrony na potrzeby plenerowego wydarzenia „Światła Miasta”.

W tym czasie zorganizowane zostanie pierwsze spotkanie dla wolontariuszy – studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, licealistów Akademii Młodych, członków Grupy Artcrew z MOW w Trzebieży , członków zaprzyjaźnionych zespołów teatralnych. do pomocy przy festiwalu zaangażowanych zostanie 30 ochotników. Podczas spotkania zapoznają się oni ze szczegółowymi informacjami o tegorocznej edycji. Wybrani z nich otrzymają pakiet plakatów i ulotek wraz z listą miejsc kolportażu dla poszczególnych osób.

Przeprowadzona zostanie także akcja promocyjna w placówkach oświatowych. Wybrani do tego zadania wolontariusze otrzymają zaproszenia do udziału w festiwalu dla dyrektorów, nauczycieli i instruktorów teatralnych szczecińskich szkół wraz z listem polecającym od dyrektora SOFFT oraz z kompletem plakatów i ulotek. Takie pakiety zostaną rozniesione przez wolontariuszy do wszystkich szczecińskich gimnazjów oraz liceów.

Organizatorzy przygotują również listę gości zaproszonych na festiwal wraz z adresami. Wypisane zostaną dla nich specjalne zaproszenia na SOFFT 2012, które wolontariusze wręczą osobiście gościom wraz z programami wydarzenia.

Odbędą się kolejne spotkania z dyrektorami scen – Teatru Współczesnego oraz Ośrodka Teatralnego Kana, podczas których podpisane zostaną umowy dotyczące sal teatralnych. Zostaną również podpisane umowy z personelem obsługującym sceny teatralne i miejsca prezentacji (strażak, elektrycy, akustycy, sprzątaczka).

Zespoły artystyczne, umówione wcześniej na prezentacje pokazów podczas VI SOFFT 2012, w trakcie spotkań ustalą z organizatorami szczegóły organizacyjne co do pokazów, terminy prób, obsługę pokazów przez pracowników scen oraz wolontariuszy.

Zarezerwowany zostanie transport niezbędny do przewożenia elementów scenograficznych na miejsca prezentacji oraz zakupione bilety komunikacji miejskiej na przewóz uczestników festiwalu z miejsc noclegowych do scen teatralnych. Zarezerwowany zostanie autobus MZK, który będzie odwoził uczestników na miejsce noclegu po zakończeniu wieczornych prezentacji.

Zakupione zostaną nagrody rzeczowe jako nagrody indywidualne dla wyróżnionych aktorów i instruktorów.

PROGRAM FESTIWALU

08.06.2012.
do godziny 14.00 - przyjazd uczestników, rejestracja i przekazanie zespołom informacji organizacyjnych, wręczenie pamiątkowych smyczy, identyfikatorów i programów, zakwaterowanie. Spotkanie młodego jury, nieformalne spotkania integracyjne, multimedialna prezentacja poprzednich festiwali;

godz. 16.00 spektakl pozakonkursowy (Grupa Artcrew z MOW z Trzebieży)

godz. 18.00 - kolacja;

19.00 - uroczyste otwarcie festiwalu, prezentacja uczestników, otwarcie wystaw fotograficznych.

20.00 Prezentacja przedstawienia pozakonkursowego,

21.00-24.00 trzy spektakle konkursowe (w przerwach spotkania młodego jury),

00.30 koncert zespołu ,

00.00 dyskusja o spektaklach w klubie festiwalowym


09.06.2012.

godz. 8.00 - śniadanie;

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe w sześciu grupach (aktorskie, pantomimiczne, taneczne, fireshow, wokalne, cyrkowe) oraz warsztat instruktorski a po nim dyskusja instruktorska

11.30 bufet z napojami - każda z grup warsztatowych przeznacza na przerwę 15 minut;

13.30 - obiad, rekreacja, możliwość zwiedzania miasta oraz fotograficznych wystaw festiwalowych autorstwa grupy FotoManu (Mariusz Krawczyk i Małgorzata Matuszewska);

15.00 przedstawienia konkursowe (3 przedstawienia, w przerwach spotkania młodego jury);

18.00 - kolacja;

18.30-19.30 przedstawienie konkursowe,

19.30-20.30 przedstawienie pozakonkursowe

20.30-22.00 przedstawienia konkursowe (2 przedstawienia, w przerwie spotkania młodego jury),

22.30 przedstawienia pozakonkursowe w ramach towarzyszącego festiwalowi wydarzenia Światła Miasta (plenerowe spektakle 4 teatrów ognia ze Szczecina: Absinth Lollipops, Lascar, Apocalypto i Piromancja);

24.00 dyskusja o spektaklach w klubie festiwalowym


10.06.2012.

godz. 8.00 - śniadanie;

9.00-13.00 zajęcia warsztatowe w sześciu grupach (aktorskie, pantomimiczne, taneczne, fireshow, wokalne, cyrkowe) oraz warsztat instruktorski a po nim dyskusja instruktorska

11.30 bufet z napojami - każda z grup warsztatowych przeznacza na przerwę 15 minut;

13.00 - obiad, rekreacja

14.00 prezentacja trzech przedstawień konkursowych (w przerwach spotkania młodego jury);

16.00 prezentacja przedstawień pozakonkursowych (Teatr Nie Ma ze Szczecina) - w trakcie obrady jury profesjonalnego i młodego jury;

19.00 kolacja

19.30 gala finałowa - ogłoszenie werdyktów jury profesjonalnego i młodego jury, wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych, prezentacje Cyrku Zodiak;

22.30 zakończenie festiwalu, wyjazd uczestników


OPIS DZIAŁAŃ
1. Przygotowanie do festiwalu przestrzeni biura festiwalowego, klubu festiwalowego i miejsc prezentacji (08.06.2012. godz. 08.00-10.00) Wolontariusze i organizatorzy podzieleni na grupy robocze pierwszego dnia festiwalu rano przygotują w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego biuro festiwalowe, klub festiwalowy, wyposażą je w niezbędny do obsługi festiwalu sprzęt. Przygotowane zostaną również miejsca prezentacji. Wszystkie te przestrzenie zostaną oznaczone materiałami promocyjnymi festiwalu, materiałami instytucji patronujących, oplakatowane, umieszczone zostaną w nich programy i ulotki dla gości. Biuro festiwalowe i klub festiwalowy wyposażone zostaną w ciepłe i zimne napoje dla uczestników i wolontariuszy.
2. Rejestracja, zakwaterowanie uczestników (08.06.2012 do godz. 14.00). Uczestnicy będą zakwaterowani w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego przez biuro organizacyjne festiwalu. Osoby wchodzące w skład biura dokonają rejestracji zespołów, przeprowadzą zapisy do grup warsztatowych (potwierdzenie wcześniej nadesłanych drogą e-mailową preferencji uczestników, co do wyboru warsztatu), wydadzą uczestnikom materiały promocyjne i informacyjne (smycze, programy, identyfikatory, ulotki), udzielą im informacji organizacyjnych i wskażą miejsca noclegowe. Do każdego z zespołów zostanie przydzielony opiekun z grona wolontariuszy, który będzie odpowiedzialny za stały kontakt z grupą, udzielanie pomocy i informacji. Odbędzie się spotkanie młodego jury. W biurze festiwalowym w godzinach przedpołudniowych dyżurować będzie księgowa, która na miejscu wystawi potrzebne dokumenty dla uczestników.
3. Działalność Klubu Festiwalowego. Prezentacja multimedialna materiałów z poprzednich festiwali (08.06.2012 godz. 9-15.30). W Klubie Festiwalowym, który mieścić się będzie w Bursie Szkół Towarzystwa Salezjańskiego prezentowana będzie w trybie ciągłym multimedialna prezentacja materiałów z pięciu poprzednich edycji festiwalu SOFFT (materiały filmowe i fotograficzne). Prezentacja zostanie przygotowana i zainstalowana przez członków Grupy FotoManu. Organizacją, aranżacją i animacją Klubu Festiwalowego zajmować się będzie wyznaczony organizator-wolontariusz. W czasie wolnym, gdy uczestnicy przebywać będą w miejscu zakwaterowania, do ich dyspozycji będzie Klub Festiwalowy – miejsce spotkań nieformalnych oraz wieczornych dyskusji poświęconych przedstawieniom.
4. Wydawanie posiłków uczestnikom nurtu konkursowego i pozakonkursowego, organizatorom i wolontariuszom (08,09,10.06.2012). Posiłki wydawane będą w stołówce Szkół Towarzystwa Salezjańskiego (3 kolacje, 2 obiady, 2 śniadania). Śniadania i obiady będą spożywane przez osoby w stołówce na miejscu, kolacje zaś wydawane jako pakiety po zakończeniu obiadu - uczestnicy spożyją je w wieczornej przerwie między spektaklami w miejscach prezentacji.
5. Uroczyste otwarcie festiwalu (08.06.2012 godz. 19.00) Uroczystego otwarcia festiwalu dokona dyrektor artystyczny festiwalu wraz z przedstawicielami władz Szczecina podczas gali otwarcia, która odbędzie się na sali Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego. Z uwagi na obecność dużej liczby osób niesłyszących (zaproszenia skierowanie do grup zrzeszających te osoby, współpraca z Polskim Związkiem Głuchych) ceremonia otwarcia będzie tłumaczona na język migowy. Podczas gali otwarcia zostaną przywitane i zaprezentowane wszystkie zespoły artystyczne biorące udział w festiwalu. Przedstawieni zostaną patroni honorowi, jurorzy, partnerzy, patroni medialni. Sala, w której odbędzie się uroczyste otwarcie wyposażona zostanie w materiały promocyjne instytucji patronujących oraz festiwalu SOFFT 2012. Na zakończenie gali artyści z Grupy FotoManu dokonają uroczystego otwarcia wystaw fotograficznych towarzyszących festiwalowi, które prezentowane będą w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, w Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego oraz w Centrum Kultury Manuartefaktura w Szczecinie.
6. Prezentacja wystaw fotograficznych (08,09,10.06.2012) wystawy przygotowane i zainstalowane zostaną przed rozpoczęciem festiwalu przez fotografików z Grupy FotoManu oraz wyznaczonych do pomocy wolontariuszy. Będą prezentowane w Akademickim Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, w Szkołach Towarzystwa Salezjańskiego oraz w Centrum Kultury Manuartefaktura w Szczecinie przez wszystkie trzy dni trwania SOFFT 2012.
7. Prezentacja spektakli i wydarzeń towarzyszących (spektakle konkursowe i pozakonkursowe, koncerty, pokaz cyrkowy) (08,09,10.06.2012.) Próby i spektakle będą odbywać się na wyznaczonych do prezentacji scenach akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Szczecińskiego, Ośrodka Teatralnego Kana i Malarni Teatru Współczesnego w Szczecinie. W trakcie prób poszczególnych zespołów będzie im udzielać pomocy technicznej (ustawienie i realizacja światła, dźwięk u ) i organizacyjnej (pomoc w przygotowaniu scenografii, ustawienie widowni, opieka nad przemieszczającą się między scenami publicznością, dbałość o bezpieczeństwo widzów) sztab wolontariuszy przyporządkowany do danej sceny oraz profesjonalni akustycy, elektrycy, maszyniści i strażak. Podczas wpuszczania publiczności na sale teatralne przed spektaklami pomocą będą służyć wolontariusze, którzy pomogą poruszać się po przestrzeni i znaleźć miejsce niepełnosprawnym gościom. Każde wydarzenie artystyczne zostanie indywidualnie zapowiedziane przez dyrektora artystycznego festiwalu.
8. Spotkania z publicznością i zespołami (08,09.06.2012) spotkania poświęcone spektaklom i specyfice pracy zespołów odbywać się będą w klubie festiwalowym w miejscu zakwaterowania po wszystkich wydarzeniach pierwszego i drugiego dnia festiwalu, wezmą w nim udział uczestnicy i instruktorzy. Dyskusja będzie moderowana przez studentów kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.
9. Przeprowadzenie warsztatów dla uczestników i instruktorów (09.06. i 10.06.2012.). Podczas dwóch dni festiwalowych odbędą się warsztaty: aktorski, pantomimiczny, wokalny, taneczny, fireshow i cyrkowy oraz warsztat instruktorski przeprowadzone przez profesjonalnych instruktorów w grupach mieszanych w wyznaczonych wcześniej przestrzeniach w Zespole Szkół Towarzystwa Salezjańskiego. Do każdej z grup warsztatowych przydzielony zostanie wolontariusz sprawujący opiekę nad sprawami organizacyjnymi. W przerwie uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z bufetu z napojami. Warsztat instruktorski zakończy się dyskusją instruktorów z osobami prowadzącymi.
10. Transport uczestników z miejsc noclegowych do miejsc prezentacji i powrót. Transport między miejscami prezentacji. Transport dekoracji. (08,09,10.06.2012) Uczestnicy będą przemieszczać się z miejsc zakwaterowania do miejsc prezentacji i z powrotem za pomocą środków komunikacji miejskiej w grupach pod opieką wyznaczonych do tego wolontariuszy posiadających zbiorowe bilety komunikacji miejskiej. Dekoracje będą transportowane wynajętym samochodem transportowym. Między miejscami prezentacji wydarzeń artystycznych uczestnicy będą przemieszczać się pieszo z racji niewielkich odległości. Na koniec każdego dnia, z uwagi na utrudnienia związane z małą częstotliwością kursowania komunikacji nocnej, uczestnicy będą przewożeni do miejsca noclegu wynajętym w tym celu autobusem.
11. Prezentacja czterech teatrów ognia w ramach wydarzenia „Światła Miasta” (09.06.2012). Wydarzenie „Światła Miasta” odbędzie się na placu Orła Białego na szczecińskiej starówce. W jego ramach wystąpią cztery zachodniopomorskie teatry ognia (Absinth Lollipops, Lascar, Apocalypto i Piromancja). Każdy z nich zaprezentuje osobne przedstawienie. Organizatorzy podczas etapu przygotowawczego dokonają wszystkich formalności w instytucjach miejskich, aby impreza mogła odbyć się w przestrzeni publicznej. Przestrzeń gry zostanie oddzielona od publiczności i zabezpieczona przez ochronę. Na miejscu obecna będzie straż pożarna oraz wóz ratownictwa medycznego. Występy zapowiadać będzie dyrektor artystyczny festiwalu SOFFT. Pod względem technicznym imprezę obsłużą profesjonaliści - akustyk i oświetleniowiec. Wolontariusze przydzieleni do obsługi wydarzenia „Światła Miasta” posłużą pomocą występującym artystom, pomogą przygotować prezentacje pod względem technicznym, pomogą w transporcie sprzętu, będą również odpowiedzialni za przywrócenie porządku na placu po zakończonych prezentacjach.
12. Dokumentacja fotograficzna i video wszystkich wydarzeń festiwalu (08,09,10.06.2012) wszystkie wydarzenia festiwalowe będą dokumentowane fotograficznie przez grupę FotoManu (Mariusz Krawczyk, Małgorzata Matuszewska). Fotoreportaż z każdego dnia zostanie zamieszczony przez nich na stronie internetowej festiwalu. Po zakończeniu festiwalu materiały fotograficzne zostaną przesłane w formacie DVD wszystkim uczestniczącym zespołom.
13. Spotkania z dziennikarzami patronujących mediów (Polskie Radio Szczecin, TVP Oddział Szczecin, Kurier Szczeciński, wszczecinie.pl, stetinum.pl, Telewizja Pomerania, bosco.pl, ichtis.info) oraz innych zainteresowanych mediów. Publikowane będą bieżące relacje medialne z przebiegu festiwalu. (08,09,10.06.2012) W trakcie trwania festiwalu obecni będą wśród publiczności dziennikarze mediów patronujących wydarzeniu. Sporządzą oni i opublikują relacje z festiwalu, przeprowadzą wywiady z artystami, przedstawicielami publiczności i organizatorów (m.in. z dyrektorem artystycznym festiwalu, występującymi artystami i gośćmi festiwalu, jurorami, wolontariuszami).
14. Obrady jury, spotkania i obrady młodego jury (08,09,10.06.2012) W przerwach między blokami spektakli konkursowych odbywać się będą zamknięte spotkania młodego jury pod opieką organizacyjną wyznaczonego wolontariusza. Zamknięte końcowe obrady obu grup jurorskich (każda grupa oddzielnie) będą miały będą miały miejsce w trakcie spektaklu pozakonkursowego po zakończeniu wszystkich prezentacji konkursowych ostatniego dnia festiwalu. Grupa jury profesjonalnego będzie liczyć 4 osoby. Młode jury liczyć będzie 12 osób - przedstawicieli wszystkich zespołów konkursowych .Do obu grup jurorów zostanie przyporządkowany wolontariusz odpowiedzialny za organizację spotkań i kontakt z jurorami. Obrady jury profesjonalnego i obrady młodego jury zakończą się ustaleniem werdyktu (nagrody jury profesjonalnego i nagroda jury młodych) i spisaniem protokołów obrad.
15. Przeprowadzenie gali finałowej i wręczenie nagród (10.06.2012) W trakcie trwania ostatnich spektakli pozakonkursowych grupa wolontariuszy przygotuje pakiety z nagrodami i materiałami promocyjnymi festiwalu. Podczas gali festiwalowej ogłoszone zostaną werdykty jury profesjonalnego i młodego jury przez przewodniczących obu grup jurorskich. Nastąpi wręczenie nagród rzeczowych i pieniężnych przez jury przy pomocy wolontariuszy. Dyrektor festiwalu złoży podziękowania uczestnikom i gościom. Z uwagi na obecność dużej liczby osób niesłyszących (zaproszenia skierowanie do grup zrzeszających te osoby, współpraca z Polskim Związkiem Głuchych) ceremonia otwarcia będzie tłumaczona na język migowy. Galę finałową zakończą prezentacje Cyrku Zodiak. Na koniec gali dyrektor dokona uroczystego zamknięcia festiwalu.
16. Prace porządkowe w miejscach prezentacji i zakwaterowania po zakończeniu festiwalu wykonane zostaną przez wyznaczone do tego grupy wolontariuszy (10.06.2012) Dwa dni po zakończeniu festiwalu odbędzie się spotkanie organizatorów, podczas którego podsumowana zostanie edycja 2012, omówione jej silne i słabsze punkty. Ustalony zostanie termin kolejnej edycji festiwalu i sformułowane zagadnienia do przemyślenia do czasu następnego spotkania organizacyjnego poświęconego VII SOFFT-owi. W kolejnych dniach zlecone zostanie wykonanie nadruków na płytach DVD, wg przygotowanego wcześniej projektu graficznego. Fotograficy z grupy Fotomanu dokonają przeglądu wszystkich zdjęć z festiwalu i wybiorą najlepsze fotografie ze wszystkich wydarzeń festiwalowych. Zdjęcia zostaną podzielone na grupy tematyczne i nagrane na przygotowane płyty. Następnie przygotowane zostaną przesyłki dla uczestników zawierające płyty DVD dla uczestników, które zostaną wysłane pocztą tradycyjną. Księgowa przygotuje raport finansowy z festiwalu, dokona rozliczenia projektu. Sporządzony zostanie również raport merytoryczny.

9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od……………… do…………………

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

ETAP REALIZACJI:

Festiwal SOFFT 2012: realizacja zgodnie z programem zamieszczonym w punkcie 8., zakwaterowanie i wyżywienie uczestników i wolontariuszy, przyznanie nagród finansowych i rzeczowych, rejestracja fotograficzna festiwalu.


ETAP EWALUACJI I PODSUMOWANIA:

ewaluacja merytoryczna projektu. Przygotowanie płyt DVD z materiałami fotograficznymi z festiwalu. Rozesłanie ich do uczestników, przygotowanie raportu z festiwalu, rozliczenie projektu pod względem finansowym - koszty księgowe.


Zakończenie projektu- wysłanie raportu z realizacji zadania.

08.06.2012 – 10.06.2012

11.06.2012. –

30.06.2012

30.06.2012Fundacja Forum Gryf

Teatr Abanoia

Fundacja Forum Gryf

Teatr Abanoia

Fundacja Forum Gryf10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)


Rezultatem festiwalu będzie zaprezentowanie w konkursie 12 teatrów niezawodowych z całej Polski (160 uczestników części konkursowej) zakwalifikowanych przez komisję artystyczną, 9 wydarzeń towarzyszących: 4 spektakli teatrów ognia, wystawy fotograficznej, 3 koncertów, pokazu cyrkowego (40 uczestników części pozakonkursowej) . Prezentacje konkursowe i pozakonkursowe wywodzić się będą z różnych środowisk i estetyk (spektakle teatrów tańca, teatru funkcjonującego przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym, teatrów osób niepełnosprawnych, monodramów, teatru słowa i ruchu, teatru ognia), co zagwarantuje różnorodność i atrakcyjność programu dla publiczności. Obejrzy je widownia złożona z członków zespołów konkursowych oraz liczna publiczność szczecińska i przyjezdna, osoby świętujące w Szczecinie trwające w tym samym

czasie Dni Morza, wolontariusze i organizatorzy festiwalu, zaproszeni na festiwal goście specjalni wywodzący się z grona twórców sztuki, badaczy naukowych, animatorów kultury, zaproszone grupy osób niepełnosprawnych. Wszystkie prezentacje - konkursowe i pozakonkursowe, wystawy, koncerty oraz prezentacje plenerowe obejrzy publiczność licząca ok. 7000 widzów). Rezultaty te przewidywane są na podstawie realnego doświadczenia zeszłorocznego festiwalu.


Przed rozpoczęciem festiwalu na terenie Szczecina rozklejonych zostanie 1000 szt. plakatów VI SOFFT 2012, wolontariusze rozprowadzą 1500 szt. ulotek festiwalowych, rozdanych zostanie 200 zaproszeń indywidualnych. Po zakończeniu festiwalu do uczestników zostanie wysłanych 10 płyt DVD ze zdjęciami z festiwalu.
Podczas festiwalu w ramach części konkursowej i pozakonkursowej zaprezentują się teatry z województwa zachodniopomorskiego. Zapewniona zostanie im liczna publiczność festiwalowa. Poskutkuje to zwiększeniem popularności w Polsce teatru amatorskiego wywodzącego się z naszego regionu. Poskutkuje również zaproszeniami do występów zachodniopomorskich teatrów w innych częściach Polski. Szczecińska publiczność pozna twórczość teatrów z regionu, niezwykle rzadko prezentujących się w stolicy województwa. Młodzież miasta zostanie zachęcona przez kontakt z pracą rówieśników do aktywnego włączania się w tworzenie lokalnej kultury teatralnej.
Festiwal przyczyni się do rozwoju kreatywności młodzieży w wieku 15-30 lat pochodzącej z różnych miejscowości Polski, w tym z województwa zachodniopomorskiego jak i z różnych środowisk. Proces rekrutacji uczestników poprzedzony intensywną promocją festiwalu zwiększy motywację aplikujących zespołów do coraz bardziej zaangażowanej pracy artystycznej, przygotowywania coraz lepszych jakościowo i coraz bardziej oryginalnych prezentacji. Konkursowy charakter festiwalu pozwoli wyróżnić, wesprzeć mentalnie i materialnie najciekawsze zespoły. Zostaną przyznane nagrody jury profesjonalnego i młodego jury. W ten sposób promowane będą wartościowe zjawiska i tendencje w polskim i lokalnym teatrze amatorskim. Obrady młodego jury przysłużą się rozwojowi umiejętności merytorycznej krytyki oraz zdolności formułowania sądów i zdolności dyskusyjnych jego członków.
Przeprowadzone w trakcie festiwalu dwa bloki warsztatowe (w każdym bloku warsztat aktorski, pantomimiczny, wokalny, kuglarski, taneczny, fireshow) poskutkują nabyciem przez uczestników konkretnych nowych umiejętności i technik z różnych dziedzin sztuki. Wpłynie to na jakość pracy młodych artystów i włączenie w nią nowych elementów. Zmotywuje do rozwijania tych umiejętności w ramach regularnych ćwiczeń.

Poprzez udział w mieszanych grupach warsztatowych oraz zorganizowanych dyskusjach o spektaklach, rozmowach w przerwach między przedstawieniami, zabawie tanecznej w trakcie koncertu nastąpi integracja członków zespołów biorących udział w festiwalu, wymiana artystycznych doświadczeń, rozwój wrażliwości twórczej. Spotkania poświęcone spektaklom rozwiną w uczestnikach umiejętność merytorycznej dyskusji oraz zmysł krytyczny i świadomy odbiór dzieł artystycznych. Pozwolą również młodym aktorom i ich opiekunom na przyjrzenie się pracy innych grup, inspirację tą pracą i nawiązywanie twórczych znajomości, które w niektórych przypadkach mogą zaowocować nowymi projektami artystycznymi. Dzięki udziałowi w festiwalu grup teatralnych z województwa zachodniopomorskiego ich uczestnicy nawiążą kontakty z artystami z innych regionów, co zaowocuje poszerzeniem oferty artystycznej w miejscowościach województwa (poszerzenie oferty lokalnych festiwali o zespoły poznane podczas SOFFT), w skutek nawiązanych podczas SOFFT kontaktów dojść może do podjęcia współpracy pomiędzy zespołami z naszego województwa i innych regionów Polski.


Festiwal przyczyni się do popularyzacji sztuki teatru jako wartościowego twórczego spędzania wolnego czasu, jako sposobu na naukę odpowiedzialnej pracy zespołowej, otwartości na wypowiedź drugiego człowieka.
Festiwal stworzy warunki i pozwoli na prezentację spektakli artystów pochodzących ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (Grupa Artcrew). Uczestnicy tych grup będą brali udział we wszystkich wydarzeniach festiwalu. Chłopcy z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży (Grupa Artcrew), tak jak w poprzednich edycjach SOFFT, będą wspomagać festiwal przez cały czas jego trwania jako wolontariusze. Poskutkuje to integracją tych osób z pozostałymi gośćmi, nauką odpowiedzialności i pracy zespołowej, nauką twórczego i wartościowego spędzania czasu, zwiększeniem odwagi, wiary w siebie. Prezentacje grup ze środowisk zagrożonych przyczynią się do rozwoju umiejętności wyrażania własnych emocji u osób występujących. Grupy te będą funkcjonować na równych zasadach wraz z innymi grupami goszczącymi na SOFFT, co wesprze proces wzajemnego otwierania się na siebie tych grup, również stopniowego otwierania się na współpracę artystyczną, nauczy słuchania i doceniania wypowiedzi ludzi z innych środowisk.
Otwarty charakter festiwalu, różnorodność grup i obecność wydarzeń towarzyszących z innych dziedzin sztuki wpłyną na poszerzenie twórczych horyzontów uczestników, zainspirują ich do tworzenia dzieł z wykorzystaniem środków zaczerpniętych z różnych estetyk.
Dzięki festiwalowi szczecińska publiczność zapozna się z twórczością teatrów amatorskich z województwa i całej Polski. Wydarzenie przyczyni się to do wzrostu zainteresowania sztuką teatru w lokalnym środowisku, szczególnie wśród młodych osób, które mogą współtworzyć i rozwijać lokalną ofertę teatru amatorskiego. W przestrzeni szczecińskiej starówki zaistnieje przygotowywane z rozmachem widowiskowe wydarzenie towarzyszące SOFFT – prezentacje „Światła Miasta”, które stworzy niepowtarzalną atmosferę spotkania z twórczością artystów ulicy, zgromadzi masową publiczność i wypromuje festiwal SOFFT oraz twórczość teatralną w szerokim gronie osób, które na co dzień nie odwiedzają tradycyjnych sal teatralnych. W szczecińskim środowisku zaistnieje wartościowe wydarzenie artystyczne - festiwal nie mający w celach i założeniach programowych żadnego odpowiednika wśród organizowanych tu imprez.

IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego  1   2


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna