Oferta realizacji zadania publicznegoPobieranie 143.63 Kb.
Data07.05.2016
Rozmiar143.63 Kb.


BOP-10


MD/ID/2011/094

………………………………………………….

(data i miejsce złożenia oferty

- wypełnia organ administracji publicznej)

FUNDACJA „ODRA ZOO”

AL. WOJSKA POLSKIEGO 57/10

70-476 SZCZECIN

.........................................................

(pieczęć organizacji pozarządowej*

/podmiotu*/jednostki organizacyjnej*)


BIURO DS. ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

URZĄD MIASTA SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1

70-456 SzczecinOFERTA

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA/OFERTA WSPÓLNA1)


ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536)1),

REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Z

ZADANIE Z ZAKRESU KULTURY, SZTUKI, OCHRONYDÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

(rodzaj zadania publicznego2))

„ODRA ZOO – TERAZ TOO ”

(tytuł zadania publicznego)

w okresie od 15-09-2011 do 29-11-2011

W FORMIE


POWIERZENIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO/WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ
..............................................................

(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisów działu II rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

I. Dane oferenta/oferentów1)3)

1) nazwa: FUNDACJA „ODRA ZOO”


2) forma prawna:4)
( ) stowarzyszenie (X ) fundacja
( ) kościelna osoba prawna ( ) kościelna jednostka organizacyjna

( ) spółdzielnia socjalna ( ) inna…………………………………

3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, w innym rejestrze lub ewidencji:5)

0000384021

4) data wpisu, rejestracji lub utworzenia:6) 19-04-2011

5) nr NIP: 8522587356 nr REGON: 320985420

6) adres:
Miejscowość: SZCZECIN ul.: AL. WOJSKA POLSKIEGO 57/10
dzielnica lub inna jednostka pomocnicza:7) ………………………………………..

gmina: ..SZCZECIN....... powiat:8) ..................................................

województwo: .ZACHODNIOPOMORSKIE

kod pocztowy: 70-476 poczta: ……….............................

7) tel.: 792680861...... faks: .....................................................

e-mail: .....odrazoo@gmail.com... http:// ...............................................

8) numer rachunku bankowego: 64 2490 0005 0000 4530 7922 0188

nazwa banku: …………ALIOR BANK SA........

9) nazwiska i imiona osób upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentów1):

a) Maciej Osmycki

b) Ludwik Przełomski..

c) ……………………………………………………………………………..….

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie, o którym mowa w ofercie:9)

................jw..................................................................................................................................

11) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu kontaktowego)
.........................MACIEJ OSMYCKI 792680861.......................................

12) przedmiot działalności pożytku publicznego:
a) działalność nieodpłatna pożytku publicznego:


Wspieranie instytucji państwowych i samorządowych powołanych do upowszechniania twórczości plastycznej.

Promowanie młodych twórców w kraju i za granicą.

Organizowanie i udział w imprezach promujących artystów zwłaszcza artystów sztuk wizualnych.

Organizowanie festiwali, wystaw, konkursów, warsztatów i plenerów, sympozjów, szkoleń.

Propagowanie i organizowanie wszelkich działań, służących prezentacji i wymianie doświadczeń i osiągnięć twórczych w dziedzinie sztuk plastycznych.

Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zwłaszcza w zakresie edukacji plastycznej.

Fundowanie stypendiów zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych.

Tworzenie galerii, pracowni doświadczalnych, warsztatów, oraz sprawowanie opieki nad nimi.

Starania o pozyskiwanie sponsorów i mecenasów sztuki.

Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
b) działalność odpłatna pożytku publicznego

Nie prowadzi.


13) jeżeli oferent /oferenci1) prowadzi/prowadzą1) działalność gospodarczą:

a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorców 0000384021

b) przedmiot działalności gospodarczej
Mała gastronomia – kawiarnia
II. Informacja o sposobie reprezentacji oferentów wobec organu administracji publicznej wraz z przytoczeniem podstawy prawnej10)


Nie dotyczy.


III. Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

1. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Zadanie o nazwie „Odra Zoo – TERAZ TOO” polega na realizacji cyklu 5 wystaw artystów plastyków środowiska szczecińskiego oraz artystki z Brazylii, mieszkającej w Berlinie, w Galerii „Odra Zoo” pod adresem Koński Kierat 16. Celem zadania jest popularyzacja twórczości plastycznej szczecińskich artystów i pozyskiwanie szerokich kręgów jej odbiorców. Zbliżenie artystów szczecińskich do środowiska twórców z Berlina. W przyszłości zakłada się cykliczność działań.2. Opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania publicznego, opis ich przyczyn oraz skutków

Potrzeba prezentacji twórczości artystów środowiska szczecińskiego szerokim kręgom odbiorców w tym odbiorcom z zagranicy. Nawiązanie kontaktów z twórcami mieszkającymi w Berlinie.
3. Opis grup adresatów zadania publicznego

Mieszkańcy Szczecina, artyści szczecińscy, goście z Berlina, turyści.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego, w szczególności ze wskazaniem w jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia standardu realizacji zadania.11)


Dofinansowanie jest niezbędne do wykonania zadania. Fundacja poniosła znaczne wydatki na adaptację i remont pomieszczeń galerii i celem Fundacji jest zachowanie dotychczasowego dwutygodniowego cyklu wystaw. Uzyskanie wsparcia finansowego umożliwi realizację założonego harmonogramu wystaw oraz promowanie działań galeri.

5. Informacja, czy w ciągu ostatnich 5 lat oferent/oferenci1) otrzymał/otrzymali1) dotację na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją zadania publicznego z podaniem inwestycji, które zostały dofinansowane, organu który udzielił dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji .11)

Nie dotyczy


6. Zakładane cele realizacji zadania publicznego oraz sposób ich realizacji

Promowanie twórczości artystów środowiska szczecińskiego, wzbogacenie „oferty” kulturalnej Szczecina w szczególności okolicy Pl. Orła Białego, zwiększenie atrakcyjności miasta i jego walorów turystycznych. Wpływ na świadomość mieszkańców Szczecina . Promowanie działalności Fundacji „Odra Zoo” i inspirowanie podobnych działań w przyszłości.

Cele zostaną zrealizowane poprzez realizację cyklu 5 wystaw w Galerii „Odra Zoo” pod adresem Koński Kierat 16: Jan Szewczyk – Duży Format 3 kolory; Sina Beltrao Brazylia-Berlin – malarstwo; Tomasz Świtalski – instalacja Camara Oscura; Maciej Osmycki – Malarski performance Accidental Painting; Natalia Szostak – Pokaz Autorski w Galerii i na dziedzińcu kamienicy Koński Kierat 16.7. Miejsce realizacji zadania publicznego

Galeria „Odra Zoo”ul. Koński Kierat 16.

8. Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego12)

1. Wystawa malarstwa – Jan Szewczyk, Szczecin .

2. Wystawa malarstwa – Sina Beltrao Brazylia, Berlin.

3. Instalacja Camara Oscura – Tomasz Świtalski, Szczecin.

4. Działania malarskie action painting, wystawa malarstwa – Maciej Osmycki, Szczecin.

5. Wystawa malarstwa, instalacja autorska – Natalia Szostak, Szczecin9. Harmonogram13)


Zadanie publiczne realizowane w okresie od 15 września 2011 do 29 listopada 2011

Poszczególne działania w zakresie realizowanego zadania publicznego14)

Terminy realizacji poszczególnych

Działań


Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za działanie w zakresie realizowanego zadania publicznego

1. Wystawa malarstwa – Jan Szewczyk, Szczecin .

2. Wystawa malarstwa – Sina Beltrao Brazylia, Berlin.

3. Instalacja Camara Oscura – Tomasz Świtalski, Szczecin.

4. Działania malarskie action painting, wystawa malarstwa – Maciej Osmycki, Szczecin.

5. Wystawa malarstwa, instalacja autorska – Natalia Szostak, Szczecin


15-09-2011 do

30-09-2011

1-10-2011 do

21-10-2011

23-10-2011 do

28-10-2011

29-10-2011 do

12-11-2011


15-11-2011 do

29-11-2011Fundacja „Odra Zoo”
Fundacja „Odra Zoo”
Fundacja „Odra Zoo”
Fundacja „Odra Zoo”

Fundacja „Odra Zoo”

10. Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego15)

Prezentacja twórczości artystów środowiska szczecińskiego szerokim kręgom odbiorców w tym odbiorcom z zagranicy. Nawiązanie kontaktów z twórcami mieszkającymi w Berlinie. Zwiększenie atrakcyjności miasta i jego oferty kulturalnej i walorów turystycznych. Wkład w rewitalizację okolicy placu Orła Białego. Promowanie szczecińskich twórców i Inspirowanie podobnych działań w przyszłości. Zakłada się cykliczność podobnych działań.


IV. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

1. Kosztorys ze względu na rodzaj kosztów:
Lp.


Rodzaj kosztów16)

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (w zł)

Rodzaj miary

Koszt

całkowity

(w zł)


z tego do pokrycia

z wnioskowanej dotacji

(w zł)


z tego z finansowych środków własnych, środków

z innych źródeł , w tym wpłat i opłat adresatów zadania publicznego17) (w zł)Koszt do pokrycia

z wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków

i świadczeń wolontariuszy

(w zł)


I

Koszty merytoryczne18) po stronie …(nazwa Oferenta)19):

1) Materiały do pokazu C. Oscura

2) materiały do pokazu action painting wykonanie ruchomego systemu poziom. mocowania

3) montaż i demontaż ekspozycji 5 wystaw1 kpl.


1 szt.

1 szt.

350.-

800.-


1100.-

Faktura


Faktura

Usługa350.-


800.-

1100.-

350.-

800.-


0.-

0.-


0.-

0.-

0.-

0.-


1100.-

II

Koszty obsługi20) zadania publicznego, w tym koszty administracyjne po stronie …(nazwa Oferenta)19) :

1) Koszty utrzymania galerii w tym:

Czynsz mies.

Energia


2)Kurator wystaw 5 imprez

2 mies.


2 mies.

1 szt.812.-


250.-

1250.-

Faktura

Faktura


Umowa

1624.-


500.-

1250.-

0.-

0.-


0.-

1624.-


500.-

1250.-

0.-

0.-


0.-

III

Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji po stronie … (nazwa Oferenta)19) :

1) Transport materiałów i prac na terenie Szczecina

2) Transport prac z i do Berlina

4) Promocja i reklama a w tym:

-plakat banner informacyjny umieszczony w miejscu realizacji zadania 70x150cm

-zaproszenia na otwarcie poszczególnych wystaw pocztówka 5x300szt

-plakat do 5 wystaw A0 nakład 250 szt

-ulotki informacyjne program akcji 1000 szt A4

5)Wernisaż poczęstunek

4 szt.

1 szt.

1 szt.
1 szt.


1 szt.

1 kpl.

5 szt.

50.-

400.-

350.-
2000.-


3500.-

1200.-

200.-

Faktura

Faktura

Faktura
Faktura


Umowa

Faktura

Usługa

137.-

400.-

350.-
1500.-


3000.-

1200.-

1000.-

137.-

0.-

350.-
1500.-


3000.-

0.-

0.-

0.-

400.-

0.-
0.-


0.-

1200.-

1000.-

0.-

0.-

0.-
0.-


0.-

0.-

0.-


IV

Ogółem:13 211.-

6 137.-

5 974.-

1 100.-2. Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego


1

Wnioskowana kwota dotacji


6 137.-

46,5 %

2

Środki finansowe własne17)5 974.-

45,2 %

3

Środki finansowe z innych źródeł ogółem (środki finansowe wymienione w pkt. 3.1-3.3)11)


--------

……..%


3.1

wpłaty i opłaty adresatów zadania publicznego17)


--------

……… zł


……..%

3.2

środki finansowe z innych źródeł publicznych (w szczególności: dotacje

z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego, funduszy celowych, środki z funduszy strukturalnych)17)---------

……… zł


……..%

3.3

pozostałe17)


---------

……… zł


……..%

4

Wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków)


1 100.-

8,3%


5

Ogółem (środki wymienione w pkt 1- 4)


13 211.-

100%


3. Finansowe środki z innych źródeł publicznych21)


Nazwa organu administracji publicznej lub innej jednostki sektora finansów publicznych

Kwota środków

(w zł)


Informacja o tym, czy wniosek (oferta)

o przyznanie środków został (-a) rozpatrzony(-a) pozytywnie, czy też nie został(-a) jeszcze rozpatrzony(-a)Termin rozpatrzenia –

w przypadku wniosków (ofert) nierozpatrzonych do czasu złożenia niniejszej oferty


Nd

TAK/NIE1)Nd

TAK/NIE1)Nd

TAK/NIE1)Nd

TAK/NIE1)
Uwagi, które mogą mieć znaczenie przy ocenie kosztorysu:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


V. Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego
1. Zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego22)

Maciej Osmycki – artysta malarz

Ludwik Przełomski – członek zarządu Fundacji Odra Zoo

Ewa Julianna Kwidzińska – ACPIR Akademia Sztuki w Szczecinie, Przewodnicząca Rady Fundacji „Odra

Zoo”2. Zasoby rzeczowe oferenta/oferentów1) przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania23)
Samochód ciężarowy,

3. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ze wskazaniem, które z tych zadań realizowane były we współpracy z administracją publiczną).
Fundacja „Odra Zoo” od momentu powstania w kwietniu 2011 r wyremontowała pomieszczenia Galerii pod adresem Koński Kierat 16 i przystosowała lokal do działalności wystawienniczej z funkcją kawiarni. Od maja zrealizowane zostały 3 wystawy prac plastycznych oraz dyplomowy pokaz multimedialny studentów z Akademii Sztuki z pracowni profesora Łukasza Skąpskiego. 19 lipca członkowie zarządu fundacji wspólnie z dwójką szczecińskich artystów zorganizowali plastyczny festyn dla dzieci z Państwowego Domu Dziecka nr 2 w Stargardzie Szczecińskim i dla dzieci z oddziału rehabilitacji szpitala dziecięcego w Stargardzie. Wszystkie wymienione akcje zostały zrealizowane ze środków własnych, pozyskanych od sponsorów i ze sprzedaży cegiełek.

Ewa Julianna Kwidzińska – Przewodnicząca Rady Fundacji „Odra Zoo”

„FOCUS ON – LEX DREWINSKI” Szczecin 2011, koordynator projektu, prowadząca projekt.

„Kontrapunkt” – Szczecin, koordynator festiwalu w latach: 2008 – 2009.

Maciej Osmycki – Prezes pierwszego Zarządu Fundacji „Odra Zoo”

Kurator wystawy „Jarosław Modzelewski + studenci” Galeria Kierat, Szczecin 2009


4. Informacja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(-ą) zlecać realizację zadania publicznego w trybie, o którym mowa w art. 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


NIE


Oświadczam (-y), że:

1) proponowane zadanie publiczne w całości mieści się w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta/oferentów1);

2) w ramach składanej oferty przewidujemy pobieranie/niepobieranie1) opłat od adresatów zadania;

3) oferent/oferenci1) jest/są1) związany(-ni) niniejszą ofertą do dnia .............................;

4) w zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których te dane dotyczą, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);

5) oferent/oferenci1) składający niniejszą ofertę nie zalega (-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);

6) dane określone w części I niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją1);

7) wszystkie podane w ofercie oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

………………………………………….


………………………………………….
………………………………………….
(podpis osoby upoważnionej

lub podpisy osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu

oferenta/oferentów1)


Data……………………………………………….

Załączniki:

1. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji24)

2. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

Poświadczenie złożenia oferty25)Adnotacje urzędowe25)1) Niepotrzebne skreślić.

2) Rodzajem zadania jest jedno lub więcej zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3) Każdy z oferentów składających ofertę wspólną przedstawia swoje dane. Kolejni oferenci dołączają właściwe pola.

4) Forma prawna oznacza formę działalności organizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki organizacyjnej określoną na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności stowarzyszenie i fundacje, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, uczniowskie kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne oraz inne. Należy zaznaczyć odpowiednią formę lub wpisać inną.

5) Podać nazwę właściwego rejestru lub ewidencji.

6) W zależności od tego, w jaki sposób organizacja lub podmiot powstał.

7) Osiedle, sołectwo lub inna jednostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe. Należy wypełnić jeżeli zadanie publiczne proponowane do realizacji ma być realizowane w obrębie danej jednostki.

8) Nie wypełniać w przypadku miasta stołecznego Warszawy.

9) Dotyczy oddziałów terenowych, placówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. Należy wypełnić jeśli zadanie ma być realizowane w obrębie danej jednostki organizacyjnej.

10) Należy określić czy podstawą są zasady określone w statucie, pełnomocnictwo, prokura czy też inna podstawa. Dotyczy tylko oferty wspólnej.

11) Wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o dofinansowanie inwestycji.

12) Opis musi być spójny z harmonogramem i kosztorysem. W przypadku oferty wspólnej – należy wskazać dokładny podział działań w ramach realizacji zadania publicznego między składającymi ofertę wspólną.

13) W harmonogramie należy podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowe określenie skali działań planowanych przy realizacji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego zadania publicznego, np. liczba świadczeń udzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adresatów).

14) Opis zgodny z kosztorysem.

15) Należy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego – czy będą trwałe oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki.

16) Należy uwzględnić wszystkie planowane koszty, w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy, wynagrodzeń.

17) Dotyczy jedynie wspierania zadania publicznego.

18) Należy wpisać koszty bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego.

19) W przypadku oferty wspólnej kolejni oferenci dołączają do tabeli informację o swoich kobiorca/Zleceniobiorcy* ferenta, jak i zekazania kkkosztach.

20) Należy wpisać koszty związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonywaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą finansową i prawną projektu.

21) Wypełnienie fakultatywne – umożliwia zawarcie w umowie postanowienia, o którym mowa w § 16 ramowego wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia ……...........................… w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania realizacji zadania publicznego.

22) Informacje o kwalifikacjach osób, które będą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego, oraz o kwalifikacjach wolontariuszy. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do dysponujących nimi oferentów.

23) Np. lokal, sprzęt, materiały. W przypadku oferty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do dysponujących nimi oferentów.

24) Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

25) Wypełnia organ administracji publicznej.
Pobieranie 143.63 Kb.

©absta.pl 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna